PARABOLE ISUSA IZ NAZARETA - Poglavlje V
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Parabole - peti deo
 

84. "Ne zahvaljujte meni, nego vašoj Zemaljskoj Majci, koja vam je poslala svoje anđele iscelitelje. Idite i ne grešite više, te da niše nikada ne upoznate bolest. I dozvolite da anđeli iscelitelji postanu vaši čuvari."

85. A oni mu odgovoriše: "Kuda bismo išli, Gospodaru, kad su reči večnoga života sa Tobom? Reci nam, koji su to gresi kojih se moramo kloniti. kako da više nikada ne vidimo bolest."

86. Isus odgovori: "Živite prema svojoj veri." i sede među njih. govoreći: "Rečeno je ljudima u stara vremena, "Poštuj svog Nebeskog Oca i svoju Zemaljsku Majku i izvršavaj njihove zapovesti, da dugo poživiš na Zemlji." A odmah posle je data ova zapovest: "Ne ubij!" jer život je svima od Boga dat, a ono što je Bog dao, nek čovek ne uzima. Jer zaista vam kažem: od jedne Majke potiče sve što živi na Zemlji. Zato onaj koji ubija, ubija svog brata. I Zemaljska Majka će se okrenuti od njega i otrgnuće svoje grudi koje Život daju. I njeni anđeli će ga izbegavati. a Satana će sebi stvoriti boravište u njegovom telu. I meso ubijenih životinja u njegovom telu postaće njegov sopstveni grob. Jer zaista vam kažem: onaj koji ubija druge ubija sebe sama, a koji jede meso ubijenih životinja, jede od tela smrti. Jer u njegovoj krvi svaka kap njihove krvi se pretvara u otrov; u njegovom dahu, njihov dah postaje zadah; u njegovom mesu od njihovog mesa postaju čirevi; u njegovim kostima. njihove kosti se pretvaraju u kredu: u njegovoj utrobi. njihova utroba u raspadanje; u njegovim očima, njihove oči u ljuspe; u njegovim ušima. njihove uši postaju voštano tkivo. I njihova smrt će postati njegova smrt. Jer jedino u službi vašeg Nebeskog Oca, dugovi od sedam godina su zaboravljeni u sedam dana. Ali Satana vam ne oprašta ništa i sve mu morate platiti. "Oko za oko, zub za zub, ruka za ruku. noga za nogu; oganj za oganj; rana za ranu;" život za život, smrt za smrt. Jer plata za greh je smrt. Ne ubijaj, niti jedi meso svog nevinog plena, da ne postanete robovi Satanini. Jer je to staza patnji, i ona vodi u smrt. Nego činite volju Božiju, da vam Njegovi anđeli mogu služiti na putu života. Slušajte, zato, reči Božije: Evo; dadoh vam svaku biljku koja nosi seme, i koje su svuda na licu zemlje, i svako drvo, u kojeg je voće koje nosi seme; i to će vam biti za hranu. A svakoj zveri zemaljskoj, i svakoj ptici nebeskoj, i svemu što puzi po zemlji, u čega je dah života, dajem svo zeleno bilje za hranu. Takođe vam dajem za hranu mleko svakog bića koje se kreće i koje živi na zemlji; kao što im zeleno bilje dadoh, tako vama dajem njihovo mleko. Ali meso i krv koja mu život daje, ne treba da jedete. I ja ću, sigurno, tražiti vašu prosutu krv, krv u kojoj je vaša duša; zahtevaću duše svih ubijenih životinja i svih ubijenih ljudi. Jer Ja Gospod tvoj Bog sam, Bog moćan i ljubomoran, koji osvećuje nepravdu očeva koji me mrze, na njihovoj deci do trećeg i četvrtog kolena, a milostiv sam prema hiljadama onih koji me vole i koji se drže mojih zapovesti."

87. "Voli Gospoda tvog Boga svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom: ovo je prva i najveća zapovest. A druga joj je slična: Voli bližnjeg svog kao sebe samog." Ne postoji ni jedna zapovest veća od ovih."

88. Posle ovih reči svi ostadoše tihi, osim jednog, koji uzviknu: "Šta treba da činim, Učitelju, ako vidim divlju zver kako napada mog brata u šumi? Da li da dozvolim da mi brat pogine, ili da ubijem divlju zver? Neću li tako prekršiti zakon?"

89. A Isus odgovori: "Rečeno je onima u staro vreme: "Sve zveri koje se kreću po zemlji, sve ribe morske, i sve ptice nebeske date su vam da vladate njima." Zaista vam kažem, od svih stvorenja koje žive na zemlji, Bog je samo čoveka stvorio prema svom obličju. Zato su zveri za čoveka, a ne čovek za zveri. Stoga, ne kršite zakon ako ubijete divlju zver da biste spasli bratov život. Jer zaista vam kažem: čovek je veći od životinje. Ali onaj koji ubija životinju bez razloga, iako ga životinja nije napala, već iz žudnje za klanjem, ili zbog njenog mesa, ili zbog njene kože, ili čak zbog njenih zubiju, zlo je delo koje čini, jer on sam je postao divljom životinjom. Zbog toga će njegov kraj biti kao i kraj divljih životinja."

90. Tada drugi reče: "Mojsije, najveći u Izrailju, dozvoljavaše našim praočevima da jedu meso čistih životinja. Zašto nam, prema tome, ti zabranjuješ meso svih životinja? Koji zakon dolazi od Boga? Onaj Mojsijev ili Tvoj?"

91. A Isus odgovori: "Bog je dao, preko Mojsija, deset zapovesti vašim praočevima. "Ove zapovesti su teške" - rekoše vaši praočevi i ne mogaše da ih se pridržavaju. Kada Mojsije to vide, smilova se na svoje ljude, i ne htede da oni propadnu. I tada im dade deset puta deset zapovesti, manje teških, da ih se mogu pridržavati. Zaista vam kažem: da su vaši praočevi bili u stanju da se pridržavaju deset Božijih zapovesti, Mojsije nikada ne bi trebao deset puta deset zapovesti. Jer onome čije su noge jake kao planina Sion, nisu potrebne štake; dok onaj čiji udovi drhte, stiže dalje sa njima, nego bez njih. I Mojsije reče Gospodu: "Moje srce je ispunjeno tugom, jer moj narod će biti izgubljen, jer je bez znanja i nije u stanju da razume Tvoje zapovesti. Oni su kao mala deca koja još uvek ne mogu da razumeju reči svoga Oca. Dopusti, Gospode, da im dam druge zakone, da ne bi propali. Jer ako ne mogu biti sa Tobom, Gospode, neka ne budu protiv Tebe; da se mogu sami održati, a kada vreme dođe, i oni pođu da čeznu za Tvojim rečima otkri im Tvoje zakone." Zbog toga je Mojsije razbio dve kamene ploče na kojima su bile zapisane deset zapovesti, i u zamenu im je dao deset puta deset zapovesti. A od ovih deset puta deset književnici i fariseji načiniše stotinu puta deset zapovesti. I oni položiše nepodnošljiva bremena na vaša leđa, da ih oni sami ne bi nosili. Jer što su zapovesti bliže Bogu manje vam treba, a što su dalje od Boga, tada vam više treba. Zbog toga su zakoni fariseja i književnika bezbrojni. Zakona Sina Čovečijeg je sedam, anđela tri, a Boga jedan jedini."

92. "Zbog toga, učim vas samo onim zakonima koje možete razumeti, da možete ljudima postati, i da sledite sedam zakona Sina Čovečijeg. Tada će vam anđeli otkriti, takođe, svoje zakone, da se Božiji sveti duh može spustiti na vas, i uvesti vas u svoj zakon."

93. I svi behu zadivljeni njegovom mudrošću, i moljaše ga: "Nastavi, Učitelju, i nauči nas svim zakonima koje možemo razumeti."

94. I Isus nastavi: "Bog je zapovedio vašim praočevima: "Ne ubij!" Ali njihova srca behu otvrdnula i oni ubijaše. Tada Mojsije zahtevaše da bar ne ubijaju ljude, i dozvoli im da ubijaju životinje. A tada srca vaših praotaca otvrdnuše još više, te oni ubijaše i ljude i životinje. Ali ja vam kažem: Ne ubijajte ni ljude ni životinje, a ni hranu koja ide u vaša usta. Jer ako jedete živu hranu, ista će vas održavati u životu, ali ako ubijate svoju hranu, mrtva hrana će vas takođe ubiti. Jer život dolazi samo iz života, a iz smrti uvek dolazi samo smrt. Jer sve što ubija vašu hranu, ubija i vaša tela, takođe. A sve što ubija vaše telo, ubija i vašu dušu. I vaša tela postaju onim što je i vaša hrana: slično kao što vaš duh postaje onakav kakve su vaše misli. Zbog toga, ne jedite ništa što su vatra, led ili voda uništili. Jer izgorena, smrznuta ili trula hrana će izgoreti, smrznuti ili istruliti i vaše telo. Ne budite kao ludi ratar koji je na svoju zemlju zasejao kuvano, i smrznuto, i trulo semenje. I jesen dođe, a na njegovom polju ne rodi ništa. I veliki beše njegov jad. Nego budite kao onaj ratar koji poseje na svom polju živo seme, i čije polje rodi žive klasove žita, plativši stostruko za seme koje je posejao. Jer zaista vam kažem: živite samo od Vatre Života, ne pripremajući svoju hranu na vatri smrti, koja ubija vašu hranu, vaša tela a i vaše duše."

95. "Učitelju, gde je Vatra Života?", upitaše neki od njih.

96. "U vama samima, u vašoj krvi i u vašim telima."

97. " A vatra smrti?", upitaše drugi.

98. "To je vatra koja plamti van vašeg tela, koja je vrelija od vaše krvi. Na toj vatri smrti vi kuvate vašu hranu u vašim domovima i na vašim poljima. Zaista vam kažem: to je ona ista vatra koja uništava vašu hranu i vaša tela, baš kao što vam vatra zlobe, koja izopačujući vaše misli, uništava i vaš duh. Jer vaše telo je ono što jedete, a vaš duh ono što mislite. Zbog toga, ne jedite ništa što je ubijeno vatrom jačom od Vatre Života. I zato pripremajte i jedite sve plodove drveća, svo bilje sa polja i svo mleko životinja koje je dobro za jelo. Jer je sve to nahranjeno i sazrelo Vatrom Života, sve su to darovi anđela naše Zemaljske Majke. Ali ne jedite ništa čemu je vatra smrti dala ukus, jer je to od Satane."

99. "Ali kako bismo bez vatre pekli hleb naš svakdašnji, Učitelju?", upitaše neki vrlo začuđeni.

100. "Neka vam vaš hleb pripreme anđeli Božiji. Pokvasite vašu pšenicu, tako da anđeo vode može u nju da uđe. Tada je ostavite na vazduhu da je i anđeo vazduha može obgrliti. I ostavite na suncu, od jutra do večeri, da se anđeo sunčeve svetlosti može spustiti na nju. I blagoslov tri anđela će uskoro načiniti da klica života proklija u vašoj pšenici. Tada izmesite testo i načinite tanku pogaču, kao što činiše vaši praočevi kada su napustili Egipat, zemlju ropstva. Stavite je ponovo na sunce čim se ono pojavi, a kada ono bude u svome zenitu, okrenite je na drugu stranu da i ona može biti obgrljena od anđela sunčeve svetlosti, i ostavite je tako do zalaska sunca. Jer anđeli vode, vazduha i sunčeve svetlosti, hrane i dozrevaju pšenicu u poljima, i stoga oni moraju pripremiti i vaš hleb. A isto ono sunce koje Vatrom Života čini da pšenica raste i zri, mora istom vatrom pripremiti i vaš hleb. Jer vatra sunca daje život pšenici, hlebu, i telu. Dok vatra smrti ubija pšenicu, hleb i telo. A živi anđeli živog Boga služe samo živim ljudima. Jer Bog je Bog živih, a ne Bog mrtvih."

101. "Tako jedite uvek sa trpeze Božije: plodove sa drveća, zrnevlje i trave sa polja, mleko životinja, i med pčelinji. Jer sve ostalo je Satanino, i vodi putem grehova i bolesti u smrt. Ali hrana koju jedete sa izobilne trpeze Božije, daje snagu i mladost vašem telu, i vi nikada nećete videti bolest. Jer trpeza Božija hraniš Matusala od starine, i zaista vam kažem: ako živite onako kako je on živeo, tada će vam Bog živih dati dug život na zemlji kao što i njegov beše."

102. "Jer zaista vam kažem, Bog živih je bogatiji od svih bogatih na zemlji, a Njegova obilna trpeza je bogatija od najbogatijeg gozbenog stola svih bogatih na zemlji. Jedite, stoga, čitavog svog života za stolom naše Zemaljske Majke, i nikada nećete biti u oskudici. A kada jedete za njenim stolom, jedite sve stvari baš onakve kakve se nalaze na stolu Zemaljske Majke. Ne kuvajte, niti mešajte hranu jednu s drugom, da vam utroba ne bi postala kao uzavrela kaljuga. Jer zaista vam kažem: to je mrsko očima Gospodnjim."

103. "I ne budite kao gramziv sluga koji uvek pojede ostatke drugih, sa stola svog gospodara. Sam bi sve prožderao, i izmešao bi sve u svojoj halapljivosti. A videvši to, njegov se gospodar razgnevi na njega, i otera ga od stola. I kada svi završiše svoje jelo, on izmeša zajedno sve što je preostalo na stolu i pozva k sebi halapljivog slugu i reče mu: "Uzmi i jedi sve ovo sa svinjama, jer tvoje je mesto među njima, a ne za mojom trpezom."

104. "Pazite se stoga, i ne punite svim mogućim gadostima hram vašeg tela. Budite zadovoljni sa dve ili tri vrste hrane, koje ćete uvek naći na trpezi naše Zemaljske Majke. I ne žudite za ždranjem svega onoga što vidite oko sebe. Jer zaista vam kažem: ako izmešate u vašem telu sve vrste hrane, nestaće mira u njemu i u vama će besneti beskrajni rat. I vaš mir će nestati, baš kao što domovi i kraljevstva zavađeni među sobom prouzrokuju svoje sopstveno uništenje. Jer vaš Bog je Bog mira, i nikada ne potpomaže razdor. Ne dižite, stoga, na sebe gnev Božiji, da vas ne bi oterao od svoje trpeze, i da ne budete prisiljeni da idete za sto Satane, gde će vatra grehova, bolesti i smrti pokvariti vaše telo."

105. "A kada jedete, nikada ne jedite do sitosti. Klonite se iskušenja Sataninih, i slušajte glas Božjih anđela. Jer Satana i njegova moć vas uvek mame da jedete sve više i više. A vaš post je uvek ugodan u očima anđela Božijih. Tako pazite koliko ste pojeli i kada ste se zasitili, i jedite uvek manje za trećinu."

106. "Neka težina vaše dnevne hrane ne bude manje od "mine", ali pazite da ne bude iznad dve. Tada će vas anđeli Božiji uvek služiti, i vi nećete nikada pasti u ropstvo Satane i njegovih bolesti. Ne otežavajte rad anđela u vašem telu, jedući često. Jer zaista vam kažem, onaj koji jede više od dvaput na dan, obavlja u sebi delo Satanino. A anđeli Božiji napuštaju njegovo telo, i ono će biti u vlasti Satane. Jedite samo kada je sunce u zenitu, i ponovo kada zađe. I vi nikada nećete videti bolesti, jer takvo delanje nailazi na naklonost u očima Gospodnjim. A ako hoćete da se anđeli Božiji raduju u vašem telu, i da vas se Satana izdaleka kloni, tada sedajte samo jednom dnevno za sto Božiji. I tada će vam dani biti dugi na zemlji, jer to je ugodno očima Gospodnjim. Jedite uvek kada je sto Božiji postavljen pred vama, i jedite uvek samo od onog što nađete na trpezi Božijoj. Jer zaista vam kažem: Bog dobro zna šta je vašem telu potrebno, i kada mu je potrebno."

107. "Od dolaska meseca "Džaiar"-a, jedite ječam, od meseca "Sivan"-a, jedite pšenicu, najsavršeniju među biljem koje nosi seme. I neka hleb vaš svakidašnji bude načinjen od pšenice, da bi se Gospod mogao starati o vašim telima. Od "Tamuz"-a, jedite kiselo grožđe, da se vaše telo može smanjiti, i da ga Satana može napustiti. U mesecu "Elul"-u, oberite grožđe, da vam njegov sok može poslužiti kao piće. U mesecu "Marčestvan"-u, oberite slatko grožđe, zaslađeno i osušeno od anđela sunčeve svetlosti, da ono može ojačati vaša tela, jer anđeli Gospodnji borave u njima. Treba da jedete smokve bogate sokom u mesecima "Ab" i "Šebat", a što preostane, neka to anđeo sunčeve svetlosti čuva za vas. Jedite ih sa jezgrom badema u svim mesecima kada drveće ne rađa plodove. I bilje koje pristiže posle kiše, njega jedite u mesecu "Tebet"-u, da vam krv može biti očišćena od svih vaših grehova.

A u istom mesecu počnite da jedete i mleko životinja, jer zbog njega je Gospod dao bilje polja svim životinjama koje daju mleko, da one mogu njime hraniti čoveka. Jer zaista vam kažem: srećni su oni koji jedu samo za trpezom Božijom, i klone se svih gadosti Sataninih. Ne jedite nečistu hranu donetu iz dalekih zemalja, nego jedite uvek ono što vaše drveće nosi. Jer vaš Bog zna dobro šta vam je neophodno, i gde i kada. I on daje svim ljudima svih carstava za hranu ono što je za svakog najbolje. Ne jedite kao što to rade neznabošci, koji se prejedaju u žurbi, puneći svoja tela svim vrstama gadosti."

Jevrejski kalendar ima 12 meseci sa 353; 354; 355 dana u običnoj godini, i 384; 385; 386 dana u prestupnoj godini. Svake 4. godine dobiju višak jedan mesec ("AB") i tada godina ima 13 meseci ("ŠABAT"). Žita kod nas mnogo kasnije dozrevaju, pa bi sve trebalo pomeriti za mesec dana, jer u južnom Mediteranu za toliko vremena sve ranije sazreva. Recimo, ječam kod njih zri u maju ("Džair"-u), dok kod nas tek u junu..

108. "Jer snaga Božijih anđela ulazi u vas sa živom hranom koju vam Gospod daje sa svoje carske trpeze. A kada jedete, imajte više sebe anđela vazduha, niže sebe anđela vode. Dišite dugo i duboko za vreme svih vaših obroka, da anđeo vazduha može blagosloviti vaše jelo. I dobro žvaćite vašu hranu zubima, da bi se pretvorila u tečnost, i da je anđeo vode pretvori u krv u vašem telu. I jedite polako kao da je to molitva koju činite Gospodu. Jer, zaista vam kažem: snaga Božija ulazi u vas, ako jedete na ovaj način za Njegovim stolom. Ali Satana pretvara u uzavrelu kaljugu telo onog nad kim ne bdiju anđeli vazduha i vode za vreme njegovog jela. I Gospod ga više ne pušta za svoju trpezu. Jer sto Gospodnji je kao oltar, a onaj koji jede za trpezom Božijom je u hramu. Jer zaista vam kažem: tela Sinova Čovečijih se pretvaraju u hram, a njihova unutrašnjost u oltar, ako čine po zapovestima Božijim. Zbog toga, ne stavljajte ništa na oltar Gospodnji kada vam je duh uskomešan, niti mislite sa ljutnjom na bilo koga u hramu Božijem. I ulazite u Gospodnji hram samo onda kada u sebi osetite poziv Njegovih anđela, jer sve što pojedete u jadu, ili srdžbi, ili bez želje, postaje otrovom u vašem telu. Jer sve to Satana ukaljava svojim dahom. Stavite sa radošću svoje darove na oltar svog tela i neka sve zle misli nestanu iz vas, kada primate snagu Božiju u svoje telo, sa Njegovog stola. I nikada ne sedajte za sto Božiji dok vas ne pozove anđeo apetita."

109. "Radujte se stoga, uvek sa Božijim anđelima za njihovom carskom trpezom, jer to je ugodno srcu Gospodnjem. I vaš će život biti dug na zemlji, jer će vas najdragoceniji od svih Božijih slugu služiti u sve vaše dane: anđeo sreće."

110. "I ne zaboravite da je svaki sedmi dan svet i posvećen Bogu. Šest dana hranite svoje telo darovima Zemaljske Majke, ali sedmog dana posvetite svoje telo svom Nebeskom Ocu. I sedmog dana ne jedite nikakvu zemaljsku hranu, već živite samo od rečiju Božijih. I budite čitavog dana sa anđelima Gospodnjim u carstvu Nebeskog Oca. I sedmog dana dopustite anđelima Božijim da grade nebesko carstvo u vašem telu, kao što vi šest dana radite u carstvu Zemaljske Majke. I neka hrana ne ometa rad anđela u vašem telu tokom sedmog dana. I Bog će vam dati dug život na zemlji, da možete imati večni život u Nebeskom Carstvu. Jer zaista vam kažem: ako više ne vidite bolesti na zemlji, živećete zauvek u Carstvu Nebeskom."

111. "I Bog će vam svakog jutra slati anđela sunčeve svetlosti da vas probudi iz sna. I zato slušajte pozive svog Nebeskog Oca, i ne ležite dokono u svojim krevetima, jer vas anđeli vazduha i vode već čekaju napolju. I radite ceo dugi dan sa anđelima Zemaljske Majke, da možete što više i što bolje upoznati i njih kao i njihova dela. Ali kada sunce zađe, i vaš Nebeski Otac vam pošalje svog najdragocenijeg anđela, san, tada se odmarajte, i budite čitave noći sa anđelom sna. I tada će vam vaš Nebeski Otac poslati svoje nepoznate anđele, da mogu biti s vama celu bogovetnu noć. I nepoznati anđeli Nebeskog Oca će vas učiti mnogim stvarima koje se odnose na carstvo Božije, kao što vas anđeli Zemaljske Majke, koje znate, podučavaju o njenom carstvu. Jer zaista vam kažem: bićete svake noći gosti carstva vašeg Nebeskog Oca, ako činite po Njegovim zapovestima. I kada se dolaskom jutra probudite, osetićete u sebi snagu nepoznatih anđela. A vaš Nebeski Otac će vam ih slati svake noći, da mogu graditi vaš duh, kao što vam Zemaljska Majka svakoga dana šalje svoje anđele, da mogu graditi vaše telo. Jer zaista vam kažem: ako vas danju vaša Zemaljska Majka drži u svome naručju, a po noći vaš Nebeski Otac vam daškom šalje svoj poljubac, tada će Sinovi Čovečiji postati Sinovi Božiji."

112. "Odolevajte i danju i noću Sataninim iskušenjima. Nemojte noću bdeti, niti spavajte danju, da vas anđeli Božiji ne napuste."

113. "I ne uživajte u bilo kojem piću, niti u bilo kakvom pušenju koji su od Satane, i koji vas noću drže budnim, a danju nagone na spavanje. Jer zaista vam kažem: sva pića i pušenja, Satanske su gadosti u očima Božijim."

114. Ne podajte se bludu, ni noću, ni danju, jer bludnik je kao drvo čiji sok ističe iz njegovog stabla. I takvo drvo će se osušiti i pre no što mu vreme dođe, a i nikada neće doneti plodove. I zato, ne bludničite, da vam Satana ne bi isušio telo, a Gospod vam učinio seme jalovim."

115. "Klonite se svega što je ili previše toplo ili hladno. Jer to je volja vaše Zemaljske Majke da vašem telu ne smeju naškoditi niti vrelina niti hladnoća. I ne dozvolite da vaša tela postanu ni vrelija ni hladnija, nego što bi ih Božiji anđeli zagrejali ili ohladili. I ako slušate zapovesti vaše Zemaljske Majke, ona će slati anđela hladnoće da vas rashladi svaki put kada vam se telo pregreje, ili anđela toplote da ga ponovo ugreje kada se suviše ohladi."

116. "Sledite primer svih anđela Nebeskog Oca i Zemaljske Majke, koji rade bez predaha, danonoćno, na Nebeskom i Zemaljskom Carstvu. I zato primite u sebe takođe i najjače od Božijih anđela, anđela dela, i svi zajedno radite na carstvu Božijem. Sledite primer tekuće vode, vetra kako duva, izlaska i zalaska sunca rasta biljaka i drveća, životinja koje trče i skakuću, opadanja i rasta meseca, zvezda kada dolaze i odlaze; sve se to kreće, i sve radi svoj posao. Jer sve što ima život kreće se, a nepokretno je samo ono što je mrtvo. A Bog, Bog vlada živima, a Satana mrtvima. Služite, zato, živome Bogu, da vas večno kretanje života može održavati, i da se možete spasiti od beskrajnog mirovanja - smrti. Radite stoga, bez predaha, da izgradite carstvo Božije, i da ne budete bačeni u carstvo Satanino. Jer večna sreća boravi u živom carstvu Božijem, dok nema patnja zamračuje carstvo smrti Satane. Budite, stoga, pravi Sinovi svoje Zemaljske Majke i svog Nebeskog Oca, da ne biste pali Satani u ropstvo. I vaša Zemaljska Majka i Nebeski Otac će vam poslati anđele svoje da vas poučavaju, da vas vole, i da vam služe. A njihovi će anđeli zapisati Božije zapovesti u vašim glavama u vašim srcima, i u vašim rukama, da možete znati, osetiti i izvršavati Božije zapovesti."

117. "I molite se svakog dana vašem Nebeskom Ocu i vašoj Zemaljskoj Majci, da vam duša postane isto tako savršena kao što je savršen sveti duh Nebeskog Oca, i da vaše telo postane isto tako savršeno kao što je i telo vaše Zemaljske Majke savršeno. Jer ako razumete, osećate i izvršavate zapovesti, tada će vam biti dato sve ono što molite od vašeg Nebeskog Oca i vaše Zemaljske Majke. Jer su Božija mudrost, ljubav, i snaga iznad svega. Zato se molite vašem Nebeskom Ocu na ovaj način:

118. A na ovaj način, molite se vašoj Zemaljskoj Majci:

119. I svi se moliše sa Isusom Nebeskom Ocu i Zemaljskoj Majci.

120. A posle tog, ovo im ovako Isus govoraše: "Kao što su vaše tela ponovo rođena kroz anđele Zemaljske Majke, isto tako neka i vaš duh, bude ponovo rođen kroz anđele Nebeskog Oca. Postanite, zato, pravi Sinovi vašeg Oca i vaše Majke, i prava Braća Sinova Čovečijih. Do sada ste bili u ratu sa svojim Ocem, sa svojom Majkom, i sa svojom Braćom. I služiste Satanu. Od danas živite u miru sa vašim Nebeskim Ocem, i vašom Zemaljskom Majkom, i sa vašom Braćom, Sinovima Čovečijim. I borite se samo protiv Satane, da vam ne bi oteo vaš mir. Ja dajem mir vaše Zemaljske Majke vašim telima, i mir vašeg Nebeskog Oca vašem duhu. I neka njegov mir vlada među Sinovima Čovečijim."

121. "Dođite k meni svi vi koji ste izmučeni, i koji patite u razdoru i nedaćama. Jer moj će vas mir ojačati i utešiti. Jer moj mir je neizmerno izobilje sreće. Zbog toga vas ja uvek pozdravljam na ovaj način: "Mir s vama!" I zato vi uvek pozdravljajte tako jedan drugog, da se na vaše telo može spustiti mir vaše Zemaljske Majke, a na vaš duh mir vašeg Nebeskog Oca. I tada ćete naći mir i među sobom, jer carstvo Božije je u vama. A sada se vratite svojoj Braći s kojom ste do sada bili u ratu, te i njima podarite vaš mir. Jer srećni su oni koji se bore za mir, jer oni će naći mir Božiji. Idite, i ne grešite više. I podajte svakome vaš mir, kao što sam i ja vama dao svoj. Jer moj mir je od Boga. Mir s vama."

122. I Isus ih napusti.

123. I Njegov mir se spusti na njih; a u njihova srca anđeo ljubavi, u njihove glave mudrost zakona, a u njihove ruke moć ponovnog rođenja, i oni odoše odatle, među Sinove Čovečije, da donesu svetlost. I oni se raziđoše, želeći jedan drugom:

"MIR S VAMA."

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.5914 sek. Broj pronadjenih pojmova: 57;   [ Isključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA