V I Z I J A
 
    
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Uvod
 

Pre nekoliko godina prijatelji su počeli da mi šalju knjigu. Jednog meseca bi stigla dva primerka, a sledećeg pet. Do kraja godine sam imala već nekoliko desetina primeraka. Prijatelji su me uveravali da je knjiga nešto posebno i da "ima nečega". Uistinu je imala, jer je ta knjiga, Prenosi zvezdanog semena, od strane "Rafaela", verovatno najlepši primer znanja prenetog kanalom koji sam ikada srela. Ona je istovremeno bila i poetična i iskrena, nudeći stvaran uvid u prirodu duhovne koncepcije i razvojni smisao rada na dimenzijama dubine stvarnosti. Ona poziva na surazvojno partnerstvo koje se ne zasniva na bilo kojoj određenoj ideologiji ili sekti, premda je očigledan uticaj hrišćanstva na prenosioca poruke. Ono sto je najimpresivnije u ovoj knjizi je bogatstvo i složenost ideja, osećaj bivanja u dodiru sa širom Šemom koja pokušava da prodre u vreme. Pitala sam se ko je taj kroz koga je tako duboka i snažna poruka data. Ispostavilo se daje to mladi drvodelja, po imenu Ken Keri, koji je sa svojom ženom, partnerom, Seri, i njihovo šestoro dece živeo životom karakterističnim za stare graničare. U takav način života spadala je izgradnja njihove kuće, proizvodnja hrane, obrazovanje dece, i mnogo toga što su sami radili za sebe, mnoge stvari koje je većina ljudi već odavno prestala da radi. Bilo je veoma tiho i lepo u udaljenom delu Misurija gde su živeli, dovoljno tiho da se mogu slušati poruke vetra u krošnjama drveća, čuti i razumeti pesme ptica, znati staje reka rekla. Ubrzo, počele su da se čuju i dublje poruke. Ken je slušao, i Prenosi zvezdanog semena su rođeni.

Ken je nastavio da sluša i, u svojim rastućim predavanjima i privremenim povlačenjima, učio druge da čine isto. Ova lepa mala knjiga vizija njegovo je najnovije primanje i nastavlja temu započetu u Prenosima zvezdanog semena o našoj mogućnosti da budemo satvorci sa Bogom na ovoj najkritičnijoj prekretnici u ljudskoj istoriji.

Šta je prenošenje kanalima i zašto se danas javlja tako mnogo materijala prenetog ovim putem? Prenosi putem kanala počinju i završavaju se u svesnosti, svesnosti ogromnih količina informacija koje sve vreme stižu do nas. Mnogo toga ukazuje da smo u praistorijska vremena bili po pravilu mnogo svesniji različitih kadenci informacija nego što smo to danas. Izvanredan opis ovog nivoa svesti dat je u izuzetnoj noveli Džin Auel, o prelasku sa dominiranja neandertalaca na dominaciju Homo sapiensa pre nekih 30.000 godina. Sledeći pasus potiče iz Doline konja i govori o načinu na koji glavna junakinja obraća pažnju na svoju okolinu:

"Sva njena čula bila su izmenjena. Osluškivala je zvuke disanja i jedva čujnog kretanja; tražila je pogledom bilo kakve znake odbačenih stvari ili skorašnjeg boravka; njušila je vazduh ne bi li osetila karakteristične mirise mesojeda, ili skorašnje propasti ili mesa divljači, otvarajući usta da bi omogućila i čulu ukusa da uhvati mirise; puštala je svoju razgolićenu kožu da otkriva bilo kakav znak toplote koji bi dopirao iz pećine i dozvoljavala intuiciji da je vodi dok se nečujno približavala otvoru. Priljubljena uz zid, polako se prikradala tamnom otvoru, i pogledala unutra."

Samo mali korak deli ovu izuzetnu svesnost o spoljnjim informacijama od sposobnosti da se osete nevidljive informacije, primljene pomoću unutrašnjih protoreceptora za određene nivoe informacija. One možda stižu do vas iz protočne šeme elektrona ili razvijajućeg pulsiranja koje se oglašava u vama iz dimenzija izvan običnog prostora i vremena. Senzitivci, kakav je Ken Keri, naročito ako žive u tihom prirodnom okruženju, ne samo što intenzivnije reaguju na svoju okolinu, već isto tako neprestano usavršavaju svoju sposobnost da osete ili kanališu duboke svetove Bića.

Dozvolite da napravimo kratak izlet u neke spekulacije u oblasti metafizike i fizike onoga o čemu bi ovde moglo da se radi. Pojava o kojoj govorimo, posmatrana sa ovog stanovišta, ima korene u verovanju da je psiha uložena u materiju, pa da otuda materija može da ima pristup u psihičko znanje. Tales iz Mileta, VI vek pre Hrista, pruža nam prvo zapadnjačko objašnjenje ove pojave kada kaže da su "sve stvari ispunjene bogovima", što znači daje neka vrsta duše, božanske emanacije, i komplementarna i saprostorna sa materijom i da je usmerava ka širim stvarnostima. Platon je pisao o Oblicima ili Arhetipovima sadržanim u svim stvarima, koji ih podstiču na rast i postajanje. Isus govori o Unutrašnjem Carstvu i suštini onoga što znači JA SAM priroda Boga u svakoj osobi. Islamski mistici, Sufi, ukazuju na alam al mithal, mundus imaginalis, međuniverzum za koji se smatra daje podjednako ontološki stvaran kao što su to čulni empirijski svet i savremeni svet intelekta. On postoji u metageografiji i poseduje prostornost i dimenziju kao i oblik, boju i druge osobenosti koje se opažaju čulima. Međutim, ovaj svet mogu osetiti samo oni koji vežbaju svoja psihospiritualna čula, i, zahvaljujući ovom posebnom obliku imaginarnog znanja (koje je vrlo blisko, ako ne i identično sa prenosom putem kanala), stupaju u vizionarski svet koji nije različit od mundas archetypas Karla Junga.

Filozof XVII veka, Lajbnic, smatrao je da je univerzum izgrađen od "monada" koje su sićušne jedinice uma, a svaka od njih odražava (ili kanališe) univerzum iz svoje sopstvene perspektive. Istovremeno svaka monada je u vezi sa svim drugim monadama, tako da se ni jedna od njih ne može promeniti, a da se pri tom ne promene i ostale. Procesni filozofi 20-tog veka prenose ovakvo stanovište na dubinu, sa Bergsonom koji kaže daje najviša stvarnost potka spojeva i da mozak po pravilu zaklanja širu stvarnost pomoću "cerebralnih redukujućih talasa". Teorija polja i kvantna fizika idu dalje u prilog ovakvim pretpostavkama, naročito Belova teorija iz 1964. godine, koja iznosi dokaz o povezanosti svih prostorno razdvojenih događaja. To nam govori da nijedna teorija stvarnosti koja je kompatibilna sa kvantnom teorijom ne može smatrati prostorno razdvojene događaje nezavisnim, već da mora dozvoliti postojanje međusobne povezanosti između događaja koji su udaljeni i to na način koji se razlikuje od običnog iskustva.

U skorije vreme, neki novi fizičari koji se bave teorijom čestica izneli su neke neobične tvrdnje koje prevazilaze sve dosad iznete hipoteze, i to tako da pomažu da se rasvetli priroda prenosa putem kanala (mada bi verovatno oni bili poslednji koji bi poverovali u ovu pojavu). Fizičari kao što su Fejnman sa Harvarda, Viler sa Prinstona i Džin Horon, francuski fizičar i pisac, smatraju da su elementarne čestice materije, ustvari, parcijalni mikrokosmosi koji, kao i pravi univerzumi, sadrže prostore koji drže informacije u svom spinu ili naboju i razvijaju ih i povećavaju u nesmanjujućoj negentropiji. Otuda su, prema Belovoj teoremi, elektroni u stanju da razmene informacije i sa elektronima na velikoj udaljenosti, jer izgleda da efekti zračenja spina holonomski utiču na efekat spina drugih elektrona. Štaviše, elektron nikada ne zaboravlja svoj informacioni zapis, njegovo fizičko naelektrisanje kakvo je izvorno bilo, bez obzira da li informacioni naboj potiče sa žive osobe ili umetničkog dela. Drukčije rečeno, i kada umrete vaše celokupno iskustvo može biti zapisano u spinu elektrona koji čine vaš prah.

Horon iznosi primer čoveka koji se prilikom posete mumiji Ramzesa Drugog našao na istoj frekvenci sa životnim iskustvima egipatskog faraona, budući da su ona bila svuda prisutna na preostalim elektronima njegovog mumificiranog tela. Slično tome, iskustva zapisana u elektronima nekog predmeta mogu podjednako dobro da razmenjuju informacije sa vašim elektronima kao i elektroni osobe koja je nekada živela. Zbog toga nas sve vreme doslovno bombarduju informacije o svemu i svačemu. Naši "cerebralni redukcioni talasi" nas štite od ove lavine kosmičkog znanja. Veće sedmoglavih Bratiridoriana koje zaseda na planeti Betelgeurs možda je zaista fascinantno, ali ja bih više volela da ne znam ništa o tome. Međutim, u situacijama telepatije, psihometrije, vidovitosti i prenosa poruka kanalima mi koristimo naše vlastite elektrone kao prenosnike odnosno prijemnike kako bismo stupili u kontakt sa elektronima neke druge osobe ili predmeta ili čak kosmosa. Ono što zovemo dubljim ili razvojnim impulsima možda dolazi do nas preko vrtloga "crne rupe" koji se evidentno nalazi u svakom elektronu, naročito leptonu nabijenom energijom, kroz koju mi stupamo i u druge dimenzije, tj. dimenzije koje fizika označava kao n-to dimenzionalni prostor, odnosno vreme.

Kako uspevamo da podesimo sebe na frekvencije preko kojih možemo da primamo impulse drugih dimenzija ostaje veliko otvoreno pitanje, ali to se dešava. Danas je realno pretpostaviti da su ove subatomske dimenzije ili svetovi koji funkcionišu na različitim frekvencijama u stanju da impulsiraju svoje namere u naše vlastite. Ono što doživimo i označimo (u zavisnosti od našeg kulturnog miljea) kao arhetipove, ili bogove, ili vodiče, ili čak anđele, može dospeti do nas preko spina elektrona onako kakvo je bilo. Šta su oni zaista i odakle dolaze Samo Bog Zna. Bilo kako mu drago, univerzum krvari, a mi predstavljamo prozračnu supstancu za njegove ritmove i znanja.

Posmatrano iz ove perspektive, informacije prenete kanalom su nus-proizvod ove istovremene-sveprisutne-matrice stvarnosti. Prenosilac (ili kanal) je muškarac ili žena koji je u stanju da podesi rezonancu elektronske strukture svoga mozga-uma tako da duboko čuje znanje koje daje velike šeme stvarnosti, a zatim ga uobliči kroz žižu svog vlastitog kulturnog miljea, tako da ove šeme zvuče smisaono i mudro u datom okruženju i vremenu bez obzira na obilje onoga što bi se moglo saznati.

Kroz istoriju bi se moglo pronaći mnoštvo primera prenosa putem kanala. Stari i Novi Zavet su puni proročanstava prenetih kanalima. Proročišta su smatrana glavnim izvorom dubokog znanja ili shvatanja širom Evrope i u najvećem delu ostatka sveta. Za najprosvećenije Grke, u razvijenoj Helenskoj civilizaciji, krajnji izvor znanja bilo je proročište u Delfima za koje se verovalo da prenosi mudrost Apolona. Nostradamus je prenosio istorijske slike vremena koja će tek doći. Veliki švedski naučnik Svedenborgje video kroz površinski svet da nas okružavaju i podupiru multi-dimenzionalni univerzumi. Tu je, naravno, i Vilijem Blejk koji je slikao i opisivao delić izobilja njegovog sveprisutnog vizionarskog znanja. U svim šamanskim kulturama, trans šamana je neprekidno usmeravao njegovu pažnju na spektar svesti, kako bi stigao do nivoa znanja koji nisu pristupačni običnim stanjima svesti. Radovi Karlosa Kastanede odražavaju ovu pojavu i pokazuju silinu obuke šamanskog uma. Ovde se radi samo o tome da nervni sistem i mozak moraju biti prevaspitani tako da mogu otvoriti vrata opažanju strane i prekrasne zemlje znanja koje je preneto putem kanala. U suprotnom do prenosioca i njegovih zavedenih sledbenika stigla bi kao reč Božija ogromna gomila nesvesnog i licemernog đubreta. Istini za volju, veliki deo onoga što prolazi kao informacija preneta kanalom je upravo to - olupina i odbačen tovar nesvesnih umova napumpanih ega. Ono što joj nedostaje u jasnoći više je nego što može nadoknaditi svojoj sadržinom!

Poslednjih godina, sve je veći broj ljudi koji se normalno ne bi mogli smatrati šamanima, niti prorocima, niti psihičkim egoistima, a koji dolaze sa izuzetnim materijalima, prenetim kanalima. Edgar Kejs, usnuli prorok koji je u stanju da uspostavi dijagnozu ljudske bolesti na velikom rastojanju. Dejvid Spangler čiji rad Izdizanje i otkrovenje (Emergance and Revelation) predstavlja izvanredan primer dubokog znanja i proroštva; Džejn Roberts i njene knjige Seta sa njihovom bogatom orkestracijom raznovrsnih psihičkih spoznaja; i sada snažan i inspirišući rad Kena Kerija - spadaju u najfinije proizvode kanalima prenetih poruka. I premda svaki od ovih prenosilaca ispoljava na izvestan način svoje vlastite kulturne i religiozne predrasude (o čemu svedoči vaskrsavanje hrišćanskih tema kod Kejsa i Kerija), svi oni govore o viziji i mudrosti dubljoj od bilo koje kulture, univerzalnijoj od bilo koje teologije. Ono što su svi oni primili je poruka: SADA JE VREME DA SE PROBUDITE! Ljudska rasa je na pragu sjedinjenja sa univerzumom širim od svih naših stremljenja i bogatijim od svih naših snova. Vreme je da se pripremimo da budemo sapoverenici razvojnog procesa, vreme da, zaradi ljubavi Božije, prevaspitamo sebe za sveto nastojništvo.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0020 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
    
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA