BESEDE - Poglavlje XLII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Dublji aspekti sadhane
 

Prelazak na dublje aspekte sadhane

Za većinu ljudi, duhovna sadhana, ili praksa, sastoji se u spoljašnjem praćenju rituala i ceremonija koje im propisuju njihove religije. Na početnim stupnjevima, spoljašnje praćenje rituala i ceremonija ima svoju vrednost kao faktor koji doprinosi ličnom pročišćenju i disciplini uma. Ali vremenom poklonik mora da prevaziđe fazu vanjskog potvrđivanja vere i primi inicijaciju u dublje aspekte duhovne sadhane. Kada se to dogodi, spoljašnji aspekt religije povlači se u pozadinu, a poklonik postaje zainteresovan za tajne koje leže u osnovi svih velikih religija. Prava sadhana je život utemeljen na duhovnom razumevanju, i dostizanje samo osobama koje su duboko zainteresovane za duhovne činjenice!

Razlike među sadhanania

Sadhana nije sprovođenje krutih pravila. Upravo kao što u životu ne može i ne treba da postoji stroga i jednolična uniformnost, tako i u duhovnom životu treba da bude dovoljno prostora za mnoštvo različitih sadhana. Da bi bila korisna za poklonika, sadhana mora da bude saobrazna njegovom temperamentu i njegovim sanskarama, iz čega sledi da je, iako je duhovni cilj jednak za sve, njegova sadhana svojstvena samo njemu i nikome više. Međutim, pošto je cilj jedinstven za sve, razlike po pitanju sadhane nisu od vitalnog značaja; a dublji aspekti sadhane imaju za sve poklonike podjednak značaj, bez obzira na njihove međusobne razlike.

Sadhana u duhovnom i u materijalnom pogledu

Sadhana u duhovnom svetu bitno se razlikuje od sadhane na materijalnom planu. Njihovi se ciljevi ne podudaraju. Cilj kome teži sadhana na materijalnom planu je uvek neka stvar koja ima svoj početak i kraj u vremenu. Cilj za kojim se traga na duhovnom planu jeste potpunost koja prevazilazi ograničenja vremena. Stoga je, na materijalnom planu, sadhana usmerena ka postignuću nečega što tek treba da bude; dok je u duhovnom životu usmerena ka spoznaji onoga što je oduvek bilo, uvek će biti i JESTE.

Cilj duhovne sadhane

Za duhovnim ciljem života valja tragati u samom životu a ne van njega. Prema tome, sadhana u duhovnom pogledu mora da bude takva da lični život približi duhovnom idealu. Sadhana u spiritualnom svetu ne cilja na postignuće nekog ograničenog cilja, koji će trajati jedan dan i onda se neslavno ugasiti zauvek. Njen cilj je da kvalitativno preobrazi život, da bi život postao trajni izraz Istine u večnom Sada. Sadhana postaje duhovno plodonosna onda kada uspe da uskladi život pojedinca sa božanskom namerom, koja jeste da omogući svim ljudima svesno uživanje u blaženom stanju Boga. Sadhana se mora potpuno usmeriti ka tom cilju.

Savršena sadhana stapa se sa ciljem

Svaki vid duhovne sadhane mora biti jasno usmeren na postignuće božanstvenosti u svim fazama života. Dakle, različiti aspekti duhovne sadhane će, u izvesnom smislu, predstavljati različite stepcne duhovne Savršenosti. Sadhana je savršena u onoj meri u kojoj izražava duhovni ideal, to jest, u onom stepenu u kome je saobrazna savršenom životu. Sto je veća razlika između sadhane i ideala kome stremi, to je sadhana manje savršena; a što je manja razlika između sadhane i ideala kome stremi, to je sadhana bliža savršenstvu. Kada sadhana postane savršena ili potpuna ona se stapa sa svojim ciljem - duhovno savršenim životom - tako da se podeljenost sredstva i cilja gubi u celovitosti nedeljivog postojanja.

Sadhana se na materijalnom planu retko podudara sa njenim ciljem

Odnos između duhovne sadhane i njenog cilja može se uporediti sa odnosom između sadhane i cilja na materijalnom planu. Na materijalnom planu cilj je nešto što manje - više stoji po strani od sadhane koja ka tome cilju vodi, te je tako sadhana po prirodi nešto sasvim drugo nego što je njen cilj. Na primer, povlačenjem oroza na pištolju može se počiniti ubistvo, ali ubijanje i samo povlačenja oroza nije isto. Na duhovnom planu međutim, sadhana i cilj koji se njome postiže ne mogu biti u toj meri drukčiji i medu njima se ne može podvući jasna razlika. Na spiritualnom planu je nemoguće održavati taj nepremostivi jaz između sadhane i njenog cilja. Tako dolazimo do fundamentalnog paradoksa u spiritualnom života, a to je da se praktikovanje sadhane delimično podudara sa samim ciljem. Stoga je razumljivo zašto se mnoge duhovne sadhane moraju shvatiti tako ozbiljno kao da same po sebi predstavljaju cilj.

Sadhane znanja, akcije i ljubavi

U dubljim aspektima, duhovna sadhana se sastoji od: (1) yoge znanja (dnyan), (2) yoge akcije (karma), i (3) yoge predanosti ili Ijubavi (hhakti). Sadhana znanja je upražnjavanje nevezanosti koje dolazi sa istinskim razumevanjem, zatim praktikovanje nekih oblika meditacije i primena sposobnosti rasuđivanja i intuicije. Svi ovi načini traganja za duhovnom mudrošću i oblici ispoljavanja duhovne mudrosti zahtevaju podrobnije objašnjenje.

Neprianjanje

Individualna duša je upetljana u svet oblika i ne zna za svoje jedinstvo sa Bogom. To neznanje čini okove duše, i duhovna sadhana mora biti usmerena na oslobađanje od okova. Spoljašnje odricanje od svetovnih stvari se često ubraja u sadhane koje vode do Oslobođenja. Mada spoljašnje odricanje ima svojih vrednosti, ono nije apsolutno neophodno. Ono što je potrebno jeste unutrašnje odricanje od žudnje za svetovnim stvarima. Kada se žudnja jednom odbaci, malo je važno da li se duša spolja odrekla svetovnih stvari. Ona se iznutra razvezala od iluzornog sveta oblika i pripremila za stanje Mukti(Mukla) ili Oslobođenje. Razvezivanje je važan deo sadhane znanja.

Meditacija

Meditacija je sledeći vid traganja za spiritualnim znanjem. Pogrešno je misliti daje meditacija neka čudna rabota rezervisana za pustinjake u pećinama. Svaki čovek meditira na ovu ili onu temu. Razlika između meditacije koja čoveku dolazi prirodno i meditacije poklonika je u tome što ovaj drugi sistematski i organizovano razmišlja o stvarima koje imaju duhovnog značaja. Meditacija, kao vrsta sadhane, može da bude lična ili nelična.

Lična meditacija usmerena je na nekoga ko je duhovno savršen. Poklonik može, prema ličnim sklonostima, odabrati za objekat meditacije nekog od živih ili bivših Savršenih Učitelja ili samog Avatara. Kroz ličnu meditaciju poklonik upija u sebe božanske kvalitete i duhovno znanje Učitelja. Kroz svoju ljubav i predanost poklonik pridobija Učiteljevu milost, a jedino milost Učitelja daje konačno Ostvarenje. Tako sadhana lične meditacije ne samo da približava poklonika Učitelju, već mu i utire put ka konačnom sjedinjenju sa Učiteljem u Istini.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.meherbabasrbija.info/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0011 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA