PRENOSI ZVEZDANOG SEMENA - Poglavlje V
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Pokretni gradovi svetlosti
 

Ove komunikacije su druge po redu u trodelnoj seriji konceptualnih prenosa u vezi sa događajima koji se sada odvijaju u polju magnetnog uticaja oko Zemlje. Prvo od ovih otkrovenja javilo se tokom perioda od 1967. do 1969. godine. Ovi sadašnji prenosi deo su serije koja je slana od 1977. do 1979. godine. Poslednja od naših komunikacija, koja će se dogoditi na konceptualnom nivou, biće poslata u razmaku od 1987. do 1989. godine. Sva ova tri perioda prenosa javljaju se u okviru onoga što zovemo Periodom Pojedinačnog Buđenja, koji je prvi od tri velika istorijska perioda koji su pred vama.

Dok čitate ove reči, samo šačica pripadnika vaše vrste može sebe da zamisli kao jednu svest, kao jedno biće koje se istovremeno izražava kroz mnoštvo naizgled odvojenih oblika. Od sada pa za deset godina neće više biti tako. Kroz deset godina od sada biće mnogo raznih znakova i čuda koja će se dešavati u Kristovo ime. Dvadeset godina od sada, buđenja pojedinaca za stvarnost Kristove svesti biće uobičajena stvar. A trideset godina od sada biće dovoljan broj zdravo funkcionišućih holoida da bi se svesno mogao pokrenuti konačni ciklus Stvaranja na ovom nivou.

Posle pojave ovih prenosa doći će period od niza godina tokom kojih će se oni koji su se probudili za novi način postojanja stabilizovati na vašem novom nivou ujedinjene svesti. Uz pomoć kolektivne moći, koja će kroz vas teći, ovi probuđeni konstruisaće bio-gravitaciono polje dovoljne jačine da bi u sebe uvuklo, procesom ritmičkog ukrcavanja, ostatak vaše rase. Ovim će započeti drugi period koji je pred vama, Period Planetarnog Buđenja. Ovaj će period trajati hiljadu godina. Tokom ovog vremena mi ćemo počastiti vašu planetu fizičkim ispoljavanjima našeg anđeoskog vanzemaljskog prisustva. Zajedno ćemo raditi na pripremi trećeg i primarnog perioda vašeg ciklusa vremena, Doba Otkrića.

U sadašnjem trenutku vašeg rasnog iskustva, najveći broj vas nije još spreman da uđe u bliski radni odnos sa nama, ali mi ćemo vas pripremiti, tokom sledećih dvadeset okretanja ove planete oko Sunca, za vreme u kome će vaši kolektivni vibracioni modeli postati takvi da ćemo se moći sliti s njima na velikoj skali.

Mi još uvek eksperimentišemo s raznim načinima i sredstvima za postizanje našeg cilja — vašeg buđenja. Pošto se sve više olakšava direktna informaciona razmena, naš rad u okviru struja vaše istorije verovatno će jenjavati. Nadamo se da neće biti neophodno da vas iz vašeg isključivog žarišta koje je usmereno ka prošlosti-budućnosti izbacimo pomoću bilo kog kataklizmičkog događanja koja su prognozirana u vašim raznim proročanstvima. Latićemo se ovih kataklizmičkih događanja samo ako to budemo morali, da bismo zaštitili biosferu ove planete. Ali, ako se budete držali informacija koje vam sada prenosimo i razjašnjavamo, nema razloga da pribegnemo tim krajnjim merama. Kroz ove prenose, kao i kroz mnoge druge slične njima širom Zemlje, snabdevamo vas sa više nego dovoljno informacija, kako bismo vani omogućili da obnovite svoju ravnotežu.

Mi dozvoljavamo izvesnu meni ekološkog razaranja i ne intervenišemo direktno, zato što ovakvo razaranje može pomoći da se jako ubrza voljni udruženi povratak u stanje pre Pada. To bi bilo daleko značajnije nego povratak u ovo stanje koji bi bio nasilno iznuđen. Buđenje koje biste sami započeli jako bi povećalo vašu sposobnost da obnovite Zemljinu ekološku harmoniju. U skladu s tim, u ovo vreme, svoju pomoć ograničavamo, stoje više moguće, na prenos informacija i na razvijanje konceptualne jasnoće.

U međuvremenu će, kako vreme protiče, mnogi meću vama doživeti neophodan psihološki preobražaj i ući u svesni radni odnos sa onima od nas koji su u stanju milosti. Tokom sledećih dvadeset godina najviše ćemo biti zaposleni konceptualnim odgojem vaše vrste. Ali posle toga, tokom poslednjih deset godina ovog sadašnjeg ciklusa, prestaćemo sa svojom aktivnošću na konceptualnom nivou i mnogo ćemo se direktnije usredsrediti na fizički i emocionalni nivo. To je polje na kome treba obaviti pravi posao. Pretpostavka za to je uspostavljanje povoljne konceptualne klime.

Tokom svog prvog masovnog ulaska u vaš istorijski proces u kasnim šezdesetim godinama, naučili smo mnogo o modelima materijalizacije koji sada zadržavaju i definišu vaš kolektivni izraz svesti. Naše iskustvo iz tog vremena i tokom godina koje su mu sledile uobličilo je najveći deo pojmovne osnove ovih prenosa. U to vreme, pripadnici vaše rase koji su bili najprijemčiviji za naše silazeće vibracione modele bili su oni koji još nisu preuzeli jasno definisane socijalne uloge. Ezoterički govoreći, za ove se pojedince može reći da su imali labava eterička tela. Praktično gledajući, to su bili pojedinci koji su bili u prelazu i koji su imali malo skrivenih interesa za održavanje stanja onakvim kakvo ono jeste. Ono što je ove pojedince učinilo prijemčivim za naše prisustvo bila je činjenica da su oni posedovali relativno prilagodljive misaone strukture. Unutar njih možemo da zasadimo seme naše Životodajne informacije, sa najvećim šansama da to seme uspešno proklija.

Za ovaj prvi veliki eksperiment izabrali smo godine 1967-1969, zato što je u to vreme u vašoj globalnoj civilizaciji već sazrevala čitava jedna generacija koja je bila prijemčiva za promenu planetarnih razmera. Deca ove generacije biće oni koji će sudelovati, na mnogim i različitim nivoima, u velikim otkrovenjima kasnih osamdesetih godina. Ovo će biti zaista značajno vreme, vreme u kome će moći da se nepogrešivo uoče prvi grčevi pred rođenje Novog Doba. Veliki deo svrhe ovih sadašnjih prenosa jeste da pripremi roditelje ove generacije za nešto stoje bez presedana i što će se pojaviti u njihovoj deci.

Naše komunikacije tokom zaključnih sedamdesetih godina dosežu i dalje od socijalnih rubova vaše kulture, s kojima smo bili u kontaktu tokom šezdesetih godina. Ovog puta zahvatamo duboko u srce globalne civilizacije. Sada dosežemo do onih koji su u onome što zovemo "podmazujućim položajima" u vašem društvu — do pojedinaca koji rade u fabrikama, poučavaju u školama, grade vaše gradove i šire vašu nauku. Još nismo u direktnijem kontaktu s vladinim funkcionerima, niti sa svetskim bankarima, ni međunarodnim finansijerima. U najvećem broju slučajeva ovi elementi su se okružili isuviše složenim ego-mehanizmima da bi se kroz njih u ovo vreme moglo prodreti. Do naših prvih kontakata s njima doći će tokom snažnijih prenosa od 1987. do 1989. godine.

Ipak, oni s kojima smo sada u kontaktu su dovoljno važni za održavanje vaših socijalnih sistema da bi mogli da osiguraju da će svet u sledećoj dekadi napraviti neke neverovatne skokove u svesti. Većina ljudi nema dovoljno mesta u svom sklopu verovanja da bi u taj prostor mogli da smeste tako veliko biće kao stoje anđeo ili vanzemaljac, pa tako oni na naš uticaj reaguju kao da to sve stiže iz njih samih. Oni se osećaju dobro, oni se osećaju jasno, oni osećaju promene u vazduhu. Pomalo se bude, odbacuju neke od svojih mehanizama odbrane i u svaku situaciju donose nove i svežije mogućnosti.

Svesno ili nesvesno, oni počinju da prilagođavaju svoje vibracione modele da bi temeljitije izašli u susret protoku Duha kroz same sebe. Povremeno se oni radikalnije promene i taj svoj preobražaj pripisuju ovom ili onom mehanizmu. Mi se na to jednostavno smejemo. Nije nas briga šta je prouzrokovalo promenu sve dok dolazi do te promene. Oni koji još nisu dovoljno osetljivi da osete naše prisustvo, osećaju nas kao visinu, kao jasnoću, ili kao mir. Sve što mi dodirnemo menja se na neki način.

Ako se ovim ljudima čini da sve ove promene imaju svoje poreklo u njima samima, tim bolje, zato što to ustvari i jeste istina. Mi ne donosimo Božije Prisustvo. Ono već postoji. Mi samo pomažemo u uklanjanju konceptualnih i emocionalnih barijera koje ometaju potpuno doživljavanje tog Prisustva. Mi radimo sa svima onima koji su nam vibraciono otvoreni, sa jednostavnim i iskrenim ljudima koji osećaju kretanje našeg duha, ali to radimo najvećim delom samo unutar okvira njihovog sadašnjeg sistema verovanja.

Kroz komunikacije kao što su ove, mi kujemo koncizniji konceptualni aparat, kojim ovi pojedinci, a i drugi, mogu da se koriste kako bi se oslobodili. Često se događa daje ovaj alat isuviše konceptualan za poruku koju u sebi sadrži, ali je koristan u ovo vreme za olabavljivanje sipki konceptualnih zatvora u kojima danas još uvek funkcioniše tako mnogo pojedinaca. Ako se nađete u Paklu, može vam koristiti da se latite vila za seno i izborite se za izlaz iz njega. U izvesnom smislu, to i jeste priroda našeg konceptualnog rada. Jednom kada izađete iz Pakla, nećete oklevati da odbacite vile za seno.

Koncepti koje vam sada nudimo sasvim su privremeni. Treba ih koristiti samo dotle dok su vam potrebni. Njihova je konačna svrha rastapanje subjektivnog razmišljanja. Stavljamo vam ove kocepte na raspolaganje da bismo pomogli vašoj rasi da se oslobodi od opčinjenosti strahom i razumom. Razmišljanje je lep i koristan proces kada proističe iz ispravnih premisa. Ali, ispravna premisa je retko polazna tačka za prestrašena bića uhvaćena u mrežu subjektivnosti. Tek kada se razum vrati na svoje pravo mesto u spiritualnoj strukturi istinske Inteligencije i mudro koristi u Kristovoj svesti, tek će onda on još jednom početi da služi potrebama celine.

Postoji samo jedan Duh, ali je beskrajan broj oblika kroz koje se taj Duh može izraziti. Za trenutak, ovi oblici izgledaju važni. I oni to i jesu što se njihovog doprinosa u celini tiče. Ali kako vreme bude prolazilo, raspon njihove različitosti biće sve manje važan za pojedince koji iskreno nude svoje živote kao kanale kroz koje Duh može da deluje. Što Život bude lakše mogao da se izrazi kroz ove pojedince, to će i oni sami početi da priznaju jedan drugog kao različite oblike istog Duha. Ovakvi pojedinci se mogu uporediti sa svesnim nervnim završecima Boga u Materiji koji služe kao kanali u kojim Životni tok Kristove svesnosti teče u svaku i u sve ćelije Planetarnog Bića.

Tokom otkrovenja do kojih će doći u osamdesetim godinama, raširiće se poznavanje našeg postojanja i našeg rada, posebno medu mlađom generacijom, primarnim fokusom naših napora u ovom vremenu. Iako svesnost o našem prisustvu nije neophodna za naš rad, ona ipak olakšava prenos informacije. Hiljade stanovnika Zemlje upravo ovog dana svesno rade sa nama.

Prema tome, očisti svoje strujno kolo, prijatelju moj. Znaci velike promene su u vazduhu. Vaši fizičari o ovim stvarima govore pojmovima koji se opiru tumačenju. Vaši psiholozi napuštaju brodove konvencionalne racionalnosti koji tonu. Vaše religije se šire van granica svojih dogmi ka ponovnom otkrivanju Duha. Sve se to dešava ovde, u ovom sadašnjem trenutku. Otvorite svoj um mogućem. Otvorite oči i vidite staje oko vas. Novi vibracioni model spušta se na vašu planetu. Podesite se na njega i naučite da na efikasan način izađete na kraj sa završnim godinama istorije.

Nudi vam se mogućnost za ulaženje u novu stvarnost. Ta stvarnost već je ovde za one koji imaju oči da vide. Uskoro će to biti jedina stvarnost koja će moći da se vidi. Oni koji se podese na nove frekvencije ustanoviće da život svakog dana sve čudesnije raste. Oni koji se podese na strah ustanoviće da se svet ruši. Sve jasnije će početi da se razlikuju dva sveta svest: svet Ljubavi i Života i svet straha i smrti. Ovi svetovi nastaviće da se preklapaju tokom nekoliko godina koje su pred vama, nastaviće da se kolebaju za izvesne pojedince, ali što se ovaj vek bude približavao svom kraju, polarizacija medu ovim svetovima će se pojačavati. Trenutak rođenja biće takođe i trenutak Poslednjeg Suda, trenutak konačnog odvajanja.

Za neke će doći bolja vremena, a za neke lošija, zavisno od njihove orijentacije i uključivanja. Na sreću, prirodna tendencija vaše vrste jeste da gravitira ka Ljubavi i Životu. Za veliku većinu ljudi vreme koje dolazi biće bolje nego što očekuju. Neki od najlošijih scenarija već su onemogućeni. Izuzev u nekim izolovanim džepovima, u koje nove energije neće ući sada, već kasnije, na sve strane se oseća zamah pozitivnih promena.

Doba koje dolazi biće vreme neverovatnog blagoslova, obnovljene ekološke ravnoteže, međunarodne saradnje i sveopšteg sklada. Ljudi će realno shvatiti planetarne izvore i koristiće ih kako treba. Čovečanstvo će živeti u miru. Svi životni oblici će zajedno skladno raditi, kultivišući puni potencijal planete. To će biti doba otkrovenja, tokom koga će um i planovi Tvorca postati jasni svima i svi će moći da ih vide. To će biti doba kada će se potpuno ispoljiti u obliku konačni stadijum inkarnacije, kada će Duh, radeći preko potpuno probuđenog i odgovornog čovečanstva, konstruisati za sebe pokretno fizičko telo.

Ljudske individue neće funkcionisati na tako nespretan način kako to danas čine. Kretaće na svoje zadatke gracioznošću plesača, plešući prema muzici koju će svako čuti na svom sopstvenom kanalu, muzici svoje sopstvene duše. Pomoću melodija Bog će održavati svaki od Svojih kontekstualnih identiteta u najvišem ispunjenju. Specifične melodije menjaće svaku okolinu, u svakom trenutku, sa svakim zadatkom. A ipak će dosledni sveobuhvatni model muzičkog odnosa sačinjavati novi identitet Čovečanstva. Pesma trenutka biće ono što svaki pojedinac jeste u tom trenutku, prevedeno u stalno promenljivu muzičku partituru.

Muzika će biti informacioni medijum kroz koji će Totalnost Svesti obaveštavati svaku pojedinu ćeliju o njenoj specifičnoj funkcionalnoj dužnosti unutar tog Totaliteta. Pojedinci će sudelovati u ovoj muzici, a takođe je i slušati. Čitavo čovečanstvo će biti obuhvaćeno u Svesnom Stvaranju, beskrajno ispunjeno mogućnostima kojima se služi. Kada jedan pojedinac ne bude više potreban na jednoj dužnosti, biće slobodan da komponuje partituru koja će odrediti rutu muzičkog putovanja unutar tela Stvaranja.

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0013 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA