Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS016
Datum kreiranja
 
23-01-2009 01:40:35
Datum poslednje izmene
 
23-01-2009 01:45:21
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2635
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Negujmo veštinu raspoznavanja Jedine Istine u raznim učenjima i religioznim sistemima!
 

15. poruka-lekcija (GB170305)

Ne vezujmo se za reči u koje je obučena Istina, negujmo veštinu raspoznavanja Jedine Istine u raznim učenjima i religioznim sistemima! Usredsredimo se na koren Istine, naša vezanost za ovaj ili onaj sistem ili učenje slična je vezanosti za prošlogodišnje lišće! Tražimo energiju ili magnet koji nas usmeravaju ili nam omogućavaju da nađemo krpupice Istine, „razbacane“ po raznim Učenjima i verovanjima!

Ne zaboravimo da je Istina jedna, ali je njeno prelamanje u svesti ljudi različito i određeno je nivoom razvoja ljudi!

Shvatimo da se javljamo neodvojivim delom Boga, mi činimo telo Boga, kao i sva živa bića na Zemlji! Uzmimo za cilj da pomažemo svim živim bićima, jer se mi istovremeno, kao deo Boga, javljamo svakim (u, kroz) od ovih živih bića!

Uočimo kako odvajanje nas samih od drugih živih bića u vaseljeni postoji samo u našoj svesti, i ono je karakteristično za datu etapu evolucionog razvoja!

Uočimo takođe: ŠTO JE RAZVIJENIJA SVEST ČOVEKA, TIM ON MANJE VIDI PROTIVUREČNOSTI U RAZNIM RELIGIOZNIM SISTEMIMA, TIM VEĆE JEDINSTVO ON OSEĆA SA SVAKIM ŽIVIM BIĆEM!

Izbacujmo iz svoje glave i srca sve što deli, što nas prisiljava da osuđujemo druge, da tražimo nesavršenstva i protivurečnosti u svemu! Izbacimo iz svoje glave neprestana traženja onih koji nam, van nas samih, sa naše tačke gledišta - smetaju (naši susedi, predstavnici drugačijih pogleda na svet, pali anđeli, svetsko zlo)!

Da, nesavršenstva je u izobilju u našem svetu, ali ne usmeravajmo neprestano pažnju na nesavršenstva, jer time dobrovoljno zalivamo svojom Božanskom energijom izdanke ljudske nesavršene svesti!

Obratimo pažnju na to šta pothranjujemo, kuda usmeravamo i trošimo Bogom danu energiju! Postojano čuvajmo nivo svojih vibracija na maksimalno za nas mogućem nivou! Neophodno je da to činimo, iako je zaista veoma teško čuvati svoju svest u čistoti, nalazeći se usred nesavršenstva!

Koristimo sve što nam pomaže da uzvisimo svoju svest, hranimo svojom energijom i svojom pažnjom samo savršene obrasce! Nežni stihovi, tiha muzika, priroda, igra sa decom, cveće...!

TO NE ZNAČI DA TREBA DA SE IZOLUJEMO OD SVETA, budimo u svetu, nalazimo se usred teških i nesavršenih ispoljavanja, ALI NE DOZVOLIMO TOM NESAVRŠENSTVU DA OVLADA NAMA, NAŠOM SVEŠĆU, NAŠOM DUŠOM! Usredsređujmo se što češće na savršena Božanska ispoljavanja, jer time podižemo svoje vibracije! Postanimo na taj način srećnim bićem! I ne zaboravimo da u našu obavezu spada takođe naše pružanje pomoći svim živim bićima! Setimo se da je Zakon ove vaseljene takav da VIŠE SLUŽI NIŽEMU, onaj ko ima dosta širu svest, dužan je da pomaže svojoj mlađoj braći i sestrama!

Pogledajmo: i Bića Hijerarhije Svetlosti daju nam primer – koliko energije i napora oni troše na to da nam pomognu da otvorimo lotos našeg shvatanja Božanske Istine!

15 poruka-lekcija: ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da spoznam Istinu koja je iznad svih istina, koja je „rasuta“ u mnogim duhovnim učenjima i religioznim sistemima!

2) Želim da se osećam neodvojivim delom Boga, kao i sva živa bića!

3) Želim da izbacim iz svoje glave i iz svog srca sve što deli, sve što me prisiljava da osuđujem druge, da tražim nesavršenstva i protivurečnosti u svemu!

4) Želim da postojano čuvam nivo svojih vibracija na najvišem, za mene maksimalno mogućem nivou!

5) Želim da pružam pomoć svim živim bićima, i da stalno imam na umu Zakon ove vaseljene – da više služi nižemu!

* * *

Život oko nas – osvetljen Učenjem (7)

(REZIME: zavisnost karmičkih efekata koje u svom angažovanju postižemo – od nivoa razvijenosti svesti; zavisno od toga – različita su naša dostignuća sa istim motivom; na primer: vitez koji u srednjem veku oslobađa Isusov grob, „bombaš-samoubica“ u „džihadu“, savremeni čovek koji se verbalno bori protiv drugih vera ili duhovnih učenja, čovek koji prezentuje najbolja duhovna učenja; svako od njih „žanje“ različite posledice delovanja, na osnovu istog motiva (odbrana i širenje „najbolje“ vere), saobrazno nivou svesti koji su dostigli.)

1) Već je objašnjen suštinski značaj motiva sa kojim nešto radimo, to da su ispravan motiv i naše angažovanje na osnovu njega – dostignuća koja se kao energetsko „blago“ sakupljaju u našim višim telima (Ja Hrista ili Više Ja, JA JESAM TO ŠTO JA JESAM i JA JESAM Prisustvo).

2) Jer ovozemaljski efekti su propadljivi, čak naše ovozemaljsko angažovanje može biti i bez (vidljivijih) ovozemaljskih efekata, NAŠE ZALAGANJE SA ISPRAVNIM MOTIVOM NADŽIVLJUJE NAŠE OVOZEMALJSKO POSTOJANJE.

3) MEĐUTIM, NI TO NIJE, U USLOVIMA OVOZEMALJSKIH ILUZIJA, TAKO JEDNOSTAVNO. (Već je spomenuto u temi br. 6, da naš svet iluzija sam od sebe usložnjava ili deformiše svaku ideju Božanske Mudrosti.)

4) NA RAZLIČITIM NIVOIMA SVESTI, SA RAZLIČITOM RAZVIJENOŠĆU SVESTI – RAZLIČITA SU NAŠA DOSTIGNUĆA SA ISTIM MOTIVOM.

5) Da pođemo od objašnjenja uz 12. poruku-lekciju... Vitez koji je u Krstaškom ratu išao da oslobodi (brani) Isusov grob; pa dalje – „bombaš-samoubica“ na Istoku, koji nastupa u ime „džihada“; savremeni čovek koji teorijski napada „tuđa“ duhova učenja ili religije, i brani (nameće) svoju, kao „jedino ispravnu“ ili najbolju, veru; čovek koji, bez namere da nameće bilo kome bilo šta, prezentuje i tumači neko od vrhunskih duhovnih učenja...

6) U SVIM SLUČAJEVIMA RADI SE O ISTOM MOTIVU: O STAVLJANJU SVOG ANGAŽOVANJA, SVOJIH NAPORA, ČAK SOPSTVENOG ŽIVOTA – U SLUŽBU PRAVE VERE. To je nedvosmisleni motiv u svim ovim slučajevima.

7) I U SVIM SLUAČJEVIMA SVAKO VERU KOJOJ PRIPADA ILI KOJU ISPOVEDA – SMATRA PRAVOM, NAJBOLJOM VEROM.

8) I U SVIM SLUČAJEVIMA SVAKO ŽELI DA I DRUGI PRIHVATE TU NJEGOVU VERU, JER SMATRA DA ĆE TIME DRUGI BITI SPASENI, TJ. DA ĆE SE NA NAJBOLJI NAČIN PRIBLIŽAVATI BOGU, „PRAVOM“ BOGU.

9) ALI – SVAKO „ŽANJE“ RAZLIČITE POSLEDICE DELOVANJA NA OSNOVU ISTOG MOTIVA, SAOBRAZNO NIVOU SVESTI KOJI JE DOSTIGAO.

10) Vitez koji oslobađa Isusov grob i širi hrišćanstvo, ubijajući ljude, kao i bombaš-samoubica, SA MOTIVOM SLUŽENJA „PRAVOJ“ VERI – stvaraju teška karmička opterećenja.

11) Onaj ko se verbalno bori za širenje svoje vere, i bori se protiv drugih vera i duhovnih učenja, takođe se karmički opterećuje, svakako u manjoj meri.

12) Tek onaj ko u svojoj svesti odustaje od svake borbe, i jednostavno samo objašnjava određeno duhovno učenje, prepuštajući slobodnoj volji drugih da ga prihvate ili ne prihvate – dobija na osnovu toga blagu karmu, jer doprinosi REALNOM širenju Učenja ili Božanske Mudrosti, koji uistinu donose spas ljudima (naravno, ukoliko ga prihvate i PRIMENE).

13) Grublji nivoi fizičke borbe sasvim su nam jasni...

14) Na finijim nivoima već je sve komplikovanije, malo se teže snalazimo... U kojoj meri svako od nas, smatrajući učenje koje propoveda najboljim, zaista to čini bez ikakve nametljivosti, ili ipak ima kod nas nijansi nametljivosti, koje ne uočavamo...?

15) OPET I TO ZAVISI OD NIVOA RAZVIJENOSTI NAŠE SVESTI!

16) Sve ovo što je ispričano za služenje veri – može se uočiti i u mnogim drugim slučajevima, na svakom koraku u životu.

17) Ima ljudi koji iskreno osećaju da vole da pomažu drugima, kada im oni zatraže pomoć. Ali onda, kada njima zatreba pomoć, osećaju da su oni kojima su pomagali – dužni da im pomažu ili da im uzvrate.

18) Na višem nivou svesti – pomažemo drugima zato što smo se opredelili da služimo svemu što je Bog stvorio, a ne zato da bi nam se UZVRAĆALO za to služenje.

19) Takođe, nivo svesti opredeljuje širinu i tip služenja. Ako pomažemo ljudima oko pravljenja ili popravke nameštaja ili oko poopravke automobila – mi im pomažemo oko nečega što je iluzija.

20) Ako smo u situaciji da ljudima pomažemo u smislu psihološkog i duhovnog podučavanja, onda je ta pomoć usmerena ka božanskom delu nas samih.

21) OPET PITANJE NIVOA RAZVIJENOSTI SVESTI: zavisno od nivoa razvijenosti svesti, koji smo stekli ili izgradili u prethodnim inkarnacijama – MI ĆEMO U OVOM ŽIVOTU IMATI I POZICIJU POMAGANJA DRUGIMA. Neće se sigurno onaj ko je u prethodnim životima izgradio razvijenu svest – u ovom životu biti u poziciji automehaničara. (Mislim da je jasno da se ovde ne radi o potcenjivanju bilo kojeg zanimanja, već o sagledavanju karmičke pozicije, s obzirom da našu misiju u ovom životu.) Kao što se i za one koji se u ovom životu u bilo kojem smislu bave duhovnošću – podrazumevaju već izgrađene (u prethodnim životima) predispozije za to.

* * *

Komentari (4)

1) Nije ni bitno da, kako se to kaže - konceptualno postavimo to što nam se dešava ili što osećamo dok čitamo ovo ili neka druga dobra duhovna učenja. Bitno je da se tu svakako radi o pozitivnim dešavanjima.

2) Radi se o suptilnim stanjima svesti, koja ne možemo rečima jednostavno jedni drugima da prenesemo, a i ta doživljavanja su kod svakoga od nas bar u nijansama različita. Dakle, ja ne bih mogao da upoređujem i da opisujem kako je sve to kod mene izgledalo kada sam se upoznavao prvi put sa tekstovima ovog Učenja, ali u pozitivnom smislu neobično zaista jeste bilo. Baš neobično, nešto što bih mogao da nazovem svojjim malim "natprirodnim fenomenom"...! Stanje svesti koje se ni približno ne može upoređivati sa stanjem sveti pri čitanju bilo koje "ovozemaljske" knjige.

3) I zaista se može osetiti ono što je i objašnjeno u Učenju: Bića Hijerarhije Svetlosti nam ovim Učenjem ne prenose samo informacije i uputstva za praktičan duhovni rad, već i ENERGIJU ugrađenu u te informacije. ONAJ KO USPOSTAVI PRAVI KONTAKT SA UČENJEM SVE TO MOŽE, SLABIJE ILI JAČE, I DA OSETI. Jer to znači da DUH Učenja na njega deluje.

4) Naravno, to ne znači da želim da druge pridobijam za ovo Učenje. Ja ga samo stavljam drugima na uvid, a ko u njemu prepozna dobru i pravu duhovnost, prihvatiće ga, ko ne prepozna - neće. Oni koji ga prepoznaju - na ličnom su dobitku.

*

U SUSRET 2009. GODINI!

Svi mi koji se na sajtu i forumu „Objave“ elektronskim putem okupljamo – sledimo svoj impuls težnje ka Svetlosti.

Svako od nas na svom Putu prolazi svoje faze, svoja ubrzanja i stramputice, u kontaktima preko foruma svakako jedni drugima u tome pomažemo, čak i onda kada razmenjujemo poruke koje ne izgledaju kao međusobno pomaganje.

Do sada smo puno pažnje i energije trošili na upoznavanje sa mnoštvom najrazličitijih tekstova i knjiga iz oblasti duhovnosti, na razmenu mišljenja o njima, često i na sporenja.

Budimo u 2009. godini praktičniji, pronađimo duhovno učenje koje će za svakoga od nas predstavljati naš duhovni program i koje će nam biti vodič kroz duhovnu i životnu praksu, a onda se usredsredimo na razmenu iskustava o sopstvenoj duhovnoj praksi.

Težimo jače i usredsređenije svetlosnom preobražavanju sopstvene svesti!

Otvorimo svest za sve promene kojima idemo u susret, u nama samima, i u svetu koji nas okružuje!

Sa jakom Verom pođimo u susret svim iskušenjima koja nas u 2009. godini očekuju, u našim ličnim životima, u životu naše zemlje, u životu naše planete!

Ako verujemo da je smisao svih iskušenja i promena da nas uvedu u Novo doba – to će nam se i desiti!

Desiće se to svakome od nas ko svoju svest otvori za viziju takvog ishoda!

Hvala administratoru ovog sajta i foruma, koji je, sledeći svoju misiju, u prethodnih godinu dana uložio dosta truda da formira sajt i forum „Objave“, takođe i da stvori mogućnosti za za pisanje elektronskih knjiga!

Hvala svima koji posećuju ovaj sajt i forum, i svojom pažnjom hrane naša svetlosna nastojanja!

Hvala svima koji aktivno učestvuju u radu foruma!

Hvala onima koji se u okviru ove teme upoznaju sa Učenjem Bića Hijerarhije Svetlosti!

Neka u 2009. godini svako od nas na svom Putu odmakne onoliko koraka koliko mu njegove mogućnosti i zalaganja dozvole!

Neka i svi ljudi u Srbiji, i oni koji (još uvek) ne teže svesno duhovnom razvoju, takođe dozvole da budu zahvaćeni talasom unutrašnjih i spoljašnjih promena koje nam 2009. godina donosi!

Neka se to desi i sa svim ljudima na svetu!

Završimo u 2009. godini još jedan mali ciklus u preobražavanju nas samih, svoje zemlje, svoje planete, obavljajući završne pripreme za ulazak u Novo doba!

Sa željom: „Neka svima bude dobro!“, pozdrav svima od Plavog Zraka!

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0069 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Negujmo veštinu raspoznavanja Jedine Istine u raznim učenjima i religioznim sistemima!" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške