POVRATAK PLEMENA PTICA - Poglavlje II
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
UKLESANO U KAMENU
 

Sačuvani u afričkim mitovima o stvaranju, poštovani od australijskih Aboridžana, zapamćeni u narodnim tradicijama svih ljudi na zemlji, mi smo Plemena Ptica, Solarni klan, Deca zvezda. Mi smo izvor sveg rođenja, načina na koji duhovno stvaralaštvo poprima oblik na ovom svetu i u svim višim svetovima. Individualizovani. Inteligentni. U obličju duhovnog bića, mi smo opipljiv uticaj suočavanja svemoćnog Tvorca sa materijalnim svetom.

Oslobađajući naše identitete u provali radosti koja ih prevodi u svetlost, izlivamo se sa naših matičnih zvezda, jašući na talasima svetlosti preko okeana svemira dok ne stignemo na ovaj svet. Svaki od. nas potiče sa druge zvezde. Pa ipak, naše biće je izvor svake zvezde. A u tom Biću mi smo jedno.

Na početku, radili smo na katalizovanju biološkog života u okeanima ovog sveta i nadgledali rast i razvoj inkarniranih stvorenja. Ovo smo činili i kada smo se odevali u fizički oblik, kao i kada smo ostajali blistava bića od čiste svetlosti. Kroz sva rana razdoblja na ovoj zemlji, kada je bilo neophodno da uzmemo fizički oblik, to smo činili kroz svestan proces materijalizacije, proces koji nam je omogućavao da u naša svetlosna polja uvučemo, za samo koji trenutak, atome i molekule koji bi nas odenuli u materiju.

Oblici koje smo preuzimali tokom ovih ranih razdoblja zemlje imali su ljudsku formu, premda nešto prozračniju i manje čvrstu u odnosu na tela koja vi danas nosite. Međutim, materijalizovanje nam je oduzimalo dosta energije i pažnje koji su nam bili potrebni da bi mogli da održimo tela koja smo obukli. Tako, premda su nam ta tela pružala prednosti koje imaju fizički instrumenti za stvaranje, održavanje ovih instrumenata bilo je mučno i odvlačilo je našu pažnju. Želeli smo da se više posvetimo našem stvaralačkom radu, a manje održavanju tela pomoću kojih smo stvarali.

Rešenje smo, naravno, pronašli u stvaranju fizičkog oblika koji bi bio samodovoljan, fizičkih tela koja bi imala dovoljno psihičkih sposobnosti da stvaraju za sebe ega, stvorena da rade u bliskoj saradnji sa nama, kako u odražavanju naših ljudskih projekcija, tako i u našem nastavljanju rada u stvaranju na fizičkoj ravni.

Prvim biološkom ljudskim bićima preneli smo ovu poruku:

Mi smo vaši duhovi. Naše prisustvo u ovoj rečnoj dolini je ono što vas je prizvalo iz zemlje. Vi ste nezavršeni, nepotpuni; još niste sve ono što biste mogli da budete. Nešto od onoga što sada posedujete predstavlja razvoj u pravom smeru, ali deo onoga što sada mislite da ste vi, u stvari je, ono što će jednoga dana postati samo posteljica iz koje ste rođeni. Dozvolite nam da vam pomognemo da ovo raščlanite u sebi, kako biste cenili svoja tela kao prebivalište Velikog Duha, dok bi vaš um i vaša srca ostali otvoreni za saobraćanje sa nama. Vremenom, naše druženje će se pretvoriti u mešanje tako da ćemo i vi i mi spoznati sebe kao jedno izvan fizičke ravni. U sjedinjenosti upoznaćemo potpunost.

Jedna određena zvezda među zvezdama koje vidite kako svetlucaju na vašem noćnom nebu, šalje vam svoj duh na zemlju da bi se inkarnirao u vašem individualnom ljudskom obličju. Vaš ego je sačinjen tako da pomogne tom duhu (kome nedostaje vaše poznavanje hladnijih carstva) da ostane inkarniran ovde.

Ostaćete nedovršeni sve dok se ne povežete sa zvezdanom svešću. Vi još ne znale vašu vlastitu materijalnu niti duhovnu prirodu. Saznaćete vremenom. Ali ako želite da vam pomognemo sada da mirno proživljavate ovo dolazeće doba u kome će se vaša vrsta umnožavati i ispunjavati zemlju, morate uvek da se sećate da treba da poštujete vrednosti naših duhova, upravo kao što mi poslujemo vas i vaše vlastite materijalne vrednosti. Vremenom će ove razlike da nestanu i mi ćemo spoznati sebe kao jedno; ali za sada, moramo da nastupamo oprezno, ispoljavajući jedni prema drugima strpljenje i poštovanje.

Ega prvoinkarniranih primila su ovu poruku sa radošću. Bili su oduševljeni izvesno vreme. Iskreno su nas volela i delila našu želju da vidimo uspešno ostvaren plan Velikog Duha.

Međutim, kako su meseci ovog prvog doba prolazili, spremnost da stvaralački odigraju svoj deo uloge počela je da jenjava medu nekima od inkarniranih.

Šta se događa kada se glumac kome je dodeljene neka sporedna uloga pobuni i odigra glavnu ulogu? A pritom ne zna ni ceo komad?

Bili ste tamo, na početku. Mogli bi da se setite.

Izvesna plemena medu prvim ljudskim bićima otkrila su da je mogućnost njihovih pet kanala prijema opažanja tako uzbudljiva i da uliva takvo strahopoštovanje, da su zaboravili, kada su prvi vekovi njihovog boravka na zemlji prošli, da je opažanje isto tako bilo moguće i na intuitivnim i imaginarnim frekvencijama. Ovakav previd je bio značajan, jer mašta i intuicija su bile unutrašnji uređaji za vezu, namenjeni održavanju bliske i česte veze anđeoskog duha sa njegovom ljudskom projekcijom tokom rane faze povezivanja.

Kako su ova prva ljudska plemena sve veći naglasak stavljala na fizičko, njihovo ponašanje se sve više i više usredsređivalo na čulna svojstva. Kako je vreme prolazilo, izvesna ega su počela da prisvajaju pravo donošenja odluka u carstvu duha u kome do tada nisu imala iskustva. Počela su toliko mnogo pažnje da poklanjaju svojim telima, da su zaboravila razlog zbog koga su im uopšte i bila data tela.

Vidljiva, ali ipak nesrazmerno uticajna manjina vaših najranijih predaka postala je zaslepljena čulnim stvarima. Oni su bivali sve manje svesni naše svesti ili informacionih postavki koje smo doneli od Velikog Duha. Povezivanje između duha i ega, do koga je trebalo da dođe, nije moglo da se ostvari u takvim uslovima. Ta ega su počela da gledaju u našim duhovima "strane" elemente. Zaboravili su da su duh i ego dva izraza istog prisustva, da je svako ljudsko telo stvoreno prisustvom duhovnog bića na materijalnom planu. Zaboravili su da su bili odrazi našeg duhovnog prisustva u materiji.

Vremenom, telo i njegova fizička svojstva su postali njihova jedina stvarnost.

Kada bi neko pleme počelo da razmišlja o saradnji sa nama kao o radu sa nevidljivim ne fizičkim bićima (koja nisu mogli da vide svojim očima, ali za koja su osećali da sleću, kao ogromne ptice, na ogranke njihovog centralnog nervnog sistema), hvatao ih je strah.

Umesto da vide vrednosti našeg razdraganog duha kao bogatu osnovu za saradnju sa njihovim vlastitim i održivim fizičkim vrednostima, ega ovog plemena su počela da se plaše ove zdrave i sasvim dopunjavajuće razlike u sistemima vrednosti. Oni su prenaglašeno isticali brigu za svoja fizička tela, koja im je bila data sa razlogom, i počeli da posmatraju naše duhove kao nedostatak potrebnog poštovanja prema fizičkoj ravni. Oni su odbacili naše duhovne vrednosti, smatrajući ih nečim bezvrednim i neodgovornim. Identifikovali su se sa komadićima slagalice, videvši u njima vlastitu celovitost. Nisu shvatali da su, čineći tako, oni ustvari odbacivali njihova istinska sopstva i umesto njih se opredelili za nestvarna, smrtna obličja. Usredsredili su se na senke, a ne na bića svetlosti koja su stvarala te senke.

Posmatrajući duh kao nešto izvan sebe, ega su se odvojila od unutrašnjeg pravca koji je trebalo da ih vodi ka umnožavanju i procvatu njihove vrste na zemlji. U ovim plemenima, inkarnacija naših anđeoskih duhova bila je onemogućena, ljudska tvorevina nedovršena. Bez saradnje ega nije moglo da dođe do potrebnog povezivanja duha i ega.

Ljudska tvorevina je još bila u fazi kada su ljudi vođeni egom jurili u džunglu. Mi smo vikali za njima:

Šta god da činite, ne presecajte vezu sa nama! Bez opažajnog upliva naših nevidljivih duhova, nikada nećete moći da opstanete kao svesna bića u džungli podsvesne materije. Vi nemale pogled na širu sliku. Nećete videti šumu zbog drveća. Vratite se! Ne možete da ostanete svesni ako vas podstiče strah, Upoznaćete tugu, patnju i smrt.

Ali ego-ljudi nisu obraćali pažnju na naše upozorenje i otputovali su u svetove iluzije. Njihov strah je pobudio emocionalno vrtloženje, koje se u vidu pucketanje javilo kao neprekidna smetnja na frekvencijama koje su služile za njihovo povezivanje sa nama. Dalje opštenje sa njima više nije bilo moguće. Morali smo da ih pustimo da odu. Njihova slobodna volja bila je bitan element u velikom, zemaljskom periodu inkubacije do koga je došlo.

S prolaskom milenijuma, strahom stvorena ega počela su da pokoravaju druga plemena prvih ljudi. Počeli su ratovi. Broj ega koja je stvorila ljubav se smanjivao. Konačno, motivisanost strahom je potisnula motivisanost ljubavlju kao vrhovno ljudsko božanstvo. To ne bi trpeo nijedan drugi bog.

Tako se dogodilo da su ega zauzela središnji položaj u ljudskom postojanju.

Posledice su bile veće nego što je bilo ko mogao i da pretpostavi. Ljudska društva koja su prvobitno bila povezana nežnim strujama plemenske naklonosti počela su da se raspadaju i propadaju. Kao bezumna zver, divljaštvo ere pećinskog čoveka je zavladalo zemljom. Svet duhova je izbrisan, radna uputstva Velikog Duha za pravilno korišćenje ljudskog tela su zanemarena, upravljački sistem sa zemljom je pretrpeo kratak spoj.

Naši komunikacioni sistemi, smišljeni da nas povezuju sa našom tvorevinom, biii su u kvaru. Nije nam ostalo ništa drugo nego da izvana vodimo buntovna plemena i verujemo da će na kraju ipak naučiti.

Čeznuli smo da ponovo vidimo kako naši ljudi lagano trče kroz šume i livade stvarajući pesme koje će doneti radost zemlji i njenim stvorenjima - ne mučeći se u bolovima, kako grade svoje kolibe i kućice duž zbijenih rečnih obala. Čeznuli smo da vidimo kako su ratnička društva prestala da pozleđuju jedna druge i očajnički prizivaju likove Boga sada uklesane u kamenu. Žudeli smo da ih vidimo kako su ponovo progledali i svojim očima videli duh živog Boga koji je i Tvorac Majke Zemlje i večne mene Duhovnog Plamena Sunca. Čeznuli smo da nas ponovo sa dobrodošlicom prime da bi završili plan naboljeg mogućeg razvoja našeg svetog sveta.

Ali do vaših predaka je tada bilo teško, tako teško ponovo dopreti. Jer kada su ljudska bića presekla svoju vezu sa Velikim Duhom, stupila su u carstvo sumraka podsvesti gde je preovladavala evolucija, obrazovanje i gruba pravda. Gospodari karme sitničavo su vladali ovim svetovima sumraka, kao dobro obučene sudije propisivali su sve, i šta je pogrešno i šta je ispravno, vodeći računa da se u knjigama, na kraju svakog doba, saldo u potpunosti slaže.

Da bi vas spasli u što je moguće većem broju, izolovali smo zatvorene sisteme - plemena, narode, pa čak i cele kontinente - kako bi se sačuvala prava njihovih stanovnika da izaberu svoj vlastiti oblik obrazovanja.

Desetine hiljada godina je prošlo, ispunjeno mnoštvom epopeja, istorijskih događaja i pustolovina.

Mi, iz anđeoskih svetova, sačuvali smo sklad u onoliko zemalja u koliko smo to mogli da učinimo. Hiljadama godina smo sprovodili blagotvorni nadzor nad ratničkim rasama. Mnoge tradicije se još uvek sećaju ere našeg vodstva kao "doba bogova". Ali, kako se broj vaših predaka povećavao, rod Ptičijih plemena se postepeno povlačio. Dobronamerno, dali smo prostor ciklusu vašeg učenja da se odvija.

Nekolicina inkarniranih, čija su ega još uvek volela i služila duhove Boga, tihi, miroljubivi ljudi, otišli su u brda, planine ili na ostrva širom sveta kada su ratnička plemena počela da donose suviše nevolja u njihove rodne zemlje. U nekim od ovih plemena mi smo bili u potpunosti inkarnirani. U drugima, naše vodstvo je bilo vidljivo, ali oni su nas videli kao vanzemaljska bića, odvojena od njih samih. Prve smo vodili iznutra, druge spolja. Sa njima smo odlazili na viša mesta, a ako je bilo potrebno, i na još viša. Konačno, većina nežnih je odletela na nebo da bi čekala, odlučivši da se ne inkarnira.

Ali čak i tokom vremena u kojima nismo bili u stanju da se u potpunosti inkarniramo, mi smo vas i dalje obrazovali, podučavali i, kao što ćete videti, uticali na tokove vaše ljudske istorije.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0038 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA