POSTAJETE GALAKTIČKI ČOVEK - Poglavlje X
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Kultura Lire/Sirijusa i vaša Ljudska Sudbina
 

Danas je Vašta pozvao Sirej, Teletrona i Miku iz Saveta Sirijusa da nastave svoje kazivanje o kulturi Lire/Sirijusa i njenoj povezanosti sa sadašnjim događajima na Zemlji. Ne sme se nikako zaboraviti da je pre gotovo dva miliona godina na planeti Zemlji ova kultura obeležavala zajednicu polu-eteričnih bića, koja vi na vašem jeziku nazivate Hiperborejci. To je bilo davno pre nego je ustanovljena civilizacija Lemurije i relativno je slabo poznato poglavlje na istorijskom putu vaše planete. Civilizacija Hiperborejaca poštovala je Četri Osnovna Zakona Društva koji uređuju odnose i pridržavala se tih shvatanja na divljenja vredan način (okom perioda dugog otprilike milion godina, ma kako to neverovatno danas izgledalo. Kasnije su se, vašem sećanju možda delimično poznati kao Lemurijanci, oslanjali na pravila te kulture.

Te dve civilizacije predstavljale su početne pokušaje Galaktičke Civilizacije da uspostavi civilizaciju galaktičkog čoveka u vašem sunčevom sistemu. Kao što smo već rekli, prvi pokušaj u Hiperboreji bio je veoma uspešan i moglo je da ga osujeti samo uplitanje sila tame, ispoljenih u civilizacijama reptoida i dinoida iz zvezdanog sistema Orion i saradnika njihovog Saveza Dinoida/Reptoida. Savez Dinoida/Reptoida opustošio je vaš sunčev sistem i planetu Zemlju pre oko milion godina, a posle tog uništenja konačno se, pre 900.000 godina, pojavila druga civilizacije zvana Lemurija.

Civilizacija Lemurije, iako civilizacija pune svesti, bila je veoma razuđena. Toj civilizaciji su pripadali kolonisti iz mnogih različitih zvezdanih sistema, a svakoj je zajednici, svejedno da li je živela na delu kontinenta Lemurije ili u nekom drugom području na vašoj planeti, bilo dozvoljeno da ispoštuje svoje shvatanje galaktičke civilizacije. Razlog tome je, što je većina pripadnika civilizacija sa zvezda, vaša kosmička porodica, došla na Zemlju sa mnoštvom različitih shvatanja o tome kako treba da izgleda kultura galaktičkog čoveka.

Među Lemurijancima našli su se i kolonosti, otpadnici (pripadnici nezavisnih stražarskih komandi) koji nisu u potpunosti prihvatali pravila društva pune svesti, niti shvatanje pozitivnog starateljstva. Ti su otpadnici na razne načine predstavljali vid energije sile tame protiv koje je ljudska civilizacija pokušala da se bori. Otpadnici su verovali u hijerahijsko društvo i predpostavljali da imaju ovlašćenje da menjaju ljude za vlastite ciljeve. Tokom dugog niza godina, otpadnici su se pretežno naseljavali na jednom ostrvskom kontinentu, koji je ta zajednica nazvala Atlantida, a koji se nalazio u Atlantskom okeanu. Oni su počeli da kuju zaveru da vojnom akcijom razore Lemuriju sa sedištem u Pacifičkom okeanu, da bi na kraju u tome i uspeli. To se dogodilo pre otprilike 25.000 godina.

Danas mi, vaši galaktički predstavnici, povezujemo nit pouke iz povesti planete Zemlje zbog vas, da bi vam omogućili bolji uvid i razumevanje svega što se upravo događa. Galaktička Federacija i Duhovna Hijerarhija koja okružuje vašu planetu i vaš sunčev sistem dobro su upoznati sa bivšim nedaćama Zemlje. Iz tog razloga vam pomažemo u ponovnom uspostavljanju Četiri Osnovna Zakona Društva koji ureduju odnose, da bi mogli da izgradite ljudsku civilizaciju pune svesti. U početku se neće dozvoliti veća raznolikost, budući da bi to u početnom periodu razvoja vodilo u haos. Međutim, svaka civilizacija u okviru kulture Lire/Sirijusa na kraju dobija pravo na određene izmene, koje omogućavaju da se na najbolji način iskažu uverenja Duhovne Hijerarhije koja je okružuje kao i njen vlastiti istorijski razvoj. Taj proces će se poštovali i u vašem sunčevom sistemu.

Na planeti Zemlji, kao što smo često govorili, ne postoji samo jedan glavni čuvar, već tri - Duhovna Hijerarhija, kitovi i Zemljani - i svi učestvuju u starateljstvu. Sadašnja vodena zajednica kitova ima svoju braću na zvezdama koji se upravo sada vraćaju da bi udahnuli život toj novoj civilizaciji. Zajednica kitova, vodenih čuvara i nadzornika, udružiće se sa izmenjenim za kopno vezanim ljudima, koji su na užasan način osakaćeni genetskim eksperimentom Atlantiđana, da bi oblikovali dva kraka starateljskog trougla. Duhovna Hijerarhija je nepokolebljivo ostala odana svojoj ulozi u ovom trouglu zajedno sa kitovima, a sada je red na ljude!

Da bi se razvili u galaktičkog čoveka utemeljenog na obrazcu civilizacije Lire/Sirijusa, potrebno je da razumete promene i neprekidnost. Od ključnog je značaja da shvatite te dve stvari, budući da se naša kultura na njima zasniva. Kao prvo, posvetimo pažnju neprekidnosti (a kasnije ćemo se pozabaviti promenom). Svi galaktički ljudi uče da su deo ogromnog ciklusa, kosmičke drame života, koja se stalno odigrava tokom mnogih životnih vekova. Sa svakim životnim vekom, svako biće je učilo određene lekcije koje sada može da iskoristi u sadašnjem životu. Budući da je od suštinskog značaja da razumete celokupni proces, postoje mnogi savetnici koji su prošli obuku i nalaze se na vašoj planeti.

Ti savetnici će poštovati osnovni uzor o kome ćemo govoriti u poslednjem poglavlju. Na vašoj planeti postoje mnogi pojedinci koji u sebi nose sposobnost da postanu savetnici. Sve što je potrebno, jeste da aktiviraju punu svest i pristanu na pravu obuku koja će biti obavljena kad dođe do spuštanja. Svrha dolaska savetnika Galaktičke Federacije na vašu planetu nije samo da nadgledaju promene u vašoj civilizaciji, već isto tako i da pripreme uspešno rađanje vaše nove civilizacije. Njihov posao je, kako to Tim za Prvi Kontakt naziva, ˝misija posredovanja i vraćanja kući˝. Svim Zemljanima će biti potrebni, a nadajmo se da će se dobrovoljno javljati, sastanci sa savetnicima. Neki Zemljani će potom proći obuku potrebnu da i sami steknu sposobnost da budu savetnici. Savetnici će voditi, podučavati i pomagati svakom da shvati mehanizme koji će mu omogućiti da odredi svoju novu galaktičku ulogu.

Svrha dolaska Galaktičke Federacije je da vam omogući sveobuhvatno razumevanje, a potom i ostvarivanje datog životnog zadatka. Ova dalekosežna namera predstavlja zapravo pravi smisao mreža svesti, a isto tako i klanova.

U sistemu Sirijusanaca postoji šest klanova; međutim, mnogi od tih klanova mogu pretrpeti dalju podelu tako da ih ukupno može biti dvanaest, kao što je slučaj u Zvezdanoj Ligi Plejađana. Budući na vaše veze sa nama, opisaćemo šest klanova koji danas predstavljaju Sirijusanski uzor.

Šest Sirijusanskih Klanova:

1. Klan Duhovnih Ratnika čuvar je Č-i-ja.

2. Klan Nauke čuvar je Khas-Kua.

3. Klan Naučnog Inženjeringa čuvar je Kaa-Baa.

4. Klan Upravljanja čuvar je Ahna.

5. Klan Nauka Života čuvar je Kha.

6. Klan Inženjeringa Nauka Života čuvar je Č-i-Baa.

Te klanovske zajednice čine osnovu planetarnog i zvezdanog sistema vladajućih saveta i njihovog sadašnjeg rada. Način na koji ovaj sistem funkcioniše može se objasniti samo ukoliko ste u stanju da u potpunosti proniknete u to kako se u tim zajednicama koriste energije svesti-života da bi se stvorila mreža povezanih svesti koja se na Sirijusanskom naziva Č-i-Baa. Upravo ta strahovita uzajamno povezana svest, omeđena jedino tradicijom kulture Lire/Sirijusa i porukom prosvetljenja Gospodara Vremena, predstavlja sadašnju vladajuću strukturu ove civilizacije.

Razlog tome je što smo mi galaktički ljudi nadzornici i planetarni čuvari. Mi smo upućeni u podatke, načine i sredstva kako da očuvamo to starateljstvo. Te razrađene strukture omogućavaju proces koji nas osposobljava da u potpunosti razumemo vlastitu svrhu i da u našim klanovima stvorimo neku vrstu nad-klanovske mreže podrške koja čini život i njegove svrhe (naše starateljstvo) mogućim. Klan postoji sa prevashodnom svrhom da omogući svojim članovima da u potpunosti ostvare svoje životne zadatke i svoj unutrašnji rast. Svaki klan u sebi nosi određeni niz zadataka i ciljeva koji zajedno oblikuju veliku mrežu civilizacije galaktičkog čoveka. Na primer. Klan Nauka Života ima svoj određeni niz zadataka koji su vezani za razumevanje i očuvanje biljnog i životinjskog života u svim svetovima. Njihova svrha nije da se upliću, već da pomognu i podrže svekoliki život na planeti i u sunčevom sistemu.

Klan Inženjeringa Nauka Života ima za zadatak da razume taj životni proces i da primeni postupke i tehnologije koje omogućavaju svim oblicima života u biosferi svake planete da ostvare najpunije i najpotpunije jedinstvo sa planetom i njenom Duhovnom Hijerarhijom. Tako je devama biljnog i životinjskog sveta dopušteno da ljudima u okviru njihove uloge staratelja prenesu potrebe tog sveta, omogućavajući ljudima na taj način da podrže i podupru njihove napore. Taj proces je prisutan u svim drugim klanovima, budući da galaktička civilizacija postoji zarad jedne i jedine svrhe - starateljstva. Proces starateljstva se odvija putem nadzora nekog i svih svetova koji čine zvezdani sistem u kome žive galaktički ljudi.

Pojam duhovnog i planetarnog jedinstva omogućava ljudima da na svim nivoima shvate prirodu svake osobe. Vaša civilizacija će se razvili u galaktičku civilizaciju koja stavlja naglasak na upravljanje sobom kroz služenje. To je shvatanje primenjeno kad je služenje prožeto ljubavlju. Jer, samo će ljubav da vas ujedini sa divnom univerzalnom svetlošću tvorevine.

Sa razvojem početaka tog rada na vašoj planeti, mnogima od vas je bilo dozvoljeno da iskuse značajan rast svesti. Taj rast je, nadajmo se, doprineo da u potpunosti shvatite da se od vas očekuje da podržite uspostavljanje nove civilizacije na planeti. Mnoge osobe sada shvataju da su preteče predstojećeg spuštanja Galaktičke Federacije na vašu planetu. Zapravo, trebalo bi da vas veoma raduje saznanje da se taj proces ne odnosi samo na Zemljane, već i na mnoge pojedince iz naših svetova, koji su takođe deo ovog divnog perioda preobražaja.

Nisu svi ljudi koji čitaju ovu knjigu svesni delovanja nas Sirijusanaca - ili su nas mnogi brkali sa malim sivim bićima sa Zeta Retikulija, koji ovde nisu boravili u službi ljubavi. Budući da Zemlja i njena ljudska civilizacija sada prolaze kroz promenu prema obrazcu od pojedinačnog fragmentarnog sopstva ka pripadnišlvu velikoj mreži svesti, drugi vanzemaljci su počeli da se zanimaju za vas. Vi se sada širite u mrežu života koja postoji na vašem svetu kao i medu velikim Duhovnim Hijerahijama koje okružuju sve stvoreno. Budite zahvalni što su ti duhovni prosvetari i učitelji posvetili veću pažnju, ljubav i podršku svemu na Zemlji. Njihove energije su navele mnoge pojedince da nauče da meditiraju i upoznaju se sa takozvanim drevnim znanjem planete Zemlje koje uključuje mitologiju i običaje starosedalačkih naroda.

Kad se upoznate sa načinima međusobnog prepleta tih vidova, bićete u stanju da uvidite da je shvatanje ljudske civilizacije, kako se sada ispoljava u vašoj stvarnosti, samo nepotpuni oblik prave civilizacije kojoj ćete se jednog dana neminovno pridružiti. Ove promene ili preobražaji su upravo predmet ove knjige. Nadajmo se da će naša poruka biti zvuk trube koji označava predstojeće promene u svim ljudima - promene do koje će doći širom sveta. Svaka kultura, rasa, pol, doba starosti i vera biće izloženi lom utkaju! Niko neće bili zanemaren, bilo siromah ili moćnik.

Kako se svest bude uzdizala, ona će prirodno napredovati ka grupnoj svesnosti i saradnji. Oni koji su se probuditi kao radnici svetla, meditacije i sastanke organizovaće češće i postaće im dragoceniji. Meditacija i rad radnika svetla od ključnog su značaja za postizanje pozitivnog rezultata za čovečanstvo, pa vas molimo da nastavite sa saradnjom i stvaranjem grupa zaštitnika planete. Te grupe zaštitnika planete, ili kako ih već zove te, moraju da se povežu i da u vidu mreže međusobno sarađuju. da bi omogućili uspostavljanje veće mreže svesti na vašoj planeti.

Ta mreža svesti je preteča galaktičke civilizacije o kojoj govorimo u ovoj knjizi. Grupna svest ima suštinski značaj za sve radnike svetla, zato se posvetite tom važnom zadatku i odmah počnite da radite na uspostavljanju mreže i širem međusobnom povezivanju. Zar možete da želite manje u trenutku kada vaša kosmička porodica dolazi da vam poželi dobrodošlicu kući u ovu divnu i slavnu galaksiju? Još više od toga, mi vas pripremamo i za vašu ulogu kao međudimenzionalnog, duhovnog bića pune svesti. Ne smete da dopustite da ta uloga bude pogrešno shvaćena, niti smete sebi da dozvolite da naprasno zaboravile svoju svrhu. Time završavamo razgovor o neprekidnosti. Okrenimo se sad drugom pitanju - promeni.

Sve što postoji oko vas nalazi se sada u procesu promene. Duhovna Hijerarhija, kitovi i Galaktička Federacija nisu obelodanili najskrovitije pojedinosti koji prate ovu promenu; međutim, trebalo bi da budete svesni da se mnoge od ovih pojedinosti mogu spoznati ispravnom primenom unutrašnjih intuitivnih sposobnosti. Sve što je potrebno jeste sposobnost da se proširi vaša svest, i prihvati nova stvarnost. Uz spremnost i sa proširenom svešću bićete u stanju da usvojite novu univerzalnu etiku vaše planete i sunčevog sistema. Nova univerzalna etika učiniće da razrešenje mnogih spornih pitanja postane moguće. Ona će vam takođe omogućiti pristup novoj tehnologiji koja će delovati čudesno, ali se mora koristi isključivo u pozitivne svrhe, a ne za rat i nasilje. Nova civilizacija koja dolazi pokazaće put kako se primenom Zakona o Dvoje i Zakona o Troje uspostavljaju odnosi prožeti ljubavlju i negom. To radosno i smisleno međusobno povezivanje na sada nezamislive načine, utoliće čežnju za bezuslovnom brigom i ljubavlju koju ste oduvek priželjkivali!

Da, vi ste na pragu stvaranja potpuno novog društva, ali morate da shvatite da ste dužni da pomognete u stvaranju nove stvarnosti. Važno je da prihvatite tu odgovornost. Vi ste na Zemlji sa svrhom, iako mnogi još uvek tu svrhu u potpunosti ne razumeju. Cilj je ove knjige da vam pruži znanje koje će vam omogućiti da procenite sve što je ovde rečeno i da polom, nadajmo se, na odgovarajući način postupate.

Morate da se uzdignete iznad pojma pukog preživljavanja do pojma časnog i svrsishodnog preživljavanja. Da bi se postigao pravi i željeni cilj, to preživljavanje mora da se zasniva na tačnim opažanjima stvarnosti i temelji na ispravnoj proceni. Ti činioci će vam omogućiti, kao i svima oko vas, da usvojite s hvata nje stvarnosti koje dovod i u ravnotežu i fizičke i duhovne vidove. Shvatite da su postupci koji se sada primenjuju građevinski blokovi za podizanje i iznedravanje te nove stvarnosti.

Sa novom stvarnošću, nova civilizacija se svakodnevno rada svakog sekunda, minuta i sata. Tu činjenicu morate da shvatite, kao i da spoznate daje vašoj stvarnosti, takvoj kakva sada postoji, neophodan poseban i osoben novi obrazac. Taj novi obrazac je dat u obliku civilizacije Lire/Sirijusa i njenih Četiri Osnovna Zakona Društva koji ureduju odnose. Vi kao Zemljani prvo morate da shvatite šta ti zakoni znače. Tada tek možete da ustanovite tela i grupe zaštitnika planete, a koje će vam omogućiti da se povežete i isprepletete svoje energije. Zemljani, zato, treba da uspostave mrežu i prenose ovu poruku.

Budući da je vest o skorom uspostavljanju nove civilizacije na vašoj planeti tako povoljna za vaš svet, trebalo bi da ste ushićeni što prenosite novost drugima. Ta nova civilizacija će biti povezana sa svim dimenzijama i svim ostalim fizičkim stvarnostima. Da, vi ste na pragu nepojmljivog putovanja! Ipak, to putovanje predpostavlja da imate odgovarajuće oruđe, a najvažnije je spremnost da iskreno sledile svoju duhovnu slažu. Ne smete ni na koji način da skrenete sa puta ka spoznaji ko ste i kakva će biti vaša uloga u toj novoj galaktičkoj federaciji.

Vi ste deo velike kosmičke drame, a ta kosmička drama je sada na putu da se odigra. Kad shvatite značaj onog što će se dogoditi vašoj planeti i vama, vi ćete svesno uvažili i pristati na neverovatnu i strahovitu promenu koja će preobraziti gotovo sve što postoji oko vas. Lemurija nije uspela zbog različitih kultura koje .su posejale seme budućeg velikog carstva Lemu rije. Međutim, veliko breme Lemurije neće biti deo vaše stvarnosti! Dospeli ste dotle da možete uspešno da uspostavite i očuvate novu galaktičku civilizaciju.

Nova galaktička civilizacija će omogućiti svim ljudima na Zemlji da steknu sveobuhvatni pojam o svesti i povezanosti, kakav im je sada nepoznat. Vi ćete steći pravo da postanete ono što vam je bilo suđeno. To će vam omogućiti da [spojite svoje namere i ostvarite važne ciljeve u životu. To će vam pomoći i podržavali vas da gajite svoju ljubljenu decu tako, da svoje ogromne mogućnosti ostvare u potpunosti. Pored toga .što ćete moći da pomažete svojoj porodici i prijateljima, naučićete i kako da služite energijama i silama svetla, kako da postignete punu svest i kako da šaljete tu energiju sve tla i ljubavi Širom vaše galaksije u sve dimenzije.

Stoga, radujte se onome što će da vam se dogodi. Setite se da kao galaktički ljudi koji žive u galaktičkoj civilizaciji, imate priliku da ostvarite divno i izuzetno jedinstvo, ne samo sa .svojom unutrašnjom silom života duše, već i sa mnogim drugim bićima u galaksiji. Jer, vaš svet će postati ponovo izlog koji će razni pripadnici i vrste ove galaksije dolazili da vide. Vi ćete poslati deo očaravajuće i divne drame koja će doneti svetlost i ljubav u našu galaksiju. Radujte se, zato, tome ko ste i šta ste i nastavljajte u radosnom služenju, ljubavi i mudrosti.

Sigurni smo da imale brojna pitanja o onome što smo upravo izveli. U sledećem odeljku Virdžinija će postavljati pitanja Vašti u vezi sa porukama o ˝Kulturi Lire/Sirijusa i Vašoj Ljudskoj Sudbini˝.

Odeljak Pitanja i Odgovora

Virdžinija: Možete li da kažete kada su osnovani klanovi, koliko pojedinaca čini klan i kako se biraju ljudi u klan?

Vašta: Kao pivo, sistem klanova osnovan je u vreme prvih ljudskih civilizacija Lire, naročito u prvobitno m sunčevom .sistemu Vege. Klanovsku organizaciju su potoni prihvatili galaktički ljudi pune svesti. Jedina osnovna razlika u vezi klanova između zvezdanih sistema je u broju osnovanih klanova - i po tome kako su li klanovi podeljeni na manje jedinice. Na primer, Sirijusanski .sistem ima šest klanova, osnovna kultura Plejada na ih je imala dvanaest, a isti sistem sa dvanaest klanova se koristi i u sistemu Andromeda. Međutim, u većini sistema Lire postoji osam klanova. Taj sistem klanova je važan zato što je to način da se odredi osnovna služba ili zadatak koji pojedinac odabira za svoju predstojeću inkarnaciju. Odabiranjem staze za dragocenu priliku koja će omogućiti kako rast tako i služenje, svakome se omogućava da brzo duhovno napreduje bez potrebe da se ponovo inkarnira. Taj uspešni rast odvešće pojedinca do sledeće faze postojanja koja se u našoj stvarnosti naziva galaktičko prisustvo.

Galaktičko prisustvo je biće koje je transcendiralo potrebu fizičke inkarnacije ili ciklusa i dostiglo tačku kad su sudije (različite anđeoske sudije) odlučile da njega ili nju unaprede na viši nivo koji mi nazivamo potpuno duhovno biće ili duhovni savetnik. Bića koja su dostigla nivo galaktičkog prisustva se de!e na nekoliko vrsta u zavisnosti od prirode duše i određene duhovne staze. Oni mogu da napreduju i pridruže se čistim Duhovnim Hijerarhijama ili uznetim učiteljima. Pojedincima se sudi samo se zato, da bi mogli, kad se pokore određenim zahtevima svesti, da se uznesu do tih sledećih nivoa.

Klanovi se mogu shvatiti kao uslužna organizacija koja pruža podršku prožetu ljubavlju i svakome nudi priliku da se približi Tvorcu. Njihova svrha je da obezbede da se cilj i mogućnosti svakog određenog pojedinca ostvare u okviru specijalizovane interesne grupe. Klanovi predstavljaju grupe za podršku koje pružaju određene usluga, ali predstavljaju podršku i celoj ljudskoj porodici. Omogućavajući onima koji služe da budu zajedno sa drugima sa sličnim ciljem, do krajnjih granica se uvećavaju izgledi da svako postigne uspeh. Stoga, bez obzira koji se zadatak neko odlučio da ostvari u određenoj inkarnaciji da bi otplatio karmičke dugove - on će uživati podršku svog klana.

Virdžinija: Znači li to da svaka duša ima predodređeni klan? Ukoliko je tako, kako se to prvi put određuje?

Vašta: Evo kako to izgleda. Dva bića -slično mužu i ženi na vašoj planeti - odluče da imaju dete. Oni odu kod savetnika i odrede pravo vreme za rađanje deteta. Zatim udu u posebnu meditaciju pre začeća i saznaju da će to dete bili deo određenog klana. Oni zamole da duša koja će doći i želi da nastani telo - ona koja će na kraju poslali njihovo dete - pristane da služi.

Zatim budući roditelji žele da saznaju zašto dušu čeka to određeno služenje i kako oni kao roditelji i drugi u široj porodici oko njih, mogu da služe tom određenom biću. Postupak je određen da bi on ili ona mogli da služe na način koji vodi računa o svakom neophodnom karmičkom dugu ili dopušta da se stekne drugo znanje. Na taj način duše mogu da napreduju u duhovnom rastu birajući inkarnaciju tokom koje dobijaju podršku određenih članova klana. Zaista, klanovi sebe vide kao velika vozila za obavljanje službe.

Virdžinija: Hvala. Kad laj bračni par dobije dele i ono poslane član klana, koliko članova klana može pružati podršku?

Vašta: Jedan klan obuhvata na desetine miliona ljudi; međutim, svaki klanje podeljen na mnoge pod grupe koje obično obuhvataju najviše između 50 do 60 ljudi. Ta podgrupa predstavlja ono što podrazumevamo pod širom porodicom, nešto Što ste i vi počeli da uspostavljate na ovoj planeti. Podgrupa klana se ponaša kao mreža svesti. Prema svim bićima koja su u nju uključena se odnosi sa neverovatnom ljubavlju i podrškom koja obezbeđuje negu na svakom mogućem nivou - bilo mentalnom, duhovnom ili fizičkom. Klan postiže više nego što ja to mnogu da izrazim recima. Pamtite samo da se klan ponaša tako što se u odnosima pojedinaca uključenih u podgrupu samog klana stalno primenjuje Zakon o Jednom, Dvoje i Troje - tri od četiri osnovna zakona.

Virdžinija: Na osnovu onoga što ste rekli o klanovima iznenađuje me da postoji još uvek karma. Pretpostavljala sam da je nema zahvaljujući zajednici ljubavi koju ste uspostavili. Postoje li još ljudi koji se ružno ponašaju ili su u nevolji?

Vašta: Naša karma je različita od vaše. Dozvolite da damo odrednicu kako bi brzo raspršili moguću zabunu. Karma je kod nas velika kolektivna potreba da svaka duša mora da se razvije u potpuno uzneto biće. Da bi se postiglo uznesenje, mora se prožive li nekoliko određenih života ili jedan određen život na tako dosledan način, da dođe do najvećeg mogućeg prosvetljenja obrazca energije duše.

To mi podrazumevamo pod karmom ili potrebom pojedinca. Kad duša ispuni tu potrebu on ili ona je svojim služenjem istovremeno omogućio ili omogućila ćelom društvu da takođe napreduje. Zato kažemo da postoji društvena karma koja iskazuje potrebu društva da sebe održava i da napreduje u rastu. Stoga svaki pojedinac koji dođe u klan obezbeđuje deo te velike mreže, ili tkanja, potrebnog svakom društvu za rast i sigurnost.

Virdžinija: Drugim recima, na primer, kada .su osnivane Sjedinjene Države očekivalo se tla budu uzor slobode, sreće i jednakosti svakog pojedinca. Amerikanci će zato reći da su to ciljevi naše nacionalne (osnivačke) karme ili svrhe. U sličnom smislu verujem da kažete da Sirijus ima takvu vrstu opšte karme; a potom i neke posebne koje odrađuju klanovi kako u okviru podrške lako i u skladu sa tom ujedinjujućom svrhom.

Vašta: Tačno. Sada ste jasno razlučili kako se taj sistem ponaša.

Virdžinija: Znači neki ljudi su nešto sporiji na delu i potrebna im je malo veća pomoć?

Vašta: Tačno. Neka bića pune svesti žele da prožive određeno iskustvo duše. Oni tada moraju da razumeju da su određeni za to predodređeno služenje u dogovoru sa svojim vodstvom, svojim anđeoskim čuvarima kao i sa zaduženim za silu duše na svim drugim nivoima. Uspešno izvršavanje svog zadatka tokom inkarnacije, obezbeđuje obrazac najvećeg mogućeg ličnog rasla. Zato je toliko potrebna pomoć savetnika! Savetnik obezbeđuje da svaki pojedinac raste do najvišeg mogućeg nivoa. Zato se prema savetniku odnosi sa uvažavanjem i divljenjem. Savetnika možete shvatili kao lepak koji spaja napredovanje pojedinca i društva.

Kad budemo na vašoj određenoj planeti i u vašem životu uspostavili galaktičku civilizaciju, spoznaćete i od kakvog su ključnog značaja savetnici. Upravo je to razlog šio je na vašoj planeti toliko mnogo bića u ulozi savetnika, koja su došla iz različitih zvezdanih sistema da bi obezbedili osnovno jezgro podrške. Postoji izuzetna grupa duša, prvobitno iz drugih zvezdanih sistema, koji su se u ovo vreme inkarnirali na Zemlji u ljudskom obliku. Neki su toga svesni, neki nisu, ali svi su sposobni da brzo prođu obuku i transcendiraju svoj trenutni zaborav, i tako ponovo steknu unutrašnju snagu vlastite duše kao savetnici. To vašoj planeti obezbeđuje brzo uspostavljanje velike strukture savetnika koju druge razvijene galakličke civilizacije imaju već milenijumima.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.6433 sek. Broj pronadjenih pojmova: 43;   [ Isključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA