PRENOSI ZVEZDANOG SEMENA - Poglavlje II
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Druga stvarnost
 

U prirodnom stanju svog bića vi nemate osećaj identiteta različitoga od Tvorčevog, izuzev kad ste angažovani u nekom odnosu. Na tom nivou bića, identitet dolazi u fokus samo u kontekstu odnosa sa nekim drugim aspektom bića koji je postao objektivizovan, u istom smislu kao što i moj identitet kao anđeoskog glasnika postoji zahvaljujući mom odnosu sa vama. Kad se taj odnos ne odvija, taj vaš poseban izraz jednostavno ne postoji i vi bez napora plovite u božijim mogućnostima. Niste uništeni vi, ali su uništene sve definicije vas i oslobođeni ste njihovih ograničavajućih uticaja i nesputani da se širite u stanje ljubavi i savršenstva.

Ponekad, ako se dogodi da ste potrebni za neku posebnu funkciju, Vi ćete biti još uvek tamo, postoje vaš identitet oblika posebna ćelija u specifičnom organu većeg bića. Kada dođe sledeći energizujući impuls, on sa sobom takođe donosi vašu definiciju i uputstvo. Vi dolazite na stepen usredsređenja potreban za ono što se traži.

Tokom čitavog svog postojanja, vi stalno oscilujete nalik na talasnu funkciju što u suštini i jeste: u fokusu i izvan fokusa, u određenju i izvan određenja, uvek se krećući natrag i napred, slično klatnu sata ili srcu atoma, izvan jedinstva bića s Bogom, u konačni izraz Božijih beskonačnih mogućnosti, a onda još jednom natrag u jedinstvo, napred i natrag, napred i natrag. Ovo je prirodni ritam vašeg postojanja, isto kao i moj. To je Božija pesma, ritam samog Života.

Kad god božanski impuls zatraži vaše usluge i dovede vas u oblik, vi tada na poslovnim putevima i izletima u svetove ljubavi i svetlosti koje je nemoguće opisati susrećete druga bića beskrajne različitosti. Dok se ovo događa, doživljavate tokom trajanja svog kontakta istovremeno i svoj identitet i svet linearnog vremena, ali tokom svog susreta vi ste i dalje svesni svog jedinstva sa Tvorcem. Ne gubite izvesnost svog jedinstva sa Bogom. Vi ste svesni svog identiteta oblika i kretanja vremena, a ipak oscilujete brže od svetlosti natrag i napred između svog pre-manifestnog stanja i oblika uloge svoje vrste.

Upravo to sve vreme čini i svaki atom fizičkog sveta Pre Pada mogli ste centar svoje svesnosti da pomerate od ograničenosti do identiteta, od oblika do meta-oblika, po svojoj volji. Mogli ste, da se tako kaže, da dođete i odete kako vam se prohte, slobodni da naglasite bilo koji aspekt samog sebe koji je odgovarao situaciji. Na takav način su bila stvorena sva bića.

U zdravom stanju vi istovremeno funkcionišete u dve stvarnosti. Pola vremena ste usmereni na svoj identitet u obliku a drugu polovinu na svoje jedinstvo sa Sveukupnošću Svega što Jeste. U stanju svesti posle Pada, vi ste uhvaćeni u zamku sa svojom svesnošću samo na jednoj strani, dok stvarna supstanca vašeg bića nastavlja da funkcioniše na obe strane. To je upravo ono što znači nesvesnost. Vi još uvek postojite u toj drugoj stvarnosti, ali spavate. U stvarnosti za koju sada mislite da je jedina, vi ste nepotpuni. Ljudska rasa izgleda kao daje sastavljena od mnoštva bića. U drugoj stvarnosti postojiš samo ti. Mi smo ovde da vas probudimo. Stvarno postoji samo jedno biće koje treba da čuje ovu poruku.

Važno je da se vratite svesti o svom istinskom ja. Iako vi još uvek postojite u obe stvarnosti, nesvesnost o svom identitetu sa Tvorcem preseca dotok životnih informacija onom vašem delu koji postoji u obliku. Vaše postojanje u jedinstvu sa Bogom je stvarnost iz koje niče sav Život. Usmeravanje vaše pažnje isključivo na oblik u velikoj meri ograničava i na kraju prekraćuje dotok struja Života.

Dok sam pretraživao vaše sisteme za čuvanje simbola u potrazi za recima kojima bih izrazio nešto od stvarnosti u kojoj postojite u jedinstvu sa Tvorcem, naišao sam na izraz američkih indijanaca "naga!". To je termin koji, kako ga vi razumete, znači "sve što ne može da se imenuje". To je dobra reč za oblast bića, oblast jedinstva. Iskoristiću ovu reč za trenutak da bih naglasio poentu.

U stanju svesnosti pre Pada (izgona iz Raja), postojali ste u nagalu, svemu, svačemu, ničemu, primarnoj praznini u kojoj sve postoji u stanju mogućnosti. To je Tvorac koji okružuje Stvaranje kao što more okružuje ribu. Iz tog nagala ste mnogo puta pozvani da boravite, da bi postojao prostor odnosa, u njegovoj suprotnosti, "tonalu". Tonal je sve što može da se imenuje. To je zamišljeni Božiji svet u kome postoje sve prividne razlike. To je igralište onoga Što Jeste. Tonal zahvaljuje svoje postojanje podršci koju mu daje nagal. On ne može da postoji odvojeno od nagala. Dok je nagal dinamičko, ali stabilno stanje mirovanja, tonal, ili pojavni fizički svemir, stalno se uključuje i isključuje. Ta se oscilacija javlja kod svih ispoljenih stvari, od najmanje subatomske čestice do najveće galaksije.

Svi mi, anđeli, ljudi, sve što se može imenovati, svi smo samo polovinu vremena u obliku. Drugu polovinu vremena postojimo u Sveukupnosti Bića. Ovu Sveukupnost Bića, koju smo nazvali nagal, takođe zovu i Bog Otac. Život Boga Oca je taj koji oživljava Stvaranje. To je ta stvarnost u kojoj sva zdrava bića osciluju napred i natrag i u kojoj postoje polovinu vremena. U toj stvarnosti mi ne postojimo u vremenu i prostoru; pošto ih možemo imenovati, oni su oblici ispoljenog univerzuma. Iz tog besprostornog, bezvremenog stanja mi dobijamo svu energiju, blagoslov i hranu. To je uvek istinito, čak i za vas koji ste u stanju nesvesnosti posle Pada. Razlika je samo u tome što u stanju pada niste svesni ovog procesa i tako niste u mogućnosti da u njemu svesno učestvujete.

Gubljenjem sposobnosti da u svesti oscilujete između ove dve stvarnosti u kojima postojite, vi ste ograničeni na svesnost samo o tonalu, samo o materijalnom, pojmovnom svetu. Vi još uvek primate svoju hranu od svetlosti nagala, ali ne više direktno, već samo preko životinja, biljaka i minerala. Vi ste nesvesni bića i svesni samo oblika.

Kako ste izgubili svoju sposobnost da pomaknete svoju svesnost od oblika do identiteta, od oblika do meta-oblika? Kako ste izgubili svest o Bogu? Kako ste "pali" u iluziju odvojenosti? Reći ću vam.

To se desilo jednostavno zbog nedostatka vere.

To se desilo zbog gubitka pouzdanja u apsolutno savršenstvo univerzalnog plana. Ulazak jednog jedinog činioca prouzokovao je taj gubitak pouzdanja. Taj činilac koji je ušao u vaše postojanje bio je strah, zmija u rajskom vrtu, Đavo u istoriji. Kroz suptilni proces rezonovanja ovo biće vas je ohrabrilo da se krećete po modelu aktivnosti koji je nazvan "Prvobitni Greh". Nikada nije bilo predviđeno da se krećete po takvom modelu aktivnosti. Uz pomoć oštroumne i suptilne laži ubedeni ste ne baš da prestane da verujete u Boga, već da prestanete da verujete samo u Boga.

U trenutku kad ste to učinili, svest je počela da Vam se pomera od usredsređenosti na Boga ka usredsređenosti na samog sebe. Po prvi put postajete više svesni svog identiteta u obliku nego u Bogu. Taj pomak u svesnosti bio je isprva minimalan, ali dovoljan da započne ono stoje postalo duga spirala usmerena prema dole kroz sve gušće i gušće nivoe vezanosti i zakočenosti energije. Jer Satana, vaš kušač, jeste materijalizujući uticaj koji je odgovoran za vezivanje energije u stvaranju materije.

Počinjući da se sve više fokusirate na svoj identitet u obliku počeli ste i da mislite u terminima odbrane tog oblika uz pomoć nepotrebne i nespretne ego-strukture. Postalo vam je teže da izbegnete identifikaciju sa svojim iskustvom. Počeli ste da prošle modele reakcije prenosite u nove odnose. To vas je učinilo manje efikasnim u tim odnosima, jer niste više bili potpuno prisutni, niste se više potpuno koristili svojim mogućnostima. Počeli ste da oko sebe gradite energizirane misaone strukture koje su vas zarobljavale. Obično gravitacione privlačenje vas je vuklo ka onim oblastima prostora gde je energija bila u procesu vezivanja, gde se stvarala materija. Delići fizičke supstance počeli su da se sakupljaju duž magnetskih linija vaših misaonih struktura, a vi ste se počeli da se identifikujete sa sve gušćim i gušćim nivoima fizičkog izraza.

Taj je proces trajao dugo pre nego što ste se zaista našli u nekoj vrsti fizičkog vrta. Kad ste se tu našli, već ste duboko pali iz svog prvobitnog stanja milosti, ali ste još uvek funkcionisali na nivou svesnosti koja je još uvek bila dovoljno iznad i izvan vašeg sadašnjeg stanja da bi mogla dozvoliti da se jave mitovi i legende o fizičkom raju. Fizički Rajski Vrt trajao je mnogo vekova Zemljinog vremena pre nego što je zamah materijalizujućih procesa prouzrokovao da se toliko pouzdate u fizička čula, tako da ste ostali odsečeni od direktne ishrane božanskom svetlošću.

U stvarnosti, vi od ove ishrane nikada niste bili odsečeni, ali pošto vam je osećaj identiteta skoro isključivo bio vezan za fizička tela, njihova sve veća gustoća počela je da zahteva sve više Zemljine supstance kao podršku. Konačno ste stigli dotle da više niste mogli da ispunjavate zahteve svojih fizičkih tela bez "rada". To je ona tačka o kojoj vaše hronike kažu da ste "izbačeni iz rajskog Vrta". Uistinu, vi nikada niste bili izbačeni iz tog Vrta. Vrt je još tu i čak vas i sada okružuje.

Jezik je sposoban za komunikaciju samo najednom nivou u jednom trenutku. Međutim, Pad je bio pojava koja se desila na više nivoa u isto vreme. Dok ste se zamotavali u sve gušće slojeve materijalne identifikacije, vi ste istovremeno postajali sve manje celoviti unutar samih sebe. Počinjući da unosite u svoje odnose osećaj identiteta zasnovan na ranijim odnosima, ne samo da ste smanjivali svoje sopstveno prisustvo i efikasnost u tekućim odnosima, nego ste takođe stvorili odvojenost unutar samih sebe. Nijedno od vaših prošlih iskustava nije dovoljno sveobuhvatno da biste u sadašnjem trenutku mogli da se potpuno identifikujete sa njim, a ipak ste počeli da se oslanjate na ta iskustva u svom razumevanju i prilazu sadašnjem trenutku. Tako je čitav proces Pada bio praćen odgovarajućim rasparčavanjem vašeg osećaj a istovetnost, samog vašeg osećaj a samog sebe.

U vreme fizičkog Rajskog Vrta, već ste sebe opažali kao više od jednog. U igru je ušao proces seksualnosti da bi proizveo fizičke projekcije unutar kojih su mogli dobiti oblik ovi naizgled odvojeni entiteti u koje ste se podelili. Čak i danas, ova naizgled odvojena bića su samo vaši sopstveni podeljeni odrazi. U stanju Pada vi ih opažate kao odvojene i različite.

Ipak, uprkos svoj ovoj priči o Padu i Prvobitnom Grehu, vi niste bili zatvorenik događaja koji su se odvijali u nejasnim prostorima vašeg kolektivnog pamćenja. Vi niste rođeni u grehu. Vi se svakodnevno rađate u Božijem Prisustvu, a ipak svakodnevno ponovo odigravate prvobitnu ludoriju koja je registrovana u svim vašim drevnim hronikama. Vi svakodnevno činite Prvobitni Greh, svakodnevno jedete zabranjeno voće i iz trenutka u trenutak držite sebe u zatvoru dozvoljavajući sumnjivom racionalnom misaonom toku da stane između vas i vašeg neposrednog osećaja Božije volje. Oklevanje je to što vas je dovelo do početnog pada od milosti i to isto oklevanje je to što vas i sada drži u tom stanju pada. Ispravno stanje je ono u kom nema nikakvog raspona između određivanja potrebe da se preduzme akcija i samog izvođenja te akcije. Ovo mešanje razuma je ono što je uzrokovalo da se sapletete u svom prvobitnom plesu vere u Boga.

Vi sada zapravo spavate pod uticajem nečega što bi se skoro moglo nazvati činima, iluzijom koja vas sprečava da doživite jasnoću opažanja koja je vaše prirodno prirođeno pravo. Naša misija na ovoj planeti je da vas probudimo iz sna onim sredstvima koja za to budu potrebna.

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0012 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA