RADŽA JOGA - Poglavlje VI
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Dhijana i samadhi
 

Letimično smo prešli različite stepene Radža-joge, izuev onih suptilnijih – treninga koncentracije, koja i jeste cilj ka kome nas vodi Radža-joga. Kao ljudska bića, videli smo da sev naše znanje, koje nazivamo racionalnim, potiče iz svesti. Zahvaljujući svesti o ovom stolu i o vašem prisustvu, ja znam da ste sto i vi tu. S druge strane, postoji jedan veliki deo moje egzistencije, koga ja nisam svestan: različiti organi u mom telu, različiti delovi mozga – svega toga nisam svestan.

Kada jedem hranu, ja to činim svesno; kada je varim, to radim nesvesno; kada se hrana preobražava u krv, to se takođe zbiva nesvesno; kada ta krv pritiče da da snagu različitim delovima moga tela, to je još jedan nesvesni proces. A ipak, ja sam taj koji obavlja sve to; ne može biti dvadeset osoba u ovom jednom telu. Kako znam da sam ja taj koji to čini, a ne neko drugi? Moglo bi se tvrditi da je moj posao jedino da jedem i varim hranu, a da neko drugi, umesto mene, krepi moje telo tom hranom.

Ali to nije tako. Naime, može se pokazati da se skoro svaka radnja, koje sada nismo svesni, može dovesti na nivo svesnosti. Srce kuca naizgled potpuno nezavisno od naše volje; niko od nas ne može da upravlja svojim srcem; ono radi kako ono hoće. Ali čovek vežbanjem može da uspostavi kontrolu čak i nad srcem, tako da će ono kucati po njegovoj volji, sporo ili brzo, ili će čak gotovo stati. Može se ovladati skoro svim delovima tela. Šta nam to pokazuje? Da smi mi ti koji obavljamo i one funkcije koje su ispos praga svesti, jedino što ih obavljamo nesvesno.

Postoje, dakle, dva nivoa na kojima deluje ljudski duh. Prvo, svesni plan, na kome je svako delovanje uvek praćeno osećanjem o "Ja". Zatim dolazi nesvesni plan, na kome delovanje nije propraćeno svešću o "Ja". Vid delovanja duha, koji nije praćen ja-osećanjem, jeste nesvesno, a onaj koji je propraćen ja-osećanjem, jeste svesno funkcionisanje. Kod nižih životinja, to nesvesno delanje je nazvano instinkt. Kod viših životinja, i najviše od svih životinja, čoveka, preovlađuje ono što se naziva svesno delovanje.

Ali to nije sve. Postoji još jedan viši plan na kome duh može da deluje. Duh može da dopre i iznad svesti. Kao što je nesvesno delovanje ispod svesti, tako postoji jedna druga vrsta delovanja, koje se odvija iznad svesti i koje takođe nije praćeno ja-osećanjem. Svest o "Ja" postoji, dakle, samo na srednjem planu. Kada je duh iznad ili ispod tog plana, ne postoji svest o "Ja", a ipak duh nastavlja da funkcioniše. Kada duh prispe iznad plana samosvesti, on ulazi u samadhi ili nadsvest. Ali na osnovu čega znamo da se čovek u samadhiju nije spustio ispod svesti, da nije sišao, umesto da se uspne?

Ni u jednom od ta dva slučaja iskustvo nije praćeno svešću o "Ja". Odgovor je da, šta je ispod, a šta iznad, raspoznajemo na osnovu posledica. Kada čovek padne u dubok san, on dospeva na plan koji je ispod svesti. Njegovo telo sve vreme funkcioniše: on diše, možda se i pokreće u snu, a da to nije praćeno nikakvom svešću o "Ja"; on je nesvestan, a kada se vrati iz sna, on je ponovo isti čovek kao i pre toga. Zbir znanja, koja je imao pre no što je zaspao, ostaje isti; ne povećava se ni u kom pogledu. On ne doživljava prosvetljenje. Ali kada čovek uđe u samadhi, ako je u njega ušao kao budala, otuda će izaći kao mudrac.

Šta čini tu razliku? Iz jednog od tih stanja čovek izlazi potpuno isti kakav je i ušao u njega, a iz drugog stanja čovek izlazi prosvetljen: mudrac, prorok, svetac – čitava njegova priroda je preobražena; njegov život je izmenjen, prosvetljen. To su dve sasvim različite posledice. Budući da je tako, uzroci takođe moraju biti različiti. Kako je prosvetljenje, sa kojim se čovek vratio iz samadhija, mnogo uzvišenije od onoga što bi mogao da dobije od nesvesnog i mnogo više od onoga što može da dobije rasuđivanjem u svesnom stanju, to stanje, dakle, mora biti nadsvesno stanje; zato se samadhi naziva nadsvesnim stanjem.

To je, ukratko, pojam samadhija. Kakva je njegova primena? Područje razuma ili svesnog funkcionisanja duha je usko i ograničeno. Ljudski razum može da se kreće samo unutar malog kruga. On ne može da izađe iz njega. Uzaludan je svaki pokušaj razuma da ode na onu stranu. Ipak, izvan tog kruga razuma nalazi se sve ono što je ljudima najdraže. Sva ta pitanja – da li postoji besmrtna Duša, da li postoji Bog, da li postoji ikakva Vrhovna Inteligencija, koja upravlja ovim univerzumom – leže izvan područja razuma. Razum nikada neće moći da odgovori na ta pitanja. Šta razum kaže? On kaže: "Ja sam agnostičan; ja ne mogu dakažem ni da ni ne." A ipak, ta pitanja su veoma važna za nas. Ako čovek nema sopstveni odgovor na njih, njegov život gubi smisao.

Sve naše etičke teorije, svi naši moralni stavovi, sve ono što je dobro i veliko u ljudskoj prirodi, oblikovano je prema odgovorima koji su nam prispeli s one strane kruga. Prema tome, veoma je važno da damo odgovore na ta pitanja. Ako je život samo jedna kratka igra, ako je univerzum samo "slučajna kombinacija atoma", zašto bih ja onda činio dobro drugome? Čemu milosrđe, pravda ili saosećanje? Najbolja stvar za čoveka u ovom svetu bila bi, u tom slučaju, da "kuje gvožđe dok je vruće" – svako za sebe. Ako ne postoji nada, zašto bih ja voleo svog brata, umesto da mu prerežem grlo?

Ako nema ničega s one strane, ako ne postoji sloboda, već samo strogi, neumoljivi zakon, ja bi trebalo jedino da se trudim da ovde tražim sreću za sebe. Danas ćete naći ljude koji kažu da je korisnost temelj moralnosti. Stvarno, šta je osnova moralnosti? Doneti što više sreće najvećem broju ljudi. Zašto bih se ja trudio oko toga? Zašto ne bih doneo najveću nesreću za najveći broj ljudi, ako bi mi to odgovaralo? Kako će utilitaristi odgovoriti na to pitanje? Kako vi znate šta je ispravno, a šta pogrešno? Mene goni moja želja za srećom; ja je zadovoljavam zato što je to u mojoj prirodi. Ja ne znam ništa izvan toga. Ja imam želje i moram da ih zadovoljavam. Zašto biste mi vi to zamerali? Odakle dolaze sve te istine o ljudskom životu, o moralnosti, o besmrtnoj Duši, o Bogu, o ljubavi i simpatiji, o dobroti i, iznad svega, o nesebičnosti?

Sva etika, sve humano delanje i sve humane misli počivaju na toj jedinstvenoj ideji nesebičnosti. Čitav ideal ljudskog života može se sažeti u tu jednu reč – nesebičnost. Zašto bismo mi bili nesebični? Gde je nužnost, snaga, moć da sebe prisilim da budem nesebičan? Vi sebe nazivate racionalnim čovekom, utilitaristom, ali ako mi ne pokažete razlog za vašu utilitarnost, ja ću vam reći da ste iracionalni. Kađite mi razlog zašto ja ne bih bio sebičan? Tražiti od nekoga da bude nesebičan može da bude dobro i poetično; ali poetičnost nije razlog. Dajte mi razlog: zašto bi trebalo da budem nesebičan i dobar? Zato što gospodin i gospođa ti i ti to kažu? To ne važi za mene. Čemu mi služi da budem nesebičan? Ako korisnost podrazumeva najveću količinu sreće, za mene korisnost znači biti sebičan. Kakav je odgovor na to? Utilitarista nikada neće moći da ga da.

Odgovor je da je naš svet samo jedna kap vode u beskrajnom okeanu, jedna karika u beskrajnom lancu. Gde su tu ideju nesebičnosti pronašli oni koji su je propovedali i podučavali ljude? Znamo da taj pojam nije instinktivan; životinje, koje delaju instinktivno, ne poznaju ga. Ta ideja nije došla ni od razuma; razum ne zna ništa više o takvim idejama. Odakle je onda potekla?

Proučavajući istoriju, uvidećemo da je svim velikim učiteljima religije, koje je svet ikada imao, zajednička jedna stvar: svi oni tvrde da su svoje istine primili s one strane, iako mnogi od njih nisu znali otkuda one potiču. Na primer, jedan od njih kaže da je anđeo u ljudskom obliku, sa krilima, sišao dole i rekao mu: "Slušaj, o čoveče! Evo poruke!".

Drugi kaže da mu se ukazao jedan deva, svetlosno biće. Treći kaže da je sanjao da se njegov predak vratio i rekao mu izvesne stvari; on nije znao ništa više o tome. Ali svima njima je zajedničko ovo: svi tvrde da im je to znanje došlo iz onostranog, a ne od njihove sposobnosti rasuđivanja. Šta o tome kaže nauka joge? Ona kaže da su oni bili u pravu kada su tvrdili da im je sve to znanje došlo iz područja izvan rasuđivanja, ali takođe kaže da je ono poteklo iz unutrašnjosti njih samih.

Jogin uči da je sam duh sposoban za jedno više stanje egzistencije koje je s one strane razuma, jedno nadsvesno stanje, i da, kada duh dospe u to stanje, čovek stiče metafizičko i transcendentno znanje, koje prevazilazi razum. Ponekad se može dogoditi dačovek, koji ne poznaje ovo učenje, slučajno dospe u to stanje, u kome prelazi s one strane razuma, s one strane običnog ljudskog saznanja, u kome prevazilazi uobičajenu ljudsku prirodu; on na neki način nabasa na to stanje.

Kada se to dogodi, čovek to obično tumači kao nešto što dolazi spolja. To objašnjava zašto takva nadahnuća ili transcendentne spoznaje, iako su u biti iste u različitim zemljama, izgledaju kao da u jednoj zemlji dolaze posredstvom anđela, u drugoj da potiču od deve, a u trećoj od Boga. Šta to znači? To znači da je duh izneo to saznanje iz unutrašnjosti sebe samog, a da se način njegovog sticanja objašnjava u skladu sa verovanjima i odgojem osobe kroz koju je ono došlo. Ostaje činjenica da su svi ti različiti ljudi na neki način slučajno upali u to nadsvesno stanje.

Jogin kaže da postoji velika opasnost kada se to dogodi neočekivano, odnosno kada čovek slučajno nabasa na to stanje. U mnogim slučajevima, postoji opasnost da se mozak poremeti; a po pravilu, ustanovićete da su svi ti ljudi, koji su nabasali na to nadsvesno stanje, a da ga pritom nisu razumeli, pipali po mraku i da su obično sa svojom spoznajom mešali čudna praznoverja. Oni su često bili izloženi halucinacijama. Muhamed je tvrdio da mu se, jednog dana, u nekoj pećini ukazao anđeo Gabrijel, uzeo ga na nebeskog konja Haraka i poveo ga na nebesa. Ali, uprkos tome, Muhamed je objavio neke divne istine. Čitajući Kran, naći ćete najuzvišenije istine izmešane sa praznovericama. Kako to objasniti?Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 60% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: gaon/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0089 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA