V I Z I J A - Poglavlje IX
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Mogući scenario
 

I tako u poslednjim godinama Dvadesetog Veka, sa povećanjem Prisustva Večnoga, Zemlja se polako preobražavala, bez prekida do koga je moglo doći u manje učenim, vremenima manje spremnim na saradnju. Sve je počelo sa šačicom ljudskih bića koja su se okrenula ka Tvorcu i zamolila za vođstvo i pravac. Božija inteligencija je tada ušla u njihove živote sa daleko većom jasnoćom i tačnošću nego što su oni mogli pretpostaviti. Bili su oduševljeni. Uspavali su u životu.

Ubrzo, drugi ljudi toga vremena počeli su da se obaziru ne bi li videli u čemu je tajna uspeha. A oni, prvi Probuđeni, rekoše: "Molitva. To je naša tajna. Molite se. Otvorite prozor Bogu. Tražite od Večitoga na Izvoru sveg života da vas vodi. Tada se povucite i bićete zaprepašćeni, jer pred vama će se pojaviti vaš put kristalno jasan i savršeno precizan. Poželećete da promenite nešto u načinu svoga života. Mi smo to učinili. Ali ove promene su samo zanemarljivo prilagođavanje u odnosu na neverovatne dobiti koje ćete početi da primate gotovo odmah pošto potražite Božiji podsticaj i poželite dobrodošlicu Svetome Duhu u vaše živote."

I tako su i ovi drugi ljudi počeli da se mole, i oni su takođe postali inteligentni i uspešni na Božijim putevima. Kako je vreme prolazilo, uticaj i broj onih koje je pokretala ljubav naglo se povećavao. Učili su plašljive da je u interesu njihovog vlastitog opstanka napuštanje puteva straha. Pažljivo i u detalje su razradili obrazovne programe kako bi poučavali druge o putevima ljubavi.

U ovim programima je na izvanredan način bilo pokazano kako je plašljivo ponašanje uvek kontraproduktivno. Uskoro su, čak i oni koji najsporije uče, počeli da uviđaju da nasilje samo sebe uništava. Primeri, ilustracije u učionicama, istorije slučajeva, knjige, video i medijski prikazi svih vrsta pokazali su svetskoj zajednici da tamo gde se nasilje prihvata inteligencija slabi, daje ponašanje koje se zasniva na zastrašivanju praktično neljudsko. Stvarala se sve veća jednodušnost u mišljenju daje zastrašivanje primitivno, neznalačko i neproduktivno. Ni jedna nacija nije želela da bude u zaleđu niti da joj nedostaje temeljna ljudska inteligencija, ali je možda još privlačnija za njih bila praktična strana svega toga.

Ovi novi obrazovni programi su tačno dokumentovali kako pobude iz straha vode u tugu, patnju i bolest. Oni su Dokazivali kako pobude proistekle iz ljubavi vode ka većoj inteligenciji, dobrom raspoloženju, zdravom telu, materijalnom napretku i uživanju u životu. U početku zbog materijalnih razloga, a kasnije i zbog inteligencije i uživanja, ovi obrazovni programi su postali veoma traženi. Tržište je bilo tu. Konkurencija se pokazala izvanrednom. Iz stotina hiljada obrazovnih oruđa izniklih da bi se zadovoljile potrebe, pokazalo se da su najusklađenija, najpojednostavljenija i najefikasnija bila ona koja su donela blagoslov svetu. Svi oblici javnog informisanja bili su u službi obrazovanja. Prema inteligenciji se odnosilo gotovo kao prema Bogu, a upravo takvo je lice koje je Božija ljubav preuzela za mnogo kraće vreme, nego što se to na početku pretpostavljalo, mudrost se raširila.

Kako je polje mog Prisustva jačalo, tako se politička i ekonomska klima na Zemlji menjala. Poslovi i vlade koji su prihvatili usluge ponikle iz ljubavi kao svoj prioritetni zadatak napredovali su, dok su se oni ogrezli u pohlepi suočili sa teškoćama i propadanjem.

Do sredine prve decenije Dvadesetprvog Veka, nadmoćno prilagodljivo ponašanje su prihvatili gotovo svi. Umesto istupanja sa rušilačkim kataklizmama, istorija se promenila, bila je zaboravljena u sve većem oduševljenju koje je okruživalo nova otkrića načinjena tokom tog vremenskog perioda.

Zajedno sa dobrim zdravljem i materijalnim napretkom koji su došli onima koji su delili ljubav Božiju, došle su i druge, neočekivane koristi. Grupe ljudi su počele da primećuju kako se njihove energije u ogromnoj meri pojačavaju kada su se ujedinjavali zaradi ciljeva ukorenjenih u ljubavi. Kako su se ljudi okupljali u lokalne grupe i organizacije, moleći zajedno Svetoga Duha za vodstvo, usklađenost besprimerne prirode, ni nalik na bilo šta ikada viđeno u stanju Pada, počela je organski, ritmički prirodno da se odmotava, povezujući u početku jedno ovde, drugo tamo, postepeno rastući dok se uskoro nije pretvorila u jedno jedino pulsiranje na celoj Zemlji. Obrazovne aktivnosti su se dopunjavale na predivne i neočekivane načine. Ljudi su pronašli da učeći druge i sami počinju potpunije da razumevaju. Živa Informacija koja neprestano teče u večnom Prisustvu sada je takođe kružila i medu ljudima. Zemlja je bila preplavljena saznanjem, inteligencijom. Isceljenje je sprovedene do kraja.

Događaj u središtu svega ovoga bilo je nežno buđenje Večitoga. Svako je znao da je ono već tu. Svako je bio intelektualno i emocionalno pripremljen. Pa ipak, lepota celog preokreta došla je kao iznenađenje, prvi dan, prvo Božićno jutro, kada se Tvorac probudio medu ljudima. Neke je iznenadilo što više nije bilo spoljašnjih promena. S druge strane, samo je nekolicina naslutila dubinu emocionalne razlike do koje bi stvarni momenat potpunog buđenja doveo. Osećanje Zemlje, atmosfera svih međuljudskih odnosa bila je tako osvetljena i blagoslovena da je gotovo prevazilazila ljudsku mogućnost da upije toliko radosti.

Iako je većina ljudskih bića bila dobro upoznata sa strujama moje ljubavi pre stvarnog trenutka buđenja, i premda su frekvencije ljubavi već reorganizovale većinu ljudskog društva, ipak kada je veliki trenutak došao, kada su poslednje frekvencije straha vraćene natrag na njihovo mesto naznačeno u stvorenom redu, bilo je nečeg dirljivo drugačijeg, predivnog, van svih ranijih ljudskih iskustava. Iznenada, bezbrojni podsvesni strahovi više nisu uticali na ljudsku svest.

Svuda na svetu, ljudska bića su bila zaprepašćena osećanjem nove slobode. Sve je bilo u skladu sa teorijom. Mislili su da su shvatili svoje nove uloge kao ćelije u telu. Ali, naravno, niko nije imao stvarno iskustvo o takvom funkcionisanju na planetarnom nivou. Nisu zapravo shvatili koliko slobodno će svako ljudsko biće biti - daleko slobodnije nego ikada pre.

U organskom ujedinjenju, u Svetoj Ujedinjenosti, izmešao sam se sa svakim pojedincem. Svaki ljudski duh je znao svoj izvor u meni. Svako je uživao u tome da bude ja kao posebna individua, ispunjavajući stvaralački plan koji niko drugi ne bi mogao ispuniti sa takvim umetničkim dometom ili efikasnošću. Svako je uživao u različitosti drugih intenzitetom kojim su ljudi uvek uživali u različitostima; ali sada još i većim, jer su različitosti istovremeno postale i veće i manje. U obliku, različitosti su postale veće nego što su ikada ranije bile u stanju Pada, ali u Duhu, različitosti su se potpuno istopile. Jedan Sveti Duh. Jedno prekrasno zemaljsko telo.

Svako ljudsko biće jedinstven doprinos celini,izmešano sa svima drugima u dopunjavanju koje je bez napora cvetalo u stvaralačkoj aktivnosti Druge Faze Univerzalnog Stvaranja. Polako sam počeo da koristim različita oruđa ljudske porodice kao što jedno biće koristi ćelije mozga. Ljudska populacija je rasla dok gotovo jedanaest milijardi nije delilo moje Prisustvo.

Zemlja je upoznala Jednog Tvorca, Jednog Ljubavnika, Jednog Mislioca, Jednu Pesmu. Pa opet, ta pesma je prodrla u mnoštvo horova kao što su talasi Stvaralačke Ljubavi izvirali iz centra moga bića i zapljuskivali nove civilizacije i nova društva sa harmoničnim međuljudskim odnosima. Svako pojedinačno ljudsko biće je upoznalo sebe kao isto "Ja", isto sopstvo, kao "Tvorac to sam Ja". I tako se desilo da sam postao Jedno, a ipak sam bio jedanaest milijardi. Moja inteligencija je bila svuda, dok je moja ljubav stvarala. Svi su razumeli. Svi su delili isto Biće, isti trenutak. Svi su bili prisutni u Prisustvu Boga.

U prvim decenijama Dvadesetprvog veka, polako sam se preseljavao na Zemlju; jer ljudi su još uvek bili nenaviknuti na populacije koje su se podizale tako bez napora ili koje su tako radosno cvetale. Pravio sam svoje prve pokrete polako i pažljivo. Znao sam daje mojim ljudima potrebno da se prilagode novim putevima. Ipak, nije potrajalo dugo i svako ljudsko srce je počelo da čuje svoju vlastitu pesmu koja je još uvek stizala sa vetrom, i tako, kada su talasi moje radosne namere počeli da stvaraju, ljudi koji su učestvovali u tome plesali su ispred njih. Oni su prepoznali svoju vlastitu pesmu u mome pevanju i svoje vlastite ciljeve u mojima. Ćelije mog probuđenog tela znale su moju radost; njihov jarani je bio lagan, njihovo breme lako. Svaki ljudski duh je radio u skladu sa izvorom motivacija koje su poticale iz snažnih frekvencija moje ljubavi, spiralno se krećući u pravo vreme iz centra Večnoga Bića.

Što su se ljudi više navikavali na plesanje po talasima stvaralaštva koje je pevanjem prizivalo materiju u sarađujući biološki oblik, kretnje mog tela na Zemlji postajale su sve brže. Ipak, nije bilo žurbe. Dozvolio sam novom stvaranju da se postepeno povećava, kao što tiha pesma koja se čuje u pozadini, razrađujući temu predivne melodije, izazivana snažnim ritmom i divnom harmonijom, postepeno raste, neprestano raste do krešenda u poslednjim vekovima Trećeg Milenijuma. Ali ne odjednom.

Dvadesetprvi vek je prvenstveno bio doba slavlja. Sve što je od tradicionalnih narodnih kultura preživelo na Zemlji, uvučeno je u radosnu ekstazu kao nove energije duhovne organizacije preuređenih ljudskih dela.

Proslave narodnih tradicija raznih ljudi i nacija na Zemlji imale su praktičan koliko i obredni značaj. Jer kroz takvo slavlje, povezano sa Novom Moći Opažanja, ljudi su spoznavali sebe, svoje kulture, svoje korene i dublje ciljeve. Po prvi put su počeli da shvataju svoje vlastite suštine. Kako su se ove suštine razvijale iz njihove unutrašnjosti, prateći uvertiru moje ljudske pesme, tradicije, koje su im pomogle da otkriju ovo stvaralačko jezgro u njima samima, postale su manje važne. Moja ljubav je rasla u njihovim životima i počela da im prenosi sve određeniji cilj i pravac.

Ovakva slavlja, pored uživanja, obezbedila su prolaz u samootkrovenje. Čak i posle mog Buđenja, mnogi ljudi još nisu imali jasnu predstavu o tome zašto sam ih stvorio i šta su njihovi najdublji talenti i interesovanja uistinu bili. Tokom prvog veka nakon mog Buđenja, većina narodnih tradicija je bila zaboravljena, ne zato što se one nisu mogle očuvati daje bilo dovoljno želje da se to učini, već zato što su ljudi koji su u tome učestvovali pronašli mnogo izazovnija interesovanja.

I tako je vreme proticalo. Nije bilo rokova niti vremenskih oznaka izuzev okretanja Zemlje, smene godišnjih doba i otkucaja ljudskog srca. Sve se odvijalo tako glatko i graciozno usklađeno kao što se drveće u šumi odeva prolećnim lišćem. Svi su učestvovali u veselju i slavlju svoga Tvorca. I u trenucima kada su narodne tradicije završavale svoj poslednji ples, dolazila je novija i potpunija radost, radost daleko veća od svega što su ljudi ranije osetili, kada su shvatili da se naglo razvijaju i da tu radost mogu stvaralački usmeriti i doživeti. Razumevanje se produbljivalo. Telo se menjalo. Pojavile su se nove dimenzije. Sve stvari su preduzimane u ljubavi, sa ljubavlju. Oduševljenje je, kao srećna energija, plesalo preko lica Zemlje.

Jednoga dana, rastući spontano iz unutrašnjosti srca svakoga čoveka, stigle su nove energije biološkog stvaranja. Počeo sam da oživljavam nove redove biološkog života daleko specifičnije od uobičajenih životnih formi koje su stvorene bez učestvovanja zdravog ljudskog nervnog sistema. Isto kao što sam oživeo, u davno doba, prvi život na ovoj planeti u plićacima okeana, ali sada sa daleko većom preciznošću, počeo sam da nadražujem i nadahnjujem supstancu koja je sve jače plesala u mome Prisustvu. Sistemi i organi mog planetarnog tela koji su se još razvijali ušli su u završni period svog naglog razvoja.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.2517 sek. Broj pronadjenih pojmova: 30;   [ Isključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA