Naša ISTINA ... istina koja nas čeka
Idi na stranu Prethodni  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Sledeci
Ovaj forum je zaključan i ne možete pisati, odgovoriti ili menjati teme   Ovaj forum je zaključan i ne možete menjati teme ili odgovarati
www.OBJAVE.com forum » OBJAVLJIVANJE SE NASTAVLJA
Pogledaj prethodnu temu :: G :: Pogledaj sledeću temu  
Autor Poruka
istina
Gost

 Poruka Poslao: 04 Nov, 2010 15:38 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Ma koliko god ljudi bili pametni, neka sve okolnosti govore protiv nekog djelovanja, ali
su ljudi za ljubavnu ��elju, ili neku drugu ��elju koju "sr��ano ��ele", spremni pogaziti sve
svoje moralne i karakterne principe, upustiti se u razne magije, zakulisne igre i
spletkarenja, ili jake podsvjesne magije, da bi do��li do cilja, to je iluzija koju stvara
Venera, koja sjaji osje��ajem la��ne ljubavi. To je iracionalni dio du��e. Veliki kraljevi,
zavedeni od princeza Netzaha, koje zavode sve uspje��ne i bogate, mogu potpuno
zaslijepiti racionalni um i bogata��a dovesti na rub propasti.
To je priroda iluzorne ljubavi.
Netzach je centar ni��eg astrala, to su podsvjesna vrata koja se svakome ��ovjeku otvore
prije ili kasnije u ��ivotu, no, u tome le��i veliki trik i veli��anstvenost Venere, iza koje se
po nekim legendama skriva Eros, da nije mogu��e ni��ta realizirati bez jake ��elje u srcu.
To je prokletstvo ljudske vrste. To naime zna��i slijede��e, ukoliko netko ima mo��nu volju,
koja je priroda Chokmana, "da ru��i planine", jak intelekt, uravnote��en i realan srednji ja,
da je milosrdan u pravom trenutku i o��tar kada to tra��e okolnosti, ukoliko ta
prora��unatost i samokontrola djelovanja ne pro��e kroz ni��i astral "pokvarene" Venere i
crnog mjeseca, drvo je osaka��eno, i kozmos se toj osobi mo��e sru��iti. Iracionalni dio, je
dio du��e kome nitko ne mo��e pobje��i, ��ak niti apsolutnom izolacijom od ljudi, po��to to
mo��e dovesti do dijaboli��nog uma, ali mogu��e je to kontrolirati tako da se propusti
koliko se mora. Zato nitko za sebe, kona��no ne mo��e kazati da je "dobar" i "po��ten".
Dokaz tome je uni��tenje Sodome i Gomore, dva velika mitska grada, gdje Bog nije
na��ao deset mudraca, ili po��tenih ljudi, to ne zna��i svetaca kako to ljudi zami��ljaju, ve��
duhovnih du��a koje razumiju i priznaju sebi sve pozitivne i negativne strane, ali i
prolaze kroz to. To je velika biblijska tajna, pisana simbolikom, za��to propadaju
civilizacije, i ne treba je shvatiti doslovce, ali je treba uzeti ozbiljno na razmatranje,
po��to dana��nja civilizacija ne ide ba�� nekim krasnim putem kra��e budu��nosti, naime,
��ovje��anstvo je pred prolomnom to��kom, koja je u kona��noj fazi to��ka Assiaha, po��to
se promjene u duhu i planetarnim elementima moraju potvrditi.

Upravo to razlikovanje je duhovni put spoznavanja samoga sebe, prepoznavanja
vlastitih misli i emocija, njihovih intenziteta, visine i dubine koje se mogu poslo��iti na
drvo ��ivota, naime, sve te��e putem misli, ��elje i volje, ali se oblici mijenjaju i
transformiraju u svojim suprotnostima svijesti.
Simbolika Netzaha u najvi��em smislu rije��i, je zlatna pala��a prekrasne mlade nage
��ene, koja je jedinstvo koje se prostire univerzumom, dodiruje svaki atom svojim
zavodni��kim pogledom i mami svih da joj se ljubavno predaju. To zlatno bi��e; naime,
bolje je re��i bi��e, po��to Kabbala ne mo��e negirati ��enski spol, naime, ��ene ��e vidjeti
Veneru kao prekrasnog mladeni��a njenih izgubljenih snova, tu se stara simbolika mora
izmijeniti, isto vrijedi i za Tiphareth i kraljicu; jer nadahnu��e ljubavi je sveukupno
kozmi��ko kretanje, koje je ljubav sama za sebe u svim oblicima uzvi��enosti i razvrata.
No, sa druge strane, Netzach ima svoju izrazito dualnu prirodu, koja se prikazuje kao
no�� vje��tica, Sabah, zamra��eni grad, crne kule i ru��evine gdje crni ��arobnjaci vr��e
obrede magije, kuhaju napitak mo��i u loncu okrnjene mudrosti i trguju sa demonima da
bi zadobili mo��, ljubav ili spoznaju. Tu dualni stranu nije mogu��e negirati, treba
kona��no prihvatiti tu tamnu plat, i prestati misliti za sebe, "kako sam ja dobar", i "nikada
se ne bih bavio crnom magijom", ali podsvjesna evokacija de��ava se sama od sebe. To
mnogi zaboravljaju dok jure za svojim ��eljama, ali ��elja je iluzija naslade uma, koji je u
kona��noj fazi odraz Bo��anske ljubavi u svim stvarima. To je po��etak prave inicijacije,
razumijevanje da u kona��noj fazi, ne postoji dobro i zlo, lijepo i ru��no, mudro i glupo,
moralno i nemoralno, po��to je sve jedinstvo Duha Svetoga u njegovim koracima
stvaranja i beskona��nim likovima.
Opaska, religija, filozofija i ostale humane nauke, zajedno sa Kabbalom kakvu je
znamo, ne ��ele prihvatiti takvo gledanje, po��to bi to opravdavalo tkz. zlo, ali iza kojega
se ��esto krije la��ni moral, ��to je danas ve�� op��epoznata ��injenica. Sa druge strane,
optu��ivati bilo koga da je kriv za moje probleme je krivo, naime, ukoliko je netko slab,
��rtva je ja��ega, ali on je slab po��to je potisnuo volju Geburaha i utonuo u snove
Cheseda ili Netzaha. Ne postoji u kona��noj fazi, ��rtva i napada��, ve�� samo
uravnote��ena osoba ili neuravnote��ena osoba, ali ravnote��a je mo�� znanja i svjesnosti
samoga sebe. Isto pravilo vrijedi u makrokozmosu, postoji ravnote��a i neravnote��a
elemenata, ukoliko netko pobjedi u ratu, suprotna strana okrivljuje svih da su krivi, ali
nikako da sebi priznaju gre��ke. Upravo to okrivljavanje drugih za vlastite poraze ili
nesre��u je vid istinskog zla unutar ��ovjeka, nepriznavanje samoga sebe zna��i prokleti
svoju du��u, a netko tko je prokleo svoju du��u ne mo��e biti "sretan", no, reinkarnacijski
ciklusi su dugi, i ��esto se te neravnote��e ispravljaju u narednim ��ivotima, koji mogu biti
vje��ba samo nekoliko energija. Radi toga su neki ljudi izrazito agresivni, ali u narednom
��ivotu mogu biti ��rtve agresije, sve se mora vratiti u svoju prirodnu ravnote��u, jer karma
se pamti u Binahu, koji je sopstvo, i kona��no, tko je kriv "da sam ja ��rtva?".
Hod, je hladnokrvni i neutralni Merkur, po��to sva prava razmi��ljanja nastaju u ti��ini
uma. Um je spletkar, i na njega djeluju svi ostali sefiroti, naime, donji dio du��e potpuno
je ovisan o srednjem i vi��em djelu, po��to nastaje i derivira se iz njega. To je
hermafrodit, po��to je misao neutralna, nije niti mu��ke niti ��enske prirode. No, priroda
misli je ipak najtajnovitija, po kojim zakonima ��ovjek razmi��lja. No, to je najve��a tajna
gospodara spletke, pauka koji gradi mre��e misli, i ��eli unutar sebe uloviti plijen ili
samoga sebe. Sa druge strane, u najvi��em smislu rije��i, Hod sadr��i tajnu kristaliziranog
uma. Naime, mnogi ljudi imaju duboku intuiciju, imaju osje��aj kao da znaju odgovor na
neko pitanje, ili imaju rje��enja, ali to ne mogu pravilno izraziti nitima misli ili napisati na
papir, tj. slo��iti u razumljiv oblik. Iako ideje dolaze iz Bo��anske inteligence, u kome se
nalazi individualno sopstvo, to je samo ideja, poput jake volje da se ne��to ostvari, ali
put ostvarenja vodi kroz korake i razumljive planove koje stvara i plete um. On je
kreator forme. Hod sam za sebe ne mo��e funkcionirati bez jake ��elje koja kristalizira
intuitivnu formu, ��to je funkcija Netzaha. Zato su upravo astralni i mentalni svjetovi
isprepleteni. Tradicionalno se Hodu pripisuje ceremonijalna magija, to je djelomi��no
to��no, naime, magija zahva��a cijelo drvo po definiciji. Po��to je Hod ni��i dio Binah, kalup
svih oblika, po��to kada je netko ne��ega svjestan, on o tome mora razmi��ljati, misao je
priroda Hoda, ali i kalup djelovanja, forma koja usmjerava volju i silu vi��ih sefirota.

Koji je smisao ��ivota postojanja? Odgovor je samo jedan, tu nema filozofije, to je jedina
to��ka koja spaja sve nauke, to je evolutivni napredak i povratak u jedinstvo sa Bogom.
Problemi nastaju kada govorimo o manifestacijama Boga i njegovim putovima.
Tajna Malkuta osta��e ipak zauvijek zatvorena, dok ��e se vrata zemlje otvoriti samo
onim iskrenim inicijantima koji su pro��li truljenje i razvrat Babalon

Svi sefiroti se razvijaju u parovima
suprotnosti, od najvi��ih svjetova do najni��ih. Spajaju se u novom sefirotu, koji je Keter i
tvorac novih svjetova, koji uzima njihova svojstva. Simboli��ki, otac, majka i sin, ili sveto
trojstvo koje je 3=1=0. Prvi sefirot se simboli��ki prikazuje u liku drevnog kralja gledano
iz profila, no, to je samo uvjetno. Ukupnost svih osobina mu��karaca i ��ena predstavlja
Binah i Chokman, po��to gotovo svaki ��ovjek na svijetu aspektira jedan dio sveukupnosti
u svojoj individualnosti, tj. Chokmanu u Jetzirahu. Sa tre��e strane, svaki sefirot, se
emanicira u 4 svijeta, time se op��e ideje deriviraju do kona��nog ostvarenja. No, tu ima
jedna razlika, samo prva tri sefirota izvorno pripadaju u Atziluth i uvjetno u Briah, dok je
ostalih sedam sefirota podvrgnuto njima. To je va��na ��injenica koja mnoge zbunjuje,
naime, govoriti, razmi��ljati i slikovito predstavljati sefirote, jedino je mogu��e u Jetzirahu,
tj. u oblikovnom svijetu astralnih bi��a, u Chesedu. Svi opisi iznad su apstraktni i
nedore��eni. Simbolika je po��etak meditacije na sefirote, koji se unutar sebe emaniciraju
u cjelo drvo ��ivota i transformiraju u narednog. Naime, jednostavnost se ipak komplicira
u beskona��no oblika.
Poku��aj slikovite apstrakcije prva tri sefirota.
Abyss i Daath. Prva tri sefirota nalaze se iznad Abyssa, ponora izme��u ljudskog i
nadljudskog. To je procjep koji ��ovjeka sa jedne strane dijeli od Boga, sa druge strane,
od samoga sebe, svoje du��e koja je tri (Bo��ansko bivstvo, Ego ili ��arobnjak i dubina
savjesti, du��a). No, po��to je Keter nepostoje��i, rezultat spajanja Chokmana i Ketera je
sakriveni sefirot Daath ili znanje. No, problem je u tome, ��to je ponor beskona��an, i
mo��e se prekora��iti samo u trenutku vje��nosti, to je poimanje vi��eg, koje je razdijeljeno
od svih svjetova ispod, i djeluje na suptilan na��in. U simbolici i mitovima ��ovje��anstva,
bogovi su uvijek ��ivjeli na nebu ili visokim planinama, odijeljeno od ljudi, ��ak su i mnoga
astralna bi��a, poput vila, ��ivjela na zemlji, u svojim svjetovima povu��eno od ljudi,
��umama, planinama, jezerima, livadama. No, sa jedne strane, sefirot Daath je znanje,
koje ��e dati mo�� da ��ovjek presko��i ponor, sa ��ime se sla��u Indijci, ali to nije tako u
praksi. Tu upravo i nastaju najve��i problemi i nerazumijevanje drva ��ivota, naime, taj
skok nije lako uraditi. U biti, u ponoru se nalazi najmo��niji demon univerzuma, Aleister
Crowley ga zove Choronzon, 333 ili diskreirati univerzum!, on ru��i kulu karata koja je
��ivot! Mnogi moderni okultisti i pripadnici indijske filozofije zovu ga strahom od
spoznaje, ali to nije istina, to je tre��i najve��i demon univerzuma. Mnogi misle, da
meditiraju u Briahu, ali se varaju, naime, mogu iz Briaha primiti samo inspiraciju ili
intuiciju, naime, ukoliko se netko pribli��i ponoru, i smogne svu hrabrost da sko��i,
Choronzon ��e ga rastrgati. To se je upravo dogodilo A. Crowley i autoru ovih "gluposti",
koji je doslovce bio rastrgan. Ilustracije radi, filmska industrija mo��e do��arati taj osje��aj
strave, koji je prikazan u prvom djelu trilogije "��arobnjakov prsten", gdje se Gandalf bori
sa Belrogom, demonom ponora. To je bio uvjet njegove inicijacije, i vi��e duhovne
evolucije, ali ta slikovita borba demona i ��arobnjaka je u praksi daleko stravi��nija nego
��to je prikazano u filmu. To vrijedi samo za aktivne inicijante, kojima Najvi��i Duh uvijek
dodjeli najgore demone univerzuma, ��ega je bio svjestan i Gandalf, naime, autor
trilogije je bio inspiriran Aleisterom C., te ga na nekim mjestima citira gotovo doslovce,
kada se Gandalf vra��a u drugom djelu, i govori o svojoj duhovnoj evoluciji koju je
do��ivio u dnu ponoru, gdje je sekunda beskona��ne boli trajala vje��nost univerzuma. To
je istinsko truljenje Binaha. Sa tre��e strane, sefira Daath je tajni prolaz u vi��e bo��ansko
sopstvo, o ��emu tako��er govori mitologija. Autor je razmi��ljanja, da postoji nekoliko
puta preko Abyssa, no, neki mudri yogi ka��e, "da mi ve�� jesmo tamo, samo toga treba
biti duboko svjestan". Moderni okultizam i Yoga filozofija, kako je poznata ��iroj javnosti,
bavi se povratkom ��ovjeka u jedinstvo sa Bogom putem vi��eg ja, koji je bo��anske
prirode. To je ideal cjelokupne ljudske vrste, izvorni i najdublji arhetip predstave "o
radosti i sre��i", koju si svaki ��ovjek svjesno ili podsvjesno ��eli.
Chesed, zapo��ela je kreacija kakvu je vidimo i osje��amo. Chesed je prvi sefirot ispod
Abyssa, i predstavlja mikrokozmos, dok su prva tri sefirota makrokozmos, tj. Duh Sveti.

Hod, je hladnokrvni i neutralni Merkur, po��to sva prava razmi��ljanja nastaju u ti��ini
uma. Um je spletkar, i na njega djeluju svi ostali sefiroti, naime, donji dio du��e potpuno
je ovisan o srednjem i vi��em djelu, po��to nastaje i derivira se iz njega. To je
hermafrodit, po��to je misao neutralna, nije niti mu��ke niti ��enske prirode. No, priroda
misli je ipak najtajnovitija, po kojim zakonima ��ovjek razmi��lja. No, to je najve��a tajna
gospodara spletke, pauka koji gradi mre��e misli, i ��eli unutar sebe uloviti plijen ili
samoga sebe. Sa druge strane, u najvi��em smislu rije��i, Hod sadr��i tajnu kristaliziranog
uma.
****

Dajboze;
Ovo gore sto sam postavio - neznaci da ti nesto neznas, nego da se potvrdis i ustabilis.
A drugi ucesnici da ponesto uzmu ako im treba.

Dakle bitno je shvatiti da se bez povratka ili kroz povrat kroz smrt, dveri smrti ne postize to sto se samo umisljeno zeli.
Dva grada su unistena samo zato sto se nije naslo dest dusa koja priznaju greske svoje.
Ali to se desilo na zemlji a ne na veneri ... znaci VENERU ucis ovdje .. a ne na veneri te tek poslije boravka onih godina sna oko mjeseca ides tamo dokle si naucio.
Prijatelj ti pise i objasnjava kako je bio na merkuru i trazio tri puta hermesa - oni ga bacise u pakao - tamo neka ga trazi i spozna - valda ti je jasno gdje, i gdje treba prvo kristalizirati UM ... usporedi sa venerom.
E drugo je pitanje kako ce se spoznati ako se uporno odbacuje svoje tijelu u kojem sve to i lezi.
 Nazad na vrh »
istina
Gost

 Poruka Poslao: 04 Nov, 2010 17:25 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Dobio si odgovor od prijateljice da si prosao PONOR – a tako kazu i Plejađani.

Ajmo jedan primjer boginja:

Trojanski rat

Ova borba ipak nije bila utemelkjena samo na neprijateljstvu koje se ocitovalo u svim strastima i pozudama, pojmovima i predodzbama koje proizilaze iz covjekovog JA. Jesu li se ondje borile puke strasti pojedinih Trojanaca ili trojanskog naroda protiv strasti pojedinih grka ili grckog naroda? Ne! Prica, koja nam nagovjescuje vezu izmedu prasvjesti i svjesti Homerova, govori da su se na jednoj svecanosti tri bozice, Hera, Atena Palada i afrodita, posvadale oko nagrade za ljepotu te da je jedan ljudski poznavatelj ljepote, Paris, sin trojanskog kralja, trebao odluciti koja je najljepsa. A Paris je jabuku, nagradu za ljepotu, dodjelio Afroditi, koja mu je za uzvrat obecala najljepsu zenu na Zemlji:
Helenu, suprugu spartanskog kralja Menelaja. Paris je Helenu mogao izboriti SAMO OTMICOM. A buduci da su se Grci htjeli osvetiti zbog otmice naoruzavali su se za borbu protiv trojanskog naroda nastanjenog s onu stranu Egejskog mora. Ondje se odigrala borba. Zbog cega su usplamtjele ljudske strasti i sve sto Homer pusta da prikazuje Muza? Jesu li to samo stvari koje su se odigrale medu ljudima ovdje u fizickom svijetu? – NE ? Grcka nam svjest pokazuje da iza onoga sto se dogodilo medu ljudima stoji svada BOZICA. – Jos su, dakle, Grci, s njihovom ondasnjom svijescu, trazili uzroke onom sto se odigrsvalo u fizickom svijetu te su rekli: Ovdje ne mozemo pronaci snage koje uzrokuju sukobe ljudskih snaga. Moramo se uzdici ondje gdje se medusobno suprotstavljaju bozanske snage i bozanske moci. – Bozanske moci koje su se tada gledale u slikama, kao sto som to vec opisali bile su ukljucene u borbu izmedu ljudi.
Zato je Eshil prvi mogao prikazati covjeka koji djeluje iz SVOJEG JA te se pomocu SVIJESTI pocinje oslobadati bozijih sila sto u njega ustrujavaju.

Zato svaki covjek teba postati bozanski lik koji predstavlja oslobodenje covjecnosti od bozanskih moci te im se stoga Titanski suprodstaviti.

Dakle, odbacivati kojekaka bozanstva – uceci – ne odbacivati BOGA jedinoga iz kojega su proizasle sve stvari.
Sebe – svoje JA izdizati usavrsavanjem svoga UMA – te kroz Bozansku hijerarhiju stvaranja koji NISU BOGOVI.

Tako jedan Arhandel iz hijerarhije uci nas i kaze ovako:
molim te da mi das moć, da me posavetujes, da pobedim loše misli i osećanja, da mi das unutrašnju jasnoću i mudrost. Molim Arhangel Džefiela za mir, ljubav, mudrost, prosvetljenje i za pomoć da dotaknem svoj sopstveni izvor unutrašnje mudrosti iz Izvora svih stvari, daruj nam ljubav i mir.

Narici znak ljuske slabosti se vidi u svakoj vrsti verovanja u onostrano, u neki drugi svet nego sto je ovaj u kojem covjek zivi.Ne moze se, po njegovom shvatanju, zivotu uciniti vise stete, nego AKO SE SVOJ ZIVOT U ONOSTRANOM uredi s obzirom na neki drugi zivot u onostranom. Ne moze se predati VECOJ ZABLUDI, nego ser ako se iza pojava ovo sveta predpostave bica, koja su nedostupna covekovom saznanju, i koja bi trebala da vaze kao stvarna praosnova, kao ono sto odreduje svoje postojanje. Kroz neku takvu predpostavku, sebi se KVARI RADOST NA OVOM SVETU. On se vrednuje kao privid, kao odbljesak neceg nepristupacnog. Razjasnjava se nama poznati svet, koji je za nas jedini stvaran, kao neki nistavan san i pripisuje se istinska stvarnost nekom sanjalackom, izmisljenom drugom svetu. Covekova cula se smatraju za varalice, koje nam umjesto stvarnosti isporucuju privide. Takav pogled moze poticati samo iz slabosti. Jer snazni, koji je cvrsto ukorenjen u stvarnosti, i koji SE RADUJE ZIVOTU, nece sebi dozvoliti da mu pane na UMto, da izmisli neku drugu stvarnost. On je zaposlen sa ovim svetom i nije mu potreban ni jedan drugi. Ali, pacenici, bolesnici, oni koji su nezadovoljni ovim zivotom i bjeze od njega, nalaze svoje pribeziste u onostranom. Ono sto im je ovostrano uskratilo treba da im pruzi onostrano.

Covjek je vec SLAB u onom trenutku u kojem on trazi ZAKONE I PRAVILA, prema kojim treba da misli i da dela. Jacinu odreduje vrsta njegovog misljenja i delanja iz njegovog vlastitig bica.

Zapostavljanje vrednosti zivota – egzistira – samo za neku pogresno izgradenu, bolesnu licnost. Onaj ko je svestrano razvijen, zivi, bez da pita, koliko je njegov zivot vredan.

Sa onim koji smanjunje sebe a izdize svoja DIJELA isto nesto nije u redu.

To su neki djelovi razgovora NIcea i Zaratustrom … pa i ovo…

Ali da vama potpuno otvorim moje srce, prijatelji:
Kada bi bilo bogova, kako bih ja izdrzao da ne budem bog! … dakle nema bogova.

Nadam se da nikoga nisam uvredio … koristio sam iznesenoo da iznesemo nesto … posto tvrdite da zlo ne postoji …
tako i meni nista za zlo one UZMITE.

U njenom odgovoru je nesto blizu ... jer kazu neki da ima tri bezdana, ponora, ali ova dva su mnogo manji. Ali da, koja su ta dva ponora ... tako da moze da bude da te se pozivalo da ti se pomogne da ga predes.

Ovaj post je izmenjen!
Možete pogledati prethodne verzije...
 Nazad na vrh »
istina
Gost

 Poruka Poslao: 04 Nov, 2010 20:17 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Ovaj mali dio potvrduje vrednost one vjezbe koju sam postavio od Thota o ujedinjenju polova balansu:

Preuzeto od Enocha

Cijeli tekst

http://www.objave.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1842
Veoma korisno za citati Enochove postove

Usporedjujuci to sa energetskim sustavom vlastite planete (Zemlje), moglo bi se reci da je nasa "aura" preslika elektromagnetkog polja oko zemlje (od povrsine do izlaska iz atmosferskog omotaca). To bi znacilo, drugim rijecima, da su interdimenzionalni pomaci kojima gravitacija djeluje na Zemljino magnetsko polje, uvjetovani nasom vlastitom energijom koja se zadrzava u energetskom polju ("auri"). Nesto poput (grubo i neprecizno receno) inercijskih sila koje djeluju u neinercijskim referentnim sustavima (u Fizici, kod dinamike). Sukladno tome, svaka i najmanja anomalija u zemljinom energetskom omotacu, ocitovana je i u nasem vlastitom. I obratno, naravno. Zemljin energetski omotac "ukupan" je i "razvuceni" omotac svih zivih bica koja obitavaju na planeti, i povratnom spregom (inercijom) djeluju na dinamiku gornjih svjetova.

Litlneks, ti rece da je cijela stvar u balansu.
Jeste jer nam je cijelo tijelo dualno
pa opet taj svaki dio dualan
Treba dakle stvoriti dualnost u prvom pa onda u drugom tijelu tek onda izmedu vece dualnosti
Dakle cetiri tijela
Materijalni i etersko, jer etersko tijelo drzi, odrzava materijalno tijelo od raspada i truljenja.

dusevno i duhovno - duh ili iskra i ona je samo iskra mala koja zivi u sva tri tijela.
Samo razvitak tih tijela moze pravilno i do KRAJA da razvija tu iskru i nikako drugacuije.Ne postoje `vanzemaljci u trećedenzitetskom svemiru`, jer u njemu ne postoje naseljive planete, pošto Svemir, kao što rekoh, kao takav ni sam ne postoji. Zamisli velove iluzije / maye kroz denzitete. Zamisli sfere koje se nalaze jedna unutar druge. Svaka sfera zaseban je univerzum. Materijalne sfere su hologramske. Svaka je za sebe zasebna, iz naše trenutne perspektive... Svaka sfera proizvod je unutarnje refleksije entiteta koji obitavaju, ili bolje rečeno, svijesti koja ubitava unutar određene sfere.
U trodimenzionalnom prostoru sfere su kružne i nalaze se jedna unutar druge. U četverodimenzionalnom prostoru sfere su spiralne i svaka sfera stvara sve ostale sfere na načine koje trenutno ne možemo ni zamisliti. Kako te sfere izgledaju u višim dimenzijama, mislim da nas ne bi trebalo zanimati, za dobrobit našega uma hehe. Iz perspektive same materije i otvorenih pitanja `po čemu je ljudski rod toliko poseban?` i `da li su ljudi odabrana vrsta i zašto?`, odgovori na njih vrlo su jednostavni: `ljudski rod je poseban po tome što predstavlja JEDINU trećedenzitetsku svijest u cijelom materijalnom Univerzumu, pošto van Zemlje ništa ni ne postoji` i `ljudi su odabrana vrsta jer predstavljaju niže simultano postojanje viših Sfera na proputovanju kroz iluziju materije`. Moglo bi se reći da je srednjovjekovni crkveni nauk (dogma) bio mnogo bliži istini nego što je to današnji fizičko / astronomski. Geocentrizam je, recimo, stvarniji od heliocentrizma, pošto sunce kao takvo ne postoji.
Sunce je emanacija Apsolutnoga i percipiramo ga kroze velove iluzije i kroz tamu unutarnjeg Kaosa. Jednako kao i Mjesec. Sunce je Logos. Mjesec je Sophia. Sunce je muški aspekt. Mjesec je ženski aspekt. Sve `planete` u našem sunčevom sustavu, emanacije su viših Sfera i samoga Apsolutnoga, koje najintenzivnije djeluju na nas. Moglo bi se reči da je drevna astrologija nebrojeno mnogo puta bliža Istini od suvremene astronomije, koja za polazište koristi iluzornost materije.
 Nazad na vrh »
istina
Gost

 Poruka Poslao: 06 Nov, 2010 18:03 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Mnogi su prebacivali da to sto pisem da je previse tajanstveno ili zagonetno.
Smatram da ni je ta ko – jer zagonetni smo mi sami sebi i tajanstveni te se ne zelimo otvoriti sami prema sebi, otvoriti sebe sa svojim licnim spoznajama na koje ce nam dolaziti odgovori. Znaci raditi na sebi – kroz sebe – spajajuci sa onim iz vana ili od drugih sto je potvrdno sa onim nasim. Samo tako ce mo doci do sasluznih, licnih saznanja.
Nema gorega nego iznositi velike stvari – jer smo svi umisljeni – pa si umislimo, da posto smo samo procitali ili vidjeli poistovjetimo se sa tim i umislimo si da smo to ili da to mozemo, da som postigli. Dakle, najveca greska je iznositi neke tajne onda kada im nije vreme i mjesto jer ce samo stetiti.

Brate Ltlneks---
Rekao si da je najveca tajna u BALANSU… apsolutno tacno … vidis kako je lako izreci najvecu stvar … koliko li se samo moze pisati i raspravljati o tome. Pa ako je tu najveca tajna u kojoj je pitanje zivot i smrt – onda je stvarno velika. Tu vec proizilazi da se trebamo boriti protiv smrti, boriti se za zivot ucenjem, da vec kada moramo umreti to ne bude samo u predaji, da se predamo ili da ju jednistavno ocekujemo jer je to normalno. Normalno je da ju pobjedimo.
Rekli som da je svaciji put drugaciji ali samo do glavnog puta … onda nam je svima zajednicki, isti, jer som svi stvarani istim putem stvaranja pa se samo tako mozemo i vratiti.

Napominjali smo da se mora rijesiti utjecaja raznih planeta kako bi se postalo samostalan.
To … rijesiti utjecaja … ne znaci nista drugo osim … preuzeti taj utjecaj … ili znanje .. ovdje i sada … OVDJE … jer ti utjecaji ili zracenje je to koje nas odrzava. Preuzevsi to znanje pocinjemo se odrzavati sa tim znanjem jer je u nama. Kada su ta znanja u nama onda som mi doslovce oni u jednoj cjelini. To je ta sloboda.

Uzeti ce mo za primjer sada Gitaristu … jer je veoma vredan primjer …
Njegova vizija ili dozivljaj je njemu najvrednije sto moze imati … ali je jednako vredna i drugima sa slicnim iskustvima. Dakle, on treba samo da prati sebe … ali to nikako ne moze sam … jer niti iskustvo nije dobio sam … iskustvo su mu dali oni koji ga pogurivaju ili pomazu da nastavi tamo gdje je nekada stao. Ne moze sam, ali mora sam odabirati i odlucivati koji su mu pravi istomisljenici … te mora biti dovoljno mudar, snalazljiv i hrabar da prihvati ono sto mu se pokazuje ili daje. Da bi to postigao, nikako ne smije nikoga uzimati za nekog gurua ili nekoga u potpunosti pratiti.
Potrebno je pratiti onoga kom u je dao odgovor, i sebe samoga staviti sa strane te naprviti trecu licnost sastavljenu od vise drugih licnosti. Znaci jedan dio nekoga ko je pronicljiv, nekoga ko je nepovjerljiv i nekoga kao zosima da pravi pricu iz te dve … on kao treci neovisan totalno.

Pa ispane ovako;
Vidi, ovaj prvi je u svojoj kuci i prolazi kroz zidove i vrata. A ovaj drugi ga nagovara da ne koristi svoju moc dematerijalizacije neko da iz sopstvene kuce izlazi kroz prozor, neke rupe ili dimnjak. Cekaj, pa ovaj prvi je mocniji. Odbacujem onog drugog. Ovaj ga plasi da je satana sa njim i tacno zna odakle je … zasto taj drugi plasi onog prvog … kada u svim ucenjima se prvo spoznaje normalan zivot, na kraju tih spznaja im se pokazuje i uci ono lijepo onostrano pa tek Poslije negativno i strasno. Tek onda kada steknu snagu da to izdrze.
Pa, ovaj drugi mu nudi imasu vjezbi – oruzja za odbranu – cekaj, od cega. Jer onaj prvi trazi nacin da spozna sta mu se desilo. Ako taj prvi sebe uci raznim oruzjima protiv odbrane od raznih neprijatelja za koje ovaj prvi ni nezna – znaci morati ce si izmisliti i neprijatelje. Cekaj stani – sta c emu kadi h vec nema. Tom prvom treba pomoc spoznaje dogadaja a ne neka odbrana. On treba spoznati na cega ga se upuceje i sta mu se govori.
Hm … da mozda taj prvi ne treba spoiti one stabilne stare vizije sa ovom novom. Sta bi sa time dobio?
Nije jednostavno – ali nije ni nemoguce – jer upravo je to zato i dozivljavao sto je moguce i sto apsolutno treba istraziti, naci i ostvariti… ali kako? Valda treba prvo naci sta znace ta jaka strujanja i pucketanja, velika je to snaga i energija – a nije ju trazio. Kom u je to dao i zasto?
Jasno mi je daje dozivo zato sto treba nesto da shvati. Neka trazi kom u je to dao. A gdje da pocne? Neka pcne tamo gdje se govori o energijama u tijelu i koliko tijela ima. Ko gradi ko je nosilac tih energija. Cekaj pa taj prvi koliko sam citao do sada i znam, izgleda da krece sa neke vise, malo vise pozicije. Izgleda da je to pocetak gdje nekada stao. Pa taj prvi se stvarno treba potruditi i steci snagu, hrabrost i volju da to nade. A zasto je ovaj drugi naknadno izbrisao dio odgovora … a ne pise na dnu posta … da je post mijenjan … a kod ostalih to stoji.
Pa taj drugi rece prije nekoliko mjeseci da je apsolutno nepotrebno raspravljati o Thotu jer ga je on razjasnio i razradio i objasnio sve o njemu na forumu te nema potrebe vise takve rasprave … cekaj malo … a prije par dana trazi tri puta Harmesa … a ovi ga vratise da ga trazi u paklu itd.
A zasto taj prvi odbacuje da je ono njegova sjena … zasto bas to ne istrazuje … od nekuda mora kreniti. Pa lako mu je odbaciti kada i sam ne priznaje a ovaj ga drugi isprepada da je to sam satana. Pa taj drugi mesto da ohrabri prvoga i da mu da volju za radom i istrazivanjem on mu poturi strasni strah i podrzao ga bas u onom sto nije trebalo. Da to nije onn ego satana
Obacujem toga druga apsolutno kao nepotrebnog ili samo kao onoga koji mi je omogucio da budem jos jaci u namjeri i da savladam strah.

Neki Litlneks rece da je stvar u balansu … ali to je mnogo veliko a receno u tako malom.
Sada treci spaja sve ono sto je znao iz ovostranog zivota, sve sto je cuo i procitao.
Balans, aha znam – balans izmedu duha i materije – pa to dokazuje i Isus Nazarecanin.
Kaze se u raznim ucenjima da svaki covjek ima svog dvojnika ili sjenu. Taj dvojnik moze biti toliko strasan da se ni opisati ne moze, koliko li je strasno vidjeti ga. On se moze uljepsavati samo na taj nacin da se uljepsava i ispravlja svoj zivot. Sa tim uljepsavanjem svog zivota – ispravljanjem, ucenjem … uljepsava se i svoj dvojnik. Hej sjetio sam se !!! kazu da je veliki uspjeh kada postignemo istu ljepotu. Aaaaa zato li neko meni rece ovdje na forumu da bi taj treci trebao biti sretan. Pa, nije li to jedan mali ponor kojeg je taj prvi do sada presao. Sada se sjecam da svaki pol ima dva dijela. Oooo znaci moram stvoriti balans u svakom polu. Jaoooj pa prvi pol je sastavljen od fizickog i eterskog tijela. A etersko tijelo je to koje drzi i odrzava fizicko tijelo u zivotu od truljenja. Pa da, sada se sjecam, pa svako fizicko tijelo je isprepleteno en. Kanalima i nekim cvorovima koji moraju biti u redu da bi bili zdravi i da bi se, znaci razvijalo i spojilo etersko. Ajme pa ti centri i i ti kanali su strassno velike snage elektriciteta i magnetizma itd. Auuu pa odatle ona pucketanja i veliki el. Naponi u onoga prvoga. Ali on to nije trazio? … pa zato je i dobio to na upozorenje jer je spreman za nesto dalje. Pa kakve veze ima ona sjena? Izgleda da ju posto su sada iste ljepote treba primiti u sebe i razgraditi ju u sebi i kroz sebe a to ne ide bez duhovnosti produhovljenja. A da bi duh bio nazocniji, blizi mora se stvoriti uslov u eterskom i fizickom. E sada vise stvarno, sada neznam kuda. Mora neko znati… vjerojatno znaju oni koji su mi sredili i pomogli da to vidim i dozivim. Sacekati cu i vidjeti … ako se to isto ne ponovi onda je to sto moram traziti. Sada se sjecam, oni koji su dozivjeli ta strujanja postepeno – bila su djelomicno iz centra u centar, cvor energetski.
Znaci da je onom prvom pokazano odjednom snazno sta treba postepeno postizati.
Ipak dakle mora naci kom u je pomogao da to dozivi, ko ga je pogurivao. To jedino mogu oni koji se brinu o samom stvaranju .. Znaci mora se vjerovati u sebe a osobito u onostrano videno, mora se raditi i uciti … pa to i onako ne bi trebalo biti tesko jer svejedno se nesto radi svakodnevno – sto ne bi nasao upravo ono sto treba da se radi kada se vec svejedno nesto radi.
Znaci samo balans prva dva tijela omoguciju balans u druga dva tijela to jeste njihov blizi kontak i vece svjesno prozimanje.

Ne nikako traziti samo pustu AP … jer umisljenu AP … bez pravog rada se moze dobiti ali ne vodi nikuda …to jeste redovnim zasluzenim stjecanjem ju treba postici.

Treba biti VEOMA SVJESTAN ili razclaniti zeli li se steci neke bozanske moci ili

spoznati Boga kroz sebe i sve postojece…

Moguce je dobiti neke moci … koje samo vode u zabludu … i neces spoznati Boga.

Ali ako ti je zelja spoznati Boga … u prava vremena kada je to zasluzeno i potrebno saznati ces mnogo vise cak i o mocima.
 Nazad na vrh »
istina
Gost

 Poruka Poslao: 07 Nov, 2010 22:15 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

istina ::
TATA SINANA ::
Brate Istina.
Mnogo si opsiran.
MUDRACI NE RAZGLABAJU.
ONI SUSTASTVENO PRENOSE ISTINU.
KRATKO.

NA ono sto si napisao dodacu samo ovo.
NISTA SE NE ODVIJA PO KRUGU.
SVE SE ODVIJA PO SPIRALAMA...
PROSTORNIM.VREMENSKIM.DIMENZIONALNIM.NEVIDLJIVIM...
Razmisli o tome... Laughing


Hvala brate na druzenju ... a to je najbitnije da se istomisljenici razgovaraju ...

Da tako je...

Ali ja sam mislio da se vrtis u krugu necega dok to nesto ne shvatis ... znaci ne napustaj nista dok ne utvrdis i shvatis ... tada to poslije ne m0zes samo tako lako izgubit - ostaje trajno i po potrebi lako samosvjesno za sekund ukljucis...

Mnoge stvari koje znam neznam dobro objasniti ... izraziti se ... tako da sam upravo zato pozivao sve u pomoc koji su jaki u nekim stvarima kako bi na primjer ... ne moraju podrzavati ... ako ne razumiju nego pojasniti ili datumom ili historijski dokazati itd.

ALI barte ... ipak se nesto vazno treba odviti u krugu da bi se pretvorilo ili izduzilo u spiralu kako bi se spojilo sa sledecom spiralom.

Moje postovanje.
 Nazad na vrh »
istina
Gost

 Poruka Poslao: 10 Nov, 2010 15:58 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Starcy ::
Istina stani. Prikoči malo. Tvoje reči su poput živog blata. Što se više koprcaš u pokušaju da objasniš sebe i svoje namere, toneš sve više i više.

Krenimo od početka, od nicka koji si uzeo: istina.

Šta radi Istina? (pišem je početnim velikim slovom, da bi smo je razlikovali od tvog nicka)

Istina postoji sama za sebe. Ona nema potrebu da se dokazuje, jer samo ono lažno traži dodatna objašnjenja i dodatne opise da bi potvrdilo svoje postojanje. Istini nisu potrebni nikakvi dokazi. Ko je razume razumeo je. Ko je ne razume neće je prihvatiti i utrošiće mnoštvo reči da je opovrgne. A opovrgnuti je ne može.

Istina ne viče, ne vređa, ne dokazuje, ne ukazuje. Ona je kao plod na drvetu. Stoji i čeka.

Neko će se dobro pomučiti pentrajući se po granama, izgrebaće se, možda će i pasti s drveta da bi ubrao plod. Neko će pokušati da dohvati plod, pa će - videvši da je trud veliki - odustati pre nego što je i pokušao. A neko će biti ispod drveta baš u trenutku kad zreli plod otpadne i dobiće ga bez mnogo truda. Shvatiće.


Jednom prilikom sam ti rekla da si težak i nerazumljiv. Mnogo toga bi hteo da kažeš odjednom, mislli ti skaču sa teme na temu a nama, običnim čitaocima, to deluje krajnje nerazumljivo.

Onda ti neko postavi pitanje, koje tebi izgleda besmisleno jer si odgovor već dao, pa se razjariš. Čemu? Da li je dobar onaj otac koji neprekidno grdi svog sina koji mu postavlja pitanja? Ili je dobar onaj otac koji strpljivo, mnogo puta ponovi istu stvar na razne načine, ne bi li dete shvatilo?

Ja tvoje tekstove čitam tek ponekad. Teški su mi. A i dugački su, brate. Treba držati toliku koncentraciju. Ovo je problem mnogih forumaša. Ne volimo dugačke tekstove. Nekako se lakše čita deset kraćih postova nego jedan dugačak, iako je u svima njima isti broj reči kao u jednom. Ako želiš da budeš čitan, ostavi nam malo prostora između dva posta da zastanemo, da predahnemo i razmislimo o onome što pišeš. Pa da nastavimo dalje.

Ima u tvojim tekstovima mnogo mudrosti. Ja zagrabila tek poneko zrnce. Naslućujem razumevanje, ali ne razumem. Priznajem. Ima jedan tvoj tekst koji objašnjava... nešto... a na kraju kaže "zato je Isus stao nogom na glavu zmije..". Osećam da tu ima dubine, iskonskog... ali i dalje samo naslućujem tu Istinu do koje si ti došao. Moja Istina još uvek nije postala. Ali postanuće, ne brinem se. Treba da sazrim.

I nije tema "Komentari na istinine tekstove" ili tako nekako postavljena da bi tebe neko izvrgnuo ruglu. Zaključao si temu, niko ne može ništa da doda niti da te pita, zato se neko dosetio da otvori novu temu na kojoj se može diskutovati.

Eto. Došao si nam nazad i podigao mnogo prašine. Nema potrebe Very Happy Umemo mi to da radimo i bez tebe Laughing


Iskrena Strcy ... postovanje ...

Neke tekstove postavim duze jer se sve cinjenice u tom tekstu treba povezati ... jer su i povezane i cine vecu cjelinu... nije svaka informacija ili cinjenica zasebna.

Starcy, ja znam da je to pomalo tesko. Mora se steci vjera u sebe. A najlakse ju je poceti opet iz sebe. Ako imas zelju o bilo cemu, znaci to si ti, a ostvariti ces ju najlakse sa onim izvana i sa strane sto slaze u onim iz tebe. Ako ne razumijes a odgovara ti momentalo , prihvati ... vjeruj bez obzira sto ne razumijes. Ako se to ispunjava onako kako zelis dobroje. Znaci jednostavno moras povjerovati u nesto. Ali moras kreniti ispitivati. Ako poslije nekog vremena shvatis ili sumnjas mijenjaj, ne gubis ama bas nista.Jer i ja sam prvo samo vjerovao taj dio doradio i onda dobio odgovor. To je sto sam rekao juce, ja ne napravim zelju i hocu da je ostvarim po svaku cijenu... govorimo o duhovnom. Dobri ti znas da svi mi zivimo navike, pa ako ti samo minutu dnevno poces samo obracati paznju na nesto ... bilje meditacije nema, za pocetak.
Znaci moramo mijenjati navike. Pa to nije nikako problem po par minuta dnevno, nesto se MORA desiti a neces izgubiti volju kao kada nesto odjednom probas DVA SATA ... jos ako je nesto veliko i nista se ne dogodi , moras izgubiti volju.
Sto se tice citanja, pa i to znas, citas sto pazljivije mozes i u glavi ce ti ostati uvijek neso. Pa se desi da si nesto spoila ali se ne sjecas odakle. Zato dok citas, ono sto ti je zanimljivo ili kopiraj i postavljaj kao neku pricu, lako ces naci. A ako je knjiga, naprimjer radi se o srcu, napisi na prvoj stranici . str. 80 - o srcu .

Pogledaj post iznad ovoga.
 Nazad na vrh »
istina
Gost

 Poruka Poslao: 10 Nov, 2010 16:57 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

TATA SINANA ::
Rekao sam jednom ovde vec da se osecam trebnutno manjim od zrna peska i ujedno se izvinjavam svima koji su iz mojih odgovora naslutil nesto drugo. izvinjavam svima koji su iz mojih odgovora naslutil nesto drugo.
... Wink


Ovdje se moze naslutiti bas onako kako si napisao.TATA SINANA ::
[
ODRADIO SKORO SVE STO SU MI REKLI...
JOS MALO PA CU OD I SA OVOG SVETA...


?[/b]


E Ovo je ono sto odvlaci mene na nesto drugo, jer meni ne ide bas uz ono prvo, za sada sekundarno momentalno.

Jer ako si tamo pitao ... A ZNAS ODGOVOR .... onda je to nesto drugo, spoznaja nekoga a ne necega.

Ko ti je rekao sta da odradis ... i da li do slovce sa ovoga sveta. Upravo ONI o kojima pitas ili neko drugi.

Mozes samo napisati ... ONI ili NISU ONI nego neko drugi... ako je neko drugi onda objasni to ti.

NE MOGU NACI TAJ TVOJ FILM VIZIJU, koja je bila kod talemana ... a nisam ju kopirao ...

Pa ne mogu nastaviti.

Niste prihvatili pomoc, nego ste sami nastavili dalje. Poslije je taj brzi brod u daljini eksplodirao u velikoj crvenoj svijetlosti koja se pretvorila u Plavi i sivu u djelicima ili komadicima.
Rekli su vam da vam pomoc ne treba jer imate, posjedujete hrabrost.

Ne mogu na ovo ozbiljnije nista reci jer nemam, tu viziju, nisam siguran u detalje.

Ajde ju postavi molim te na ovaj podforum.

Dajbog;

Za devetnaest godina ja sam proziveo najmenje nekih 40-50 inkarnacija...

I ovo mi je Dvojno ... a apsolutno ima smisla ... ali mi ne stima sa ona prva dva dijela po broju, sa jednim od ova dva dijela u dvojnom.

U nocnoj sam smjeni i dana, nocas, na poslu.
 Nazad na vrh »
Vesna
Glavni urednik


Pridružio: 08 Jan 2008
Poruke: 4177
Lokacija: Beograd

 Poruka Poslao: 10 Nov, 2010 17:05 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

.
      
istina ::

Vesna ... molim tvoju potpunu pažnju;
Da rijesimo ovo za sva vremena.

Šta se desilo ...
Razumi me ... nasjeo sam na necije mudrosti koje sam ozbiljno shvatio...
necu sada o tome ... to cemo postepeno... cak i neprimjetno.
Priznam da sam bio u krivu, zbog zelje za ubrzanjem necega ...
Ako si sada pažljivo pročitala, shvatiti ćes.

Dakle zaslužujem jednu javnu opomenu ... ali ne tri ...
Ali sam ipak zasluzio JEDNU ... jesam... priznam... i malo cu bolje paziti na ljubav i hrabrost za pomoci i slicno ...
opreza i mudrosti nikada dosta.
Priznam da sam posrnio zbog velike zelje za ubrzanjem necega ... na vama nerazumljv nacin..
a to nisam trebao i dobio sam i po usima i po repu ... i ovdje i na drugoj strani ...

Skini mi dve a ostavi jednu.... može ...
Evo ruka i buket cvijeća.


Pročitala sam sve, veoma pažljivo, ali nisam shvatila zašto si morao da me vređaš.

Ali evo, zbog tvog staža na ovom forumu, daću ti još jednu šansu.
Što se tiče mene, ovo ti je poslednja opomena.
Čim prvi put nekog uvrediš, bićeš trajno banovan, bez opomene.
Pozdrav
.
_________________
Jednom se živi, ali večno...
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
istina
Gost

 Poruka Poslao: 10 Nov, 2010 22:11 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Vesna Vesna ...

Nisi dakle znala da se otvoriloa nova tema samo za pljuvanje istine.
Ali znala si poslije, te si mogla uzeti u obzir da onoi nastavljaju i dalje, jer nisu kaznjeni.
Banovala si me zbog Pitije ... da si shvatila tekst ... shvatila bi sav problem...

Mene nisi pitala za dozvolu... da li ju stvarno ima ... ja bi ti ju poslao.
Opet si pogresila.

Ovi me napadose i sada ... ti i nijh podrza ....

Zaboravila si da je taj petar iz podgorica napadan na mene non stop ... sto ga nisi banovala.

Rekoh ti da je 98% svade od trece strane, jer ih je neko vukao za usi.

Znaci svi mogu a je NE...

Rekao sam da me ne moras banovati da cu se odstraniti sam ak0o sam pogresio.

Objasniti cu malo poslije.
 Nazad na vrh »
istina
Gost

 Poruka Poslao: 12 Nov, 2010 00:31 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

istina ::
Aleksandra-Caca ::
istina ::

Koliko puta sam pomenio da je proslo dve hiljade godina ... Gdje Vam je Isus Nazarecanin....
Koliko se puta ponovilo
imate usi a ne cujete i oci a ne vidite
Koliko se puta ponovilo i licno reklo njegovo POSTOVANO ime LICNO
Ne ja, nego HRIST u meni.
Dok se sva ta golgota ne shvati kako se moze napredovati ... kako se moze tvrditi da se ide u mentalno tijelo a fizicko zapostavio -a niti vidi niti zeli da cuje ... strasno ...

Da li shvacas moj dajboze ... u zlatnom dobu ce svi biti nazarecani ... a li u ovom prolaznom smo ih trebali steci barem preko deset... onda nam ne bi ni bila nicija pomoc potrebna.
Ali ne najglasniji su i najpodrzavaniji oni koji ne cuju niti vide, koji cak to niti zele ... preporucuju i hvale sebe sami ... a neznaju ni sta su cakre...Slažem se sa tobom,
jedino što za razliku od tebe ja verujem da u ovom vremenu na Zemlji
ipak postoje (preko)deset onih koji su se rodili u Duhu kao Sinovi ili Kćeri Božije... ne mogu da tvrdim sa sigurnošću, ali tako osećam..


Pa gdje si ti SMOTANA - MOJA ... LJUBIM ... prema tebi barem mogu biti malo slobodan da si dusu odpustim.

Nema ih Caco u Nazarecaninom smislu ...

Slažem se sa tobom,
jedino što za razliku od tebe ja verujem da u ovom vremenu na Zemlji
ipak postoje (preko)deset onih koji su se rodili u Duhu kao Sinovi ili Kćeri Božije... ne mogu da tvrdim sa sigurnošću, ali tako osećam..

I te kako dOBRO osjecas ... Sjeti se sta smo govorili cijelo vreme ... na takve treba paziti da ih ne odstrane, mnogo i h ima i sve vise i vise.

VELIKI pozdrav.
 Nazad na vrh »
istina
Gost

 Poruka Poslao: 12 Nov, 2010 00:33 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

istina ::
Aleksandra-Caca ::
istina ::
Pitam ja tebe brate moj? .... ako svi znamo da samo mi ljudi imamo slobodnu volju.

Znamo dakle da ih Arhandeli i jos vise duse hijerarhije nemaju. Pa kako se onda moze uklopiti u pricu kako je, se jedan odvoio i postao satana... nije li mozda to bilo naredenje i pristanak da se zrtvuje zbog nasih promjena. Samim nasim sazrijevanjem mi i njih vracamo na izgubljenu poziciju.
Pa nema li onda i treca strana, zla, koja se jednostavno neda.


Tako nekako.. slično mislim i ja, samo što ne bih da iznosim svoja viđenja, iz određenih razloga..


Ni nemoj jos, dovoljno je da pratis...
Zato sam i imao probleme sto sam nako konfuzno nabacao sve odjednom.

Kada sam god htjeo upravo to dokazivati uvijek me se bezdusno rusilo.
 Nazad na vrh »
istina
Gost

 Poruka Poslao: 12 Nov, 2010 00:35 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Imam sa Dajbogom veoma vaznu raspravu ali je ne mogu nastaviti dok se ne rjesim pritiska.
Nadam se da mi ti Vesna necec sada uzeti nista za zlo ... pa da me banujes, jer jednostavno se neke stvari moraju doterati do kraja.

Kada budala budali kaze da je budala ... oni se potuku, pobiju.

Kada normalno razvijeni covjek kaze budali da je budala - onda to znaci da ce tesko shvatiti uz njegova objasnjenja neka proba sam, a i neka pia.

Kada jedan VISOKI duh. ucitelj kaze svom UCENIKU da je budala, onda je to velika stvar koja ga mora naterati na vise razmisljanja od respekta pa na dalje.

Dakle to je u vezi mog banovanja i tri opomene samo meni.

Kada bi ja sada opisivao svaku recenicu koju, koje sam tamo nabacao ... to bi bilo mnogo knjiga - koje sam imao namjeru iznositi u kratko.

Petar je iznjeo - moze li vecu uvredu nego sto je, ne. Ja sam tek poslije rekao da je dijabola.
Cija je uvreda veca i prva ... dakle kod vas je manja uvreda kada se navode stotine ljudi na krivi trag ... a mnogo veca je kada se takvom kaze da je dijabola.
Te rekoh ... ostavi menu jednu a vama ne morate raspodjeliti one dve... moze li POSTENIJE.
Kako sada da ja pisem o velikim stvarima pod stresom, hocete li izmisliti opet neku uvredu. KAK da ja slobodno disem.
Ovaj puta mi je ipak malo i pomoglo sve to - ali se ipak postavlja pitanje da le se je opet sprecilo nesto vece. Ja znam i shvacam da vi ne shvacate ... ali ima ipak njih nekolicina koji to i mogu i zele .. ta nekolicina ce iznjedrite jos vise takvi itd.
Kako Litlneks to lijepo kaze, niko ne moze da spreci ili zabrani - nemoze kada se vec trgao i zna sta zeli .. ali sta sa suprotnima.
Ja o vedama nemam pojma niti sam ih ikada citao .. ali zato imas ti. Ali sam siguran da tamo mora pisat nesto slicno ovom. Svako lj. bice mora imati privatnost rasta ili izbora ali kroz izvor svih stvari kako bi se postiglo licno JA iz zajednistva, svega stvorenom ... inace opet ostaje samo licno ja vise za sebe .. a to nikako nije plan.

Ono sto ste vi napravili znaci po drugoj liniji.
Mi vam izmislimo zakon privatnosti i vi se pobiste cuvajuci sami sebe od nas.
Da li je to privatnost ako ja i ti pricamo privatno jedno i pravimo planove kako da suprotno pricamo javno ... nasa je privatnos zasticena i nasu laz slede svi oni koji nas prate. Ja i ti naprimjer ubjedimo postene napredne na krivi put. Ja sam to probao spreciti i ti si me opet kaznila ... dokle tako ...

Dosao sam u jednu kucu i na polici vidim knjigu B. Gita ili kako se vec pise...
Bez veze otvorim neku stranu i citam ..
Taj veliki Duh. Mislilac kaze ovako nekako - samo BUDALA moze da drzi kucne ljubimcekao sto je pas i obraca mu se sa lubavljku kao prema covjeku. Tako nekako pise, ali ono BUDALA nisam promasio.
Ja sam se nasmijao. Pita prijatelj cemu se smijes. Ja mu procitam. Ma ko ce sve to shvatiti. Pa shvatio sam ja. Jer oni ti ti samo nabacuju sta bi trebao shvatiti ali ne opisuju.
Sta je on sa time raekao.
Rekao je da je prava i velika ljubav na krivom mjest nepravedna ... postoje nize razvijene duse koje si ne mogu naci mjesto ... te ih ta ljubav jednostavno uvuce u psa .. te je tako ostecen i pasju zivot i ljudska dusa.

garmaticke greske ja imam i javno sam priznao da nisam nikako intelektualac. Al sam mnogo pronicljiv, sto bi svako od vas trebao biti. Vidjelas bi dakle da sam opet po stoti put prvo bio uvreden ja.
I da su mi drugi omogucili glasanjem da imam jos jednu sansu.

Ne prihvacam tri opomene ...
 Nazad na vrh »
istina
Gost

 Poruka Poslao: 12 Nov, 2010 02:46 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

TATA SINANA ::
Mogu samo jos da ti kazem da sam nekoliko izuzetnih UVIDA I VIZIJA
u poslednjih godinu dana imao iskljucivo zahvaljujuci ENTITETU KOGA JA NAZIVAM -CUVAREM SRCANE CAKRE MAJKE PLANETE.
Samo toliko mogu da ti kazem.
Steta sto nisi dosao u Srbiju u tih godinu dana...

Imali smo jednog crvenokosog, trebao nam je i drugi..
Sada su nam odvukli i prvog...
STA CES, ZIVOT IDE DALJE....
ON NIKADA NE STOJI U MESTU.

PROMENA...


TATA SINANA ::
Ni ja ne znam gde sam to tacno napisao, ali znam sta sam-SANJAO.
Nije to bila vizija, nego SAN. O.k.?

Putovao sam svemirom sa nekim dragim dusama, kada smo u daljini videli neke plavo-sive tackice koje su sve zajedo sacinjavale nekakvu ogromnu sferu.
ZNAS I SAM DA NISAM UOPSTE PLASLJIVA OSOBA, ali od pogleda na taj prizor nikome od nas nije bilo prijatno.
U tom trenutku je pristigao neki brzi brod -kao nama u pomoc....
Ali on se priblizivsi se tome STA GOD DA JE TO... se razleteo u paramparcad.
Mi smo nastavili lagano direktno kroz tu sferu...
BROD SE TRESAO, ALI SMO MI SVI BILI NEKAKO NEVEROVATNO MIRNI I STALOZENI.
NISTA SE NIJE DESILO. PROSLI SMO KROZ TO -STA GOD DA JE... Laughing
Posle toga nam je receno da smo bil zasticeni zato sto niko od nas nije osecao strah.

Eto ovo je ukratko da ne razglabam...


Dajboze, donio sam odluku.

Sada cu napisati ono sto trebam i ti ces ... ako je moguce do sutra pridvece da mi odgovoris, tako da zavrsimo zapoceto.

Poslije toga se udaljujem sa ovog foruma ...

Dajboze:

Inteligentan si
Mudar si
Imas karakter
Imas vizije
Imas Arhandele
I imas svoj izvor informacija kao medij


Moras pojacati karakter i mudrost kroz razum i dobiti ces ono sto ti fali.
Jer izreka da zla nema automatski dovodi covjeka u zabludu da je na sigurnom.

DAKLE STA TI FALI ... daj svoje misljenje.

I ja cu ti u par recenica odgovoriti tako da se rastajemo.

Laku noc.
 Nazad na vrh »
istina
Gost

 Poruka Poslao: 14 Nov, 2010 08:17 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

istina ::
5.element ::
Istina,negdje kroz tvoja izlaganja sam čini mi se shvatila da je Sunce..ustvari naš Bog( ako sam dobro razumijela)..otac i majka..pa mi nije jasno zašto su proganjani i uništavani od strane crkve ,narodi koji su imali kult obožavanja sunca i zašto tu tezu crkva ne podupire..molim tvoje viđenje istog.


To sam pripremio Nasem Proti ... ali posto si ti prva pitala ... odgovoriti cti dakle u PROTINO ime.
Jer sam znao izmisljati sagovornike ili sam koristio i maltretirao uvujek i najvise Litlneksa i jos po neke tako da ne ispane da pricam sam sa sobom.

Spominjao-li smo da je nase Sunce nas Bog te da ima Sunce Sunca i Centralno SUNCE - dakle opet Trojstvo.

Nemojte da VAM sada pane na pamet da vredam Vjere ili CRKVU ... jer sam pisao da bez vjere itd nema nista.
Nije li znao ON nesto kada RECE ... krivi kamen u temelju ... Ali sta je sa time htjeo reci.
Kao prvo - TAKO CE BITI -
jer drugcije nije moglo od historijskih, politickih itd stvari ... dakle oni ce raznjeti vjeru a vi mudri budite i shvatite kako vam dusa i vase Ja nalaze ... jer GLAVNA ... glavni dogadaj plus sve ostalo sto treba shvatiti je njegova zrtva ili GOLGOTA zbog preuzimanja na sebe POTPUNE LICNOSTI ili -JA- ali ja kroz SVEPRISUTNO I KROZ IZVOR SVIH STVARI.

tAKO DA TO JA JE U STVARI ... sam OTAC NAS ... ILI SVSTVORITELJ ...a to je i jedini razlog zasto smo stvoreni. Jer da imamo samo svoje licno ja bili bi isti kao oni od kojih smo i stvarani.

Ti od kojih smo stvarani je cvijet razvitka, cvjetanja sirenjenja NJEGA jedinoga. Trba dakle sada preokret kako bi se stekla svjesnost ili komunikacija sveukupne ljubavi kroz koju se mozemo samo kroz cijelost, ukupnu ljbav vratiti nazad.
Sve osim nas ima skupnu dusu i nema LICNO ja ... zavisi opet od kraljevstava ... a ispada i je da mi imamo mnogo skupnih dusa ... koja treba u nama postati JEDNO - JEDNA nasa dusa duh JA. Posto smo dakle vredni po tom pitanju ... znaci i da u nama ima nesto posebno sto bi svako htjeo imati ... a ne moze ... a to je supstanca inteligencije itd... jer se proizvodi u nama ... sada se sjeti kada smo govorili kako se hrane sa nama itd i ono oko stca - sve smo mi to ovdje pisali. Dakle zbog nas velike vrednosti jedni nas cuvaju zbog i za nas licni razvitak ... a drugi nas zadrzavaju za svoj opstanak... Zato sam juce napisao da se mi, nas par ovdje borimo da se dozvoli da svako dise za sebe i da svako sebi stvara tu energiju ... a ne manipulisati sa ljudima da budu koristeni.
Dakle proto:
Da si kompleten jesi. Sta sve nisi probao i ispitao i istrazio?
Prvo vjera, pa si istrazivao lenjinizam, staljinizam, kapitalizam, budizam crnu magiju, bjelu magiju.
Iiiiii - nema nigdje zadovoljstva niti kompletnosti..
I opet si se vratio ... SVOJOJ VJERI ... I HRISTOVOJ SNAZI NAJJACOJ ...,
dakle samo ces kroz svoju vjeru ... sa ISUSOM NAZARECANOM I HRISTOM U VAMA NACI SEBE TO JESTE BOGA U SEBI.
Svako je ponesto korisno vidio u ISUSU za sebe licno osim ISUSOVIH SLJEDBENIKA - oni su nastavili tim vjerskim pitem. Kada se nije uklapalo ... sada mi treba pomoc jer sa historijom nisam ono ... dakle ... menjalo se i vreme i datumi i na kraju su i razdjelili Hristovu vjeru - i otome smo pisali i rekli da je to najveci greh... onda srednji vijek ... ali uvijek je tu neko ko nse pojavljuje i upozorava nas ili na likovno ili na muzicki ili na knjizevni nacin.

Odgovor imas i na ovom forumu ... isto samo u manjem ... jel jedni tvrde ... da nas se nista ne pita ... biti ce kako oni kazu ... jel se drugi bore protiv toga.
Svako istice sebe i svoje znaje i ne shvata i ne zeli da ga mjesa i saraduje sa drugim... naucili glasati a ne raditi.

U pravo o tome sam htjeo pisati kada su opet nastali problemi.
Kod enoha imate bozanske legende gdje su se bogovi potukli pa se razbacali na cetiri strane svijeta. Onda je VREDni enoh kod druge zakljucio da imaju dve majke ... jedna koja je ubila boga i razbacala a druga ga skupljala. Imate legendu gje je jedan Bog drugoga na planinu prikovao i receno mu je da ce nad njim pobjedu odnjeti - kada se pojavi ljudsko smtno bice sa velikom snagom u sebi.

Sve se to radi - a to je sveta istina ... o visokim duhovnim bicima blizu BOGA koji su davali sebe gradeci nas - nase duhovno tijelo pa onda ja licnost... jednom je bila pre rano dana, zato onaj drugi nije htio da to dopusti jer nije vreme itd.
Rekli su da ce doci NAZARECANIN ... i da ce ON biti zrtvovan ... kao ljudsko bice koje ce biti toliko mocno i cisto da ce moci primiti svu tu snagu Bozansku. Mora biti covjek kako bi on preneo ljudima a i kako bi ostalo trajno nasljedstvo u nama. Kako bi se usadilo u nas.
Jer samim zrtvovanjem tih Velikih Boz. bica se nije moglo dalje postici pravi rezultat.

Ako se tebe i sve ljude ubjedi da samo neko moze da vidi boga ... vec si ubjeden da si nistavan i da ti treba posrednik ... isto ti je i na forumu ... mi se moramo zakacaiti i tuci i znanjem i svacim DOK GOD NE NADEMO ZAJEDNICKI JEZIK a to se moze samo sa znanjem --- a ne upadanjem treci osoba koji sude ... dakle NEPOTREBNI POSREDNICI ... KOJI KOCE RAZVOJ.
Moderator je bog i tacka ... a tale odmah, di to ima zavezi ...

Vidis ... svi vole vlast ...

Danas ce te dobiti jos dosta odgovora.

Zaboravih:

Nije OTAC i MAJKA
nego Otac a Majka je zemlja.

Kada sam nekidan napomenio da je previse zenske energije na forumu odnosilo se na znanje, ovi zenski su sigurno ili vjerojatno pomislili na sebe ... i jedno i drugo je tacno.
 Nazad na vrh »
istina
Gost

 Poruka Poslao: 14 Nov, 2010 08:18 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

istina ::
Ajde da vise ne dodajem, a i prekrsavam obecanje dato Starcy o duzini tekstova.

ISUSA NAZARECANINA ... ubjedise vas i ubjeduju i danas i na ovom forumu ... KAKO GA SE TREBA SAMO SLAVITI ... ON je najveci On je ONO ON je... tacno je to i ISTINA JE TO SVETA.
Ali od same SLAVE nema nista ... niko nas ne ubjeduje da bi i mi trbalo postati ON.
Samo se babla i manipulese ... a ne pokazuje kako da ga postignemo, dostignemo .. a svi pricaju da se je zrtvovao za nas ... pa pobogu zrtvovao se da nam pokaze sta je zivot i kako postici tu puninu, cjelinu. pISALI SMO I OTOME - i price pisali, kako da ti pomogne kada ga jos uvijek drzis razapetog na krizu.
ISUS HRIST I NAZARECANIN je SLAVA covjecja i Bozanska ... i NAVECE I NAJVISE sto nam se UOPSTE moglo dogoditi ... ali oslobodimo i sebe i njega DA NAM SE, da si mozemo pomoci.

Ako je dakle tesla napravio tamo neki transformator ... umro tesla - pokvario se transformator i mi dve hiljade godina slavimo teslu i transformator --- zivimo dve hiljade godina u mraku .. nije bitno bitno je da slavimo teslu i transformator ... nikome na pada na pamet da po tom transformatoru mi mozemo napraviti drugi treci, milione i svi zivjeti u svjetlu.
O, ne, nemojte vi nista raditi ... samo slavite i sjedite u mraku ... jer doci ce tesla nazad da kazni te koji su:
Slavili
ili
Gradili

Ta tajna sto smo vam spominjali u broju trideset i tri -30 - 3 - je u tome sto je ponovo postao dijete ... jer rodeno dijete je pod kompletnom DUHOVNOM zastitom do cetvrte godine onda je prepusten nasm svijetu i ucvrsciva se u njemu. Golgota semorala desiti jer njegovoljudsko tijelo ne bi izdrzalo vise od tri godine ... jednostavno bi sagorilo ...
JER TAKVA SU BILA ONDA VREMENA KOSMICKA PO PITANJU TIH BOZ. ZRACENJA, gibanja itd.
Zato se i kaze da mi u stvari i nemamo slobodnu volju - ali ju imamo. Ako kosmos ne moze stati ne moramo ni mi ... ali ... ne mozes se provuci kroz iglene usi ako nisi tako mali ili duhovno razvijen. Oni sto ne produ kroz iglene usi oni ostaju i ponavljaju.
ALI, sada da se Nazarecanin reinkarnira ... izdrzao bi koliko hoce ... jer su finije energije i jace... tajna 2012 ...
Ona prica po djevojkama i sa spremnom svjetiljkom je u stvari vjecito zensko ilil znanje koje treba skroz tinjati i razvijati se te biti spreman kada prosac, zenik dode. Jer vjecito zensko je zensko ali bez vjecitog muskog nema nista ... jer znanja su svakaka i svakakvih ima.
Jer imate OVU svjetlaost kju vodi OVAJ Arhandel itd

Dodajem ... ne menjam...

Rece tale juce da ce vreme pokazati svoje... danas je to vreme...

Jedna od najvecih mojih upornosti prema taletu se desila prije vise od godinu dana kada je tale opet bio napukao i izjavio ...

Sada mi je vise svega dosta .. od danas postajem dijete.
Napisao sam, o hvala ti boze .. sada ce mo se udruziti i vec jednon svi zajedno kreniti napred.
Medutim on po obicaju odeeeee... stani tale, stani ... VRACAJ se nazad...
Ma jok on DOBI ponudu od VERE da bude glavni NAVIGATOR Atlantide.
A ja ude u rat i sa Verom da ti to ne smije dopustiti ... i zasto to uopste radi kada zna da nisi sposoban za to.
U isto vreme je meni nudena pozicija koju zelim, ali tale i drugi ce biti ono sto ona zeli. Tako da je uvijek glasanje pobjeduje ... MANIPULACIJA ... ZA ostvarenje licnog plana.
A sada sjedi za stolom i zuri u karte ...jos uvijek ne shvaca da su karte napravili bica svjetlosti preko kojih bi mi trebali shvatiti tu SVJETLOST stvaranja a ne zurenja u karte.

Alex Radovicu .. kritikovao si me da sam ili glumum preodgovornost ... kao da ste vi mala djeca.
Obrati paznju na manipulaciju.

Nista niti tvoje niti moje znaje ne vredi bez zajednistva a ono se ne moze postici nikako bez potpune odgovornosti... jer manipulacija razara i ono manjlo znanja sto imamo.


Poslednji izmenio istina dana 14 Nov, 2010 09:31 am, izmenjeno ukupno 1 puta
Ovaj post je izmenjen!
Možete pogledati prethodne verzije...
 Nazad na vrh »
Prikaži poruke iz poslednjih:   
www.OBJAVE.com forum » OBJAVLJIVANJE SE NASTAVLJA
Ovaj forum je zaključan i ne možete pisati, odgovoriti ili menjati teme   Ovaj forum je zaključan i ne možete menjati teme ili odgovarati Sva vremena su GMT + 1 sat
Idi na stranu Prethodni  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Sledeci
Strana 8 od 9

 
Skoči na:  
Ne možete pisati nove teme u ovom forumu
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne možete menjati vaše poruke u ovom forumu
Ne možete brisati vaše poruke u ovom forumu
Ne možete glasati u ovom forumu

Neke srodne teme
 Teme   Odgovori   Autor   Pogledano   Poslednja poruka 
Nema novih poruka MOLITVA ... 91 Vakan Tanka 45275 26 Apr, 2011 01:33 am
Vesna Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka VAŠE SUGESTIJE 105 adminfob 97007 26 Mar, 2011 01:56 am
Jazz08 Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka VAŠE POHVALE 79 Mladen 53027 07 Jan, 2011 11:12 am
zvoncica Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka Interval ne-vremena 4 adminfob 43689 03 Jun, 2010 23:13 pm
zvoncica Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka SAMOSPOZNAJA 16 Vakan Tanka 18478 13 Jan, 2010 12:55 pm
Giba Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka Zaboravljena Povest Zemlje 6 adminfob 36726 04 Jan, 2010 23:41 pm
majstor Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka TRAGANJE ZA ISTINOM 32 plavizrak 32262 07 Sep, 2009 04:30 am
Vesna Pogledaj zadnje poruke
 
 
Home | Add to Favorites | Mapa sajta
 
 
Solaris 1.11 phpBB theme/template © 2003 - 2005 Jakob Persson (readme)(forumthemes/bbstyles)

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Prevod by CyberCom