KLJUČEVI PSIHIČKE MAGIJE - Poglavlje XIII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Psihički uticaj
 

Malo koja oblast hermetizma interesuje početnika u tolikoj meri kao što je to slučaj sa psihičkim uticajem. Neću mnogo pogrešiti ako kažem da je želja da se postane neka vrsta aktivnog, dominantnog centra u interpersonalnim odnosima osnovna poluga interesovanja za hermetička učenja. Makar i ne bili toga svesni, ljudi iznad svega cene i žele slobodu; slobodu govora, mišljenja, aktivnosti, slobodu od prisile drugih, od ekonomskih i društvenih restrikcija i propisa.

Neuravnotežena težnja za slobodom prelazi u sebi antagonistički aspekt - težnji da se gospodari drugima, da im se određuje šta da rade, da im se dominira, težnju da kroz aktivnosti drugih ljudi sopstvena volja dođe do izražaja. Osećanje čoveka da je lišen slobode najjače izazivaju ljudi iz društvene sredine u kojoj se kreće. Životni put mnogih ljudi određen je pokušajima da se, kroz potčinjavanje okoline, dođe do osećanja lične slobode.

Otuda potiče veliko interesovanje za hipnozu, jer u verovanju većine sposobnost izazivanja hipnotičkog stanja predstavlja vrhunsku manifestaciju dominiranja drugim ljudskim bićem. Hipnotisati nekog, učiniti ga bespomoćnim objektom sopstvene volje, predstavlja neku vrstu dokaza da smo sami oslobođeni nevidljivih okova koje nam okolina ćelo vreme navlači. Ima istine u tvrđenju jednog psihijatra da hipnotizer u procesu hipnotisanja nesvesno uživa u osećanju svemoći.

Ipak, psihički uticaj ima svoje socijalno opravdanje. Ljudsko društvo je hijerarhijska tvorevina. Ekonomska, politička, socijalna i druge hijerarhije neophodne su da bi se društvo kao celina razvijalo. Bilo bi idealno da su jedino postojeće hijerarhija znanja i etička hijerarhija, ali nije tako. Postoji hijerarhija sposobnosti i upotrebe tih sposobnosti. TJ svakodnevnim životnim okolnostima hijerarhija volje odnosno uticaja uspostavlja se veoma brzo i spontano. Kako je čovek i objekat i subjekat psihičke evolucije, on svesno teži da se razvije i postane bolji. U današnjem kompetitivnom društvu to se često svodi na ˝jači˝. Zato je logična težnja svakog čoveka da se izvuče ispod tiranskog pritiska tuđeg uticaja i radi samo ono što mu sopstvena viša svest nalaže, do čega dolazi intuitivnim putem.

Kako se psihički uticaj vrši psihičkim sredstvima (ton glasa, način gledanja, facijalna ekspresija i gestikulacija samo su spoljašnji simboli unutrašnjeg stanja), zadržaću se neko vreme na misaonim vibracijama i njihovoj indukciji.

Jedan od osnovnih postulata hermetike je da sve postoji kao poseban oblik vibracija. Nema ničeg nepokretnog niti mrtvog. Čvrsta materija izgleda čvrsta usled neverovatne brzine kojom elektroni vibriraju oko svojih centara. Stepen vibracija varira od jednog do drugog plana egzistencije. I dalje. U okviru istog plana egzistencije, različita stanja imaju različit nivo vibracija. Svaka misao, svako osećanje ima svojstveni nivo vibriranja. Naši čulni organi predstavljaju prijemnike koji su u stanju da prime i obrade vibracije samo u vrlo ograničenim rasponima. Van tih raspona su mukle zone, u kojima ništa ne doživljavamo. Zvuk čine vibracija od 16 do oko 25.000 treptaja u sekundi. Zvuci van tog raspona za nas ne postoje iako neprestano napadaju naša čula. Šta je sa zvučnim izvorima koji vibriraju jednom u sekundi, jednom u minutu ili danu? Pomislite na činjenicu da je zemljina kugla gigantski zvučni izvor, koji izaziva moćne zvuke u vasionskom etru, zvuke čija je frekvencija jedna vibracija u godini dana, jer zemlji tačno toliko treba da dođe u početni položaj.

Daleko od toga da se učenje o vibracijama ograničava na zvuke. Boje koje srećemo u prirodi i koje su sintetisane u laboratoriji čine takođe različite vidove treperenja. Van vidljivog spektra boja postoje registrovani, a do skora nepoznati oblici vibracija - infracrveni i ultraljubičasta zračenja.

Nauka se danas vrlo brzo približava saznanju, koje je u posedu hermetičkih škola vekovima, da su mentalna i emocionalna stanja poseban oblik vibracija, realno postojeći kao i ostali registrovani oblici. Misao je poseban vid elektromagnetskog treperenja. Utvrđeno je da Jaki elektromagneti deluju na psihičke slike, što znači da su one neka vrsta elektromagnetskih tvorevina.

Tesno povezano sa učenjem o vibratornoj prirodi svega postojećeg je učenje o indukciji. Indukcija je takođe univerzalan proces, koji se manifestuje na svim planovima egzistencije. INDUKCIJA JE OSOBINA TELA, KOJA SE NALAZE U IZVESNOM STANJU VIBRACIJA DA IZAZIVAJU IDENTIČNE VIBRACIJE U DRUGIM TELIMA BEZ DIREKTNOG KONTAKTA. Zvučni izvor, koji treperi određenom brzinom, pokreće Istovetne vibracije u okolnim telima. Svetlosne vibracije, koje emituje jedno svetlosno telo, čine da i druga tela koje one pogode počinju da zrače svetlost. Toplota se takođe indukuje. Zagrejano telo zrači toplotu i zagreva Okolinu (pokreće istovetne vibracije u njoj).

U oblasti misli i emocija (već ste naučili da su to astralni i mentalni plan, zar ne?) Važi isto princip indukcije. Ima nervoznih, razdražljivih osoba koje sve ljude oko sebe dovode u stanje razdraženosti. Postoje osobe koje se ˝zarazno smeju˝. Sugestivan čovek deluje preko istovetnog mehanizma na okolinu - on indukuje svoja mentalna i emocionalna stanja u drugim ljudima. Palo vam je bez sumnje u oči kako vas i najbolja gluma ostavlja hladnim u sali sa malim brojem posetilaca. Koliko je intenzivniji doživljaj u prepunoj dvorani u kojoj masa predstavlja moćan izvor emocionalnih i misaonih vibracija, dovedenih do približno istog nivoa frekvencije. Poznato je da su histerični ispadi daleko lakši u masi nego pojedinačno. Mogao bih vam navesti još veliki broj primera ali vam oni spontano naviru iz sećanja.

Zato ćemo se okrenuti drugom važnom problemu. Interesuje nas koji su faktori u osnovi razlika među ljudima (mislim na individualne razlike u kontekstu ovog poglavlja). Razlike medu ljudima, koje odlučuju o njihovoj sposobnosti da utiču na druge, svode se na sledeće faktore:

1. Intenzitet emocija,

2. Stepen mentalne koncentracije i

3. Poznavanje tehnika i metoda za vršenje uticaja. Drugim rečima, poznavanje tehnika operativnog hermetizma.

Razmotrićemo ove faktore obrnutim redom, počinjući od poslednjeg. Nešto slično trećem faktoru vidimo u fizičkoj borbi među ljudima. Ne odlučuje samo snaga, brzina i težina, već i znanje borilačkih veština kao što su karate i džudo. Postoji nešto sasvim slično psihičkom džudou, čije će vam tehnike biti detaljno opisane na sledećim stranicama.

U hermetici se emocije često porede sa vatrom. I s pravom, jer ono što je vatra za proizvodnju pare u parnom kotlu, to su emocije za snagu misli. Snažna osećanja predstavljaju ispoljavanje koncentrisane emocionalne energije. Možda je još bolje poređenje sa metkom. Misao je čelični projektil, a emocionalna energija barutno punjenje, od koga zavisi snaga i probojna moć zrna. Nije daleko od pameti da će misaone vibracije ljudi raspaljenih jakim emocijama (pazite! to ne znaci nekontrolisanim emocijama. Nekontrolisano ispoljavanje emocija je rasipanje psihičke energije) biti daleko snažnije nego vibracije ljudi lišenih tih kvaliteta. Zamislite glumca koji igra ulogu bez emocionalnog uživljavanja. Kakav bi utisak ostavio na gledaoce?

Dejstvo emocionalne energije dobro je poznato u hermetičkim učenjima. Druga ˝tajna˝ hermetike jeste da je dejstvo emocionalne energije stostruko veće ako su angažovana ostala dva faktora. Velika količina emocionalne energije, koncentrisana u jednom pravcu, predstavlja izvanredno prodornu snagu i ima veliku sposobnost indukcije. U psihičkom uticaju veliku ulogu igra sposobnost vizualizaclje. Ova se sposobnost, ponoviću po ko zna koji put, svodi na moć mentalne koncentracije. Ukoliko je jasnija psihička slika (slika je donekle neprecizan termin, jer implicira dvodimenzionalnost. Bolji termin je misaona forma, ali kako je naziv psihička slika odomaćen, zadržaću ga), utoliko je jače njeno energetsko dejstvo.

Misaone forme nekoncentrisanog čoveka ispoljavaju se na astro-mentalnom planu kao nebulozne forme beznačajne sposobnost za dejstvo. Kada formirate oštru, jasnu, živu sliku onog što želite, misaone vibracije dobijaju sasvim definitivan oblik i veliku sposobnost dejstva. Takva tvorevina indukuje istovetne vibracije u duhu drugih ljudi, što znači VRŠI NA NJIH UTICAJ. Na ovom mehanizmu počiva hermetički ZAKON ATRAKCIJE - ljudi sličnih mentalnih stanja međusobno se privlače i nalaze. Materijalne stvari i situacije, koje odgovaraju vašem duhovnom stanju, nalaze put do vas. Kakva su naša mentalna stanja, takav je objektivan svet oko nas. Što god se dogodi u objektivnom svetu ima svoj izvor u našem svesnom ili nesvesnom duhu. Naša iskustva u objektivnom svetu predstavljaju veran odraz naših stanja svesti. A stanje svesti znači ono što mislite, osećate, verujete, očekujete, a naročito ono što vizualizirate.

Ako u vašoj svesti, a zatim u podsvesti, postoji nešto čega nema u vašoj sredini, u vašem objektivnom svetu (na primer želite novu odeću, a nemate je. To znači ona postoji u vašoj svesti, a u vašem objektivnom svetu je nema), doći će do energetske tenzije, koja privlači materijalnu stvar čiji duplikat je stvoren u svetu misli. Kada je ta stvar privučena, odnosno misao materijalizovana, tenzija popušta - ravnoteža je uspostavljena. Ostvaren je zakon Hermesa Trismegistosa - ˝Kako je gore, tako je dole.˝

Mentalnoj koncentraciji pridaje se veliki značaj u hermetičkim učenjima. I s punim pravom, zar ne? Ovo je još jedna oblast u kojoj je koncentracija ključni činilac. Čovek jake koncentracije predstavlja faktor sa kojim se računa u psihičkoj atmosferi. Da li ćemo indukovati svoja stanja u okolini, ili će drugi indukovati svoja stanja u nama zavisi u najvećoj meri od naše koncentracije. Pomislite na ogromnu snagu koju sunčevi zraci imaju koncentrisani kroz lupu. Setite se razlike između ogromne mase atmosferskog elektriciteta, raspršenog na ogromnim prostranstvima i iste te količine elektriciteta koncentrisane u formi munje.

Oba pomenuta faktora (emocionalna energija i koncentracija) prepliću se i poklapaju sa trećim, jer su operativne tehnike psihičke magije neefikasne bez određenog minimuma koncentracije i bez angažovanja emocija. Operativne tehnike biće vam objašnjene otvoreno, bez kukuljice koja im se često navlači, tako da ih možete slobodno koristiti radi realizovanja svojih potreba.

Ima Sledbenika koji ne žele da utiču na ljude, već im je dominantna želja da se zaštite od takvog uticaja i zadrže duhovnu nezavisnost. Uspinjanje takvih ljudi spiralom psihičke evolucije je najbrže, jer ovakav stav eliminiše svaku moguću zloupotrebu i opterećivanje sopstvene karme (sudbine) involutivnim aktivnostima, a to su aktivnosti koje nas na stazi evolucije vuku nazad. Ipak, želja da ne utičete ni na koga protiv njegove volje ne sme biti izgovor za negovanje slabosti i pasivnosti. Samoodbrana je vaša dužnost i ne smete žaliti napore da biste se u tom pravcu razvili i izveštili. Kompletno ovladavanje navedenim faktorima - emocije, koncentracija, hermetičke metode - pretvoriće vas u aktivan i pozitivan psihički centar, nasuprot pasivnog centra kakav je prosečan čovek.

Postajući pozitivni i aktivni, bićete u stanju da automatski, bez svesnog napora, odbijete svaki uticaj koji nije u vašem najboljem interesu. U posebnim situacijama, kad ste izloženi direktnom psihičkom napadu, svest o postojanju takvog napada odmah će se javiti tako da ćete biti u stanju da, primenjujući proverene tehnike samoodbrane, odbijete svaki takav uticaj i sačuvate integritet sopstvene ličnosti.

Ako pažljivo posmatrate društvene interakcije oko sebe, uverićete se da neki ljudi primenjuju hermetičke tehnike odbrane i napada bez ikakvog teorijskog znanja. Ljudi jake volje, nezavisne i snažne ličnosti, ne dozvoljavaju nikom da im ˝nameće volju˝, drugim rečima, da utiče na njih psihičkim sredstvima. Oni misle svojom glavom, rade po svojoj volji i svaku svoju želju slobodno ispoljavaju. Oni sa mnogo uspeha nesvesno primenjuju hermetičke metode. Kad shvatite fundamentalne principe psihičkog dejstva, te stvari ćete skoro trenutno zapažati. Zato savladajte osnovne elemente ove veštine, primena u pojedinačnim slučajevima doći će spontano.

PSIHIČKI NAPAD

Psihičko dejstvo na ljudsko biće može svesno (namerno) i nesvesno (automatsko). Drugim rečima, postoji direktan i indirektan uticaj. Diskriminacija ove dve vrste -psihičkog dejstva za Sledbenika je veoma važna, jer su njihove posledice za ličnu psihičku evoluciju sasvim različite. Po zakonu Karme (o Karmi docnije) svaki akt, svaka misao, osećanje i reč imaju svoje posledice. Na taj način uticaj na druge nije nešto sa čime se treba igrati, ako čovek želi da izbegne patnju. Na sreću, u psihičkom delovanju NAMERA ima veliku težinu. Da li ste namerno ili slučajno naneli nekome bol čini svu razliku između vaše buduće patnje i slobode od patnje. Uticati direktno na nekoga hermetičkim sredstvima krije u sebi veliku opasnost. Nasuprot tome indirektan uticaj ne samo da je dozvoljen nego je i poželjan. U hermetizmu (belom hermetizmu, jer crna magija je sasvim druga stvar) jedna od osnovnih aksioma je da Sledbenik ne sme, osim indirektno, uticati na druge ljude, jer direktnim uticajem slama njihovu slobodnu volju. Što je izuzetno težak karmički prekršaj. Zato sledbenik Bele Staze treba da izmeni sebe iznutra. Tada će doći u sasvim nove odnose sa ljudima, koji su izvor obostranog zadovoljstva i koristi. IZMENIVŠI SEBE ČOVEK MENJA SVOJ SPOLJAŠNJI SVET!!!

Rekao sam ranije da je u osnovi ličnog uticaja princip psihičke indukcije. Da prikažem to jednim poređenjem. Uzmite toplotni izvor u jednoj sobi (zagrejanu peć). On zrači toplotu, predaje je okolini - izaziva iste vibracije u okolnim predmetima tj. indukuje toplotu u njima. Čovek kome je hladno prići će peći i zagrejaće se. To je indirektan uticaj. Kad bi peć osećala kao čovek verovatno bi doživljavala zadovoljstvo u ovakvom odnosu, kao i čovek koji se zagrejao. Ali ako peć zrači toplotu preko mere, ili ako direktno peče kožu čoveku željnom toplote, javljaju se negativne posledice takvog odnosa, koje, normalno, većina ljudi želi da izbegne. Ovo je ilustracija direktnog uticaja. Šta više, čovek koji vrši direktan uticaj, naročito ako je svestan toga, podseća na pokretan usijan komad gvozda, koji na sve strane izaziva opekotine i bol. Šta će biti sa njim možete Iako pretpostaviti ako ukažemo na Zakon Karme, po kome svako mora da plati štetu koju je počinio i primi nagradu za dobro koje je izazvao. Zato je najdalekosežniji savet magije - IZMENI SEBE IZMENlĆEŠ SVOJ SVET!!!

Principi psihičkog napada ovde su detaljno opisani, da bi ih trajno asimilirali, jer oni su istovetni sa principima samoodbrane. Neznanje nije odbrana ni od čega.

Čovek koji želi da postane sposoban da aktivno deluje na okolinu, mora imati čvrstu osnovu od koje polazi. Zato se na početku formira rigidna, ne propustljiva aura, koja aktivno deluje na okolinu. Osnovni mehanizam njene izgradnje su vežba Srednjeg Stuba, sa cirkulacijom psihičke energije u auri i autosugestija u vidu formule, koja Sledbeniku izgleda naj logičnija. Naprimer u vreme uobičajeno za davanje autosugestija (ako želite da detaljnije upoznate metod autosugestije i autohipnoze, vidi moj prvi udžbenik ˝Psihički trening...˝), ujutro posle buđenja, dok smo još u postelji ili neposredno pre padanja u san uveče, impregnirajte svoju podsvest ovakvom formulom: ,,Ja sam okružen snažnom, aktivnom aurom.

Moje misli su snažne i prodorne. One me čine aktivnim u odnosu na druge ljude a njih pasivnim u odnosu na mene. Ja sam jači od okoline. Ja odbijam svaki spoljašnji uticaj, drugi ljudi prihvataju moje sugestije. Ja dominiram svakom situacijom i namećem ljudima svoju volju.˝ Razume se formula nema nikakvog dejstva ako ostali faktori nisu prisutni. To znači: morate biti koncentrirani na sadržaj onog što govorite. Zatim morate vizualizirati jasnu sliku opasane situacije. JEDINO TADA SE U VAŠOJ MENTALNOJ ATMOSFERI STVARA STRUKTURA KOJA ODGOVARA UNUTRAŠNJEM STANJU.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 30% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.spiritual-technology.com/srp/index2.php?_link=books/klju_psih_mag.php

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0036 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA