KLJUČEVI PSIHIČKE MAGIJE - Poglavlje IX
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Drvo Života
 

Fokalna tačka oko koje rotira cela filozofija Magije i Kabale je kompleksan simbolički dijagram poznat pod imenom Drvo Života. U ovom poglavlju razmotrićemo njegovu strukturu kao filozofske mašine, ostavljajući praktičnu primenu za docnija poglavlja. Drvo Života je, na prvom mestu, dijagram postojećih kosmičkih snaga kako u makrokosmosu, tako i u mikrokosmosu (čoveku) i njihovih odnosa. Drvo života ima dva aspekta: aktivan, i pasivan.

U svom pasivnom vidu Drvo Života je izvanredan sistem klasifikacije. Drvo Života ima 10 sfera ili Sefirota. Po učenju kabalističke magije, sve što postoji, svaka kosmička manifestacija, svaka stvar, učenje, oblik energije, sve počevši od kretanja elektrana do izražavanja emocija može se klasifikovati pod jedan od 10 Sefirota.

U svom aktivnom vidu Drvo Života se svodi na izvanrednu psihološku mašinu, koja služi za rešavanje različitih subjektivnih problema, praktičnih problema koje nameće svakodnevni život i za postizanje viših stanja svesti, koja leže izvan zona razuma. Drvo Života je, rečeno terminologijom modernog vremena, genijalni psihički kompjuter, formiran u našoj podsvesti regularnim vežbama vizualizacije i meditacije o svojstvima Sefirota i njihovim uzajamnim odnosima. Njegova efikasnost zavisi, kao i kod tehnoloških kompjutera, od valjanosti kojom je računar programiran. U hermetizmu, kao i u ostalim oblastima života, glavni rad se odvija u fazi pripreme operacije, a samo izvođenje je lako i jednostavno. Ako smo, kroz vizualizaciju i meditaciju, programirali svoje Drvo Života kako valja, rezultati takvog rada javljaju se iz podsvesti automatski u potrebnom trenutku u obliku intuitivnog shvatanja, ˝unutrašnjeg glasa˝, iznenadnih uviđa i si.

Sada ću vam dati školski opis Drveta Života. Ono ima 10 sfera ili plodova ili Sefirota, raspoređenih u tri stuba (vidi sliku). Od sada nadalje upotrebljavaću termin Sefirot. Levi stub je stub kosmičkih formi, desni stub kosmičkih snaga. Drugojačije rečeno, levi stub je pasivan, desni aktivan. Takvu dihotomiju srećemo u čitavom manifestnom univerzumu - u atomu, galaksiji, ličnosti čoveka, porodici itd. Najčešće sretani parovi suprotnosti su: muško-žensko, dobro-zlo, toplo-hladno, svetlo-mračno, akcije-reakcija, patrija-zadovoljstvo, pritisak-otpor itd. Sasvim je pogrešno davati stubovima Drveta moralne kvalitete. U hermetičkom učenju toplo nije dobro, niti je hladno zlo. Ono što je dobro, to je njihova harmonija. Rđavo je njihova neusklađenost, nedostatak balansa između ta dva energetska dejstva. Obratite pažnju na sledeće. U magiji prevelika dobrota nije dobrota, već slabost! Prevelika oštrina prelazi u svirepost. HERMETIZAM NE TEŽI ISKLJUČIVO POZITIVNOJ STRANI, kako bi se to moglo naivno očekivati, VEĆ SE DRŽI SREDNJE, STAZE, STAZE MUDROSTI, IZBEGAVAJUĆI EKSTREME!! Srednja Staza prikazana je na shemi Drveta Srednjim Stubom. Sam Sledbenik treba svojom psihom da predstavlja Srednji Stub, harmoničan spoj ili ako hoćete dijalektičko jedinstvo suprotnih kvaliteta.

Svaki Sefirot ima svoje ime, broj, atribute ili svojstva i magijsku formulu koja ga budi u aktivnost.

Desni stub (aktivni) čine Sefiroti broj 3, 5 i 8, 7 Levi stub čine Sefiroti 2, 4 i 7 Srednji Stub, koji je za praktičan rad najvažniji, čine Sefiroti broj 1, 6, 9 i 10, plus Sefiroti Daat, koji nema broja.

Sefirot Daat nalazi se na shemi Drveta između Sefirota broj 1 (Keter) i Sefirota broj 6 (Tifaret). On je na shemi Drveta sasvim izostavljen jer je, u psihičkoj evoluciji ljudske rase još uvek u procesu formiranja. Tokom dosadašnje evolucije prvih 10 Sefirota su potpuno formirani, ali evolucija teče dalje. Sefiroti imaju određene boje i sa tim njihovim aspektom mi radimo u najvećoj meri (kroz vizualizaciju). Postoje 4 skale boja i zavisno od cilja operatora upotrebljava se u vizuelizaciji odgovarajuća skala. Za rad u okviru ove knjige više je nego dovoljna takozvana Kraljičina skala boja, tako da ostale tri skale neću ni navoditi da bi izbegli konfuziju. Za početnika i onako ima previše materijala iza proučavanje i praktičan rad, tako da ću izostaviti sve što ne možete praktično primeniti.

Pored hebrejskog imena, svaki Sefirot ima magijsku formulu to jest reči (koje se na poseban način vibriraju i čije vibracije aktiviraju kosmičke snage inkarnirane u čoveku.

Sve psihomagijske operacije, vršene od ljudi treniranih u kabalističkim školama, bazirane su na Drvetu Života. Svi vidovi kosmičke energije, koji mogu biti upotrebljeni u takvim operacijama, imaju određene psihičke simbole (slike) koje ih predstavljaju. Svesnom manipulacijom simbola dovodimo sebe u položaj da možemo manipulisati snagama, čiji su izraz pomenuti simboli. Podsvest je sloj duha kome se psihičke slike upućuju. O tome govori jedna od osnovnih aksioma magije:: ˝Podsvest je magijski posrednik, a svesni duh je instanca koja odlučuje, vrši kontrolu i usmeravanje.˝ Na taj način, sve magijske operacije (bele magije) su indirektne. Istinsku operaciju vrši podsvesni sloj duha, radeći kroz odgovarajuće slike.

Ako želite da postignete bilo kakav značajniji rezultat magijskim tehnikama (a vi to želite, zar ne?) morate formirati u podsvesti sopstveno Drvo Života. U sistemu odnosa, koji nam pruža Drvo, naći ćete ključ za vrata mudrosti i istinski kontakt sa kosmičkim snagama, jer se psihička energija, koju Jung naziva Libidom (pazite, ne libido u Frojdovom smislu), kondenzovala u visokom stepenu iza Sefirotskih simbola. Da ovo pobliže razmotrimo. Sefiroti, kao psihički simboli (setite se onog što sam rekao o simbolima) imaju strahovit energetski naboj, jer su vekovima generacije hermetista, kroz koncentrisan mentalni napor kanalisale ogromne količine psihičke energije u tom pravcu. Kada kroz vizualizaciju formiramo svoje Drvo Života, mi dajemo svoj duhovni doprinos grupnoj misaonoj formi cele ljudske rase, odnosno Arhetipu Drveta Života, dok ono, sa svoje strane, može lakše da deluje kroz arhaične slike naših dubokih slojeva.

Da pomenem još jedan tehnički detalj, koji vam je verovatno pao u oči sa slike Drveta. Pored Sefirota, koji imaju brojeve od 1 do 10, postoje 22 staze koje povezuju Sefirote. Staze imaju brojeve od 11 do 32. Stazama se kreće imaginacija u praktičnom radu. Cela konstrukcija Drveta podseća na školske modele strukture atoma.

Prelazimo na analizu Sefirota i njihovih svojstava po numeričkom redu. Navešću izvestan broj pojmova koji dolaze pod svaki Sefirot dalji rad je vaš. Dobro je da razvijete naviku da stvari o kojima govorite i razmišljate automatski klasifikujete po Sefirotima.

KETER

Njegov broj je 1. Boja mu je blještavo bela - boja sunčeve svetlosti. Magijska formula Ketera je: E-HE-JEH. Ovde moram napraviti kratku digresiju. Sve magijske formule su vibratorne. One se ne izgovaraju na uobičajen način, već se vibriraju. To je daleko lakše nego što izgleda kad se prvi put o tome čita. Proces vibriranja Formula detaljno sam objasnio u jednom od sledećih poglavlja. Pod Keter dolaze ovi pojmovi: Početak i kraj. Osnovni pronalasci. Fundamentalna istraživanja - takozvanih ,,čista; naučna istraživanja. Nove ideje i nove koncepcije. Nove organizacije. Ideje uopšte. Daleka budućnost. Iznenađenja i neočekivani događaji, rezultati i ishodi. Elektronika. X-zraci, kosmički zraci i radar.

COKMAH

Njegov broj je 2. Boja mu je siva. Magijska Formula Cokmaha je: JAH. Cokmah predstavlja primarnu mušku energiju, tako da u ovu kategoriju dolaze sve stvari odnosno pojmovi koji se odnose na muškost (ne samo u seksualnom smislu), odnosno (pozitivan pol. Na prvom mestu tu spadaju otac i očinski simbol. Tu ,se uključuje nepregledna masa povezanih simbola iz religije i mitova Istoka i Zapada, savremeni pojmovi koji oličavaju muški autoritet - poslodavac, pretpostavljeni u radnoj organizaciji, država itd. Zatim, statički elektricitet i magnetizam. Lekovi. Uređaji koji stvaraju električnu struju. Radio, televizija. Putovanje avionom. Ekstrasenzorna percepcija, i psihizam.

BINAHLjubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 30% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.spiritual-technology.com/srp/index2.php?_link=books/klju_psih_mag.php

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0096 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA