PARABOLE ISUSA IZ NAZARETA - Poglavlje II
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Parabole - drugi deo
 

21. Isus reče:"Vi ne razumete reč života, zato što ste obuzeti smrću. Tama zamračuje vaše oči, a uši su vam zatvorene gluvoćom. Jer kažem vam: ne koristi vam uopšte da piljite u mrtve spise, ako se svojim delima odričete onog koji vam ih je dao. Zaista vam kažem: Bog i Njegovi zakoni nisu u onom što radite. Oni nisu u proždrljivosti i opijanju vinom, niti u razuzdanom životu, niti u pohotnosti, niti u potrazi za bogatstvima; pa čak ni u mržnji prema vašim neprijateljima. Jer sve te stvari su daleko od istinskog Boga i Njegovih anđela; one dolaze iz kraljevstva mraka i od gospodara sveg zla. A sve te stvari vi nosite u sebi, i tako reč i snaga Božja ne ulaze u vas, jer sve vrste zala i sve vrste gnusoba imaju svoje boravište u vašem telu i vašem duhu. Ako hoćete da živa Božja reč i Njegova snaga uđu u vas, ne prljajte svoje telo i svoj duh, jer je telo hram duha, a duh je hram Božji. Očistite zato hram, da .Gospodar hrama može boraviti u njemu i zauzeti mesto koje ga je dostojno. Od svih iskušenja vašeg tela ili vašeg duha koja dolaze iz Satane, povucite se pod senku Božjega neba."

22. "Pokrstite se, obnovite sebe i postite. Jer zaista vam kažem: Satana i njegove boleštine jedino mogu biti presečene postom i molitvom. Idite sami sa sobom i ne pokazujte svoj post nijednom čoveku. Živi Bog će videti to i velika će biti nagrada. I postite sve dok Beelzebub i sva njegova zla ne odu od vas, a svi anđeli naše Zemaljske Majke ne dođu da vam služe. Jer zaista vam kažem: bez posta se nikada nećete osloboditi od moći Satane i od svih bolesti koje od njega dolaze. Postite i molite se iskreno tražeći snagu Živoga Boga za svoje ozdravljenje. Dok postite, izbegavajte Sinove Čovečije i tražite anđele naše Zemaljske Majke: jer onaj ko traži, naći će."

23."Tražite svež vazduh šuma i polja, i tamo sred njih naći ćete anđela vazduha. Izujte svoju obuću i svucite svoje odelo, dopuštajući tako anđelu vazduha da obgrli čitavo vaše telo. Tada udišite dugo i duboko da anđeo vazduha može ući u vas. Zaista vam kažem: anđeo vazduha će isterati iz vašeg tela sve nečistoće koje su ga isprljale spolja i iznutra. I tada će sve smrdljive i nečiste stvari izaći iz vas kao što se dim od vatre kovitla nagore i nestaje u moru vazduha. Jer, zaista vam kažem: sveti je anđeo vazduha koji čisti sve što je nečisto i od svih nezdravih mirisa stvara miomirise. Nijedan čovek ne može doći pred lice Božje, ako mu anđeo vazduha ne dozvoli da prođe. Zaista: svi se moraju ponovo roditi od vazduha i istine, jer vaše telo udiše vazduh Zemaljske Majke, a vaš duh udiše istinu Nebeskog Oca."

24. "Posle anđela vazduha, tražite anđela vode. Izujte svoju obuću i svucite svoju odeću i dopustite anđelu vode da obgrli čitavo vaše telo. Prepustite se potpuno zagrljaju njegovih ruku i onoliko puta, koliko pokrenete vazduh svojim dahom, pokrenite svojim telom i vodu. Zaista vam kažem: anđeo vode će isterati iz vašeg tela sve nečistoće koje su ga isprljale spolja i iznutra. I sve nečiste i smrdljive stvari izaći će iz vas, isto kao što prljavština oprane odeće u vodi otiče i gubi se u rečnoj struji. Zaista vam kažem: svet je anđeo vode koji čisti sve što je nečisto, i čini da sve stvari nečistog mirisa postanu miomirisi. Nijedan čovek ne može doći pred lice Božije, ako ga anđeo vode ne propusti. Zaista: svi moraju biti ponovo rođeni od vode i istine, jer vaše telo se kupa u reci zemaljskog života, a vaš duh u reci večnog života. Jer ste primili svoju krv od naše Zemaljske Majke, a istinu od našeg Nebeskog Oca."

25. "Ne mislite da je dovoljno da vas anđeo vode obgrli samo spolja. Zaista vam kažem: unutrašnja prljavština je mnogo veća od spoljne. A onaj koji se očisti spolja a iznutra ostane prljav, sličan je grobovima koji su spolja lepo okrečeni, a iznutra su puni svih vrsta užasnih prljavština i gnusoba. Tako vam zaista kažem: dopustite anđelu vode da vas krsti iznutra da možete postati slobodni od svih grehova, i da iznutra možete postati isto tako čisti kao rečna pena koja titra na sunčevom svetlu."

26. "Tražite, stoga, veliku tikvu puzavicu, koja ima peteljku dužine čoveka, izbacite ono što je u njoj i napunite je vodom iz reke koju je sunce ugrejalo. Obesite je na granu drveta i kleknite na tlo pred anđelom vode, i pustite kraj peteljke tikve puzavice da uđe u vaše zadnje delove, tako da voda može strujati kroz vašu utrobu. Posle toga ostavši na tlu da klečite pred anđelom vode, molite se živom Bogu da vam oprosti sve vaše prošle grehe, i molite anđela vode da oslobodi vaše telo od svake nečistoće i bolesti. Zatim pustite vodu da ističe iz vašeg tela tako da sobom odnese sve Satanine nečistoće i nezdrave mirise. I videćete svojim očima i omirisati svojim nosem sve gnusobe i nečistoće koje su uprljale hram vašeg tela, čak i sve grehe koji su boravili u vašem telu, i koji su vas mučili svim mogućim vrstama bola. Zaista vam kažem: krštenje vodom oslobađa vas. Obnavljajte svoje krštenje svakog dana svog posta, sve do onog dana dok ne vidite da je voda koja ističe iz vas isto tako čista kao i rečna pena. Tada predajte vaše telo reci brzog toka, i tamo u zagrljaju anđela vode, izrazite zahvalnost Bogu živome što vas je oslobodio vaših grehova. A sveto krštenje od anđela vode je: Ponovno rađanje u novi život. Jer vaše oči će odsad videti, a vaše uši će odsad čuti. Stoga ne grešite više, posle vašeg krštenja, da bi anđeli vazduha i vode mogli večno boraviti u vama i služiti vam zauvek."

27. "A ako u vama posle toga preostane išta od vaših prošlih grehova i nečistoća, potražite anđela sunčeve svetlosti. Izujte obuću i skinite odeću sa sebe, puštajući da vam anđeo sunčeve svetlosti obgrli čitavo telo. I anđeo sunčeve svetlosti će izbaciti iz vašeg tela sve nečiste i smrdljive stvari koje ga prljaju spolja i iznutra. I sve nečiste i smrdljive stvari će izaći iz vas, baš kao što tama noći bledi pred sjajem izlazećeg sunca. Jer, zaista vam kažem: svet je anđeo sunčeve svetlosti koji čisti sve nečistoće i čini da sve smrdljive stvari prijatno mirišu. Niko ne može doći pred lice Božije ako mu anđeo sunčeve svetlosti ne dozvoli da prođe. Zaista: svi moraju biti ponovo rođeni od sunca i istine, jer vaše telo se greje na sunčevoj svetlosti Zemaljske Majke, a vaš duh se greje na sunčevoj svetlosti istine Nebeskog Oca."

28. "Anđeli vazduha, vode i sunčeve svetlosti su braća, ali ne po krvi. Oni su dati Sinu Čovečijem, da mu mogu služiti, i da on uvek može ići od jednog do drugog."

29. "Svet je isto tako njegov zagrljaj. Oni su nerazdvojiva deca Zemaljske Majke, stoga ne razdvajajte one koje su zemlja i nebo načinili jednim. Pustite da vas ova tri anđela - brata grle svakoga dana, i pustite ih da borave u vama tokom celog vašeg posta."

30. "Jer zaista vam kažem: moć đavola, svi gresi i nečistoće će brzo napustiti ono telo koje su zagrlila ova tri anđela. Kao što lopovi beže iz prazne kuće kada se njen vlasnik vrati, te jedan kroz vrata, drugi kroz prozor, treći preko krova: svako odande gde se zatekao i kako je umeo, tako će isto pobeći iz vašeg tela svi đavoli, svi prošli gresi i sve nečistoće i bolesti koje su prljale hram vašeg tela. Kada anđeli Zemaljske Majke uđu u vaše telo na takav način da ga Gospodari hrama ponovo poseduju, tada će svi smrdljivi mirisi otići u žurbi preko vašeg daha i vašeg znoja. Pokvarena voda će izići kroz vaša usta, vašu kožu i vaše zadnje i skrovite delove. I sve te stvari ćete videti svojim očima i omirisati svojim nosem i dodirnuti svojim rukama. I kada svi gresi i nečistoće napuste vaše telo, vaša krv će postati isto tako čista kao što je i krv naše Zemaljske Majke, kao rečna pena koja titra na sunčevom svetlu. I vaš dah će postati isto tako čist kao miris mirišljavog cveća, vaše meso isto tako blistavo čisto kao meso crvenog voća u lišću drveća, svetlost vaših očiju tako jasna i blistava kao sunčeva svetlost koja sija na plavom nebu. I sada će vam svi anđeli Zemaljske Majke služiti. I vaš dah, vaša krv, vaše meso će biti jedno sa dahom, krvlju i mesom Zemaljske Majke, da vaš duh takođe može postati jedno sa duhom vašeg Nebeskog Oca. Jer zaista niko ne može dostići Nebeskog Oca, ako ne poštuje zakone Zemaljske Majke. Kao što ni jedno novorođenče ne može razumeti učenje svog oca dok ga njegova majka ne podoji, ne okupa, ne neguje, ne stavlja da spava i bdi nad njim. Dok je dete još malo, njegovo mesto je uz majku i ono je mora slušati. Kada dete odraste, otac ga vodi sa sobom da radi na polju i ono se vraća svojoj majci jedino kada je vreme ručku ili večeri. I sada ga otac uči da može postati vešt u onome što on sam radi. I kada otac vidi da sin razume njegovo učenje i da dobro radi svoj posao, on mu daje sve svoje posede tako da su svojina njegovog sina, i da on može nastaviti posao svoga oca. Zaista vam kažem: srećan je onaj sin koji prihvati savet svoje majke i po njemu se upravlja. A sto puta je srećniji onaj sin koji prihvata i upravlja se po savetu oca svoga, jer rečeno je: "Poštuj oca i mater svoju da dugo živiš na zemlji ovoj." Ali kažem vam, Sinovi Čovečiji: Poštujte svoju Zemaljsku Majku i držite se njenih zakona da vam dani budu dugi na ovoj zemlji i poštujte svog Nebeskog Oca da večni život može biti vaš na nebesima. Jer Nebeski Otac je stotinu puta veći od svih očeva po semenu i krvi, i veća je Zemaljska Majka od svih majki po telu. I draži je Sin Čovečiji u očima njegovog Nebeskog Oca i njegove Zemaljske Majke, no što su deca u očima njihovih očeva po semenu i krvi i njihovih majki po telu. I mudrije su reči i zakoni vašeg Nebeskog Oca i vaše Zemaljske Majke, nego reči i volja svih očeva po semenu i krvi, i svih majki po telu. I takođe je vrednije nasledstvo vašeg Nebeskog Oca i vaše Zemaljske Majke, večno carstvo zemaljskog i Nebeskog Života, nego sva nasleđa vaših očeva po semenu i krvi i vaših majki po telu."

31. "I vaša prava braća su svi oni koji ispunjavaju volju vašeg Nebeskog Oca i vaše Zemaljske Majke, a ne samo oni koji su vam braća po krvi. Zaista vam kažem: vaša će vas prava braća po volji Nebeskog Oca i Zemaljske Majke voleti hiljadu puta više, nego samo vaša braća po krvi. Jer od dana Kaina i Avelja, kada su se braća po krvi ogrešila o volju Božiju, više pravo bratstvo po krvi ne postoji. I braća braći čine kao što čine stranci. Zbog toga vam kažem: volite svog pravog brata po volji Božijoj hiljadu puta više nego svoju braću po krvi.

JER VAŠ NEBESKI OTAC JE LJUBAV.

JER VAŠA ZEMALjSKA MAJKA JE LJUBAV.

JER SIN ČOVEČIJI JE LJUBAV."

32. "Baš ljubavlju su Nebeski Otac i Zemaljska Majka i Sin Čovečiji postali jedno. Jer duh Sina Čovečijeg je stvoren od Nebeskog Oca, a njegovo telo od tela Zemaljske Majke. Postanite stoga savršeni kao što su savršeni i duh vašeg Nebeskog Oca i telo vaše Zemaljske Majke. I volite stoga svog Nebeskog Oca kao što on voli vaš duh, i tako volite svoju Zemaljsku Majku kao što ona voli vaše telo. I tako volite vašu pravu braću, kao što ih vole vaš Nebeski Otac i vaša Zemaljska Majka. I tada će vam vaš Nebeski Otac dati svoj sveti duh, a vaša Zemaljska Majka svoje sveto telo. I tada će Sinovi Čovečiji kao prava braća dati ljubav jedan drugome, ljubav koju su primili od svog Nebeskog Oca i svoje Zemaljske Majke, i svi će postati utešitelji jedan drugome: i tada će nestati sa lica zemlje svo zlo i sva tuga, i biće ljubav i sreća na zemlji. I tada će zemlja biti kao nebesa i carstvo Božije će doći. I tada će Sinovi Čovečiji u svoj svojoj slavi naslediti carstvo Božije. Jer Sinovi Čovečiji žive u Nebeskom Ocu i Zemaljskoj Majci, a Nebeski Otac i Zemaljska Majka žive u njima. I tako će sa carstvom Božjim doći kraj Vremena. Jer ljubav Nebeskog Oca daje svima večni život u carstvu Božijem. Jer ljubav je večna. Ljubav je jača od smrti."

33. "I ako jezike čovečije i anđeoske govorim, a ljubavi nemam, onda sam zvono koje zvoni ili praporac koji zveči. I ako kažem šta će doći i znam sve tajne i svu mudrost, i ako imam veru snažnu kao oluja koja podiže planine iz podnožja a ljubavi nemam, ništa sam. I ako razdelim sve svoje bogatstvo da nahranim siromašne i dam sav žar koji sam od Oca primio a ljubavi nemam, ništa mi ne vredi. Ljubav je strpljiva, ljubav je milosrdna. ljubav ne zavidi, ne čini zla, ne zna za oholost; nije surova, niti sebična; teško se ljuti, ne smišlja zlodela; ne raduje se nepravdi, a raduje se pravdi. Ljubav sve oprašta, ljubav svemu veruje, ljubav se svemu nada, ljubav sve podnosi, nikad ne prestaje; dok jezici - oni će umuknuti, a znanja, ona će nestati. Jer imamo deo istine i deo zablude; a kad potpuno savršenstvo dođe, ono što je nesavršeno će nestati. Kada je čovek bio dete, kao dete je govorio, kao dete razumevao, kao dete mislio; ali kad čovekom postade odbacio je detinje stvari. Jer sada vidimo kao kroz staklo, kao u zagonetki. Sada znamo delom: ali kada dođemo pred lice Božije, znaćemo ne samo deo, već onako kako nas je On učio. A sada ostaje ovo troje: vera i nada i ljubav, ali je ljubav najveća od njih."

34. "I sada vam ja govorim živim jezikom živog Boga, kroz sveti duh našeg Nebeskog Oca. Među vama ne postoji još niko koji može da razume sve od ovoga što vam govorim. Onaj koji vam objašnjava spise, govori vam mrtvim jezikom mrtvog čoveka, kroz svoje nemoćno i smrtno telo. Njega, zbog toga, svi ljudi mogu razumeti, jer svi ljudi su nemoćni i svi su smrtni. Niko ne vidi svetlo života. Slepac vodi slepca mračnom stazom grehova, bolesti i patnji; i na kraju, svi padaju u jamu smrti."

35. "Otac me je vama poslao, da mogu učiniti da svetlo života sija pred vama. Svetlost obasjava samu sebe kao i tamu, ali tama zna samo sebe, i ne poznaje svetlo. Imam još puno stvari da vam kažem, ali vi ih još uvek ne možete primiti. Jer su vaše oči navikle na tamu: puna svetlost Nebeskog Oca bi vas oslepila. Zbog toga, još ne možete razumeti ono što vam govorim u vezi sa Nebeskim Ocem koji me je vama poslao. Zato prvo pratite samo zakone svoje Zemaljske Majke o kojima sam vam govorio. I kada njeni anđeli očiste i obnove vaša tela i ojačaju vaše oči, bićete u stanju da podnesete svetlost našeg Nebeskog Oca. Kada budete mogli da gledate u jarku svetlost podnevnog sunca bez treptanja, onda ćete moći da gledate u zaslepljujuću svetlost svog Nebeskog Oca, koja je hiljadu puta sjajnija od hiljadu sunaca. Ali kako biste gledali zaslepljujuću svetlost svog Nebeskog Oca, kada čak ne možete da podnesete svetlost žarkog sunca? Verujte mi da je sunce kao plamen sveće, prema suncu istine Nebeskog Oca. Imajte samo veru, stoga, i nadu i ljubav. Zaista vam kažem: nećete želeti svoju nagradu. Ako verujete u moje reči, onda verujte u onoga koji me je poslao, koji je Gospodar svega, i kojem su sve stvari moguće. Jer što je nemoguće ljudima, moguće je Bogu. Ako verujete u anđele Zemaljske Majke i živite po njenim zakonima, vaša će vas vera osnažiti i vi nikada nećete videti bolest. Imajte nade, takođe, u ljubav vašeg Nebeskog Oca, jer onaj ko veruje u Njega neće nikad biti prevaren, niti će ikad videti smrt."

36. "Volite jedni druge jer Bog je ljubav, i tako će njegovi anđeli znati da idete njegovim stazama. I tada će svi anđeli doći pred vaše lice, da vam služe, i Satana će sa svim gresima, bolestima i nečistoćama napustiti vaše telo. Idite - očistite svoje grehe, pokajte se, krstite se, da se možete ponovo roditi i da više ne grešite."

37. Tada Isus ustade. Ali svi ostali ostadoše sedeći, jer svaki je čovek osetio snagu njegovih reči. I tada se pun mesec pojavi između oblaka koji su se razdvajali, i obavi mesečina Isusa u svom svojem sjaju. I iskre su letele u vis sa njegove kose, a on je stajao među njima na mesečini, kao da lebdi u vazduhu. I niko nije znao koliko je vremena prošlo, jer vreme je stalo.

38. Tada Isus pruži svoje ruke prema njima i reče: "Mir s vama." I tako ode, kao kad dašak vetra zanjiše lišće drveća.

39. I zadugo je još društvo sedelo mirno, a onda počeše dolaziti sebi jedan za drugim, kao probuđeni posle dugog sna. Ali niko se nije ni pomerio, kao da su reči onog koji ih je napustio još uvek zvučale u njihovim ušima. I oni sedeše, kao da slušahu neku čudesnu muziku.

40. Ali najzad, jedan od njih bojažljivo reče: "Kako je to dobro biti ovde." Drugi: "Kada bi samo ova noć večno trajala". A ostali: "Kada bi on mogao da bude sa nama zauvek. Uistinu on je Božiji glasnik, jer je zasadio nadu u naša srca." I nijedan nije želeo da ide kući, govoreći: "Ne idem kući, gde je sve tako mračno i bez radosti. Zašto da idemo kući gde nas niko ne voli?"

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.4125 sek. Broj pronadjenih pojmova: 61;   [ Isključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA