SILAZAK GOLUBA - Poglavlje III
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Duša
 

Kako je sav život energija, čak i mi anđeli imamo duše, jer su duše sačinjene od stvaralačke energije Veličanstvenih Zraka. Sem kada je reč o dvama provorođenim božijim izdancima - Veličanstvenim Zracima - i kada je reč o podzracima, svi energetski snopovi mogu se tretirati kao duše. Veličanstveni Zraci sebe ne smatraju dušama, jer su direktan produžetak svog roditelja i još uvek postoji ta spona koja ih povezuje. Oni sebe smatraju i stvorenim i stvaralačkim bićima. Oni su energetski oblici u najistinitijem smislu, jer su emanirani direktno iz Boga i arterijski su produžetak primarne Božije vitalnosti. Čuli smo neko malo dete koje za Zlatni i Srebrni Zrak kaže da su to "Božije ruke", mada Bog, razume se, nema fizičkog obličja, nemaju ga ni dva Veličanstvena Zraka.

Ta božanska veličina i jačanje energije predstavljaju pravu prirodu Veličanstvenih Zraka, dok naše anđeosko kraljevstvo - i duše koje vi imate - nisu direktno povezani sa Veličanstvenim Zracima niti sa Bogom. Mi smo individualizovani. Veličanstveni Zraci su nam dali pojedinačni pokretni energetski oblik, znatno ga smanjivši po veličini i neustrašivosti.

Duša je pokretna životna suština energije koja zrači i do te mere je iluminirana da se doživljava kao svetlost. Božija moć i snaga, iz čega su emanirale, na kraju krajeva, sve stvari, smatra se nepokretnom po sebi. Pa ipak, ona pruža stalni protok kosmičke energije čime se snabdeva beskonačna matica za razvoj i podršku onoga što je stvoreno, pomoću dvaju prvih Božijih izdanaka - Veličanstvenih Zraka. Bog je samodovoljna i samoodrživa energija koja spolja emanira dva tipa energije - kosmičku energiju kojom unosi stvari i stvaralačku energiju kojom materijalizuje sve one stvari koje žive u svojoj kosmičkoj matici.

Vaš duševni energetski snop sastoji se od Božijeg materijala i stvorenje za sasvim određenu svrhu. On ima inteligenciju, blagost i sećanje. Vaša duševna energija je po sastavu ista kao i moja, a mi smo u osnovi i jedni i drugi energetski snop, pa stoga nismo Bog. Postoj i izvesna daleka veza između anđeoskih i ljudskih duša, ali smo stvoreni u različite svrhe. Ovih zemaljskih dana čujemo vas kako kažete:" Ja sam Bog", da biste sami sebi pomogli da steknete samouverenost. Bilo bi preciznije ako biste rekli "Ja sam energija" ili "Ja sam svetlost", međutim, mi shvatamo vaše motive.

Stvorena energetska duša nije nikakva mešavina muških i ženskih svojstava, mada se to može zaključiti po nekim zemaljskim verovanjima. Sama po sebi duša nije ni muška ni ženska. Vi često pogrešno koristite termin androgin. Za nas, to označava nešto što nije ni muško ni žensko. Dok postojite u trećoj i četvrtoj dimenziji, duša ima i banku podataka, jer vaše fizičko telo ima čulna svojstva i biološki određen polni oblik. Međutim, vaše telo jeste ili žensko ili muško, ali to nije i vaša duša.

Nadam se da ste do sada shvatili da u svakom stvorenom biću postoji sposobnost da spozna Boga, tu vrhovnu i svemoćnu snagu koja postoji iza svekolikog stvaranja i u svemu stoje stvoreno. Sve na svom sopstvenom nivou ima tu urođenu sposobnost spoznaje.

Kada gledate neko drvo, cvet ili kada posmatrate sebe same, vi na kraju morate spoznati neki nepoznati činilac koji je uzrok činjenice da ste stvoreni. Ljudi ne stvaraju seme koje sadrži život, ljudi ne stvaraju životinje, ptice, biljke i tako dalje, ali njihova duša zna ko to čini... To čini Bog i saveznički delovi njega samog.

Navešćemo jedan primer: kada analizira ljudski organizam lekar ili naučnik može sveobuhvatno opisati funkciju ljudskog oka. Oni će vam reći kako to oko funkcioniše - poput kamere - i kako slika dospeva do mozga. Ovde treba da shvatite da je kamera slična oku i bankama sećanja u mozgu - a ne daje oko slično kameri.

Kada naučno analizirate svoj fizički organizam kadri ste da objasnite svaki njegov deo, kadri ste da shvatite zbog čega i kako vaši prsti, ruke i šake deluju. Međutim, postoji jedan deo telesnog života koji se ne može nezavisno reprodukovati - to je upravo onaj sastojak koji započinje i održava životne funkcije - to je energija. Isto kao što kakav dobar automobil ne može, bez obzira na sve dodatne delove koje ima i izvanredan dizajn funkcionisati bez akumulatora ili bez energetskih izvora, tako ne može funkcionisati ni vaše telo. Tačno je da ste sačinjeni po Božijoj slici, jer sadržite energetski snop koji se sastoji od istog materijala. Vaše fizičko telo nije ona slika o kojoj se govori u nekim vašim verskim tumačenjima i netačno je učenje po kome ste vi samo telesna Božija slika! Takva verovanja ograničavaju ljudsku percepciju i naše pokušaje da vas probudimo.

Čini li vam se logično da biste postojali samo nekoliko godina a onda prestali da postojite? Ne, vi nastavljate da postojite kao duševna energija i napaja vas snaga kosmičke energije, bilo da se nalazi u vašem telu ili van njega. Duša, dakle, traje i dalje, ali ona upravo sad i ovde ima određenu svrhu. Prema tome, odvažno krenite napred kako biste ostvarili tu svrhu ličnog i planetarnog mira.

Sposobnosti vaše duše za telepatsku komunikaciju, razgovor sa životinjama i neposrednu komunikaciju sa drugim dušama mogle su se smanjiti kroz životno iskustvo (inkarnacije), međutim te sposobnosti još uvek postoje, makar i da su, zbog toga što nisu bile upotrebljavane, unekoliko slabije moći. Doći će dan kada će nekorišćeni delovi mozga ponovo uspostaviti te funkcije.

Vi sada imate dušu i telo sa funkcionalnim mozgom. Vaši telesni ciklusi odvijaju se kroz rođenje, sazrevanje, pa sve do konačnog gubitka telesnih sposobnosti i smrti. Telo preko čula uči veštine i stiče sopstvene informacije. Vaša duša takođe stiče informacije i to u isto vreme. Ona postaje selektivna u zadržavanju ili čuvanju tih informacija i nikako ne pamti niti zadržava sva iskustva. To nije izbor koji može napraviti vaš mozak. Vaš mozak zadržava sve misli i iskustva. Ako biste napravili poređenje sa vašom savremenom tehnologijom, rekli biste da je mozak nekakav super-kompjuter. On je kadar da analizira svaku situaciju i da se odluči za izbor, određujući to kao odgovarajući odgovor. Mozak je samo funkcionalni deo telesnog mehanizma i počinje da stiče informacije dok se još nalazite u materici. Sva iskustva su zadržana i usmerena napolje, ka određenim kategorijama koje se koriste u uskladištenju podataka. Pet fizičkih čula veoma su važna za sticanje ovih uskladištenih podataka.

Ljudski organizam može koristiti električnu struju koja postoji u specifičnom električnom polju unutar frontalnog dela lobanje, iznad mozga. Vi tu funkciju nazivate intelektom ili inteligencijom. Zapravo to je podnivo kosmičke energije koji ima veću frekvenciju molekularne aktivnosti od ostatka električne struje, koja se koristi za svesne i nesvesne funkcije organizma.

Ukratko rečeno, dakle, intelekt je analitički deo mozga koji prima i daje informacije, ali postaje automatizovan kada je reč o nekim uobičajenim i repetitivnim funkcijama i to zahvaljujući sporazumu sa dušom ili zahvaljujući odluci koju duša donosi. Takva vrsta automatizma kao što je uzimanje olovke, oblačenje i tako dalje mogu se dogoditi u svakom životnom trenutku i za neograničeni broj subjekata.

Ličnost ili ego su reci koje vi koristite da opišete šta se zbiva na polju inteligencije. Tu se donosi oko 60% svih svakodnevnih odluka neophodnih za obavljanje uobičajenih ljudskih životnih funkcija. Jedino uticaj duše sprečava čoveka da postane robot.

Duša je kompaktno polje kosmičke energije u stalnoj komunikaciji sa ovim poljem inteligencije, postoje ona na višem saznajnom nivou od polja inteligencije - duša je tu dominantna. Duša je ona koja donosi konačne odluke i mora snositi odgovornost za ponašanje celokupnog bića, sem kada je reč o automatskim telesnim odgovorima kao stoje, recimo, disanje ili varenje.

Kao monitor ili skener, duševna energija intelektu prenosi neke izbore, da se ne bi bavila ponavljajućim detaljima. Intelekt nikada nije onaj konačni donosilac odluka.

Kako se povećava količina informacija, one se po kategorijama ili po temi skladište u centru za informacije (mozgu). Dalje iskustvo ili kakav senzorski događaj u čulima govore mozgu šta se zbiva - mozak kazuje duši šta se događa upravo preko polja inteligencije.

Budući daje tako veliki broj vaših dnevnih ili uobičajenih aktivnosti već lociran u prednjem delu informativnog centra u mozgu i označen za "česte ili automatske reakcije", većina ljudi nesvesno živi svoj život. Ovaj automatski misaoni proces odvija se neverovatno brzim tempom.

Podsećam vas na sve ovo, jer mnogo puta duša postane fascinirana delatnošću tela i njegovih čula i odluči se da ignoriše sopstvenu svrhu u životnom iskustvu. Čak iako je ta pojava delimična ili privremena, ona kasnije može izazvati ogromno žaljenje.

Duša uvek zna, međutim, brzo može da se seti svoje svrhe i posvećenosti!

Svi ljudi su bilo osetili ovu potrebu da se uravnoteži saradnja duše i inteligencije ili će sa njom biti sada suočeni. Ova visoka vibraciona energija koju donosimo insistira na ispitivanju svrhe duše i opredeljenosti za tu svrhu. Zaista, ovo jeste Doba Buđenja!

Dok smo trenutno usredsređeni na vas, zemaljske duše, možete biti sigurni da ljudi na Zemlji nisu jedine od Boga stvorene duše koje postoje. Duše mogu naseljavati mnoga udaljena mesta. Recimo, neke planete u vašoj vaseljeni tako brzo rotiraju da su vaša 24 sata tamo samo šestočasovni period. Šta bi duša osetila u jednom takvom okruženju. S druge strane ima planeta koje do te mere sporo rotiraju da se uopšte i ne oseća da je reč o kretanju. Da se duša tamo nalazi, šta bi naučila?

Jedna druga planeta, nazvana Meon II, locirana u zapadnom delu vaše vaseljene, ima na sebi stanovnike koji imaju dušu; visoki su oko četiri stope i izuzetno su ljubazni i prijatni. Vi biste rekli da se oni sve vreme smeše. Nemaju noseve, imaju dva oka, imaju usta i prikačene uši koje koriste kao zvučne senzore. Da je tamo vaša duša otelovljena u organizmu ne biste imali Sunca, nego samo zvezde sa tri vidljive planete. Da li je vaša duša ikada bila na površini neke planete u kojoj kamenje svetli i stoga sve vreme izgleda daje planeta pod blagim odsjajem? šta biste naučili o životu najednom takvom mestu, gde maksimalni broj živih bića iznosi 12.000 ?

Isti tip životnog oblika koji sam upravo opisao korišćen je i na planeti Marsu - ona se nalazi u vašem sunčevom sistemu. Mars je, zapravo, Meon I. Ako ste ikada čuli da se pominje mesto po imenu Meon, to se odnosi na životni oblik stvoren na način koji sam vam maločas opisao - to je, dakle, mala planeta sa ograničenim i kompaktnim mineralnim sadržajem.

Prema tome, posete vaše duše su saznajna iskustva, kuda god da idete i kakav god da je sastav telesnog obličja. Razume se, svaki planetarni ili zvezdani životni oblik u neposrednoj je vezi sa suštinom planete ili zvezde na kojoj je nastanjen. Vi trenutno imate telo u kome postoji vaša duša i ono ima gustinu koja je u neposrednoj vezi sa sadržajem ugljenika u vašoj Zemlji. To je jedinstvena adaptacija vaše duše, kako bi se omogućilo njeno što potpunije učestvovanje i sadejstvo sa samom planetom i svim stvarima na njoj. Vi niste slučajno iskustveno osetili ovakav životni oblik, već ste ga odabrali kako bi vaša duša mogla potpunije da sagleda takve stvari kao što je, recimo, jedno drvo. Kako u sebi nosite hemijske komponente jedne takve stvari, vi na taj način imate uvid u tu stvar.

Kada je za vas stvoreno "telo", postoje nestala veličina vaše duše, nije postojala namera da ono bude tako teško ili tako gusto. U suštini, prvobitni plan je podrazumevao gotovo transparentan oblik. Kroz potonje negativno iskustvo razvijena je jedna zgusnutija molekularna modifikacija. Ova nepredviđena molekularna modifikacija utiče na sadašnje funkcije vašeg tela, kao nečega u čemu se nalazi vaša duša, prevashodno kroz telepatsku komunikaciju, istinsku svest između dveju duša i svesno putovanje u druge dimenzije. Međutim, vaše zgusnuto telo nije izmenilo prvobitnu svrhu zbog koje ste upućeni na ovu planetu!!! TA SVRHA JE DA SE EKSPERIMENTIŠE SA RASTOM DRVEĆA BILJAKA, ŽIVOTINJA, MINERALA - SVAKOG ŽIVOTNOG OBLIKA - I DA OVA KUGLA POSTANE VRT. Vi ste se dobrovoljno prijavili za učestvovanje u ovom zadatku i pristali ste na sve svoje odgovornosti. Ciklus u kome ste sada jeste zahtev vaše duše da se u celosti sprovede u delo taj prvobitni duševni ugovor.

Upitaćete možda kakva je razlika ukoliko znate takve informacije. Da li će to zaista biti i od kakvog bitnog značaja za vaše blagostanje ili će vam doneti kakvu ličnu korist?

Odgovor je afirmativan, samo ako budete shvatili, ako se budete probudili i ako budete-preduzeli akciju. Do sada biste trebali u potpunosti da poznajete reč buđenje, zbog toga što je to termin koji je često korišćen u protekle dve godine i koji će se sigurno koristiti i u naredne dve ili više godina. Ova reč probuđen će se neprestano pominjati u razgovorima, predavanjima, pesmama, u reklamama i ostalim predstavljanjima u sredstvima masovnog informisan-ja. Ovo je Doba Buđenja, i u njemu ličnost i duša postaju bliže povezani i harmonični, i duša se širi do svoje istinske duhovne svesti.

U Dobu Buđenja, ključ je lična odgovornost duše kao osnova za grupnu svest i grupno učestvovanje. Neophodno je da to širi svaki čovek, svaka duša u ovom duševnom iskustvu. Ignorisanja neće biti! Ili ste svesni, ili ste nesvesni učesnik. Naše visoko energetske vibracije, nešto nalik na elektricitet, postoje u vašoj atmosferi. Verovali vi u to ili ne, svaki od vas ima određenu svrhu, odnosno cilj za mir.

Neće svaka duševna svrha biti kakav džinovski poduhvat, ali će svaka biti usmerena na akcije i u neposrednoj vezi sa mirom i ljubavlju. Ta svrha će biti povezivanje talenata svakog pojedinca sa talentima drugih, ne bi li se, na taj način, istkala tapiserija ljudske brige. Ta tapiserija će registrovati energiju svakog pojedinca kao džinovsku obojenu nit u tkanju mira koje blista zračenjem same duge.

Vaša duša još uvek može postojati uporedo sa vašim poljem inteligencije, a da pri tom istovremeno čini vas. Nemojte strahovati da ćete izgubiti svoj identitet! Pre bi se moglo reći da ćete kao duša biti označeni, da ćete postati uravnoteženiji. Dok vaša duša traga za identitetom i nalazi svoj izraz kao ispoljenje ukupnog božanskog kvaliteta u materiji, napredovaćete i procvetaćete u radosnom bogatstvu energizujućih odnosa i međusobne saradnje.

Svako od vas će kao pojedinac i kao član kolektiva imati koristi od tog iskustva. Umetnici će mnogo lakše dosezati lepote. Muzičari medu vama će Čuti vaseljenske zvuke, mnogo će jasnije saslušati prirodnu zemaljsku pesmu vetra koji igra, vode koja teče i ptica koje pevaju. Uistinu, osetiće se zvuči same Zemlje i čuče ih svi oni koji su odabrani da ih saslušaju.

Međutim, kako bismo ovo iskustvo utemeljili n svakodnevnim okolnostima, moramo praktično primeniti ovo načelo duševne svrhe.

Naša je preporuka, kao stoje toliko mnogo nas i ranije isticalo, da svaki od vas svakoga dana omogući sebi neki miran trenutak u kome će uraditi sledeće :

1.Apsolutna ljubav i briga za sebe samog. Ako osećate da su neophodna poboljšanja, onda se time pozabavite. Uložite istinski trud. Ako ste činili štetne stvari, shvatite da su štetna dela, a ne vi sami, i nastojte da popravite svoje ponašanje. Čim odaberete promenu, mogućnost za postizanje izrazitije svesti i spoznaje će vas obuhvatiti sunčanom brzinom.

Svako od vas je odgovoran za sopstvena dela. Vi ste unutar same stvari i utičete na sve okolnosti u ovom životu, mada je Isus Hrist pružio milost kada je reč o svim predašnjim vremenima. Nije bitno kako vi to nazivate - u ovom životu vaše akcije donose energetski rezultat ili posledice.

2. Naučite da na ravnopravnijoj osnovi stupate u vezu sa drugim ljudima. Poštujte jedni druge. Manje prosuđujte, a više slušajte. Naučite da istinski komunicirate sa drugima! Od suštinskog je značaja da istinski i brižni odnosi sa drugima imaju za svoj cilj mir, da budu razvijani i da ih sprovodite u delo.

Razmišljajte o sebi kao o čistom biću, i na isti taj način razmišljajte i o drugima. To nije nešto što možete glumiti. Vaša duša poznaje vašu istinu, isto onako kao što je i mi znamo.

Zato vas najljubaznije molim da na trenutak zastanete i razmotrite šta je zapravo duševna svest. Da li ste je ikada osetili?

Kada...?

Gde...? Uživate li u ovoj široj i radoznalijoj svesti?

Tokom narednih meseci, mnogo više ćete čuti od mene i od arhanđela Gabrijela upravo o ovoj svesti. Arhanđeo Mihael će takođe biti ovde, ali na nižem nivou intenziteta. Arhanđeo Rafael će se nekima pojaviti, ali sasvim nežno i smerno, dok ja stižem ovamo da bih vas ispunio energijom i udahnuo život za akciju. Nama je potrebno da izađete iz svog samozadovoljstva i nezainteresovanosti (ako toga ima) i da se uključite u čišćenje i isceljenje svoje planete, u osećanje ljubavi za sve ono što živi i vođenje brige o svemu što živi. Ovde valja konačno ostvariti ono što predstavlja osnovnu temu Doba Buđenja!

Uticaj Goluba je intenzivan, podstičući i napredan. Nahranjen energijom Veličanstvenih Zraka, ja ću napraviti još jednu, dodatnu razliku na vašoj planeti, uporedo sa pomoći koju pružaju mnogi duhovni učitelji svih uverenja, kao što je Isus, koga vi već poznajete i volite.

Budući da vaša duševna energija ima sebi imanentnu odgovornost prema životu, prema vašoj planeti, galaksiji i vaseljeni, mi smo angažovani u zajedničkom poduhvatu, čiji je cilj razrešenje nejedinstva i otklanjanje nasilja.

Isto onako kao što svaki udisaj vazduha i svaka misao ima sposobnost da izmeni vašu svest, saslušajte moju poruku koju iznosim na svim mogućim nivoima: na nivou tela, na nivou emocija, na nivou uma i na nivou duše. Znajte da nisam ravnodušan prema sopstvenoj odgovornosti za ovu planetu. Njeno blagostanje, vaše ponašanje i odnos Zemlje sa ostatkom postojanja - sve je to ono na šta sam ja usredsredio svoju pažnju. To neophodno podrazumeva promenu na mnogim nivoima zbog toga što vaseljena nije statična. Isto tako, ni stanje Zemlje ne može ostati statično.

Vi ste živuća energija i vašem telu je potrebno mesto za život - nije li tako?

Da, to je sigurno vaš odgovor i koje god da ste nacionalnosti, to mesto se nalazi negde na samoj planeti koja je tako dugo zloupotrebljavana. Ono što nazivate Majkom Zemljom neprestano se sve više i više zloupotrebljava, ali će ona uskoro verovatno doći do onog maksimuma sposobnosti da prihvati bilo kakvu dalju štetu. Njoj je neophodna briga. Prilagodite se potrebama planete. Planeta vas je odgajila i odnegovala. Sada je vi negujte.

Vašim životnim ciklusima nanose štete neprestani razarajući impulsi kojim nuklearne i hidrogenske eksplozije utiču na planetno elektromagnetsko polje. Vi se slepo poigravate sa vodonikom kao jednim od elemenata stvaranja. Vodonik je sastojak neophodan za stvaranje života i vi ga ne smete zloupotrebljavati, zbog zlokobnih posledica. Molim vas da ozbiljno uzmete u obzir sve ovo što vam sada govorim! Nikako ne možete pretpostaviti da neće doći do nesrećnih efekata.

Svojom zloupotrebom, vi menjate osnovne životne matrice i te promene nisu ništa drugo do skretanje sa božanskog plana. Istovremeno je suludo i zlo slepo se poigravati atomskim, nuklearnim i vodoničnim elementima. Nažalost, posledice takvih akcija nisu uvek uočljive, sve dok Zemljine rane ili njena negativna reakcija ne izazove teško žaljenje. Međutim, ja više na tome neću insistirati.

Učinjen je napor da se atomska i nuklearna energija koriste u miroljubive svrhe, to jest, da se koriste za ne razarajuće ciljeve kao što su medicinske svrhe ili saobraćaj. Ako na taj način budete koristili nuklearnu energiju, moraćete da upotrebite onu formulu koja neutrališe otpadne materijale, kako razaranje ne bi postalo ostatak te miroljubive namene.

Mi nameravamo da vaša planeta, zahvaljujući vašim tehničarima-istraživačima koristi moćnu energiju Sunca, jer na taj način neće biti ugrožen nijedan pojedinac, niti pak neki životinjski oblik ili sama planeta.

Sada je moja duhovna obaveza i duševni apel vama upućen, to da ja ovamo dolazim kao neko ko treba da ulije energiju u svest ove planete, kako bi ona dosegla svoje potpune pozitivne mogućnosti; prema tome, vi ćete se naći u čistoj i čudesnoj svetlosti. Međutim, potrebno je da se ta svetost na valjan način koristi i stoga vas ja najiskrenije molim da se kupate u njoj, da sanjate i meditirate o njoj i,što je od životnog značaja - da učestvujete u svemu tome sa njom.

Svetlost koju mi donosimo otklanja strah i uspostavlja svrhovitu jednostavnost u svakodnevnim pitanjima. Ova svetlost je kadra da održi dušu. Koristite je za stvaralačko mišljenje, planiranje i za napredak u međusobnoj saradnji. Ovaj renesansni dar vas ojačava i to uz pomoć nebeske rešenosti i veličanstvenih namera. Slepima je u svesti ponuđena duhovna vizija. Prenaglašeno intelektualnima i onima koji su puni prezira ponuđeno je saosećanje. Ubicama se mogu ponuditi samilost i mir.

Vi ste Božji izdanci koji polažu pravo na drevno naslede i koji sprovode univerzalni zakon. Ja sam se obavezao da ću svoju anđeosku podršku pružati Veličanstvenim Zracima i našem Tvorcu. Mi nećemo pokleknuti niti omanuti u ispunjavanju zadatka koji nam je postavljen - spašavanju kosmičkog nasleđa ove planete. Onda prihvatite ovu svetlost za novo mišljenje, za nove akcije i za kretanje napred, u miroljubivo 21. stoleće.

Stigao sam ovamo da bih nadahnuo ovaj uspavani svet i ostaću u istinskom parnterstvu sa svima koji će biti spremni da me slušaju i da vode brigu. Okruženi našom božanskom snagom i moći, ne treba da budete pokolebani niti da strahujete od neuspeha. Stupite napred i ostvarite uspeh. Zaista, sve dok se ne okonča vreme u naletu svesne stvarnosti, moramo da obavimo veliki posao proviđenja.

Ali, dozvolite mi sada da na trenutak zastanem i saslušam vaša pitanja, ako ih ima.

V. Kakvo je tvoje iskustvo u vezi sa Veličanstvenim Zracima o kojima govoriš?

U. Moje iskustvo sa njima i njihovim stvaralačkim procesom odnosi se na to da se oni nalaze na najvišem mestu, gde spoznaju sve stvari i gde su njihova moć i veličina neopozivi. Mi anđeli smo stvoreni tako da imamo određene poslove ili projekte koje treba da obavimo, a potom se latimo nečeg drugog. Veličanstveni Zraci su udaljeni sveznajući izvor energije za nas i poštujemo ih gotovo na isti način na koji poštujemo Tvorca.

Događalo mi se da iznenadno, u znanim ili neznanim trenucima, postanem svestan da su se kraj mene pojavili Zlatni ili Srebrni Zrak, dok je moj odnos sa Bogom takav da znam da se Tvorac nalazi na udaljenom mestu i da nikada neće fizički biti u mojoj blizini.

V. Čak i ako živiš u moru kosmičke energije koja sve što je stvoreno održava u životu, ne osećaš li da imaš ikakav drugi direktan odnos sa Bogom?

U. To je tačno.

V. Da li bi mogao da nam kažeš nešto o različitim veličinama duša u kraljevstvu anđela i da nam izneseš neko poređenje između najmanjeg anđela-glasnika i kerubima, serafima i arhanđela?

U. Naša veličina je u neposrednoj vezi sa tim ko smo zapravo. Ja sam duša arhanđeoske veličine, visok sam oko 7 metara - onako kako vi to svojim zemaljskim merilima merite. Širina mi je promenljiva, u zavisnosti od toga gde se nalazim i kakav je intenzitet nastupanja potreban. Normalno ili uobičajeno izgledam kao koplje široko oko 50 santimetara; dubina mi je oko 20 santimetara. Međutim, ja mogu da postanem tako kompaktan da budem širok samo l santimetar, ili da se, nasuprot tome, ako bude potrebno, proširim na 70 santimetara. Mi anđeli se obično pojavljujemo kao koplja ili kao svetlosni snop ili stub, ali možemo biti i u nekom drugom savitljivom obliku. Sve zavisi od utiska koji nastojimo da ostavimo. Ponekad je vizuelni utisak koji ostavljamo nužno utisak svetlosne sile. U nekim drugim slučajevima poželimo možda da delujemo zaštitnički. Sve zavisi od okolnosti.

V. Znači li to da želiš da kažeš kako možeš da zauzmeš mnoštvo obličja?

U. Da, mi se možemo pojaviti u misaonom procesu nekog čoveka kao nešto drugo, pre no što shvatite daje reč o anđeoskom obliku.

V. Da li ovo radiš sa svim fizičkim životnim oblicima ili sada govoriš o načinima na koji moraš da se pojaviš na Zemlji, zbog različitih istorijskih spisa o tome šta su anđeli i šta oni čine? Recimo, u tvom zapadnom kvadrantu vaseljene postoje neki stanovnici - kako oni odgovaraju, odnosno, odgovaraju li onako kako mi odgovaramo?

U. Takvu misaonu predstavu koristimo za sve stvorene oblike, kako bi svako biće, gde god da se pojavimo, to moglo da shvati. Kada smo u potpunosti pojačani, mi smo izuzetno snažna energetska bića. Međutim, ta adaptacija, preuzimanja drugog obličja, traje samo kratko vreme. U jednom datom trenutku ono ne može trajati duže od šest minuta; minimalna dužina je čak 10 ili 20 sekundi - onako kako vi to opažate.

Mi ne želimo da se u potpunosti prilagodimo nekoj situaciji za stalno i da izgubimo svoj prirodni energetski oblik, do čega bi moglo da dođe ako bi naša moć bila duže vreme umanjena. To važi za svaki anđeoski oblik. Moje vlastito koplje se može smanjiti do manjeg nivoa intenziteta ako želim da prodrem kroz bilo koju nižu dimenziju, kao stoje, recimo, vaš zemaljski nivo.

Ako si me video, moje energetsko polje će biti pomalo nalik na tvoju dušu - blistavo zlatno i srebrno - ali i mnogo veće. Kada radim imajući pred sobom nekakav konkretan cilj kao stoje to sada slučaj, ja kao arhanđeo mogu takođe da privučeni odgovarajući obojeni podzrak kako bih vam izrazitije nešto predstavio; međutim, ja trenutno ne koristim ni jedan od pojedinačnih zraka duge da bih se predstavio.

V, Znači li to da ti nisi ono biće koje je Srebrni Zrak opisao u knjizi Kosmičko otkrovenje kao onoga ko će doći na našu planetu na zraku boje indiga?

U. Da, to sam ja. Ja ću koristiti taj zrak indigo boje negde pred kraj perioda koji mi je na Zemlji poveren. Nisam ovamo došao prevashodno kao zrak. Došao sam ovamo kao moćno anđeosko biće, kao duhovna snaga da promenim sveti Ako bih postao nalik na zrak bio bih umekšan, a ne želim da delujem tako. Prema tome, ja neću ispoljiti nikakvu boju niti nijansu sve do pred kraj ovog perioda svog uticaja - dakle, za recimo dve ili više godina. Ja nišani zrak, ali mogu biti njegov vrhovni upravljač, ako to možeš da shvatiš.

V. Znači li to da ćeš na kraju ipak biti u neposrednoj vezi sa indigo plavom bojom, a ne sa ljubičastom ili nebesko plavom ili nekim drugim obojenim zrakom?

U. To je tačno. U ovom trenutku, ti mene ne možeš povezati ni sa kakvom konačnom bojom. Ja brinem za tvoju planetu. Ja brinem za mir. Brinem za svaki životni oblik. Mogu biti u neposrednoj vezi sa svakom bojom ako se na to odlučim, ali sada sam beličast, zlatast i srebrnast i ne povezuješ me ni sa jednom određenom, odvojenom bojom.

V. Hvala. Sada kada je reč o našoj fizičkoj Zemlji koju nazivamo Tera ili Gaja, da li bih mogao da nam nagovestiš kakav je bio tvoj odnos sa nama od početka stvaranja ove planete?

U. Na samom početku, kada je arhanđeo Mihael "regrutovao" eterične energije za ovu planetu i koordinisao sve detalje, ja uopšte nisam bio u blizini. Nije bilo razloga za to. Mihael je imao svoj projekat. Ja sam bio preko, u zapadnom regionu. Gabrijel i Rafael su drugde obavljali svoje poslove. Kada je Mihaelu poveren ovaj zemaljski projekat, nije se mislilo da će on biti težak. Na kraju se, međutim, ispostavilo da je priča potpuno drugačija. Naime, kada iščitavamo arhive ovog tvog malog mesta i kada pokušavamo da smislimo neki drugi plan daje izvučemo iz ovog vrenja ili meteža, to se sada postavlja kao ogroman zadatak.

V. Da li su prvobitne eterične duše imale nekakav odnos sa kraljevstvom anđela, sem odnosa koji su imali sa arhanđelom Mihaelom? Odnosno, da li su, kada su bile iznad naše planete i oko naše planete obavljajući svoj posao, mogle da kontaktiraju i povezuju se sa anđelima?

U. Jesu, naime, prvobitna bića su imala visoku vibracionu gustinu, tako da su mogla da poprime našu dimenziju. Prema tome, odgovor glasi da bića koja ti nazivaš anđelima i ona koja su bila oko Zemljine površine jesu zaista bila u nekakvom međuodnosu.

V. Dakle, u tim prvim zemaljskim danima nije bilo ničega misterioznog niti neuobičajenog u tome da blaga, prevashodno eterična duša, bude u kontaktu sa anđelima svih vrsta?

U. To je potpuno tačno. Naime, ako otkloniš svoje fizičko telo, ostaje duševni energetski snop. Čak i ako ukloniš fizičku gustinu, ti tu ostaješ. Prema tome, svako eterično biće koje se nalazi u blizini vrlo jasno može da se vidi. I može da kontaktira s tobom, jer je iznad nivoa emocija i ograničavajuće fizičke gustine. Da li ti je to od pomoći?

V. Hvala. Postoje li neka prilično izrazita ograničenja koja onemogušuju izvesne oblike da stupe u vezu sa drugim oblicima?

U. Misliš na ovo što se sada zbiva?

V. Da, govorim o vaseljeni danas. Da li smo od vas odvojeni samo zbog toga što smo mi u fizičkom obliku, u telu?

U. Ti si treći nivo koji ubrzava ka niskom četvrtom nivou u svesti. Visoki četvrti nivo uspostavljen je u mislima i primer za to je poseta Isusa Krista od pre 2000 godina; on je ukazao na mogućnost preobražaja iz treće dimenzije onako kako je to Buda i pre njega učio. Kada postigneš viši nivo četiri i kada osetiš njegove više vibracije, pa kada čak budeš kadar i da sagledaš svetlost nivoa pet, onda ćeš početi da svoju perspektivu u potpunosti pomeraš sa površine planete.

Veliki broj zemaljskih duševnih stanovnika moraće da prođe kroz faze svesnog obrazovanja. To obrazovanje će doneti slobodu od emocionalne vezanosti karakteristične za nisku četvrtu dimenziju i od energetke veze sa trećom dimenzijom karakterističnom za Zemlju.

Neki ljudi se već oslobađaju zahvaljujući unutrašnjem očišćenju i isceljenju ličnosti i prešli su iz niske četvrte dimenzije tj. dosegli su visoku svest u visokoj četvrtoj dimenziji i sada funkcionišu sa mogućnošću za petu dimenziju. Nekolicina ljudi je već postigla nižu petu dimenziju. U ovom periodu duhovne evolucije, postizanje niže pete dimenzije može se dosegnuti samo zahvaljujući praktičnim akcijama za isceljenje planete i uspostavljanje mira. Niko ne može preći u višu svest u petoj dimenziji a da ne učestvuje u očuvanju svega živog - mira na Zemlji.

V. Znaci li to da na našoj fizičkoj planeti danas već ima nekih ljudi koji mogu da dosegnu petu dimenziju?

U. Da, to posebno važi za one koji su se opredelili za blagostanje planete i koji stvarno pomažu u njenom očišćenju. Shvataš da svaka dimenzija sadrži određeni opseg, tj. dijapazon.

Ja sam sada došao da bih prošao kroz četvrtu dimenziju i spustio se dole, na površinu Zemlje. Došao sam da vam omogućim potpuni zaokret. Želim da se ljudi osvrnu unazad i pogledaju svetlost. Pokušavam da odagnam oblake koji su zamaglili oči. Želimo da odagnamo veliki deo magle kako bi ti mogao da vidiš tačno do kosmičke energije koja se nalazi u petoj dimenziji. Želimo da te oslobodimo i od mišljenja karakterističnog za treću i od mišljenja karakterističnog za nižu četvrtu dimenziju. Ja mogu da donesem otvaranje pete dimenzije onima koji se očiste na nivou ličnosti i koji delaju zarad uspostavljanja mira. Došao sam da jednom za svagda okončam dvojstvo duša - ličnost.

V. Zaista sam gotovo posednuta i savladana ovom vešću, ovim neprocenjivim poklonom. Hvala ti, Urijele. (Dugo ćutanje). Da li ja dobro shvatam da u četvrtoj dimenziji još uvek ima duša koje imaju obličje ljudskog fizičkog tela?

U. Da, u nižem nivou četvrte dimenzije ima takvih bića. Međutim, to nije više onakav ljudski oblik o kakvom ti razmišljaš. Čim se približiš petoj dimenziji to će se ponovo rastočiti u čistu energiju.

V. Možeš li da objasniš kako on nestaje?

U. Postaje nalik na elektromagnetsko polje; do toga dolazi samo zahvaljujući dosezanju viših frekvencija. Čim se udaljiš od vibracije planete, više nemaš potrebu da budeš u vezi sa njenim gustim vibracijama. To je kao kada bi jedno, deblje odelo, zamenio nečim lakšim. To je zapravo povratak na normalnije stanje duše.

V. Kada smo mi, zemaljske duše, imali te nekadašnje sedmostruke energetske snopove, ili dušu bez fizičkog tela, da li smo bezbedno mogli sami da putujemo po vaseljeni, ili barem po ovoj galaksiji? Ili nam je bilo potrebno ono što se naziva NLO ili zvezdani brod za kretanje?

U. Ne, nikakav brod vam nije bio potreban; sami ste se odlikovali sposobnošću da krenete u spoljni kosmos. Međutim, duševni snopovi obično ne prelaze brzo velike udaljenosti.

V. Drugačije rečeno, oni nisu mogli da s lakoćom čine ono Što ste mogli da činite vi i Veličanstveni Zraci?

U. To je tačno. Frekvencija energetskog snopa visokog sedam snopa nema dovoljno snage da s lakoćom putuje po vaseljeni.

V. Kažeš da si došao ovamo da nam pomogneš. Da li bi to mogao nešto podrobnije da nam opišeš?

U. Zlatni Zrak i Srebrni Zrak su mi dali veliku moć da koristim njihovu energiju i energiju duge koju su oni već obezbedili oko ove planete. Ta energija mi omogućuje da koristim osobine inherentne svakom obojenom zraku i da raspolažem njihovom celokupnom kombinovanom i uvećanom snagom.

Uporedio bih svaku dušu sa zakrivljenim tanjirom ili ogledalom, kao što su vaše satelitske antene kojima primate talase. Talasi koje upućuju Zlatni i Srebrni Zrak i ja sam stići će do tvoje duše, biće primljeni, i potom će ih duša vratiti u kosmičku svest. Možeš li to da shvatiš?

V. Da li su to svetlosne i energetske vibracije?

U. Tako je. Svetlost i energija Zlatnog i Srebrnog Zraka koji su istina veći nego pre tri godine, još uvek u ovom trenutku imaju relativno malo pojačanje. Oni će početi da se pojačavaju, i ja ću konačno doneti dalje pojačavanje, do nivoa od 27 - 35 posto; pri tom ću ja poslužiti kao provodnik. Ne želim da ma koga izbacim iz ravnoteže. Međutim, ja ću učiniti da svaki čovek oseti da se nešto zbiva; tako će on ili ona morati da uoče i da preduzmu neku akciju. To će uticati na dušu svakog čoveka kada seja budem usredsredio na onaj maleni deo duševne energije i pretvorio ga u receptivno područje za moguću ekspanziju. Tako će verovatno svaki čovek nešto osetiti.

V. Znači li to da će ova dolazeća pojačana energija Veličanstvenih Zraka koju ti prenosiš stupiti na neki način u odnos sa energetskim poljem oko naših fizičkih tela.

U. Da, tako je. Budući daje fizičko telo samo mesto u kome se nalazi duša i ja ću stupiti u vezu sa umom i duševnim znanjem svakog čoveka.

V. Moram za trenutak da zastanem, da bih videla da li sam ovo zaista shvatila. Kako mi se čini, svakoj duši su date energetske boje u ovoj egzistenciji; to je ono što nazivamo kosmičkim duševnim kodom li Zrakom Namere. Da li će i on na bilo koji način biti podvrgnut tvom uticaju?

U. Dok radim na pojačavanju energije, tvoja individualna prijemčivost za spoznaju Boga kroz tvoju dušu-ličnost doneće jedan od dvaju rezultata. Ili će tvoj Zrak Namere postati aktiviran i silovitije energizovan ili ćeš ga prigušiti. Oni koji istinski žele da ispune cilj i svrhu svoje duše pristaće da predu čitav taj put.

Oni koji to ne žele i dalje će dobijati pojačanje, odnosno, energizovanje kako vi to zovete, ali neće učiniti ništa, jer su odabrali da to sve na neki način potisnu. Njihov Zrak Namere će to ipak osećati, ali je veliko pitanje da li će duša učiniti bilo šta sa njim! Ja ću se potruditi da znatno otežam duši da kaže "ne". Kada svako bude probuđen kroz lično iskustvo, svi će biti istinski kadri da donose mudre odluke. Odluka koja se donese sada ili u naredne dve godine neće biti odluka izražena rečju "možda"; to mora biti sasvim jasno pozitivna ili sasvim jasno negativna odluka - jasno "da" ili "ne" za Boga, za mir.

V. Možeš li, Urijele, da nam kažeš kako će energetsko pojačanje uticati na one medu nama koji su već rekli "da" i već služe?

U. Biće to vreme za više rada, ali će to istovremeno biti i vreme radosti, jer će istinski znati šta i zbog čega čine. Oni će osetiti da su istinski priznati i znaće da smo mi posvećeni zajedničkom radu sa njima! Imaće osećanje da su priznati, uočeni i prihvaćeni i potpuno će shvatiti da sarađujemo sa njima na vrlo stvarne načine.

V. To mi izaziva suze u očima. Želim isto tako da upitam kako će oni koji već veoma vredno rade i u fizičkom smislu da vode brigu o sebi, da im se ne bi dogodilo da u tom velikom nagonu da služe osete negativne posledice.

U. Tako je. Biće mnogo onih koji će se baviti intenzivnim poslom, koji će doživljavati stresove i preteranu iscrpljenost. Morate pomoći jedni drugima da biste iznašli pravu ravnotežu, kako biste svi bili kadri da nastave u zemaljskoj ravni i da ostvare svoje ciljeve. Budite sigurni da će oni malobrojni, koji su već duševno-programirani da napuste Zemlju, kroz proces oslobađanja smesta preći kroz sve energetske cikluse do nivoa koje im držimo otvorene.

Onda će imati jedan vrlo kratak pregled, pre no što ponovo počnu da rade sa ovom planetom. Prema tome, postoji sposobnost bilo da se nastavi u fizičkom obličju ili da se (to važi za mali broj ljudi) sve to napusti i da se vrate na nivo zasluženih dostignuća.

V. Urijele, da li bih mogao da nam kažeš nešto o načinima na koji će tvoje energetsko pojačanje uticati na molekule i ćelije u fizičkom organizmu?

U. Ovo govorim obraćajući se svim stanovnicima Zemlje - pet milijardi duša koliko ih tu ima. Ovde je od ključnog značaja unos tečnosti i hrane, uporedo sa odmorom i vežbanjem. Prirodno je da ćete vi uzimati sve manje i manje količine hrane. Pokušaćemo da vas podstaknemo da koristite energiju mora kako biste stekli vitalnost.

Proizvodi tla su žitarice, suvo voće, seme, voće i povrće (to važi i za sve začinske trave). Utvrdićete da će u onoj meri u kojoj vreme odmiče, hrana postajati sve manje i manje važna. Ja shvatam da će vam i dalje biti potrebno da učestvujete u tim procesima, ali će verovatno vaše unošenje hrane biti u različitim oblicima. Postoje oni koji vam pomažu u razvoju morske energetske hrane i energije zemljišta koja je u neposrednoj vezi sa zelenilom. Već ste dobili dosta informacija o tome, uskoro ćete ih dobiti mnogo više.

Postoje dva aspekta mog sadašnjeg projekta koji bih želeo da podelim s vama. (1) Odliv znanja i informacija će se smanjiti. (2) Energetski impuls za pokretanje svih ka miru će biti povećan. Prema tome, biće smanjen odliv konkretnih informacija, mada će izgledati da kanalisane informacije stižu odasvud! Pa ipak, s obzirom na intenzitet komunikacija između našeg kraljevstva i vaše ravni, stvarne informacije će se smanjiti, jer će svako govoriti: "Požuri, dajte da se okupimo i da radimo na uspostavljanju mira˝. Neke tehničke informacije će stizati kao deo iskustva buđenja na koje smo mi sada usredsređeni.

Zbog mene i kao od mene videćeš zaokret u pulsira energije koja motiviše i podstiče ljude na aktivnost. ta metafizički učitelji kažu da na prvom mestu mora da bi lični mir unutar svakog čoveka i to je ideal. Pa ipak, vaše zemlje su se usredsredile na pređašnje vojne napore koristeći radnike upravo kao radnike po sebi i polazeći u akciju baš sa tog stanovišta. Mi nastojimo, razume se, da pojačamo vaš unutrašnji razvoj; međutim, vi morate sada krenuti u akciju. Mudri će postići ijedno i drugo.

V. S obzirom na pojačane vibracije ove veličine, dali bi bilo lakše da nam NLO i braća iz kosmosa daju podatke?

U. Kosmički kontakt je postajao, ali nije urodio plodom u Atlantidi, odnosno, naneo je štetu ljudima. Prema tome, nameravamo ovog puta da koristimo jedan drugačiji pristup. Budući da nije urodilo plodom ništa što je spolja primenjeno, dolazimo ovamo sa zahtevom da svaka duša sada ispolji odgovornost za obavljanje svoje svrhe i to u jasno određenom vremenu.

V. Urijele, s obzirom na ovako usavršeno oružije i ratne objekte, da li bi tvoja unutrašnja energija moj pomoći nekim ljudima da otkriju svoje unutrašnje sećaj na još gore oružje, možda na neke stvari koje su poznavali u pređašnjim životima?

U. Efekat moje energije će imati tako izraženi cik-cak podsticaj ili uticaj da može "odključati" i izvesnu količinu destruktivnosti. Pa ipak, ljudska destruktivnost neće funkcionisati. Ona neće ostvariti ciljeve koje ti pojedinci žele, tako da će oni biti svedoci da je bilo štetno sve što ta destruktivnost donela. Upravo je to jedan aspekt želje promene svesti.

Ne možemo vam oduzeti faktor slobodne volje, jer je taj faktor imanentan projektu ljudskog tela i podržava, ga planetarno okruženje. To je prihvaćeno kao deo modela Srebrnog Zraka. Prema tome, može doći do pojave izvesne količine destruktivnosti, ali ona neće biti globalna. Iz tih "džepova" destruktivnosti pojaviće se ljudsko opažanje, svest o tome da destruktivnost nema nikakvu vrednost.

Međutim, frekvencija zvuka i zloupotreba vodonika moraju biti pod kontrolom i upravo zbog toga vi imate našu punu pažnju i podršku. Došli smo ovamo da usmeravamo, objašnjavamo i pružamo pomoć u ostvarivanju duševne svrhe, kako bi se postigla valjana fizička rešenja. Angažovanje same duše počeće da se odražava tako što će se prvo tražiti da se očuva fizičko telo i sve ostalo živo. Prema tome, utvrdićeš da, mada će doći do pojava izvesne destruktivnosti ili će se izraziti mogućnost destruktivnosti, najveći deo toga zapravo neće biti ostvaren.

U narednih 14 meseci doći će do odlučnog talasa promena, jer smo mi počeli sa energijom veoma niskog napona. Ja se trudim da poruka u vezi sa mojom svrhom bude poznata što je pre moguće. Čak i kada kažemo 14 meseci, moraš shvatiti da mi nemamo vaša vremenska merila i možemo samo predviđati verovatnoće. Niko od nas neće reći da ćete u 10 sati 15. maja imati mir - ili katastrofu.

Međutim, možeš biti siguran da će tvoje opažanje vremena na kraju krajeva prestati da postoji, budući da ona nije ništa drugo do greška. Da, uskoro ćeš biti svestan daje netačna ona jednačina koju vi ljudi koristite: prošlost -sadašnjost - budućnost. Prijatelji dragi, započelo je ostvarivanje plana. Nestaje vaše ograničeno linearno vreme... a sa njim, nestaju i krute strukture vaše trodimenzionalne stvarnosti. Sada se približavate jedinoj pravoj stvarnosti, stanju kosmičke svesti ili budnosti - domu Božije ljubavi i vaših vlastitih izraza radosti.

Kao što je istaknuto, mnoge se stvari istovremeno odvijaju. Bićeš sve više svestan važnosti egzistencije u svom životu. Svakodnevne aktivnosti, svakodnevna iskustva će imati veći (ili manji) uticaj kada budeš vrednovao šta jeste a šta nije bitno. Sve više odredu] prioritete. Oslobodi se svega drugog sem mirnih namera. Vrednost tvog života i njegov kvalitet će biti povećani! Konačno ćeš spoznati vrednost sebe samog kao krštenog bića svetlosti koje živi kroz galaktičke Zakone i Volju Tvorca u fizičkoj životnoj egzistenciji, sve dok nam se ponovo ne pridružiš u harmoničnoj svesti.

Radujte se, rođaci moji! Vaša duhovna evolucija ispeva nove životne koordinate u jedinoj mogućoj neiluzornoj otadžbini.

Mir svakom srcu i svakoj duši.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0069 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA