RADŽA JOGA
 
   
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Rečnik
 

ahamkara ja-osećanje, ja-svest; princip koji rađa čovekovu svest o sopstvenom Ja ili ličnom identitetu.

ahimsa nepovređivanje, nenasilje; staranje da se nikome ne naškodi; princip neškodljivosti.

akaša prvi i osnovni od pet materijalnih čiilaca, ili elemenata, koji sačinjavaju univerzum. Često se, mada netačno, prevodi sa "prostor" ili "eter". U stvari, osnovna supstanca od koje je sačinjen univerzum.

anima sićušnost, jedna od natprirodnih moći; sposobnost jogina da sebe učini malim poput atoma. Ne treba je mešati sa Jungovim pojmom anima.

antahkarana četvorostruki unutrašnji organ, koji čini individualno Ja. Čine ga: manas (duh), budhi (intelekt), ćita (mentalni sadržaj) i ahamkara (ja-svest).

apana modifikacija prane, životnog daha u telu, pomoću koje se uklanjaju neasimilovana hrana i piće.

apta prosvetljena osoba čije su reči nepogrešive.

aptavakja reči prosvetljene osobe, apte.

asana položaj tela u hatha-jogi; postoje 84 različite asane. Takođe, položaj tela specijalno odabran za upražnjavaje meditacije; kontrola, odnosno ovladavanje telesnim položajem, treća etapa ili stepen u Radža-jogi.

Atman Jastvo ili Duša, isto što i Puruša – individualni svesni princip u čoveku; označava, takođe, i Vrhovnu Dušu ili Apsolut.

Bhagavad Gita (u tekstu: Gita), značajn indijski rukopis koji obuhvata osamnaest poglavlja velikog epa Mahabharata i sadrži učenje Šri Kršne.

bhakta posvećenik Bogu; mistik koji živi u isključivoj ljubavi prema Bogu; obožavalac, onaj koji ide putem obožavanja i predanosti Bogu.

Brahman po vedanta filozofiji Apsolut, Vrhovna Stvarnost, Bezlični (ili neuobličeni) Bog. Prilikom konačnog samoostvarenja, dolazi do spoznaje da su Brahman i Atman (individualno Jastvo) jedno.

Brahma-sutre značajna rasprava o vedanta filozofiji, koja se pripisuje Vjasi.

budhi intelekt, inteligencija, sposobnost odlučivanja i rasuđivanja; duhovna instanca koja donosi odluke; najviši stepen intelekta, najsuptilniji deo mentalnog života i najsavršeniji vid prakrti ili prirode.

ćita mentalni sadržaj, sadržaj duha ili sadržaj svesti; supstanca misli, duha; deo unutrašnjeg organa (antahkarane) oji je skladište memorije. Ponekad se prevodi i kao "svest".

čakre po filozofiji joge, energetski centri, "raskrsnice" tokova prane. Termin doslovno znači "točak", Psihofiziološke ravni u čoveku, koje izražavaju i nivoe egzistencije. Probuđena snaga kundalini penje se duž vertikalne ose tela, probijajući različite slojeve duha i "otvarajući" ćakre, jednu za drugom, što izaziva buđenje raznih moći i vodi na sve viši spiritualni nivo. Postoji sedam glavnih ćakri, počev od osnove kičme pa do vrha glave, i to: muladhara, svadhistana, manipura, anahata, višudha, adžna i sahasrara. Mada su ćakre deo suptilnog ili astralnog tela, neke od njih poklapaju se sa nervnim spletovima (pleksusima) fizičkog tela.

deva nebesko biće ili biće svetlosti; doslovno "onaj koji svetli"; niže božanstvo, naziv za bogove u indijskoj mitologiji.

dharana koncentracija ili usredsređivanje duha na jednu izabranu tačku, odnosno objekat. Šesti stepen ili etapa u Radža-jogi.

dhijana duboka meditacija, pretposlednji stepen ili etapa u Radža-jogi.

gune po filozofiji samkhje, modaliteti, stanja, oblici prakrti ili prirode; vidovi, stepeni ili atributi univerzalne energije, čijom kombinacijom nastaje raznolika priroda. Često se prevodi sa "kvaliteti" ili "svojstva". Ima ih tri: tamas (inercija, tama), radžas (aktivnost, pokretačka energija) i satva (svetlost, razum, ravnoteža).

guru spiritualni učitelj; po nekim izvorima, doslovno "onaj koji otklanja tamu".

hatha-joga vid joge, škola koja poglavito teži fizičkom zdravlju i usavršavanju tela. Uglavnom se smatra pripremnom disciplinom.

ida nervni tok, odnosno tok prane u kičmenom stubu; u fiziologiji joge, jedan od tri glavna (ida, pingala i sušumna).

Indra kralj bogova, vrhovni bog u indijskoj mitologiji.

indrije organi čula, koji se sastoje od pet organa za percepciju, pet organa za akciju i duha.

Išvara Lični (perosnalni ili uobličeni) Bog; formalni aspekt Brahmana, nasuprot njegovom karakteru Apsoluta, izvan manifestacije.

jama samoobuzdavanje, samouzdržavanje; prvi od osam stepena ili etapa u Radža-jogi

joga jedna od šest daršana, velikih sistema ortodoksnog hinduizma; naziv potiče od sanskritske reči "yuj",što znači "vezati", sjediniti". Praktično-filozofski sistem, odnosno sistem samorazvića, čiji je krajnji cilj spiritualna Samorealizacija – oslobođenje Jastva ili Atmana, odnosno njegovo sjedinjenje sa Brahmanom ili Apsolutom. Po metodama, koje koriste za postizanje tog cilja, razlikuje se više vidova joge: radža-joga, džnana-joga, laja-joga, bhakti-joga, karma-joga i tantra-joga.

kaivalja ("lj" se ne čita kao jedan glas, već kao glasovi "l" i "j" odvojeno), izolacija, izdvojenost; izraz koji se u Radža-jogi koristi za konačno oslobođenje, odnosno nezavisnost duše od tela i materije, i njeno sjedinjenje sa Apsolutim.

Kapila utemeljivač samkhja sistema, jedne od šest daršana. Živeo, kako se pretpostavlja, u VII veku pre naše ere.

karma delo, čin; snaga koja proizilazi iz dela izvršenih u prošlosti, naročito u prošlim životima; posledica izvešenih dela i uzrok narednih dela. Često neadekvatno prevođeno sa "sudbina". Takođe zakon uzročnosti ili zakonuzroka i posledice; određuje oklonosti i tok pojedinih čovekovih inkarnacija, zavisno od njegovih dela u prošlim životima.

Kršna božja inkarnacija; opisan u Mahabharati i Bhagavata-purani.

kumbhaka zadržabanje ili zaustavljanje daha; postupak u pranajami, kontroli disanja, koji se koristi u radža-jogi i hatha-jogi.

kundalini doslovno "sklupčana zmija" – spiritualna snaga, latentna u svakom ljudskom biću, koja počiva "smotana" u osnovi kičmenog stuba u muladhara-ćakri. Kada se, pomoću određenih spiritualnih disciplina probudi, ova energija se penje kroz kanal sušumnu, duž kičmenog stuba, prolazi kroz različite ćakre, "otvarajući" ih, i na kraju dospeva u mozak i u najvišu ćakru, sahasraru, što dovodi do samadhija. Buđenje kundalini snage omogućuje, dakle, spiritualni razvoj te stoga predstavlja jedan od glavnih ciljeva u praksi joge.

lotos simboličan naziv za energetske centre ili ćakre.

mahat kosmički duh; energetska masa potekla iz prakrti, kao njen suptilniji vid, iz koje potiče ahamkara ili ja-svest.

maja nerealni privid stvarnosti, iluzija života; moć iluzije. Po hinduističkom učenju, univerzum i život su samo privid, iluzija stvarnosti; jedina prava stvarnost je Brahman-Atman.

manas mentalna sposobnost, sposobnost razmišljanja i volje; unutrašnje čulo, razum, razumska svest; najčešće se prevodi sa "duh" ili "um"; unutrašnji organ, koji se oštro razlikuje od Puruše ili Duše. Vivekananda najčešće koristi englesku reč "mind", u ovoj knjizi prevođenu sa "duh".

mantra mistična formula koja služi kao objekat meditacije i pomoćno sredstvo u meditaciji; sveta reč pomoću koje spiritualni učitelj inicira svog učenika; reč ili kombinacija reči ili zvukova, koja ima spiritualnu moć; sveta reč uopšte.

nadi nervni tok, odnosno tok prane; u fiziologiji joge, fluidni kanali kojima prana cirkuliše kroz suptilno telo; nadi su u suptilnom telu ono što su nervi i krvni sudovi u fizičkom telu.

nijama obuzdavanje duha; drugi od osam stepena ili etapa u Radža-jogi; sastoji se od strogih moralnih pravila.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 60% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: gaon/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0036 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
   
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA