NOVE ĆELIJE, NOVA TELA, NOVI ŽIVOT - Poglavlje IX
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
JEDNA KAP KOSMIČKOG HRISTA
 

Prenela Tuita

(Poruka čitaocu: U tekstu koji sledi zapazićete neke ˝neobične˝ izraze i reči. Tako ih je u moj svesni um utisnuo voljeni meni poznat pod imenom Kap Kosmičkog Hrista. Tuita),

U Svetlu Izvora Ja Jesam. Mir svima. Govorim kao Kap KosmiČkog Hrista. Ja sam svest izvan odeljenosti, svest Jedinstva iznedrena da bi ujedinila sve u ljubavi, Božansku Suštinu u sebi i Božansku suštinu u drugima. Govorim koristeći znanje Hristovo koje prevazilazi moć shvatanja smrtnog čoveka. Ipak, čoveku donosim razumevanje da bi mogao da se suoči sa onim što ću Ja da objavim o njegovoj besmrtnosti. Nemam lika ni oblika, ali vam kažem da sam lik i oblik svega čak i onog nerođenog u materici stvorenog što čeka da se izrazi, ostvari.

Zakon Privlačenja u okviru metila dvojnosti stvara ravnotežu iz neravnoteže. To se najbolje vidi u jedinici poznatoj kao čovek - biću Zemlje koje nosi svest o Božanskoj Vezi.

Čak i u vezi, spajanju muškarca i žene da bi se stvorilo dete, krije se traganje za ravnotežom u neposrednom okruženju kako bi se postigla stabilnost iskustva ili prilika za ostvarivanje Božanske Suštine.

To je težnja za prihvatanjem koju je mogućno ostvariti ukoliko pojedinci prihvate sebe i Suštinu koja jesu.

Čovek ne poriče, da kažemo, svoju potpunost budući da je posle indoktrinacije tokom mnogih života prihvatio polovinu sebe, mušku ili žensku. On na vezu sa suprotnim polom gleda kao na dovođenje u ravnotežu njegove neravnoteže. Polni odnos se shvata kao vrhovni izraz spajanja i stapanja u jedinstvo. To je spoljno traganje za unutrašnjim procesom.

Polni odnos, čin produženja vrste, hvaljen je, poštovan i obožavan kao vrhunac izraza pojedinca. Zaista, jevrejsko - hrišćanska zajednica na Zemlji ističe fizičke osobine i muškarca i žene zarad sticanja novca i dobara. Traganje za savršenstvom pojedinca i ostvarivanje Božanske Suštine prisutno je u čovekovom napredovanju ka svom Izvoru, ostvarenju.

Reproduktivni vid veze jeste iskustvo trojstva otac-mati-dete, oca-majke u okviru dimenzionalnih merila i ˝deteta˝ iz carstva izvan dimenzije. Budući u dimenzionalnoj tvorevini Božanska misao ulazi da bi dovela do premeštanja, slučajnog pokreta, zatim privlačenja i vezivanja.

Isti se proces ponavlja kad se sjedine jajašce i sperma da bi iznedrili novo biće sposobno da u sebi ponese Božansku Suštinu drugog. U istom trenutku kad započne ciklus privlačenja i vezivanja, javlja se i uticaj onog koji će ući. To započinje odabirom pola najpogodnijeg oblika koji će pružiti najbolju priliku za iskustvo, omogućiti Kristovom sopstvu da se ostvari u dimenziji dvojnosti.

Dolazeći priređuju obrazac privlačenja u jajajšcu ili ovumu kako bi se privukli odgovarajući hromozomi i oblikovalo bilo muško ili žensko. Od tog trenutka pa sve do početka porođaja obrazac oblikovanja je pod uticajem onog koji čeka da uđe.

Roditelj domaćin, majka, je oruđe ili laboratorija za taj proces. Čak i to kako obavlja je pod uticajem onog koji čeka na oblik. (Ovo ˝čudo˝ javlja se na nivou koji vaši naučnici tek treba da shvate ili objasne.) Uticaj vodstva traje sve dok duši više nije potrebno vozilo te ga oslobađa da se vrati elementima dimenzije, oslobađajući tako dušu za višedimenzionalni izraz.

Kako se to postiže? Kad se spoje nepotpuni nizovi hromozoma da bi otpočeli nov ciklus života, ˝duša˝, Božanska Suština, budući da je stekla znanje u svojim prethodnim iskustvima, ureduje hromozomski obrazac na način koji u najvećoj mogućnoj meri obezbeđuje najpovoljnije uslove za najviši izraz Božanske Suštine.

To se može uporediti sa programiranjem kompjutera. Kao što znate, na kompjuteru možete izvesti samo određene operacije u okviru programa, budući da su mogućnosti kompjutera i njegovog programa ograničene njegovim programom. Događa se da kompjuter čuva više informacija nego što to operator zna.

Tada, ˝sasvim slučajno˝, operator naleti na neki deo programa koji je ranije bio nedostupan. Operator sada započinje sa ispitivanjem ˝pronađenog˝ dela programa i koristi ga zajedno sa poznatim delom. Zar naš ciklus života nije sličan tome?

Božanska Suština programira svoje želje/potrebe u obrazac DNK ćelije. Hromozomi su podešeni da odgovaraju željenim potrebama. Vi to vidite kao boju očiju, visinu, težinu, inteligenciju i slično. Vi vidite posledicu uticaja ili programiranja kao jedinku. Oko duše vidi vozilo za božanski izraz.

1. KORAK

Duša ˝B˝ + Duša ˝G˝ + Duša ˝X˝ = saglasnost.

2. KORAK

Duša ˝B˝ ulazi u ciklus Života.

3. KORAK

Duša ˝G˝ ulazi u ciklus Života.

4. KORAK

Duša ˝B˝ + Duša ˝G˝ se spajaju zbog

genetski uslovljene privlačnosti.

5. KORAK

Duša ˝X˝ čeka na odnos duše ˝B˝ i duše ˝G˝.

6. KORAK

Odnosom ustanovljen obrazac (Slika 4, str. )

7. KORAK

˝X˝ u trenutku začeća isijava energiju da bi

programirao novo vozilo, oblik života.

8. KORAK

DNK pokreće reprodukciju ćelija prenoseći

uputstva duše svakoj ćeliji da iznedri i

održava najpogodnije vozilo za božanski

izraz u ovom životu.

9. KORAK

Duša ulazi u završen oblik započinjući proces rađanja. ..

10. KORAK

Rađanje ili dolaženje na svet novog oblika.

11. KORAK

Prvi udah ili prvi samostalni čin novog života.

12. KORAK

Ciklus počinje.

Ovo je oblik stvaranja procesom začeća. Taj se proces koristi da bi se omogućilo iskustvo vaše dimenzije. Bez uticaja treće strane ili duše dolazećeg, nema izraza božanskog.

Vaši naučnici su u laboratorijama oponašali razmnožavanje ćelija, ali tu postoje granice budući da izostaje uticaj koji pokreće trojnu energiju. Proces spoljne ili vanmaterične oplodnje koji predstavlja trojstvo može se koristiti da bi se ostvarila prethodna saglasnost tri duše.

No, svojom željom da eksperimentiše i naučno proučava čovek odriče doprinos dolazećeg celokupnom procesu. Želja za zadovoljstvom, besmrtnošću i prihvatanjem od strane zajednice odvela je čoveka na staze istraživanja koje nisu na njegovu dobrobit. Način genetskog inženjeringa pokreće želja za stvaranjem nad-bića ili rase.

Nad-biće je ono koje predstvalja ostvarenje Kristove Svesti na Zemaljskoj ravni. To se ne može postići u laboratorijama ili genetskim eksperimentima.

No, nastavimo sa ciklusom novog života - novom mogućnošću za božanski izraz. Budući da vi kao jedinke imate dušu božanstva, vi težite da izrazite svoje božanstvo putem procesa iskustva. Iskustvo božanskog izraza nije ograničeno samo na zemaljsku ravan već je prisutno i u vaseljeni. (Vidi Sliku 2, str. 150)

Iskustvo na zemaljskoj ravni je jedinstveno zato što njena gustina stvara dimenziju dvojnosti. U vašem procesu obrazovanja iskustvo na Zemlji pruža mogućnost ubrzanog iskustva izraza Božje Svesti u vama.

Postoji, međutim, jedna obaveza koju preuzima svako ko uđe u ubrzani program. On mora da ostane u programu sve dok ne postigne ravnotežu iskustava i izrazi svoje božansko u stečenom iskustvu.

DNK je Zemljaninu predstavljen kao jedinica u nukleusu ćelije sa sposobnošću privlačenja. Izgleda da se u njemu krije inteligencija programiranja. On može da se otvori kako bi delu sebe dopustio da kao RNK ude u sveukupni proces proizvodnje i reprodukcije ćelije. DNK izgleda sada čuva kariku ka poreklu stvaralačkog procesa. Geni sadržani u hromozomima muškarca

i žene se spajaju da bi stvorili potpunu jedinicu od dve nepotpune jedinice.

DNK ovih ćelija teži da uspostavi ravnotežu i izađe iz neravnoteže iščekivanja da postoji. U činiocu DNK krije se velika tajna koju Zemlja tek treba da istraži. Zasad ta istraživanja nisu prevazišla nivo reprodukcije.

DNK ima dva vida. Onaj poznat naučnicima koji je prevladavajući i onaj koji to nije a koji možemo nazvati pritajenim ili neizraženim. Trebalo bi da istražujemo upravo tu pritajenu a postojeću vibraciju energije.

Pritajeni vid je sveznajući i nije sputan ili ograničen merilima vaše dimenzije. To je vid koji je, ukoliko mu se dopusti da se izrazi, božanski predstavnik Božje Sile. Svaka ćelija vašeg bića poseduje to znanje i čeka da izrazi Božju Suštinu koja ste vi.

Vi u okviru merila vaše dimenzije delate ili funkcionišete po određenoj vibraciji energije. Ta određena vibracija sadrži u sebi gustinu svega tako da se sve može uklopiti u skladan obrazac. Čak i u mentalnom obrascu vi možete da ispoljite promenu gustine kad se promeni vibracija. Tu promenu vibracije vi možete da doživite na više načina.

U početku vaše najčešće iskustvo jeste iskustvo reagovanja. Ono se prvo javlja na nivou ćelije tela, a potom se oseća svugde. Osetićete se nelagodno, razdražljivo, neodređeno. Javlja se ne-spokoj Čije se poreklo ne može odrediti. Reakcija postaje najvažnija stvar u životu. To u nekim slučajevima ide tako daleko da dovodi u pitanje opstanak jedinke. Usmerenost na sebe, svoje potrebe, želje, prerasta u pokretačku snagu. Sve ostalo, sve veze shvataju se kao prilike da se služi sebi.

Neko bi takvu osobu opisao kao krajnje samoživu, čak sebičnu. To je stadijum kada ego, uvažavajući početnu promenu veze prevladavajućeg i pritajenog vida činilaca koji određuju život, izražava promenu u ravnoteži energije ta dva vida. To što je prihvaćeno kao biće sada se više ne prihvata. Promena vibracije energije doživljava se na unutrašnjem nivou iskazujući povezanost svega.

(Pažnja: Tokom proučavanja tačke 1-5 na Slici 3, osoba prima promenjenu vibraciju energije doživljavajući unutar sebe uspostavljanje ravnoteže između preovlađujućeg i pritajenog vida.)

Svi vibratorni obrasci energije javljaju se ciklično, s tim što se svaki ciklus nadograđuje na prethodni. Uspostavljanje ravnoteže između preovlađujućeg i pritajenog vida DNK ima za posledicu njihovo neposredno povezivanje sa vibratornim obrascem.

Uprkos tome što su vas učili da ste bezvredni i da ˝niste u milosti˝ znajte da su to pogrešna učenja. Njihovo poreklo služilo je sveštenstvu koje je težilo da očuva sebe i razlog svog postojanja.

Sveukupnost koju danas predstavljate posledica je svega onog što ste izrazili u svojoj dimenziji. Niste mogli da budete ništa manje niti više od toga, budući da niste bili na tom stepenu da ste mogli da odgovorite na vibratorni obrazac čak i da vam je bio ponuđen.

Što je sporija vibracija to je snažniji prevladavajući vid DNK i utoliko su sve delatnosti vezane za život usmerene na gustinu dimenzije.

Oni u dimenziji Zemlje su u okvirima dirnenzionalnih merila da bi im bila pružena mogućnost za iskustvo primene Božanske Volje u okvirima tih merila.

Kako svaki vid Božjeg/Glavnog Izvora ima mogućnost tako postoji dimenzija ili prostor određen za iskustvo. Sa mogućnošću i uspešnim izražavanjem vida izvora merila se gube omogućavajući spajanje sa svim što se, ili će se doživeti.

Kako bolje možete izraziti Božansku Volju ako ne u stanju dvojnosti? To stanje se može predstaviti pravom crtom sa suprotnostima na svojim krajevima.

Izrazita razlika omogućava vam stalni izbor. Izbor je u većini slučajeva u korist preovlađujućeg vida vašeg DNK. Sa promenom vibracionog obrasca energije oko vaše planete menja se i vaš izbor. Dolazi do borbe na ćelijskom nivou u svakom pojedincu. U prvi mah to prolazi neopaženo ili se opisuje kao ˝grip˝ ili ˝virus˝. Čovek traga za napitkom koji će zaustaviti unutrašnju borbu. To iskustvo označava pokret probuđenog ˝snevajućeg˝ dela dok prevladavajući deo oseća da se njegov položaj menja.

Do promene vibracije nije došlo a da čovek to nije sam odabrao, niti je to Čoveku ˝nametnuo˝ neki spoljni izvor menjajući obrazac energije. Svaki put kad čovek u sebi doživi ubrzanje to je posledica njegovog ulaženja u dimenziju da bi iznedrio početnu misao ili Božansku Kap koja pokreće proces.

Duša koja ulazi u vašu dimenziju može da pokrene ili promeni vibraciju. Kad je reč o vašoj braći koja putuju zvezdanim stazama, neki od njih mogu da udu u vašu dimenziju da bi uneli Božansku Kap i započeli proces promene. Vi kad svesno tragate za Istinom stalno održavate delanje. Kad veliki broj ljudi povisi vibraciju ona postaje jača i ubrzanija. Takav proces se odvija na planeti poznatoj kao Zemlja.

Na jednostavnom crtežu (Slika 4) ˝A˝ predstavlja ulazak Božanske Kapi. Strele označene sa ˝B˝ su duše u dimenziji koje su prve osetile promenu vibracije. One reaguju na promenu. Druge duše, ˝C˝, ili bivaju privučene ili ne pokazuju promenu u ponašanju.

Pošto dođe do iskustva Božanske Kapi, neko oseti da je privučen, neko oseti odbojnost, a neko odluči da zadrži postojeću vibraciju. To se može reći za vašu dimenziju ili za pojedinca.

Posmatrajte svaku strelu kao aktivnost unutar vaše ćelijske grade. Kosmički ples nastavlja da stvara večno promenljivi, večno rastući, večno šireći izraz izvora svega stvorenog vama poznatog kao Bog.

Oblik pojedinca je krajnje osetljiv mehanizam. On neprekidno prima signale iz svoje okoline. Jedan deo mozga te signale potom prevodi u poruke koje se beleže u svesti ili podsvesti. Često u svojoj svesti beležite određena osećanja, emocije ili misli ne shvatajući odakle su došle.

Postoje određene žlezde koje će promeniti nivo svoje funkcije u skladu sa signalima. To se može iskazati kao svrab na potiljku. Reč je o na fizičkom nivou zapaženoj energiji koja nije u skladu sa vašom, pokazatelju energije koja može da izazove snažnu neravnotežu.

Celo je telo napeto, osetljivost se pojačava i vi ste stekli snagu da se uspravite i suočite sa nepoznatim ili snagu da pobegnete sa mesta događaja.

Da li vam se dogodilo da uđete u neku prostoriju i na neprijatan način osetite vibracije? Ilije, možda, vaša reakcija bila suprotna, osećanje prijatnosti? Da li ste se upoznali sa nekim i ubrzo potom otkrili da ste čvrsto povezani?

Tokom ovog perioda vašeg ciklusa suočavaćete se sa osećanjima. shvatanjima i iskustvima usmerenim, kako se čini, na vaš razvoj na duhovnoj stazi. Kako je to mogućno? Vaša se svesnost povećava zato što dolazi do promene vašeg vozila uz priliv energija koje uslovljavaju dalje promene.

Kad se donese odluka da se ude i ostane pre svega u obliku/telu u zemaljskoj dimenziji javlja se uticaj drugih činilaca razvoja/rasta.

Gde je božanska iskra ostvarila najveći rast? Koja je sfera imala najveći uticaj na čovekov rast?

Da li je duša već bila na Zemlji sa svojom vibracijom? Ukoliko jeste, koliko puta? Kada je bilo poslednje iskustvo? Da li je duša bila spremna za iskustvo? Da lije bila uplašena? Da lije isceljenje bilo dovoljno? Hoće li ˝oni˝ potrebni ostali biti uključeni u iskustvo tokom ovog iskustva? Koja je bila najveća mogućnost za sopstveni rast/razvoj?

Svako ko namerava da ude u zemaljsko iskustvo razmatra ova pitanja kao i mnoga druga, budući da svako zemaljsko iskustvo ima za cilj izražavanje božanskog zarobljenog u sopstvu.

Pored onih koji su ušli u zemaljsku vibraciju i treba da rastu u okviru iskustva, postoje i oni koji su došli da zajedničkim snagama sa Zemljanima potpomognu proces promene vaše planete.

Vi ih nazivate ˝zvezdani narod˝, budući da nisu sputani određenim obrascem karma/dharma koji vi nazivate životno iskustvo. Njihova je namera da utkaju božanske energije u dimenzionalna merila vaše dimenzije, da budu prenosioci kad dođe do ubrzanja procesa. Oni su .izgleda obdareni pojačanom osetljivošću na sve Što ih okružuje. Oni su došli kao darovi da bi pomogli planeti uznemirene i zbunjene braće. Oni su upoznati sa vibracijom i pulsiranjem energije. Oni brzo zapažaju fine razlike koje drugi često ne primećuju.

Kad bi ih brižljivo pregledali otkrili bi da su zidovi svake ćelije njihovog bića postale tanje. Činioci koda DNK/RNK poseduju spiralu na dvanaestom ˝stepenu˝ DNK. Ta spirala menja metabolizam ćelije i njen obris. (Zemaljski naučnici tek će proučavati ovaj proces budući da još uvek ne poseduju mehanizam da to proučavaju na nivou atoma - sub-sub-sub-atomskom nivou.)

Promena metabolizma ćelije utiče na sve vidove Čovekovog života uključujući stepen aktivnosti, način ishrane, osetljivost na prodor organizama, usklađenost sa vibratornim obrascima, promenjene mentalne sposobnosti i si.

Te osobe će prve primetiti da nisu u skladu sa ostalima koji su izrazito usklađeni sa Majkom Zemljom. Kad odrastu, oni će primetiti da su se kao deca ˝razlikovali˝. Mada su u tom uzrastu želeli da budu prihvaćeni od svojih vršnjaka, oni i kad odrastu uviđaju da reaguju na drugi ritam nego ostali.

Većina njih ima strasnu želju da ˝zna˝ i teško prihvata nedorečenost. Oni teže tišini i samoći uglavnom da bi mogli da sede u miru i razmišljaju ili čitaju.

Oni se tokom života usmeravaju na pomoć drugima, da služe. Međutim, kad počnu da se bave takvom profesijom, ubrzo dolazi do otrežnjenja zbog prihvatanja osrednjosti.

U najvećem broju slučajeva u njima se javlja čežnja koja se izgleda ne može zadovoljiti. Susret sa osobom slične vibracije nalikuje dolasku u ˝oazu˝.

Taj trenutak u vašem ciklusu jeste trenutak kad dolazi do okupljanja, doživljavanja promena energije sa radošću. Oni uviđaju da kad se okupe u malim jatima dolazi do ubrzavanja u njihovom procesu koji im omogućava da počnu sebe da razumeju. Osamljivanje i samotnost se povlače pred namerom.

Izgleda da promenjena vibracija ili promene energije ne utiču na osobe koje su više vezane za sporiju vibraciju. Zašto? Zato stoje njihov obrazac DNK, program duše, u većem skladu sa sporijom vibracijom. Te osobe su prošle mnoge vidove iskustva na Zemaljskoj ravni. Svest njihove duše prepoznaje izbor napredovanja. Iz iskustva je poznata snaga svakog elementa postojanja u obliku. Poznata je nadmoć fizičke, mentalne ili druge vodeće sile koja će se pojaviti i rukovoditi ovim delom iskustva. Božanstvo u nutrini prepoznaje potrebu za tim izrazom u uspostavljanju ravnoteže u božanskom delu jedinke u zemaljskoj dimenziji.

Predviđenim ciklusom postojanja vibracija za Majku Zemlju je finije podešena. To je bilo mogućno zahvaljujući prihvatanju i podešenosti ˝zvezdanih˝ u obliku oko planete budući da oni reaguju na finije podešene vibracije.

Pramenu u obrascu Zemlje, mada postupnu, doživeli su svi uhvaćeni u ciklus ponovnog rađanja. Menja se odnos Zemlje i njenih stanovnika. Svi koji su jako vezani za sporiju vibraciju osećaju razdražljivost, neravnotežu. Poreklo toga se ne da odrediti, no i pored toga to osećanje se pojačava tokom sveukpunog vida ovog iskustva. Membrana činioca ćelije doživljava smanjivanje gustine. Aktivnost unutar ćelije na nivou atoma pokreće menjanje same ćelije. Život se menja.

(4) Ćelijska grada Zemljanina u vreme Novog Dana (sledeći ciklus)

Kad se ˝Čovek˝ podesi prema promenama vibracije energije, on doživljava veći mir i svesnost. Smanjuje se odeljenost između njega i svega ostalog. To znači daje zid ćelije postao tanji. On, čovek, kao vodeći uticaj na planeti biće poslednji koji će se prilagoditi vibraciji, budući da se svi vidovi tvorevine podešavaju prema promeni. Čovek ˝iskazuje˝ svoju dvojnost dok vodi borbu sa svakim prilivom.

Obratimo pažnju kako Zemaljska ˝čovekova vrsta˝ prima priliv energije imajući na umu da je to trajan proces od kada je počeo.

Iz Izvora Postojanja stalno teče energija koja podržava sve vidove Tvorca/Tvorevine. Neki će to zapaziti kao kapi ili talase ili pojedinačne nalete velikog uticaja. Zamislite ako hoćete:

Svaki prsten predstavlja izdah Izvora koji uliva u stvoreno iskru da bi iznedrio život sa vidom Tvorca koji izražava Izvor. Svaka prava crta predstavlja stalni priliv energije koji održava ˝nivo˝ ili vid stvorenog. Svaki priliv je stalan i čine ga višestruke kapi.

U tu svrhu pretpostavite da su Zemlja i njeni stanovnici u spoljnom prstenu. Kad Zemlja i njena ˝čovekova vrsta˝ odrastu - a svaki razvoj je proces rasta - stečeno je iskustvo svake kapi priliva. Svaki čovek, zavisno od svog mesta u prvobitnom iskustvu, reaguje na kap ili deo različito, tako isto svako mesto ili prsten reaguje u skladu sa svojim položajem u sveopštem procesu rasta.

Postoje oni koji ne osećaju ništa ili osećaju uznemirenost sa svakom kapi priliva energije. Nije na njima da kliču već da budu pozdravljeni isključivo od onih koji na to reaguju. Svaka kap energije koja dospe do najudaljenih delova izražene tvorevine biva povučena da započne ciklus povratka Izvoru. To je beskrajni proces davanja i prihvatanja. To je, možda, sadržano u poimanju načela koji je Zemljanin shvatio kao svoj odlazak i povratak Izvoru.

˝Čovek˝ na planeti Zemlji - govorim o kolektivnom predstavniku božanske energije prisutne na planeti vama poznatoj kao Zemlja - potiče iz mnogih tokova evolucije.- U ovom trenutku ciklusa predstavnici se razlikuju koliko i njihovo poreklo. Svaki se uspeo do određenog stepenika svog DNK programa i izbačen je da živi i potom izrazi božanstvo u sebi.

Kap energije kad se stopi sa dimenzijom Zemlje služi da bi podržala taj proces. Ovaj priliv se različito doživljava zbog prisutne dvojnosti čija je posledica niz iskustava.

Kad smo započeli ovaj deo govorili smo o privlačnosti muškarca i žene - prvenstveno fizičkog oblika - u ovom trenutku ciklusa. Može li želja duše da postane tvorac, budući da je svako došao da to izrazi i predstavi ravnopravno svoje darove, da podstakne pojačano seksualno ispoljavanje? Izražavanje Božjeg vida u svakom jeste svrha iskustva. Čovek, budući da doživljava dimenziju dvojnosti, pokušava da sebe izrazi na različite načine. Pokretačka snaga takvog delanja je uvek želja utkanog vida Izvora da izrazi svoju savršenost.

Krčeći sebi put tokom iskustva života na planeti Zemlji, izraz te želja izgleda da često dolazi u sukob sa prvobitnom namerom. Različiti elementi preuzimaju ulogu vodeće sile i predstavljaju tumačenje želje tog božanskog. ˝Čovekova vrsta˝ na planeti Zemlji približava se kraju ciklusa.

Božanstvo u čoveku traži da se izrazi. U skladu sa vodećom silom pojedinca ono će se izraziti na različite načine. Osnovni poriv za stvaranjem ne podstiče seksualna bezvoljnost, već želja duše da izrazi stvaralački vid u svom procesu stvaranja.

Voljena braćo sa planete poznatoj kao Zemlja budite tvorci samo onog vida koji možete da izrazite. Dozvolite svom delu Izvora da se razvije u potpunosti. Neka vas ništa ne skrene sa puta. Pozdravite svaku kap priliva u skladu sa vlastitim obrascem reagovanja rastući zajedno sa iskustvom.

Blagosiljam vas. Blagosiljam Boga u vama. Blagosiljam izraz tog Boga.

Ja sam jedna Kap Kosmičkog Hrista.

(Primila Tuita od Smaragdnog Krsta, Zlatne Odore)

Copyright 1991. Portals of Light, Inc.

P. O. Box 15621, Fon Wayne, IN 46885Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0048 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA