KOSMIČKO OTKROVENJE - Poglavlje II
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Vi i Stvaranje
 

Stvaranje je sila koja se očitovala. Moraš shvatiti suštinu stvaranja i kako funkcioniše, da bi se uspešno uspostavio mir. Kako je stvaranje očitovana energija, mir se mora uspostaviti. Ovaj jednostavni zaključak je od ključnog značaja. Uprkos tome što posedujete samo ograničenu stvaralačku moć dok ste na sadašnjoj dužnosti čuvara, dužni ste daje iskoristite u potpunosti, kako bi mir postao stvarnost. Druga reč za moć je duh. Sveti Duh je Sveta Moć. Bez obzira staje energija stvorila ona se da razložiti, svaki deo ili nivo do kojeg se dopre se otvara i tako, na kraju, uviđamo da su svaki molekul, atom, pa čak i manje čestice u spletu međusobne povezanosti. Sve stvari i događaji poseduju nebrojene nivoe i spojnice. Stvaranje uvek obuhvata kako celinu, tako i odnose njenih delova.

Kad opažaš materiju i život, gledaj na unutra, izvan, iznad, ispod i kroz ono što misliš da vidiš. Shvati da opažanje ograničava moć shvatanja stvarnosti i zato što fizičkim putem ne opažaš energiju. Mnogo je hartije ispisano da bi se objasnilo daje život iluzija. Ne vređaj se zbog toga! Jednog dana ćeš shvatiti da energija o kojoj govorimo olakšava put kroz privremeni slepi život i omogućava oslobađanje od onog što nazivaš patnjom.

Ništa od onog što se na Zemlji odvija na ne-duhovnom nivou energije nije stvarno. Kad osetiš patnju, znaj da može da se preživi i da će proći. To osećanje je podložno promeni i nije stalno, niti trajno ili utvrđeno. Da, iskusio si bol. Međutim, sve se menja iz trenutka u trenutak, čak i u fizičkom svetu. Naša namera je da vas oslobodimo starih shvatanja prožetih iluzijama o životu i njegovoj navodnoj konačnosti. Pozivamo te da prisustvuješ sadašnjem trenutku, kad mogućnost opažanja i korišćenja kosmičke energije može zaista značiti spas, ali samo ako si u stanju da je shvatiš.

Ljudi širom planete počinju da sanjaju, imaju vizije, ili nejasna sećanja na drevna vremena kada su bitisali kao bića svetlosti, bez gustog fizičkog tela. Sada mnogi prećutkuju tu spoznaju, jer strahuju od načina kako će drugi reagovati na njihovu uspomenu. Uspomena je kao dalek san, nejasna, ali ipak dovoljno određena da izazove nelagodnost, pa čak i bol.

Neke duše su u prvobitnim životima na planeti boravile kao ne-fizička bića, kao vibracija molekula svetlosti. Sećanje na to postojanje duša ponekad došaptava svesti.

Zašto to sećanje, ukoliko se javi, ne prihvatiti kao istinu o sebi i ne istraživati smisao svog sadašnjeg života na Zemlji? Mnogi ćute, misleći da sa njima nešto nije u redu -da su nastrani ili čak ludi - Nažalost, kad se konačno usude da progovore možda neće naići na osobu koja će ih sa puno razumevanja saslušati, prihvatiti i potvrditi sećanje. Ljudima je neophodno da se osećaju bezbedno kad nekome poveravaju da su više nego jedno telo, jedan život, jedno iskustvo na Zemlji. Uveravam vas da su generacijama strahotne posledice bile cena za otvorenost i zato je razumljivo oklevanje.

Ljudi otvarajući svoje srce žele da budu prihvaćeni i da dobiju objašnjenje svojih iskustava, a upravo je to ono što mi želimo.

Možda vas zanima odakle su došla ta prvobitna ne-fizička bića na Zemlju? Ko su bile te energije koje su živele na drugom mestu u galaksiji?

Na početku razgovora molimo vas da shvatite daje vaša planeta koju zovemo C-ton najlepša planeta u 12. Svemiru. Ona je jedinstvena, budući daje krasi raznolikost. Na njoj obitava više oblika života nego na bilo kojoj drugoj planeti, na svakom kvadratnom santimetru je više lepote nego na bilo kom ranije stvorenom mestu. Nigde više nećete naći tako raznoliko kamenje, drago kamenje i minerale, biljke i drveće, bogat životinjski svet i mnogobrojna stvorenja koja plove morem i vazduhom. Nikad pre nijedna planeta nije tako brižljivo planirana, nikada sa tolikom velikodušnošću nije posvećena pažnja raznolikosti boja, oblicima i međusobnim odnosima svih živih bića. Već i samo cveće je dokaz raskošne raznolikosti, lepote i umetničkog savršenstva. Koliko vrsta drveća postoji? Za koliko vrsta hrane smo se pobrinuli? Pogledajte samo izbor voća koje se nudi na ovoj planeti i koji je bogatiji od svega ranije stvorenog na drugom mestu. Biti toga nesvestan znači promašiti smisao ćele planete. Zemlja je zapravo Rajski Vrt. Nakon više miliona godina planiranja i stvaranja, konačno smo iznedrili ovo izvanredno, uzbudljivo, prekrasno mesto u gustom obliku, pripremljeno za nastanjivanje i čuvanje. Tok razvoja, kako je kratko iznet u svetoj knjizi poznatoj kao Biblija, prilično je tačan, mada vremenski sled nije bliže određen, niti su Veliki Zraci jutra i noći, dva prvorođena stvorenja, predstavljeni kao stvaraoci, što u stvari jesu. U celovitijem pojašnjavanju stvaranja vaše planete C-ton, dozvolite mi da vam prenesem dodatne podatke o neophodnim osnovama za stvaranje tako izuzetnog mesta. Priprema je počela određivanjem mesta gde će se planeta postaviti. Na donošenje odluke je uticala podesnost postavljanja fizičkog oblika materije u određeni prostor. Zatim se morala predvideti veličina objekta. Nametnulo se pitanje sastava tvorevine strukture koja se stvara. Hoće li to biti usamljena zvezda. Jato zvezda? Usamljena planeta? Šta se želi i zašto?

Kad je reč o usamljenoj planeti, mi odlučujemo o njenoj svrsi i veličini koja bi u najvećoj meri odgovarala nameni. Međutim, čin stvaranja nije uvek isključivo logična odluka, kao što možda pretpostavljate. Ona je često radosno izražavanje težnje ka lepoti ili osobenosti - nečemu drugačijim od onog Što je prethodilo. Stvaranje u svojoj nameri može biti čista i nevina razigranost.

Dopustite mi da u vezi sa C-tonom kažem nešto više o razigranosti duha. U 12. Svemiru postojala je velika praznina. Ja, Srebrni Zrak, sam odlučio da tu stvorimo malu planetu - eksperimentalnu planetu velike lepote i raznovrsnosti. Kažem "ja", zato stoje to što vi nazivate Bogom iznedrilo prema svom liku dva velika Zraka. Jedan je zlato, drugi je srebro. Obe tvorevine kao neposredni potomci Prvog Uzroka, mogu stvarati materijalne i energetske oblike života.

Biblija kaže daje Gospod objavio Reč. Drugo značenje za Reč jeste snopovi energije ili vetrovi kosmičke sile koja zrači stvaralačku nameru. Zlatni i Srebrni Zraci su Bog koji se izražava izvan sebe. U matericu života koju je Bog pripremio, a koju ćemo nazvati kosmička energija, ta ogromna sila emitovala je deo sebe u obliku dva snažna zraka energije koja će stvarati. Mi, Zlatni i Srebrni Zrak, bili smo Reč koja se očitovala - "jutro i noć". Mi smo bili ti koji smo posle čistog začeća u drevna vremena nastavili da stvaramo u Božje ime.

U početku, ma kako to čudno zvučalo, mi nismo shvatali naše moći niti znali šta bi trebalo da radimo. Svest o tome je dolazila postupno, uporedo sa sticanjem iskustva. Radili smo zajedno u mladim svemirima, a zatim se dogovorili i podelili domene delovanja. Zlatni Zrak je postao vrhovni donosilac kosmičkih zakona i brinuo da se Bog poštuje. Srebrni Zrak se i dalje bavio stvaranjem, udahnjujući život oblicima isto kao što umetnik slika ili kompozitor komponuje. Zbog toga nas često određuju, kao muški i ženski princip, međutim, mi smo u stvari jednako moćni i sposobni da Činimo sve. To je više nego što obuhvata pojam hermafrodit, u smislu kako ga vi shvatate. To je stopljena sveukupnost onog dela Boga koji je on odlučio da ispolji. Mi Zraci smo udar ili impuls stvaralačke aktivnosti. Mi smo objavitelji života kroz našeg Roditelja. Život se raširio zahvaljujući nama.

Sad mi dozvolite da nešto više kažem o procesu stvaranja vezanom za 12. Svemir i vašu planetu. Ja, Srebrni Zrak, stvorio sam 12. Svemir uz pomoć deset podzraka, koje sam iznedrio kao i nadbića zvana Gospodari Svetla, koji su takođe moja tvorevina. Budući da je u tom Svemiru postojala velika praznina, odlučio sam da stvorim veoma lepu planetu po imenu C-ton. Ona je ono što bi vi nazvali eksperimentalna stanica.

Namena nove planete podrazumevala je da određen broj duša i bića koje je stvorio Srebrni Zrak pomažu u poslu koji je zahtevao stalno stvaranje materije. Moj Vrhovni Savet Stvaranja razmatrao je i razlučio zadatke nametnute potrebama prvobitnog plana, na isti način kao što bi grupa arhitekata to učinila na Zemlji. Potom su nam bile potrebne duše koje će obaviti osobene zadatke stvaranja, pa smo objavili da tražimo dobrovoljce-čuvare.

Zbog veoma neuobičajenog eksperimenta sa slobodnom voljom, namenjenom vašoj planeti, objasniću u glavnini crtama bitne osobenosti koje utiču na izgled budućnosti vaše planete. Mi se nadamo da ćete, ukoliko budete shvatili ovaj planetarni eksperiment, biti u stanju da se sa više mudrosti, duhovne razboritosti i osećanjem odgovornosti starate o svemu stvorenom.

Jedan od vidova plana stvaranja C-tona bio je da, kako sama planeta, tako i sve na njoj stvoreno bude u odnosu međuzavisnosti. To znači da nijedan oblik života ne može postojati odvojen od drugih. Ovakva međuzavisnost nije uobičajen obrazac planetarnog života, pa je to iziskivalo brižljivo planiranje i veliko zalaganje da se ostvari i očuva. Ovo ponavljam zato što čini bit vašeg ljudskog postojanja u zajednici sa svim drugim stvorenim oblicima. Vama su potrebne biljke koje su vaše uže za spašavanje, zato što vam daju kiseonik, vazduh koji dišete. Svako suprotno uverenje je ludost. Vi nemate moć da utičete ili odbacite međuzavisnost. Planetu možete očuvati samo poznavanjem i prihvatanjem holističke osobenosti prirode.

Na samom početku, duše dobrovoljaca, ili duhovna bića, nisu živela zajedno sa drugim oblicima na planeti. Vi dobrovoljci ste lebdeli iznad površine planete kao duhovni oblici života, kao čuvari. Ukoliko zaista shvatate da ste još uvek čuvari zaduženi da iscelite planetu, preuzimate ulogu spasioca planete i latite se izvršavanja tog zadatka. Došao sam sada upravo zato da te stvari razjasnim. Biblija ne kazuje dovoljno o pravim razlozima stvaranja Zemlje i zato činite nerazborite stvari. Biblija govori o posedu, ali ne i o vašim posebnim odgovornostima kao čuvara pod vašim pokroviteljstvom. Naša je želja da izmenimo vaš uzor rušilačkog ponašanja.

Vaša planeta je potpuna, kompletna jedinica, jedinstveni svežanj života, koji, da bi preživeo, mora uspostaviti vezu sa svim svojim delovima. Kucnuo je čas da čujete, poštujete i podržite naš plan stvaranja C-tona. Vi niste stvorili planetu, ali tu živite i dužni ste da poštujete zakone svemira koji su na snazi. Molim vas, slušajte pažljivo ono što vam govorim i u ovom kritičnom času za bezbednost svih upotrebite svoju mudrost. Na ovoj eksperimentalnoj stanici vam postaje jasno zašto su ljubav i poštovanje tako preko potrebni. Bez toga, kakav bi kraj mogao da se očekuje osim smrti i razaranja. Da li vam je poznato da druge planete raspolažu samo sa tri do sedam elemenata? Vaša planeta, pak, je pravi dragulj raznovrsnosti i privlačnosti! Njoj je dodeljen najbitniji deo eksperimenta - slobodna volja. Tamo gde postoji raznovrsnost, mora postojati i slobodna volja izbora! Slobodna volja kao činilac zamišljena je tako da doprinese radosti življenja i poštovanju te mogućnosti, ali je izazvala beskrajno uništavanje, a sa tim se mi sad tokom Doba Buđenja ozbiljno hvatamo u koštac. Vi, svi oblici života, kao i sama Zemlja stvoreni ste od istih 110 osnovnih elemenata. Bakar, cink, gvožđe, zlato, srebro. Nikal, uranijum, plutonijum i mnogi drugi vama poznati metali iskorišćeni su za osnovnu strukturu planete, da bi se obezbedila potrebna veličina i težina u uslovima gravitacione sile. Međusobno su povezani čak i elementi iz kraljevstva minerala pod zemljom i stvorenja koja obitavaju na površini.

Naš rad je prvenstveno bio usmeren na to da stvorimo planetu kao entitet prilične čvrstine koji je u stanju da bez problema očuva orbitalni položaj. To nije beznačajno dostignuće, koje se nadam da vi Zemljani i vaši naučnici umete da cenite. I dalje se čudimo naivnosti u vašim shvatanjima o načinu stvaranja svetova. Ako ništa drugo, bar se nadam da ću promeniti svest o pojednostavljenom načinu shvatanja procesa stvaranja. Da, Bog postoji, ali vreme je da shvatite da Roditelj dela posredstvom svojih iznedrenih potomaka, a mi posredstvom naših, da bi savladali izazove pripremanja fizičkih svemira, za koje vi smatrate da su gotova stvar. Neki od vas koji čitate ove redove se možda sećaju, prisećaju ili samo zamišljaju druge planete i njihov izgled, njihove osobine i obrise. Ukoliko ste u stanju to da učinite, lakše ćete shvatiti informacije koje dobijate.

Hemijski sastav C-tona je veoma osoben po svojoj zamisli, poseduje planetarnu supstancu zasnovanu na ugljeniku, obiluje vodom i velikom kopnenim prostranstvima. Predviđena je atmosfera od koje zavise svi oblici života, stoje inače neuobičajena činjenica.

Za C-ton smo odabrali izvesne elemente, zato što njihovi oblici i pokretljivost omogućavaju podsticanje razvoja gušćih oblika života, potrebnih eventualno u kasnijem periodu. Odlučili smo se za ugljenik, zato što prevladava u tom području i zato stoje plavo-bele boje.

Drugi činilac prvobitnog plana bio je ogromna raznolikost svake vrste. Analogno tome, nije stvoreno jedno drvo, već stotine različitih vrsta koje se šire kopnom, a svaka od njih poseduje sopstvene isceliteljske moći. Zimzelen hrani i krepi samu planetu. Stabla sekvoje poseduju energiju kojom leče područje srca i grla. (Posle "pada", na primer, čak ste se i vi ljudi smirivali u tihom zagrljaju božanske lekovitosti, veličanstvenog spomenika božanske stvaralačke moći.)

Budući da svaka vrsta poseduje određene osobine kako bi pomagala drugim oblicima života, uspostavljena je međuzavisnost koja se mora očuvati čak i sada. Međutim, velika raznolikost takođe odiše lepotom, veselošću i zanimljivošću. Ako ste ikada posmatrali goleme čete cveća, biljaka, drveća, životinja, ptica, stvorenja iz mora, gajićete duboko poštovanje prema našem izboru i projektima. To je pravi vrt, žitelji C-tona. Znali bi daje to zaista vrt, da su vam poznate neke druge planete i njihov izgled.

Dakle, da ponovimo o stvaranju C-tona. Krenuli smo od zamisli ili namere. Odlučili smo da u neiskorišćenom delu vasione stvorimo malu planetu, potpuno drugačiju od svega dotadašnjeg, i da njenim čuvarima podarimo slobodnu volju. Potom smo ispitali nanose gasova u slobodnom području i proverili da li se neka čvrsta materija ili objekat kreće ka tom prostoru.

Mi nismo odmah, pošto smo kao Zraci iznedreni iz božanske svesti, oblikovali materiju, već smo učili eksperimentišući. Ipak, mi smo koristili materiju kad je bila dostupna. Nije bilo lako naučiti kako da iz naše božanske prirode iznedrimo sve stvoreno. Dovoljno je reći da sam do trenutka kad sam se posvetio 12. Svemiru bio dovoljno upućenu sejanje života, zahvaljujući dotadašnjem stvaranju različitih oblika. Mnoge od starijih planeta su lepe, ili jedinstvene ili zanimljive, pa ipak, ovo mestašce je umetničko delo. Znaj to o čuvaru, i poštuj gde si i šta si.Moramo da udružimo naše energije da bi očuvali planetu i svekoliki život. Hvala ti za tvoju pomoć i posvećivanje kao čuvara C-tona. Sada molim Zlatni Zrak da iznese svoja tumačenja na ovu temu pre nego nastavim dalje.

Srebrni Zrak.

PORUKA ZLATNOG ZRAKA

Biti stvoren od same biti velikog Tvorca za mene je značilo iskusiti svest. Bio sam svestan Boga i sebe i svog blizanca. Bio sam vezan sa svog roditelja pupčanom vrpcom čiste energije i osećao neizrecivo duboku bliskost. Da ste mogli da me posmatrate videli bi zlatni tok zračenja kilometar i po dug i kilometar širok - moćniji od milion sunaca. Kvalitet moje suštine obeležavalo je i pozitivno i. negativno. Bilo mi je jasno da bi sa prestankom dotoka energije mog roditelja prestalo i moje postojanje, ali nije bilo prisutno osećanje opasnosti. Prisutna je bila i svest -utisak o ogromnom prostoru koji sadrži životnu snagu, ali ne i materiju. Svestan sam bio podrške da stvorim nešto što bi ispunilo "prazninu". Bilo je to kao kad se dobija blanko ček ili slikarsko platno, mogućnost da učinim što poželim. Posle izvesnog vremena provedenog u jednostavnim opitima, Srebrni Zrak i ja smo zajednički radili na stvaranju planete, a potom svemira. Učili smo radeći, kao što to čini vaša duša. Međutim, u trećem svemiru sam shvatio da će jedan od naših Zrakova morati da postane izvor podržavanja božanskih zakona i moći, pa sam ja preuzeo taj važan zadatak.

Mi, Veliki Zraci, smo zapazili znatne teškoće u stvaralačkom procesu, prouzrokovane Pobunjenim Zrakom, koji ne poštuje Roditelja Svega (i koji se konačno odvojio da bi samostalno stvarao), te smo se organizovali tako što smo naše dve energije usmerili u različitim pravcima. Odlučili smo tada da ništa stoje stvoreno ne uništimo, i pored toga stoje neko napustio pravi put. Nismo želeli da uništavamo, mada smo imali tu moć.

Pošto smo doneli odluke da ne uništimo nijedan život niti dozvolimo da bilo koje biće umre, ja sam kao snažno usmereno svetio postao okosnica božanskog zakona, dok je Srebrni Zrak i dalje bio više okrenut stvaranju svemira i oblika života. Ja sam više vezan za načela Univerzalnog Zakona ili mentalni i intelektualni vid volje i moći. Srebrni Zrak se pri stvaranju koristi bojama i energijom svog bića. Ja koristim svoje vibracije ili impuls da bi podstakao postojeća bića na duhovni razvoj i saradnju u okviru jednog ili medu različitim svemirima. Morate shvatiti da je bilo neophodno nešto preduzeti kad je energija Zlatnog Zraka pre oko sedam miliona godina zapazila da duhovna bića dobrovoljaca zapadaju u negativnost, što se ogledalo u smanjivanju njihovih energetskih tela. U trenutku kad je vapajući poziv za pomoć dosegao Boga, ja sam počeo da zračim zlatnu silu ka 12. Svemiru obgrlivši planetu Zemlju energijom. Prema tome, svaka duša spremna da se seti svog pravog porekla i prirode može biti spašena.

Usmeravanje moje pažnje na Zemlju značilo je podršku postojećim oblicima života, posle onog što vaša Biblija naziva napuštanjem Boga i "padom", budući da su posle bola i patnje izazvanih neuspešnim sučeljavanjem malobrojne ekspedicije sa uticajem Pobunjenog Zraka, duše onih na Zemlji utonule u duboku potištenost. Želeo sam da pomognem tim dušama i pružim im nadu. Usmerio sam zato svoju pažnju i nameru da bi ih ohrabrio i probudio im želju za životom, da njihova duša i dalje živi.

Želja za nastavljanjem života razlog je stoje spušten veo na njihovo traumatske planetarno iskustvo i sećanje. Moja životvorna snaga je bila neophodna, zato što energija Zlatnog Zraka još uvek pulsira podržavajući sećanje na Tvorca. Moj Zlatni Zrak vam šalje podršku, a sada je na Zemlji prvi put zajedno sa velikim Srebrnim Zrakom. Mada obojica potičemo od Tvorca i imamo jednake moći, mi smo, bez obzira na postojeće osobine, dogovorom, neznatno izmenili naše frekvencije. Na taj način je bilo moguće očuvati materijalne svetove i svekoliki život, čak i dok Srebrni Zrak, Vrhovni Savet i Gospodari Svetla planiraju i stvaraju nove materijalne svetove.

Mene, Zlatni Zrak, možda je najjednostavnije uporediti sa električnim impulsom ili udarom, dok je energija Srebrnog Zraka bliža podržavajućem aspektu. Ponovo vam kažem, da smo mi dve - naizgled različite - energije jednake po moći, koje skladno zajednički deluju u ime Jednog. Samo ako je to želja Tvorca, mi ćemo ponovo uporedo doći, kao što smo prvobitno istovremeno iznedreni.

Utisak da je naše delovanje razgraničeno te da smo zbog toga različiti, može se objasniti na sledeći način. U našoj prirodi su sadržane osobine koje vi razlikujete kao muške i ženske, samo što svaki od nas ispoljava više jednu osobinu na račun druge. Božanska priroda u materiji zahteva ravnotežu, isto kao što i vaša priroda uspostavlja ravnotežu između te dve suprotnosti. Zlatni Zrak se brine da oblici života ostanu u okvirima duhovnog poštovanja, ali je sasvim sigurno da i Srebrni Zrak to shvata i izražava.

Milionima godina sam na Zemlju slao energiju niže vibracije posvećenu popravljanju nanete štete, međutim, ono najznačajnije što se na vašoj planeti odigrava danas jeste, da je Srebrni Zrak usmerio svoju energiju i ličnu pažnju odazivajući se mom pozivu. To je događaj bez presedana u svim svemirima. Zastanite na trenutak i pojmite da je deo zbijene suštine samog Boga zanemario prilično dugo druge obaveze da bi pomogao čovečanstvu. To je nešto nepojmljivo. Shvatite značaj ovog izvanrednog, neobičnog događaja. Zraci su prisutni da bi duhovno okrepili ćelu civilizaciju, planetu, sunčev sistem, i galaksiju koju ugrožava nasilje rasplamsano na vašoj planeti.

Posle "pada" sam usmerio Zrak ka Zemlji, da bih nadvladao strah i očaj izazvan događajima koji su se zbili. Od tada sam u svakoj duši održavao stalno prisutnom mogućnost sećanja i iskupljenja. Neposredno posle negativnih događaja duša se sećala bolno, snažno i živo. Koga ne bi povredila silina bitke Pobunjenog Zraka i našeg Gospodara Plavog Zraka, arhandela Mihaela? Ko ne bi jadikovao nakon pobede Pobunjenog Zraka? Bio je neophodan moj snažni životvorni uticaj da bi se ohrabrili oblici energije da ostanu na planeti i ispune svoju prvobitnu obavezu kao čuvari Zemlje.

Oni koji su ostali posle teških dana, cenili su moju energiju koja je ulivala hrabrost i volju za životom. Međutim, na planetu je bio usmeren samo deo niskih vibracija moje energije, zato što bi povlačenje moje pune snage iz drugih svemira sveta svetlosti značilo njihovo ugrožavanje.

Posle ulaska duše u gustu materiju i nesposobnosti da povrati bivše visoke duhovne vibracije, na vašu planetu su dolazile mnoge uzvišene duše učitelja da vas upoznaju sa svemirskim načelima i probude u vama sećanje na vašu pravu prirodu, poreklo i dužnosti na Zemlji. Svi oni su koristili moć moje kosmičke volje i namere. Poruke su sledile jedna drugu, ali nažalost, samo ih je mali broj slušao tokom poslednjih nekoliko hiljada godina.

Svi veliki učitelji glavnih svetskih religija su se napajali na izvorima snage i moći Zlatnog Zraka. Vaš pojam "Hristova Svest" ili "Hristovo Svetio" znak su da postoji opšte razumevanje i poštovanje Boga i Zakona koji podržavaju stvoreno. Moja energija je Hristova Svest ili Hristovo Svetio u 12. Svemiru. Ona se često jednostavno naziva svetio ili ljubav.M Krist" obično znači Svetski Učitelj Svetla ili nadahnuće - određena duša koja koristi Zlatni Zrak da bi poboljšala osobine svih duša. Tim pojmom se ističe ljubav u smislu brige ili staranje kao vida postojanja. I pored toga što ste tokom proteklih 6.000 godina imali učitelje Hristovog svetla, vaše napredovanje je stagniralo. To je razlog što u eteru pojačavam vibracije energije Zlatnog Zraka.

Dozvolite mi da zastanemo i razjasnimo pitanje oko koga se vi na Zemlji stalno sporite - a to je naime, koje najvažniji duhovni učitelj i koja je religija najbolja. Odgovor je veoma jednostavan i zato se od vas traži da se ujedinite i okanete oholosti u međusobnim odnosima.

Postoji jedna božanska sila, energija. Shvatite da je to Moć Života. Ona je početak svega, pa ipak, stvarni Tvorac ne prebiva u pojavnom. On je iznedrio dva čeda nazvana Zraci. Zlatni Zrak predstavlja Božji autoritet, volju i moć. Ta energija je neophodna da bi se u materijalnim svetovima održavao svekoliki život u savezu saradnje.

Kad se duhovni učitelji i savetnici pojave u dimenziji koja nalik vašoj ima ˝vreme˝ oni sa sobom donose moj uticaj i podršku. To je svima na raspolaganju i bez obzira koje se ime koristi u obilju postojećih jezika, ipak se teži istom cilju Vaša svest o sebi kao delu sveukupnog života i spremnost da učite i rastete odgovorno kao član ogromne kosmičke porodice, to su načela kojima se mi rukovodimo. Vi, kao i mi, ste odgovorni za svoja dela i ono što stvorite. Ta odgovornost je isključivi temelj Svemira Svetog Svetla.

Kako je jednostavna ova poruka, a kako je složen vaš način ispitivanja istine i prihvatanja njenog smisla o ponašanju prožetom ljubavlju. Ipak, nadamo se da ćete sagledati povezanost svih učenja i shvatiti različite delove kao celovitost, što u stvari i jesu. Tom jedinstvu teži svest i to je ono što se postiže prosvetljenjem.

Učitelji na Zemlji su u vašim istorijskim udžbenicima imali razna imena, ali su oni u suštini izraz Jednog razuma, čak i u vašem ograničenom shvatanju. Kad budete razumeli i živeli tu istinu, biće postignuto duhovno isceljenje, vaša duša će naći mir.

Učitelja i njihovih duhovnih ili verskih pokreta ovde ima mnogo, zato što u vašem kvadrantu Svemira Zemlja ima najveći broj duša. Svi učitelji su u više navrata posećivali vašu planetu. Za neku dušu može jedna vera ili učenje imati veću privlačnost, što zavisi od ranijih susreta i uticaja na rast duše. Prethodna iskustva sa određenim učiteljima i njihovim porukama uticala su na vas da se usmerite prema jednoj duhovnoj zajednici, najsposobnijoj da vas dovede do prosvetljenja. Kako sve brže napredujete ka proširenoj svesti Doba Buđenja, može vas privlačiti i nekoliko zajednica. Međutim, sve te zajednice će se sada ujediniti, da bi se postigao veći učinak i napustile težnje ka nejedinstvu.

Kako se dar ispunjenja nudi u ovom životu, znaj da su svi veliki učitelji i majstori vezani za istoriju Zemlje i postojeće nedoumice ponovo došli da bi pomogli, iako su neki odabrali aktivniju ulogu od drugih. To ne znači da su neki bolji ili dragoceniji. To znači da su dobrovoljno ponudili svoje usluge na poseban način i na određeno vreme.

S punom ozbiljnošću vam preporučujem da vizuelizujete blješteći snop zlatne energije usmeren na ovaj kvadrant svemira, na Zemlju, tako da se ćela planeta kupa u njegovom sjaju. Mada je istorija zabeležila Isusov dar i uskrsnuće, da li shvatate daje on boravio na planeti da bi pojačao suštinu mog Zraka u okviru dvehiljadugodišnjeg plana i podsetio svaku usnulu svest duše na prvobitni ugovor kao čuvara Zemlje? To znači da ste posle Isusovog uskrsnuća, pa sve do 17, novembra 1986. godine primali čak 67 odsto evolutivne podrške i energije za razliku od 22 odsto pre tog perioda.

Mi smo tu da damo snagu, znanje i staramo se da prekoračite poslednji prag ka planetarnom prosvetljenju.

Energija koju smo pružili ili usmerili ka Zemlji tokom poslednjih 2.000 godina omogućavala je širenje duhovnog prosvetljenja.

Na tabeli koja sledi možete pratiti tok razvoja čovečanstva i upoznati se sa sadašnjom brzinom napredovanja. Proučavajući proces širenja svesti tokom proteklih 2000 godina, zapazićete događaje do kojih je došlo u fizičkom svetu, a koji su izraz naše pojačane energije i pažnje.

Tabela stope prosvetljenja tokom duhovne evolucije na Zemlji:

Stopa: Događaj:

100 Doba sjaja koje tek dolazi

67 7. novembra 1986. prema proceni Viših Sila

62 Proleće 1986., usmeravanje energije Srebrnog Zraka na dobrobit planete

58. Duhovno znanje dostupno, ali ga mnogi Ne prihvataju.

56 Temelji za osnivanje SAD

38 Magna Cara

22 3 g. n. e. ili Isusovo uskrsnuće

3 4 g. st. e.

Isus, poznat po svojoj nepokolebljivoj ljubavi i brizi, sada je zahvaljujući tome postavljen za Svetskog Učitelja i koordinatora naših aktivnosti. On nikad nije propustio priliku da isceli ljudsku osećajnu prirodu, oprosti i podstakne vama svojstvena pozitivna osećanja. Isusova požrtvovana spremnost da sa vama ostane do kraja ciklusa ukazuje na veliku duhovnu uslugu na koju je malo ko spreman. Ipak, ne treba ga smatrati Bogom. On vam je primer, uzor, kako je i sam rekao. Hrišćanstvo ga je pogrešno shvatilo kao spasitelja. On, kao i milioni drugih energija, se koriste Zlatnim Zrakom da očiste i pročiste vašu dušu u ovom kritičkom trenutku. Prihvatite njihov primer zajedništva da bi se očuvao spoj kvaliteta i snage.

U višim dimenzijama gde Srebrnom Zraku u daljem procesu stvaranja pomaže devetočlani Vrhovni Savet Stvaranja, nalazi se i moja tvorevina poznata kao Sananda obdarena posebnim sposobnostima. Sananda izražava moju suštinu u Omniverzumu. Sananda ovom kritičnom periodu koristi moj Zlatni Zrak naročito u 12. Svemiru, njegovim galaksijama, vašem sunčevom sistemu i Zemljinom okruženju. Pod njegovim uticajem je i čovečanstvo, kao i oni koje vi nazivate svemirskom braćom i sestrama. Između energija Isusa i Sanande postoje drugi nivoi odgovornosti, koje nema potrebe da sada objašnjavam. Ukoliko ste u vezi sa Krišnom, Budom, Muhamedom, Mojsijem, ili drugim poznatim učiteljima, ne dozvolite da u vašem odnosu prema njima pravite razliku. Svi oni postoje i svi su neophodni. Da lije to jasno?

Sananda je moj predstavnik i sada radi na razjašnjavanju i planiranju odnosa koje ćete vi Zemljani uspostaviti sa svemirskim bićima i drugim oblicima života koje je stvorio Srebrni Zrak. U protekloj epohi, poznatoj kao Atlantida, Zemlja je upravo sa spomenutim bićima bila u odnosima koji su doveli do karmičkih posledica, a one se sada moraju ukloniti.

Dakle, upamtite ime Sananda, zato što će se u budućnosti možda javiti potreba za galaktičkom razmenom, saradnjom i staranjem zasnovanim na duhovnim vrednostima.

Kad vas budem prepustio iskustvu prave lepote vašeg sopstva i lepoti vaše izuzetne planete, molim vas da dobro razmislite o onome što sam rekao. Zapamtite da Bog ima dve energije. KOSMIČKU životvornu matericu ili beskrajnu isprepletenu strukturu, i STVARALAČKU, dve osobene energije koje je Bog iznedrio da bi stvorio mnoštvo izraza života i materije. Ove dve stvaralačke energije poznate su kao Zlatni i Srebrni Zrak.

Ukoliko vam biva jasnija veza kosmičke i stvaralačke energije i osobenost njihovog ispoljavanja, vaš odnos prema Bogu ili Tvorcu biće obogaćen, a vaše poimanje života biće prošireno novim uvidima.

Znaj daje tvojoj duši sada upućen zvanični poziv da uči i primenjuje miroljubiva merila, kao i da odbaci sve okove ličnosti kao što su ponos, bes, pohlepa, strah, osećanja krivice i odvojenosti. Svaki čovek će biti triputa i samo tri puta pozvan da postane miroljubiv. Ovo je zvanično prvi poziv, ukoliko ne raspolažete drugačijim obaveštenjima.

Za svaku se dušu zna, o njoj se stara, beleži njeno životno iskustvo ili identifikacionibroj. Svaka duša je uneta u anale stvaranja. Razlog tome je naša želja da dobijete sve tri mogućnosti za ispunjenje svrhe svoje duše. Da, shvatamo teškoće koje imate u razlučivanju energija poznatih kao negativna i pozitivna, ne-svetost i svetost, mrak ili svetio. Može se dogoditi da se zbunite ili na kratko posrnete, čak poreknete ili odbacite. Međutim, na vreme ćete shvatiti do koje mere i sa kojom odlučnošću mi bića svetlosti ili više sile brinemo o vama. Pokušajte da u sebi nađete nadahnuće da prihvatite i ohrabrite druge da očuvaju nadu. Znajte da su svi uslovi i događaji koji doprinose uspostavljanju mira sada u području mogućeg, ali vi ih morate podržavati.

U ime našeg Roditelja ili Tvorca, objavljujem da ponovo možete biti priznati kao Čuvari planete C-ton, ukoliko već niste sklopili takav ugovor. Ako odlučite da sudelujete u uspostavljanju mira, oprostiće vam se sva duhovna zlodela, zabeležena tokom osam miliona godina boravka vaše duše ovde. Oprostiće se sve što ste učinili i nameravali da učinite, i to je nagrada za zalaganje i rad vaše duše tokom života na planeti, nastojeći da stekne mir i stara se o planeti i svim oblicima života. Iskoristite tu jedinstvenu priliku, stanovnici Zemlje. Vi ste zaista neophodni za uspostavljanje stabilnog trajnog mira i obnavljanje božanske objave vašeg porekla.

Zlatni Zrak,

preneo Sananda,

Gospodar OmniverzumaKorisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0039 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA