PRENOSI ZVEZDANOG SEMENA - Poglavlje X
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Živa informacija
 

Hrist je jedno sjedinjeno biće čiju svest svi sadržimo. On je biće koje je za izvesno vreme žrtvovalo svoj ujedinjeni osećaj identiteta i ogrnulo se materijom planete da bi čovekova vrsta mogla da podeli njegov život. On je otišao da odspava i da odsanja jedan evolutivni proces koji ga je, pri buđenju, zatekao obučenog u fizičko telo izgrađeno od mnogih ljudskih ćelija.

Hristov prvi dolazak bio je, otkada se život pojavio na Zemlji, prvi put da se totalitet svesti probudio u liku čoveka. To je bio Isus iz Nazareta.

Kroz Isusa, Hrist je koračao Zemljom i počeo je da priprema ljudsku populaciju. On je podučavao ljude Rimske Imperije, vezane za materiju, da čine sve suprotno svojim ljudskim sklonostima: da vole svog neprijatelja, da daju sve svoje materijalne posede, da budu skromni i tako dalje. On je podučavao ljude kako da slome svaki od vladajućih principa koje je Satana u to vreme koristio da bi uređivao poznati svet.

Posle Hristovog uskrsnuća, njegovi sledbenici su sredili njegovo učenje i istoriju njegovog života u jednoj knjizi. Ova knjiga je napisana tokom istorijskog perioda kada ljudska bića nisu imala nikakvu nauku, nikakav koncept evolucije, nikakvu hologramatsku teoriju i kada nisu razumevala ništa osim rudimentarnih činjenica postojanja na ovoj planeti trećoj po udaljenosti od zvezde koju zovu Sunce. Uprkos tome, ova knjiga se pokazala kao živa bomba za svetske vlade koje su bile na vlasti u vreme njene pojave. Satana je bio svestan da na nju mora da obrati svu svoju pažnju ako ne želi da ga ova knjiga potpuno uništi. Znao je da će, ako ljudi budu delovali u skladu s informacijama koje ova knjiga sadrži, to biti kraj njegovog uticaja. Tako je on izmislio lukavi plan korišćenja moći ove informacije da bi sprečio njenu stvarnu primenu.

Organizovao je ogromnu birokratsku strukturu oko jednostavnog Isusovog učenja. Mobilizovao je hiljade "zvaničnih" tumača u jedno elitno sveštenstvo i poslao ih je masama ljudi da im dosađuju, da ih zbunjuju i da im i na druge načine stvaraju predrasude protiv Hristove poruke. Nije mu smetalo što svi površno obožavaju Krista, sve dok u stvarnosti nastavljaju da obožavaju materijalna dobra. Nije mario što bi svi na rečima služili Kristovom učenju, sve dok ne bi pokušali da to učenje i žive.

Lako je onima koji danas sebe smatraju pravičnim da osećaju samodopadljivu nadmoćnost kad se pomenu Inkvizicija i Krstaši. Promenila su se samo imena i mesta. Moje oči svuda vide i moje uši svuda čuju one koji tvrde da idu putevima kojima sam ja podučavao kako se razmeću svojom religioznom superiornošću pred licem onih koji se koriste drugim rečima, kao što bi se žena razmetala ogrtačem jedinstvenog dizajna. Nema ničeg tužnijeg od posmatranja ovakvog ponašanja medu onima koji tvrde da žive moju istinu.

Zar dve hiljade godina nisu vašu rasu naučile da su idejne svađe apsurdne? Svaki jezik na koji je moje učenje bilo prevedeno odražavao je samo još jednu varijaciju onog što sam prvobitno rekao. čak i u okviru jednog jezika, postoje oni koji čuju različita značenja iste rečenice. Oni koji nagađaju racionalnim umom, pre nego ljubavlju u svom srcu, naći će toliko značenja i toliko razlika koliko ima zrnaca u pesku svih mora. Zar sada ne shvatate da nisu važne same reči, već živi duh koji se nalazi iza njih?

Ako iz svog srca izbacite ljubav prema drugom ljudskom biću zbog konceptualnih razlika, ja ću izbaciti vas iz svog života, kao što rezač loze odseca granu koja je bezvredna. Model svakog lista je drugačiji. Svaka se grana odvaja od stabla na drugom mestu i na drugi način. Vi ste svi braća i sestre u svesti. Ne odvajajte se jedni od drugih zbog načina na koji volite da mislite o stvarima. Ono što se događa daleko je izvan domena vaših detinjastih ideja. Na kraju, samo oni koji budu napustili svoje koceptualne preferencije razumeće istinu otelovljene ljubavi.

Primarni Satanin manevar, da ljudsku pažnju skrene od Hristove poruke, sastojao se u tome da naglašava važnost glasnika i mehanizam same poruke, dok je njenu suštinu i sadržaj obezvredio. Poziv da se preuzme lična odgovornost i da se primeni Kristovo učenje u svakodnevnom življenju izgubio se u obožavanju raspeća, a kasnije, u obožavanju svetih spisa. Kristova poruka o oslobođenju od uticaja materije i o ispunjavanju Svetim Duhom bila je zatrpana ispod čitavog kataloga praznog religioznog brbljanja i dogmatskih tumačenja. U ime Gospoda se ohrabrivalo smatranje samog sebe pravičnim, a mnogi su umrli braneći tumačenja koja nisu imala ništa zajedničkog s jednostavnim Isusovim istinama.

Ja sam Hrist. Ovog dana dolazim kroz atmosferu vaše svesti. Tražim od vas da otvorite kapiju svog razuma i da mi dozvolite da uđem u vaše srce. Dozvolite mi da suknem uvis iz pepela vašeg neznanja, slično plamenu koji je sjajno goreo u jednostavnosti vašeg detinjstva. Gledajte u bibliju ljubavi, moje živo prisustvo u svom srcu, radije nego u rečite debate sitnih umova u vezi sa starom pisanom rečju. čovek nije bio besprekoran u svojoj prošlosti, ali se Božija reč nikada nije izmenila. To je reč ljubavi i reč života. Ona sjedinjuje i udružuje sve koji je čuju u istini bića. Mnogobrojni su i različiti njeni verbalni prevodi, ako vas oni mogu dovesti do ljubavi i istine koja živi iza njih, dobro, koristite ih. Ali, ako vas ovi prevodi odvajaju i dele u mnoga tumačenja razuma onda ih odbacite i slušajte svojim unutarnjim uhom, gde ću vas ja direktno obaveštavati.

Počujte moje reči kroz ljubav za sve što postoji. Ne zadržavaj te svoj um u čvrstim konceptualnim modelima, već ga opustite i otvorite kao što ruža otvara svoje cvetove. Otkrijte ko ste vi u božijem vidu. čudesno je vreme u kojem živite. Oni koji se ne slažu s ovim rečima, ili rečima iz starine, samo obavljaju posao za Satanu. Slušajte živu Božiju reč u svom srcu i budite u miru. Sve dok ne dođe vreme da otpadnu sve čovečije ideje i sve dok ne uđete u tajno mesto gde će vam se razotkriti Božiji planovi, nemojte se svađati međusobno u vezi sa ograničenjima vašeg razumevanja.

Ako bilo ko nade grešku u ovim rečima i kaže da nije dobro ovo ili ono, brzo se s njim složite i nastavite da obavljate Očev posao. Za ljudski razum nikakve reči nikada neće biti ispravne. Ono što donosim danas više je od reči. Donosim Živu Informaciju Života. Prihvatite je, a zajedno s njom i ljubav koja vam se nudi.

Ja sam mladoženja o kome se govori iz starine. Prvo sam vam došao kao čovek po imenu Isus. Onda vaša rasa još nije bila spremna za moj dolazak, zato sam u ono vreme posejao seme za ovaj događaj koji je pred vama. Treba da ste spremni za ova učenja. Na brežuljcima Galileje posejao sam njihovo seme. Novi muškarci i nove žene morali su se pripremiti tokom godina hrišćanske civilizacije, pošto mladoženja ne može staviti novo vino u stare posude.

Radujte se! Završile su se hiljade godina vašeg posta, mladoženja se vraća. Pripremimo proslavu. Uzmite i jedite od ove istine, jer je to moje telo. Pijte iz te ljubavi, jer je to moja krv. Došao sam da uspostavim novi odnos sa vašom vrstom i starih odnosa neće biti. Pogledajte kako se sve stvari ispunjavaju. Ja sam sejač, a vi ste moje seme. U staro doba ja sam oplodio Zemlju. Sad je planeta donela plod i žetva će početi. Uzeću darove ovog velikog doba za one koji budu sadržavali moju svest. Ako budete verovali u ove stvari, tako će vam i biti. Ako budete imali vere u sebe koliko zrno gorušičino, sigurno ćete se obnoviti. Što veća bude vera, to će brže biti izlečenje.

Ko god me bude sledio moraće da umre za sve definicije samog sebe, moraće da preuzme moj duh i moraće da ide linijama mog vibracionog polja. Ko god se bude lepio za sopstvenu definiciju samog sebe, izgubiće svoj identitet kada nestane ta definicija. Ali ko god se bude, u moje ime, odrekao svih definicija zbog ulaska u moju svest, taj će učestvovati i u mom večnom životu.

Svi oni koji budu primili svoje utiske o svetu kako ih prima malo dete, bez prosuđivanja, s ljubavlju i prihvatanjem, primiče moju svesnost. A svi koji mene prime, primiče takođe i svest onoga ko me je poslao, svest samog Tvorca. To je najveći dar.

Ali to nije dar koji čuvate za sebe. Taj dar ulazi samo tamo gde se daje drugima. On ostaje u tebi samo na taj način što teče kroz tebe. Što više budeš mogao da daš, to ćeš više i primiti. Što budeš veštiji i postaneš kanal za moju milost, bujica koja bude prolazila kroz tebe odneće sve ostatke tvog ranijeg stanja. Funkcionisaćeš na nivou stvarnosti koju u ovo vreme ne možeš da razumeš, čak i kad bih nešto rekao o njoj.

Ko god bude naučio da deluje na ovaj način, sličan je čoveku koji je izgradio kuću svog identiteta na čvrstoj steni onoga što je večno. Nemoj nastavljati da svoj identitet izvodiš iz onoga što će uskoro proći, već svoj identitet izgrađuj onako kako te je sada definišem — kao svoje sopstveno biće u kontekstu tvoje sredine.

Prvo ću ti doći sa svešću deteta, pošto ćeš na taj način ponovo učiti o svom svetu. Ko god bude primio, u moje ime, ovu svest deteta, primiće kasnije kada dete bude duhovno poraslo i onoga koji me je poslao. Primite kao mala deca i uđite u moj život.

Lisice imaju svoje rupe, ptice imaju svoja gnezda, ali je malo ljudi u ovoj generaciji u kojima može obitavati moja percepcija. Stvorio sam vas da budete hramovi moje svesnosti, ali ste vi moje stanište ispunili materijalnim željama i izbacili moj duh galameći kao lopovi. Ne rasipajte vreme u praznom kajanju, već se otvorite za moju ljubav i napravite jednostavnu promenu.

Ako me budete pitali na pravi način, neću vas ostaviti na cedilu. Nijedan otac neće dati svom detetu kamen, ako ga ono bude molilo za život. Ne budite suviše uobraženi, molite, jer moje oči vide, a moje uši čuju. Nema deteta na Zemlji koje bi iskreno prizivalo moju pažnju, a da je ne bi potpuno i primilo. Mnogi iz ove generacije smatraju sebe suviše rafiniranim da bi se molili. Ali ja vam kažem: svi će se oni moliti pre završetka ovog prelaznog vremena.

Niko ko bude podeljen unutar samog sebe neće preživeti vremena koja su pred vama. To je vreme integracije i celovitosti. Život tela je "ja". Kada je vaše "ja" jedinstveno, to je onda "ja" gde sam ja prisutan. Ali kada vam je "ja" razlomljeno, onda telo počinje da vam umire. Prema tome, onda obratite pažnju i poistovetite se sa životom tela, a ne sa materijom Zemlje. Kad vam je "ja" jedinstveno, telo će vam biti puno života i ni jedan deo mu neće oboleti, niti umreti. Kada razlomite svoj identitet, time ujedno i odsecate delove svog tela od moje ishrane. To je uzrok bolesti.

Došao sam da uklonim materijalizujuće tendencije koje su pratile uobličavanje vaše vrste. Došao sam da vam dam dar večnog života. Upozoravam sve one koji se previše bave složenostima da te složenosti potiču od Satane. Moj put je jednostavan put. Nisu mu potrebni rituali. Onaj ko bude nesvesno lomio moje modele, biće strpljivo učen. Ali, onaj ko to bude radio svesno, taj greši protiv duha života. A za taj greh plata je smrt.

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0020 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
Moji tekstovi
 
Dodaj novi tekst
 
Recycle Data (Tekstovi)
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA