POSTAJETE GALAKTIČKI ČOVEK - Poglavlje IV
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Uticaj Fotonskog Pojasa na ljudsko telo
 

U ovom poglavlju ćemo posebno govoriti o uticaju fotonskog pojas, a na ljudsko telo i objasniti od kakvog će to značaja biti za vašu planetu i vašu civilizaciju. Kao što smo ranije rekli, približavanje fotonskog pojasa imaće za posledicu potpunu promenu fizičkog tela svih ljudskih bića na Zemlji. Ljudi će se promeniti, budući da će njihovo grubo ili gusto fizičko telo postati polu-eterično ili manje gusto. Sada su naučnici na osnovu somatskih istraživanja rasporedili sve vrste tela u tri glavne kategorije.,Te vrste su sledeće: 1) grubo ili izrazito fizičko telo (vaša sadašnja trodimenzionalna vrsta tela), 2) eterično telo (nalik auri, duhovima ili telima iz viših dimenzija) i 3) Čisto duhovno telo (takozvano telo duše). Razmotrimo posledice ove promene za vaša tela.

Prva vrsta - fizičko telo - sada je oklop većine Zemljana na planeti. Ova vrsta tela, sazdana od mesa i krvi, stari i na kraju, posle relativno kratkog perioda od svega pet, šest, sedam, osam ili možda devet ili deset decenija, umire. U predstojećoj galaktičkoj civilizaciji će se, sada grubo ili fizičko telo, preobraziti u telo sa naznačenijim eteričnim osobinama koje nazivamo polu-eterično telo. Ova vrsta tela će zadržati sposobnosti i izgled sadašnjeg fizičkog tela ali će posedovati i mnoge osobine svojstvene čistom eteričnom telu.

Ovaj preobražaj znači da će vaše telo imati sposobnost da samo sebe podmlađuje i da zapravo bude večno mlado. Vaše polu-eterično telo reagovaće na mnoge načine nalik misaonoj formi, jer će vaš um biti u stanju da menja vaše telo isto tako lako kao što se smenjuju misli. Međutim, vaše telo će izgledati i ponašati se kao daje još uvek, vama sada svojstvena, prvobitna vrsta grubog fizičkog tela. Štaviše, novo telo će biti podvrgnuto još jednom strahovitom preobražaju. Ta ključna izmena odnosi se na sastav vašeg DNK. (Vidi Slika 5: Poređenje Sastava Molekula DNK.)

Svi Zemljani sada žive u telu sa samo dva osnovna navoja (spirale) DNK, dok ste pre ˝pada˝ imali punu svest sa svih 12 spirala. Međutim, mi pomažemo vašim navojima DNK da se od dva ponovo razviju u dvanaest (ili šest parova). Ovaj preobražaj će ćelijskoj građi tela vratiti njen prvobitni oblik i omogućiti ćelijama u vašem telu da na jednostavan način uspostave vezu sa međudimenzionalnim telom duha (duše) u sebi. (Vidi Slika 6: Međudimenzionalne Veze DNK Molekula sa Šest Parova.) Ova nova građa će slediti oblik ˝Davidove Zvezde˝ i omogućiti svakoj ćeliji da se lako poveže sa svojom topografski suprotnom tačkom na drugim dimenzionalnim nivoima. Da bi poruka bila kratka i za vas jednostavna, dovoljno je da kažemo da će svaka od tih šest tačaka kapije uspostaviti vezu sa položajem gde dolazi do ukrštanja bilo koje stvarnosti 3., 4., 5., 6., 7. i 8. dimenzije našeg višedimenzionaInog svemira. Ćelija će stoga posedovati višedimenzionalnu antenu za skalarne talase koja lako može da uhvati i odmah prosledi svaku važnu poruku koju duša šalje ćeliji i njenom snopu DNK. Skalami talasi su talasi koji su nemerljivi hercima i koji imaju sposobnost da prodiru u svaki oblik višedimenzionalne stvarnosti, a na svom putu sa sobom nose poruke. Na sličan način će se i vaše telo promeniti u skladu sa načinom kako budu raspoređeni njegovi čakra centri (vrtlozi energije).

VAŠ SADAŠNJI SISTEM ČAKRI

Reč čakra koja označava centre vrtloga energije prevođena je sa hindu jezika ili sankskrita na naš kao ˝krugovi˝. (Vidi Slika 7: Spektar Boja i Sadašnji Sistem Čakri.) Ti ˝krugovi˝ energije ili čakre sada postoje u vašem fizičkom telu kao niz od svega sedam energetskih centara. Ti centri počinju u bazi tela i kreću se prema vrhu glave a izgledaju ovako:

Prva čakra se zove centar korena. To je osnov ili osnovno električno uzemljenje tela. On povezuje elektromagnetsku mrežu tela sa Zemljom na veoma sličan način tlu u slučaju uobičajene radio frekvenciji ili električnog kola radija. Ovaj centar se nalazi u osnovi torza ili kičme.

Druga čakra je pol ili polni centar. Ovaj centar ima u telu funkciju seksualno-emocionalnog centra (viši oblici zadovoljstva i zanosa) i nalazi se u istom području gde su i genitalni organi.

Treća čakra je pleksus solaris. On ima funkciju centara tela za osnovne emocije (mržnja, bes, radost, smeh) i nalazi se u području pupka, slezine i jetre.

Četvrta čakra je centar srca. Ta čakra je centar intuicije ili ljubavi (više emocije) i smeštena je u području oko srca i pluća.

Peta čakra je grleni centar. To je centar za komunikaciju i smešten je u području grkljana.

Šesta čakra je takozvano ˝treće oko˝ ili centar Ađna. Ovaj centar je smešten iznad nosa u sredini između obrva i centar je prijema i upotrebe različitih vizionarskih i sličnih psihičkih sposobnosti.

Sedma čakra je kruna, centar smešten na zadnjem delu vrha glave. To je centar za vezu sa višim sopstvom.

Aura ili energetsko polje tela okružuje tih sedam centara i služi kao pokazatelj uspešnosti rada ovih centara. Nizu čakri je po tradiciji dodeljeno sedam boja spektra, po jedna boja svakoj čakri. Zapravo, aura i njene boje govore o zdravlju čakre i istovremeno ukazuju na stepen uspešnog funkcionisanja određenog dela tela.

Da bi bolje razumeli taj novi sistem čakri, prvo ćemo objasniti kakav je međusobni uticaj različitih Čakri u vašem novom polu-eteričnom telu. Zatim ćemo dati potpuni pregled novog sistema od 13 čakri. Zahvaljujući tome bićete u stanju da u potpunosti shvatite razvoj sistema centara energije (čakri) tela koji je u toku.

VAŠ NOVI SISTEM ČAKRI / POLU-ETERIČNO TELO

U vašem polu-eteričnom telu doći će do brojnih promena u radu tih centara energije kao i u načinu njihovog međusobnog uticaja. Razmotrimo zato o kakvim je promenama reč i kakav će one imati uticaj na vaše novo polu-eterično telo. Da bi razumeli kako zapravo taj novi sistem čakri funkcioniše i osnažuje telo, potrebno je uočiti međusobnu povezanost sadašnjih funkcija čakri.

Budući da su osma i sedma čakra u novom sistemu čakri osetljive na svetio (osnova života je svetlost), frekvencije svetla u ovim centrima će reagovati istovremeno i proizvesti energiju ljubavi. Posledica toga će biti da osma i šesta čakra utiču na petu ili čakru srca.

(Vidi Slika 6: Uzajamni uticaj Energija Života u Novom Sistemu Čakri.)

Satreperavanje osme, šeste i pete čakre posledica je energije prvobitno primljene kroz jedanaestu čakru, a to satreperavanje proizvodi sklad koji omogućava sedmoj ili grlenoj čakri da uspešno stvara dodatne tonove. Te energije tona prenošene preko glasnih žica omogućavaju prani (energiji Majke Zemlje koja održava život) koja priliče da se spusti do četvrte čakre ili centra dijafragme. Centar dijafragme, pak, omogućava prani da uspostavi uzajamnu vezu sa ćelijama tela i da ih osnaži. Na taj način vam se omogućava da proizvedete obrazac čakre koji omogućava telu da u potpunosti bude ispunjeno energijom.

Donje tri čakre deo su sile duše i povezuju se putem ˝srebrne niti˝ u pleksusu solaris. (˝Srebrna nit˝ je potpuni vibratorni obrazac svake jedinstvene duše.) Ovaj vid energija duše povezuju dušu sa jednom polovinom njenih univerzalnih izvora iz viših dimenzija (zvanih Univerzalni Otac) i ta veza određuje način na koji će energija duše biti raspoređena u telu. Za ovaj proces je od ključnog značaja centar pleksus solaris ili treća čakra. Pleksus solaris čuva ˝srebrnu nit˝ i povezuje je takođe sa prvom i drugom čakrom. Oko pleksusa solaris nalazi se sistem električne mreže tela koji povezuje ovu nit sa petom ili srčanom čakrom u kojoj je druga polovina sile duše zvane Univerzalna Majka. Univerzalna Majka je druga polovina sila duše zaduženih za stvaralački vid ili više sopstvo (pravo sopstvo) ličnosti.

Sada ćemo objasniti kako će to sve izgledati u sistemu sa 13 čakri koji vam neposredno predstoji. Kao što smo upravo rekli, vi posedujete centar treće čakre sa ˝srebrnom niti˝ ili vezu sa silom duše. Da bi shvatili značaj ove čakre, trebalo bi da razumete način međusobnih veza u sistemu čakri tela. Jedan od glavnih centara tela za prijem energije smešten je u šestoj čakri i nalazi se na gornjoj poleđini ramena. Ova ulazna tačka prihvata jednu polovinu sile duše (Univerzalna Majka) koja mora da se spoji sa drugom polovinom sile duše. Ta druga polovina (Univerzalni Otac) ulazi kroz treću čakru i povezuje se sa centrom za pranu ili Četvrtom Čakrom. Taj proces još uvek je prisutan u telima Zemljanima, iako je sposobnost četvrte čakre da lako preobražava pranu dobrim delom bila uništena. Ta sposobnost će biti ponovo uspostavljena i ponovo oživljena u galaktičkom čoveku.

Donje dve čakre su centri za čuvanje kundalini energije (koja osnažuje ćelije). Ti centri neprekidno isijavaju kundalini energiju koja se koristi za nadzor sistema preobražaja prane (energije sile života na planeti) smeštenog u trećoj i četvrtoj čakri. Sva prana se kreće na dole od jedanaeste do treće čakre. Tu se susreće sa kundalini energijom koja se uspinje iz prve čakre. Te se enrgije ujedinjuju u trećoj čakri i zatim penju na gore do jedanaeste čakre ili krune. Energija se konačno izdiže gore kroz univerzalne centre dvanaeste i trinaeste čakre galaktičke žene i galaktičkog muškarca. Na taj način telo održava svoju muškost (desna strana) i svoju ženskost (leva strana).

Nervni sistem, sistem krvotoka i svesti teže da budu ogledalo te muško/ženske podvojenosti i koriste te energije. Posmatrajući te reakcije vi počinjete da shvatate kako se te različite energije prožimaju u telu galaktičkog čoveka. Zapravo, počinjete da spoznajete način na koji čakre funkcionišu da bi održale telo kao vozilo svetlosti, ljubavi i pune svesti.

Kao što smo upravo prime tili, vaše čakre će se od sedam centara koje sada imate, razviti u sistem od jedanaest centara. Ovih dodatnih četiri centara će se međusobno povezati sa dva međudimenzionalna ili eterična centra na vrhu vašeg auričnog polja koji se zovu centri galaktičkog muškarca i galaktičke žene. Ustvari vi ćete ukupno imati trinaest čakri. Dve će po obliku biti potpuno eterične, dok će jedanaest čakri postati deo vašeg fizičkog sopstva.

Sledi opis budućih 13 čakri. (Vidi Slika 9: Novi Sistem Čakri.)

Prva čakra ostaće na istom mestu gde je i prvobitno bila i dalje će se zvati centar korena.

Druga čakra se takođe ne menja i ostaje pol ili polni centar.

Treća čakra i dalje će ostati centar pleksus solaris.

Četvrta čakra je prva koja će pretrpeti značajnu promenu. Ona će se zvati centar dijafragme. Ta nova čakra će biti centar za upravljanje pritiskom, budući da će biti žiža prane ili energije disanja za podmlađivanje tela. Prana ili energija vazduha deluje na oživljavanje tela i uklanja sve štetne elemente iz tela.

Peta čakra postaje srčani centar. To nije samo centar intuitivne energije i uzvišenog osećanja kao što je ljubav, već postaje takođe i centar za izražavanje čiste anđeoske ljubavi koja je lišena svake osnove emocionalnog izraza.

Budući da se vaše telo razvilo od čisto fizičkog oblika u nešto nalik eteričnoj misaonoj formi, ono će posedovati izuzetan imunološki sistem, izrazito snažan i sposoban za život. Koristićete šestu čakru ili centar timus kao centar svih ovih aktivnosti. Žljezda timus sada spada u red žljezda u ljudskom telu o čijoj se funkciji najmanje zna. To se odnosi na osetljivost timusa na zračenje. Visok nivo zračenja u atmosferi vaše planete koji utiče na starenje posledica je kataklizme do koje je došlo tokom vašeg istorijskog potopa pre nekih 6.000 godina, kada je uništen vazdušni omotač (vidi V i VI poglavlje). To zračenje uzrokovalo je da se centar timus u ljudskom telu još u ranom detinjstvu naglo izrodi i da se od organa bezmalo veličine ljudskog srca smanji na organ veličine otprilike zrna graška.

Sa razvojem ljudskog tela u galaktički oblik posle ulaska u fotonski pojas, veličina timusa će dostići jedni trećinu sadašnje veličine ljudskog srca. To znači da će vaš timus centar ostati jednako aktivan i krepak u telu odraslog čoveka kao što je bio u telu novorođenčeta. Zahvaljujući tome će se u izuzetnoj meri očuvati sposobnost ljudskog tela da se odbrani od svih vrsta oboljenja i svih teškoća vezanih za okolinu, a timus se neće smanjivati sa godinama. Drugim recima, ovaj novi centar timus doprineće zapravo da se kod galaktičkog čoveka zaustavi proces starenje.

Sedma čakra je grleni centar i to je centar za komunikaciju i govor. Ovo područje će obnoviti mnoge od svojih ranijih sposobnosti, budući da je sprovodnik energija koje emaniraju iz glave u ostatak tela.

Osma čakra se zove izvor centra snova. Mnogi je smatraju starom atrofiranom čakrom i ona se nalazi negde blizu baze lobanje, upravo iznad potiljka. Ova čakra služi za upravljanje raznim stanjima snevanja i sličnih vizija do kojih biće pune svesti može da dopre.

Deveta čakra se razvija u centar nadzora svesti i biće u potpunosti razvijena u galaktičkom čoveku. Ona je smeštena u nižem središnjem delu mozga i sastoji se od takozvanog primitivnog mozga i epifize. U galaktičkom čoveku ona će omogućiti telu da reaguje na svetlost i zračenje na način koji će omogućiti telu da samo sebe podmladi. Do povezivanja šeste čakre ili timus centra i devete čakre ili centra epifize dolazi da bi se iscelilo i oživelo telo.

Deseta čakra biće poznata kao treće oko ili centar vizije, budući da unosi više frekvencije svetlosti. Ta se čakra udružuje sa osmom čakrom da bi omogućila umu da tumači vizije i druge poruke iz stanja viših vibracija.

Jedanaesta čakra sada preuzima posao krunske čakre. Tu će se fizičko telo povezati sa duhovnom energijom da bi okrepilo vaše telo.

Kruna je mesto gde se aurična polja tela spajaju omogućavajući značajne veze sa centrima dvanaeste i trinaeste čakre. Te dve zadnje duhovne čakre su energetski centri galaktičkog muškarca i galaktičke žene, budući da sadrže idealni uzor žene i muškarca.

Molim vas obratite pažnju kako funkcionišu veze između ove tri čakre (11., 12. i 13.). (Vidi Slika 10: Čakre Glave kao Antma za Skalame Talase.) Ako počnete da crtate trougao od 11. čakre, onda možete da zajedno sa 12. i 13. čakrom dobijete zasebnu jedinicu. Zatim možete da povučete druge linije (Vidi Slika 10) između 8„ 9. i 10. i 11. čakre. Ove veze u mozgu ostvaruje antena za skalarne talase (odašiljač i prijemnik višedimenzionalnih radio talasa nalik energiji životne sile visoke frekvencije koja nije merljiva u hercima.) Ta antena omogućava energiji tela da zrači svoju životnu energiju drugima kao i da prima tuđe energije. Zahvaljujući tome će, gornji (11., 12. i 13.) i niži (8., 9. i 10.) centri mozga biti u stanju da međusobno komuniciraju na načine koje vi sada niste u stanju da shvatite.

Zahvaljujući ovim različitim promenama do kojih će doći u sistemu čakri mnogi će segmenti mozga, koji su atrofirali usled genetskih eksperimenata Atlantiđana, povratiti prvobitni oblik i veličinu. Posle dve generacije ljudi će ponovo imati veću lobanju koja je nasleđe ljudi pune svesti. To će omogućiti da se u potpunosti koristite vašom antenom za skalarne talase kao i da sve psihičke energije teku na odgovarajući način. Ustvari, Zemljani neće posedovati samo prvo ili prvobitno čulo vida već takođe i potpuno razvijeni ˝drugi vid˝ koji omogućava mnoge takozvane psihičke sposobnosti kao što su telepatija, telekineza, jasnovidost i vančulni sluh.

Zbog strahovite promene električnog polja i svesti kojoj će svi ljudi morati da se podvrgnu, Galaktička Federacija namerava da šest meseci pre nego dođe do susreta sa fotonskim pojasom - upriliči masovno sletanje savetnika, drugog osoblja, kao i prenošenje značajnih naučnih i isceliteljskih tehnologija. Te snage Galaktičke Federacije će vas upoznati sa onim što će se dogoditi, kao i sa načinom uticaja promena na vas. Osoblje Galaktičke Federacije će vas takođe obučiti kako da komunicirate sa drugim Zemljanima kao i sa nama galaktičkim ljudima. Sposobnosti komuniciranja su ključne za ono što će se uskoro zbiti kako vama lično tako i celoj zajednici na planeti.

Kad unutar vlastite svesti budete stekli vodstvo u komuniciranju, moraćete da primenjujete samokontrolu, a vaše misli moraju biti neutralne da ne bi sebe povredili. Svuda oko vas će se rojiti misli drugih uključujući i njihove želje; molitve; njihovu uznemirenost; brige - ukratko, pozitivno i negativno. Zato morate da znate kako da upravljate tim novim energijama i kako da postanete konstruktivni deo te nove svesti. Druga stvar koju morate da naučite jesu pravila kako da održavate međusobnu vezu. To je nešto što sada većina Zemljana ne razume. Ta pravila će vam biti objašnjena i omogućiće vam da u potpunosti razumete sile fizičkih i duhovnih svetova koji vas okružuju. Tek onda možete da postanete pravi upravitelj vaše planete.

Kao što smo već rekli, vi prelazite iz trodimenzionalne fizičke stvarnosti u petodimenzionalnu (polu-eteričnu) stvarnost. Vi se selite u svet u kome su svi umovi deo zajedničke svesti i ljudska bića više neće živeti u onoj vrsti odeljenog sveta u kome sada žive. Vi takođe stičete svest kad ljudi mogu da čine stvari koje bi se sada smatrale Čudom. Svaki Zemljanin zato mora da shvati kakve su njegove/njene sposobnosti i šta njegova/njena stvarnost znači.

Pre susreta sa fotonskim pojasom Galaktička Federacija će vam preneti znanja objedinjena u obrazovnom projektu. Kada budete naučili da upravljate novim procesom u vašoj svesti, biće neophodno i da razumete kako se vlada i koristi misaonim formama; na koji način se ispravno komunicira sa onima koji su već umrli; i kako se to znanje koristi da bi pomogli sebi i drugima. U celokupni proces će vas uputiti savetnici koji će se spustiti na vašu planetu pre susreta sa fotonskim pojasom. Što više ljudi budu napredovali u tom procesu saznavanja, to će više uviđati neophodnost da ljudska zajednica radi kao ogromna mreža međusobno povezanih svesti.

Pošto se upoznate sa nekim osnovnim osobinama porodice galaktičkog čoveka, bićete u stanju da uživate u svetlijem telu i da koristite misaone forme da bi sebe podmladili i prevazišli starost Posedovaćete takođe i sposobnost da komunicirate unutar sopstvenog bića, sa drugim ljudima, biljkama i životinjama uključujući i samu Gospu Geju. Imaćete punu komunikaciju sa onima koji su davno umrli kao i sa onima koji se danas mogu nazvati anđelima ili arhanđelima. Ukratko, postaćete kako biće duha tako i biće fizičkog sveta.

Kad do toga bude došlo, svekoliko čovečanstvo mora biti svesno da je novo doba stiglo i da je ova nova stvarnost postala dostupna svakom zahvaljujući zalaganju Duhovne Hijerarhije Zemlje i Galaktičke Federacije. Radujte se zato onome što će vam se dogoditi! Da bi jasno razumeli događaje do kojih danas dolazi, od ključnog značaja je da saznate pravu povest Zemlje i vašeg sunčevog sistema. Sledeća poglavlja ove knjige otkriće skrivenu povest Zemlje i objasniti na koji je način ova tajna poruka povezana sa onim što se događa oko vas.

Sada sigurno imate brojna pitanja o onome što smo upravo izložili u ovom poglavlju. Virdžinija će u sledećem odeljku postavljati pitanja u vezi sa porukama o ˝Uticaju Fotonskog Pojasa na Ljudsko Telo˝.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0239 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA