POSTAJETE GALAKTIČKI ČOVEK - Poglavlje XI
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Galaktička Federacija
 

Mi iz Saveta Sirijusa - Vašta, Mika i Teletron - želimo da kažemo nešto o našoj istoriji kao galaktičkih ljudi kao i o organizaciji nazvanoj Galaktička Federacija, kojoj će se Zemlja uskoro priključiti kao novi član.

Galaktička Federacija je osnovana pre oko 4.5 miliona godina da bi sprečila međudimenzionalne sile tame da zavladaju i tlače ovu galaksiju. Te međudimenzionalne sile tame posejale su u Galaksiji Mlečni put seme svoje vrste, bića nalik kompjuterima i hladnog srca. Njihov izgled bio je uglavnom nalik obliku reptoida ili dinoida, kako smo ih već opisali. Ta bića tame širila su se galaksijom i počela sa uspehom da osvajaju na hiljade zvezdanih sistema. Ti reptoidi/dinoidi, međutim, su na kraju stigli u područje galaksije gde su osećajna ljudska bića sa slobodnom voljom stvorila nekoliko galaktičkih civilizacija koje su im tehnološki bile dorasle.

Ono što je, pre otprilike četiri miliona godina usledilo, bio je period kratkih, ali krajnje varvarskih zvezdanih ratova, koje su ubrzo presecali periodi mira. Taj obrazac rata i mira se u izvesnoj meri zadržao čak i do današnjih dana. Budući daje do tih napada dolazilo stalno širom galaksije, mi koji smo bili neprijatelji tog Saveza Dinoida/Reptoida smo se vremenom bolje organizovali. Uvideli smo potrebu da razvijemo višestranu i krajnje efikasnu organizaciju koja je mogla da služi kao kišobran kako za usklađivanje odbrambenih snaga galaksije, tako isto i kao telo koje će omogućiti neophodnu kulturnu razmenu i saradnju vlada ljudskih i ne-ljudskih civilizacija.

Galaktička Federacija sebe vidi kao neku vrstu Ujedinjenih nacija zvezdanih sistema, čija je jedina svrha da stvori organizaciju koja će omogućiti svetlosti da nastavi da se izliva u našu galaksiju Mlečni put. Sada je preko 100.000 zvezdanih sistema i zvezdanih liga u Galaktičkoj Federaciji, a nedavno primijeni, između 1988. i 1993., novi članovi povećali su broj na skoro 200.000. Osnovni temelj ove galaktičke svetlosti stvaranja jeste ljubav.

Jedna od osnovnih pretpostavki Galaktičke Federacije jeste da obezbedi sistem odbrane protiv iznenadnih i nenajvljenih napada. Pored toga Galaktička Federacija ima važan zadatak istraživanja, tehnološke razmene i kulturne saradnje. Stoga Galaktička Federacija stalno šalje naučnike i timove za vezu u svemirske misije u druge zvezdane sisteme koji još nisu deo Galaktičke Federacije. Druga pretpostavka koju moramo da naglasimo jeste, da je Galaktička Federacija preko svojih različitih nivoa saveta pronašla način kako da organizuje planete, zvezdane sisteme i zvezdane lige u četrnaest Regionalnih Saveta.

Budući da Galaktička Federacija sebe smatra organizacijom miroljubivih civilizacija pune svesti, ona je u stalnoj potrazi za civilizacijama koje se mogu prihvatiti i ispunjavaju uslove za članstvo. Kada neka planeta ili niz planeta u nekom zvezdanom sistemu dosegnu propisane nivoe tehnološkog i kulturnog razvoja, sa tim civilizacijama se, posle temeljne naučne procene, uspostavlja veza. Ta naučna procena obuhvata veoma širok spektar kulturnih, naučnih i duhovnih sposobnosti.

Vaša planeta i sunčev sistem dobio je oprost od pravila Galaktičke Federacije za članstvo zahvaljujući zalaganjima Vladajućeg Saveta Sirijusa i vaše Duhovne Hijerarhije. Duhovna Hijerarhija je potsetila Savete Galaktičke Federacije, pre svega, na poseban položaj vašeg sunčevog sistema kao važnog izloga kao i na prateći doprinos ljudskoj osećajnosti. Taj argument je konačno poništio karmičke zakone, uspostavljene vladavinom Plejađana u vašem sunčevom sistemu posle pada Atlantide pre nekih 10.000 godina i omogućio da Zemlja postane punopravni član Galaktičke Federacije 5. maja 1993, po zemaljskom vremenu. Galaktička Federacija je odobrila davanje statusa punopravnog člana, da bi pravno utvrdila svoju misiju spašavanja i mogla formalno da ovlasti svoj Tim za Prvi Kontakt da pripremi zapisnike za prvi kontakt i spuštanje na Zemlju.

Budući da se Galaktička Federacija sada priprema za svoj prvi kontakt sa Zemljom, potrebno je da se upoznate sa zadacima Galaktičke Federacije. Da bi vas upoznali sa tim zadacima, poslužićemo se kartom glavnih organizacionih jedinica Galaktičke Federacije. (Vidi Slika 26: Kana Glavnih Fizičkih Organizacionih Jedinica Galaktičke Federacije.) Kao što smo rekli, glavna svrha Galaktičke Federacije jeste da Širom naše galaksije ubrza uspostavljanje galaktičkih civilizacija sa visoko razvijenom osećajnošću i usmerenih prema svetlosti. Ta svrha obuhvata tri glavna dela: prvo, svemirske misije; drugo, odrede za vezu; i treće, tela na različitim nivoima (te jedinice čine različiti Regionalni Saveti Galaktičke Federacije i Lokalni Vladajući Saveti Federacije).

Zapamtite da prvi deo, svemirska misija - ima dva vida. Prvi vid čine naučni i istraživački timovi, a drugi odbrambene snage. Naučne i istraživačke snage imaju trostruku namenu.

Prvo, Galaktička Federacija smatra da slanje ljubavi i svetlosti Širom galaksije podrazumeva primenu posebne duhovne nauke, a timovi istraživača se šalju da ispitaju nepoznate regione galaksije da bi pronašli ko može da bude prihvaćen za novog člana.

Drugo, ti isti članovi naučne misije imaju zadatak da procene moguće, nove članove koji bi se priključili Galaktičkoj Federaciji. Taj vid misije dobio je na značaju tokom poslednjih sedam zemaljskih godina, zato šio su bivši članovi Saveza Dinoida/Reptoida u obližnjim delovima naše galaksije zatražili obustavu svih neprijateljstava, a neki su čak podneli zahtev da postanu Članovi Galaktičke Federacije. Taj zaprepašćujući događaj predstavlja dokaz da je naša misija Širenja svetla u galaksiji uspešna i da se drevna proročanstva o svrsi sadašnje tvorevine upravo ispunjavaju.

Konačno, ta misija ima zadatak da učvrsti odnose sa neutralnim zvezdanim sistemima koji sada ne žele da se pridruže Galaktičkoj Federaciji, ali od nas traže pomoć u tehničkim i organizacionim pitanjima. Te misije se obavljaju da bi se podržala dobra volja koja sada vlada u odnosima između tih zvezdanih sistema i Galaktičke Federacije.

Štaviše, naučni i istraživački timovi procenjuju zvezdane sisteme na osnovu razvoja pune svesti njihovih stanovnika i načina primene tehnologije. Ta merila omogućavaju planetarnim naučnicima Galaktičke Federacije da odgovarajućim savetima unutar Galaktičke Federacije daju preporuke u vezi s tim da li je neki zvezdani sistem ili planeta stvarno spremna da bude primljena u Galaktičku Federaciju. Posao odbrambenih snaga je da prate te misije. Tu se mora istaći nešto od ključnog značaja. Naučne i istraživačke misije nadziravaju upotrebu svih odbrambenih snaga koje su im dodeljene.

Pravilo o primeni odbrambenih snaga ustanovljeno je prvi put u vreme brojnih varvarskih ratova koji su morali da se vode da bi se čuvala pravovaljanost Galaktičke Federacije. Vidite, došlo se do zaključka da bi, ukoliko se dopusti da vojne snage deluju nezavisno d nauke, to dovelo do velikih nevolja. Osnovni cilj Galaktičke Federacije je da u svekolikoj galaksiji širi svetlost i ljubav a ne rat da bi se ta uzvišena svrha ostvarila, bilo je potrebno da Galaktička Federacija svojim svemirskim misijama obezbedi podršku odbrambenih snaga.

Svrha odbrambenih snaga je da štite naučne misije od napada sila tame. Uvek kad Galaktička Federacija krene put nove teritorije, na nju budne motre dinoidi i reptoidi iz udaljenih delova naše galaksije koji se još uvek protive svakom širenju teritorije Galaktičke Federacije ili prijemu novih članova u ovu organizaciju. Ti neprijateljski nastrojeni dinoidi i reptoidi pokušavaju da sabotiraju ili napadnu svaku naučnu misiju Galaktičke Federacije. Zbog toga je Galaktička Federacija smatrala ispravnim da ustanovi odbrambene snage sposobne da zaštite naučnu misiju od svakog mogućeg napada.

Druga jedinica Galaktičke Federacije su odredi za vezu ili timovi za vezu. Oni su značajan uslov uspeha Galaktičke Federacije. Odredi za vezu mogu se takođe nazvati radnici na uspostavljanju komunikacione mreže i ovom odredu Galaktičke Federacije pripada više od 2 milijarde radnika! Glavni zadatak odreda za vezu jeste prvenstveno da rade na uspostavljanju mreže podataka. Oni obezbeđuju podatke neophodne svim organizacionim jedinicama Galaktičke Federacije, omogućavajući im da donose inteligentne odluke. (Vidi Slika 27: Komunikacioni Sistem za Vezu Galaktičke Federacije.) Da nema tih mudrih odluka, brzo bi se ugasila sposbnost Galaktičke Federacije da postoji kao entitet koji je u stanju da opstane. Veza je prisutna na svim nivoima Galaktičke Federacije, od najnižih saveta koji vladaju planetom sve do glavnog Saveta Galaktičke Federacije. Osnovni zadatak odreda za vezu jeste da obezbede i održavaju tu mrežu za komunikaciju. U tim mrežama su uskladišteni važni podaci koji se moraju prenosili u skladu sa odgovarajućom kulturom i na odgovarajućem jeziku. Ta složena delatnost su odvija uspešno zato o su timovi za vezu tako dobro postavljeni i ustrojeni, da način njihove organizacije obezbeđuje dobre rezultate. (Vidi Slika 28: Komandni Odred za Vezu i Sistem Nadzora Galaktičke Federacije.).

Razne organizacije za vezu delaju u okviru brojnih ravni višeslojne mreže. Te mreže se prvo dele na ono što nazivamo višeslojni saveti ili tela. Ti saveti uglavnom rade na tri nivoa. (Vidi Slika 29: Odnos Zemlje prema Tri Nivoa Saveta Galaktičke Federacije).

Najviši nivo je sami glavni Savet Federacije koji se nalazi na Vegi sazvežđu Lire. Drugi nivo čine različiti Regionalni Saveti. Trenutno postoji 14 takvih Regionalnih Saveta u Galaktičkoj Federaciji, a najvažniji je sada, što se nas tiče, naš Regionalni Savet Federacije koji se zove Regionalni Savet Sirijusa. Vaš sunčev sistem će se na kraju pridružiti ovom Regionalnom Savetu kao punopravni član.

Regionalni Saveti deluju kao tela za rešavanje raznih teškoća. Oni pomažu u određivanju politike u svom određenom regionu, a isto tako su poslednje pribežište u slučaju da se u nekom zvezdanom sistemu ili zvezdanoj ligi pojavi problem u međusobnim odnosima. Oni su takođe posrednici u kulturnoj i tehnološkoj razmeni. Na taj način Regionalni Saveti Galaktičke Federacije predstavljaju sredstvo za rešavanje nesporazuma putem pregovora kako u tehnološkom transferu tako i u trgovini ili u pitanjima intelektualne svojine.

Postoje takođe i lokalni vladajući saveti ili vladajući saveti zvezdanih sistema. Vi na Zemlji i vaši drugovi u vašem sunčevom sistemu osnovaćete na kraju svoj lokalni savet zvezdanog sistema. Taj vladajući savet zvezdanog sistema može biti dvojak: prvo, jednostavan savet zvezdanog sistema ili lokalni vladajući savet i, drugo, vladajući savet zvezdane lige koji može obuhvatati do 20 i više uzajamno povezanih vladajućih saveta zvezdanih sistema. Najveća zvezdana liga u Regionalnom Savetu Sirijusa, a kojoj ćete se vi pridružiti, jeste Zvezdana Liga Plejada koja obuhvata gotovo 50 različitih zvezdanih sistema.

Prava priroda međusobne povezanosti tih različitih nivoa Galaktičke Federacije nije jednostavna. Važno je da se shvati da odredi za vezu pomažu Galaktičkoj Federaciji da stalno bude u toku sa onim što se događa u određenom zvezdanom sistemu ili određenom delu galaksije. Zato smo uspostavili komunikaciju različitih odrede za vezu sa raznim nivoima saveta i, na kraju ovog procesa, sa svemirskim misijama i komandama odbrane.

Galaktička Federacija nije tu da bi tlačila Zemljane. Ona je tu da bi ih odvela do više svesti i da bi spasila ugroženu planetu. Mi smo ovde da bi podržali rađanje novog ljudskog duha i napredak svekolike ljudske rase na putu obnove namenjene prave uloge kao vrste čuvara. Sa povišenom svešću Zemljani će ponovo uspostaviti odnos sa drugim galaktičkim ljudima razasutim širom galaksije. Posle vaših brojnih nevolja zaslužili ste da doživite slavu života i ljubavi, ne samo u svakodnevnom životu, već i da tu pozitivnu energiju prenosite drugim ljudima i osećajnim bićima širom galaksije i širom tvorevine.

Osvrnimo se sada na celokupni proces uspostavljanja prvog kontakta koristeći se Zemljom kao primerom. Pojam promene uloge Galaktičke Federacije u vašem sunčevom sistemu začet je pedesetih godina ovog veka osnivanjem posebnog odreda za vezu i kulturu dodeljenog ljudskoj civilizaciji ispod površine, a organizovanog pod pokroviteljstvom, kako je nazivate Agarte ili Šarnbale. To je velika civilizacija koja postoji u unutrašnjosti vaše planete. Taj određeni odred za vezu i kulturu dobio je kasnije zadatak da uspostavi prvi kontakt širokih razmera Galaktičke Federacije u cilju buđenja svojih vezista na Zemlji. Ti vezisti su svojevremeno odabrani zato što su bili upućeni u nauku i zato što je postojala nada da će oni preuzeti ulogu komunikacionih čvorova u mogućem kontaktu preko medijuma - način da se prenosi poruka Galaktičke Federacije.

Galaktička Federacija je takođe počela da osniva dodatne timove za vezu i kulturu u pokušaju da prevaziđe teškoće u uspostavljanju kontakta sa vladama na površini vaše planete, kao i glavnom organizacijom vaših država - Ujedinjenim nacijama. Ta aktivnost se proširila u poznim šezdesetim da bi bili spremni da se suočimo sa činjenicom da vaša civilizacija na površini uništava ekologiju vaše planete i da bi pripremili moguću evakuaciju ograničenog obima, koja je podrazumevala i plan o ponovnom povratku ljudskih bića na planetu Zemlju. U to vreme je ustanovljen Tim za Prvi Kontakt - tim sa veoma ograničenom ulogom nadziravanja.

Galaktička Federacija je osamdesetih godina uvidela da je od ključnog značaja da se obrati pažnja na razvoj događaja na Zemlji, ne kao na usud, već kao na proces preobražaja i povećanog stepena prosvetljenja. Takav razvoj je doprineo potrebi za novom vrstom organizacije. Nova organizacija je takođe nazvana Tim za Prvi Kontakt i prvi put je ustanovljena u prvoj polovini osamdesetih. Njegova misija se znatno proširila u odnosu na shvatanja na kojima je počivao Tim za Prvi Kontakt iz pedesetih, šesdesetih i sedamdesetih godina. Sadašnji Tim za Prvi Kontakt dobio je tada novi zadatak zasnovan na nadi da je prvi kontakt širokih razmera zaista moguć. Tu nadu je pothranjivala moguća korist od fotonskog pojasa koji se približava i zaključak do kojeg se došlo u Regionalnom Savetu Sirijusa da je moguće da se nova uzdignuta svest iskoristi za sprečavanje propasti.

U isto vreme Sirijusanci su takođe saznali za još jedan novi događaj. Njih su kitovi i Duhovna Hijerarhija Gospe Geje upozorili da razvoj uspostavljanja kontakta preinače u razvoj kojim se podrazumeva opšti proces uznesenja. Izmenjena politika je počela da se primenjuje krajem osamdesetih. To je omogućilo Sirijusancima da izmene polaritet Sunca i da istraže načine za prve početke procesa uznesenja. Istraživanja su doprinela dovođenju mnogih naučnih timova u vaš sunčev sistem koji će proučili biosferu na novi način -način koji će vašem sunčevom sistemu da omogući da se promenom vrati na ono kakav je bio u vreme Lemurije. To načelo obnove postalo je osnovno načelo kojim.se rukovode sve naučne i svemriske misije na vašoj planeti.

Kao posledica ove promene Tim za Prvi Kontakt - sa punim ovlašćenjem da deluje kao ˝misija dobrodošlice povratka Zemlje kući˝ - formalno je osnovan poznih osamdesetih. Imenovan je novi vođa čije ime ne smne da se otkrije sve do pred sam prvi kontakt, a njegov zapaženi napredak tokom poslednje dve godine doprineo je odluci da dođe do našeg spuštanja velikih razmera, a što se sada spremamo i da ostvarimo.

Zemlja je Ispitana početkom devedesetih da bi Tim u Prvi Kontakt Galaktičke Federacije mogao da pripremi misiju dobrodošlice kući. Taj postupak je izveden iz dva razloga: prvo, zato što je od suštinskog značaja za Galaktičku Federaciju da zna ko ste i šta ste; i drugo, da pomogne Timu za Prvi Kontakt u njegovoj misiji vraćanja Zemlje u stanje koje traži Duhovna Hijerarhija. Zato su u ta iscrpljujuća proučavanja bili uključeni naučni timovi koji su bili u stanju da ispravno ocene do kakvih poboljšanja i promena mora da dođe da bi se Zemlja obnovila i vratila u svoje prvobitno nedirnuto stanje.

Tim za Prvi Kontakt morao je da osnuje Komandni Štab koji čine 50 bića čiji je posao da nadziru izvršavanje tih brojnih zadataka. Komandni Štab je podeljen na odgovarajuće komitete koji su odgovorni za razne vidove nauke, tehnologije, itd., kao što je zahtevao odgovarajući Regionalni Savet Galaktičke Federacije. Regionalni Savet Sirijusa je dao timu za kontakt sva ovlašćenja nad celokupnim prostorom u vašem sunčevom sistemu koji uključuje planetu Zemlju, a pruža i pomoć vašem sunčevom sistemu tako što se stara o njegovoj odbrani. Evo jednog dijagrama koji objašnjava različite vidove misije Sirijusanaca. (Vidi Slika 30: Karta Tima za Prvi Kontakt.) Tu misiju (raščlanjenu na pet delova) treba da obavi Tim za Prvi Kontakt.

Prvi Deo: Veza sa Duhovnom Hijerarhijom Zemlje

Prvi deo misije je jednostavno nadgledanje promena Gospe Geje. Gospa Geja se razvila od pretežno trodimenzionalne Duhovne Hijerarhije sa pratećim moćima u višim dimenzijama u Duhovnu Hijerarhiju pete dimenzije sa istim moćima. Ta promena je dovela do toga da Tim za Prvi Kontakt osnuje komitet koji sada prati tu promenu u duhovnosti planete.

Drugi Deo: Oporavak Prirodne Sredine Planete.

Drugi deo misije čini proveravanje površine planete kao i njene unutrašnjosti. Ta naučna misija koja je upravo u toku doprinela je utvrđivanju naučnih postupaka neophodnih da se vaša planeta vrati u prvobitno stanje kako je tražila Duhovna Hijerarhija.

Galaktička Federacija smatra da je sada od ključnog značaja da se postojeći način vladavine na Zemlji zarneni ne-hijerarhijskim strukturama, budući da ljudi pune svesti sarađuju i zahtevaće demokratski način upravljanja.

Treći Deo: Kulturna Pomoć i Spuštanje.

Treći vid misije je kulturni i uključuje sam proces kontakta. Kulturna misija ustanovljena je iz dva razloga.

Prvo civilizacija na Zemlji je na pragu razvoja u civilizaciju koju čine ljudska bića pune svesti, a vrsta su čuvara. Njima se mora pomoći i pružiti podrška tokom prelaska u civilizaciju koja poseduje i tehnologiju i kulturu koja je ogledalo tog osnovnog zadatka.

Drugo, ta svrha podrazumeva da se na Zemlji uspostavi kultura galaktičkog čoveka, ali sa nekim izmenama u odnosu na raniju kulturu prenetu na vašu planetu u vreme Lemurije. Ta kultura se zove civilizacija Lire/Sirijusa. Taj pravac razvoja je potpuno različit od onog što sada postoji na Zemlji. Zato je doneta odluka da tu ulogu preuzmu posebni kulturni komiteti i timovi za vezu sa Sirijusa.

Četvrti Deo: Ekološki Dometi Zemljine Biosfere

Četvrti deo ove misije poverene Timu za Prvi Kontakt je da ustanove neophodne ekološke domete na vašoj planeti. Da bi to postigli neophodno je bilo da se vrate vremenski unazad i uporede prošlost sa sadašnjošću. Posledica tog postupka bila je postavljanje izuzetno dobrih programa za izmenu postojećeg izgleda površine vaše planete. Sada su u toku programi koji će Zemlju uspešno povratiti u njeno prvobitno stanje. Toj nameri su se sada posvetili kitovi kao vrsta Čuvara i Gospa Geja, a njihova volja će biti izvršena.

Peti Deo: Veza Galaktičke Federacije i Zemlje.

Peti i konačni vid misije Tima za Prvi Kontakt je da obezbedi odrede za vezu između Saveta Galaktičke Federacije i vaše neposredno predstojeće nove galaktičke civilizacije. Ta se misija sada ostvaruje, Tim za Prvi Kontakt se nada da će kad dođe do masovnog spuštanja. Članovi posebnih timova bili u stanju da obezbede neophodne veze i neophodnu podršku ljudima koji sada naseljavaju vašu planetu.

U okviru opšte misije Tima za Prvi Kontakt je da pruže podršku razvoju pune svesti kod svih ljudi na planeti Zemlji. Mora se takođe omogućiti svima pune svesti da ustanove odgovarajuće vladajuće strukture. Ta određena vlast će biti vlasi svetlosti i rasta, a ne hijerarhijska i autoritarna.

Posle masovnog spuštanja uspostaviće se privremeni vladajući savet u čiji sastav ulaze četiri grupe. Te grupe su sledeće: 1. odabrani članovi Saveta Centralnog Sunca Gospodara Metatrona; 2. mnogi Članovi Vladajućeg Saveta Agarte (Šambale); 3. odabrani savetnici za kulturnu razmenu i vezu sa Sirijusa kao predstavnici Galaktičke Federacije; i 4. grupe zaštitnika planete. Ti različiti članovi delovaće kao privremeni vladajući savet čija je jedina svrha da pripreme ljudsko stanovništvo Zemlje za novi oblik vladavine. Savet Centralnog Sunca Gospodara Metatrona imaće zadnju reč o tome kad će taj savet biti zamenjen stalnim savetom redosledom koji je predviđen božanskim planom i božanskim pravnim poretkom.

Galaktička Federacija je sada u procesu razrade konačnog plana - svih pojedinosti vezanih za misiju Tima za Prvi Kontakt i dalji tok događaja posle uspostavljanja kontakta. Misija Galaktičke Federacije se temelji na miru i ljubavi. Stoga, svi koji k vama dolaze kao pripadnici Galaktičke Federacije ponašaće se na Zemlji kao vaša starija galaktička braća i sestre koji nameravaju da s ljubavlju, pažnjom i brižnošću ostvare misiju spašavanja.

Sve što Tim za Prvi Kontakt Galaktičke Federacije traži od vas dragi čitaoci, jeste da prihvatite činjenicu da se nalazite na pragu velike promene u ljudskoj svesti. Zemljani su na putu da se prepuste zadivljujućoj sudbini koju su vam najavila proročanstva u vašim velikim verskim spisima. Kao bića pune svesti vi ćete postati deo velikog trojstva starateljstva o kome smo govorili ranije u ovoj knjizi. Molim vas postanite svesni te odgovornosti i počnite sada da se pridržavate njegovih načela.

Na kraju vas molimo da počnete da osnivate grupe zaštitnika planete, koje su od presudnog značaja za uspeh našeg programa, da bi pomogli i podržali kako preobražaj/proces uznesenja svoje planete tako i svoj. Za vašu planetu i svekoliki život na njoj u toku je veliko uzbudljivo vreme promena. To je vreme koje će uskoro biti prožeto radošću i duhovnim ispunjenjem! Mi iz Galaktičke Federacije smo srećni što znamo da su vaša planeta i vaši drugovi, članovi sunčevog sistema, pred ostvarenjem najčudesnije sudbine!

Sigurni smo da imate brojna pitanja o onome što smo upravo izneli. U sledećem odeljku Virdžinija će ponavljali pitanju Vašti u vezi sa porukom o ˝Galaktičkoj Federaciji˝.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.4818 sek. Broj pronadjenih pojmova: 40;   [ Isključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA