Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 28)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS032
Datum kreiranja
 
07-02-2009 14:37:17
Datum poslednje izmene
 
07-02-2009 14:41:09
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2572
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Neka životinjski čovek ustupi mesto Božanskom čoveku u nama!
 

30. poruka-lekcija (VZ300305)

Sputavajmo stalno svoju životinjsku prirodu, ustremljujmo se stalno ka Duhu!

Razgorimo iskru Božanskog razuma u sebi, koristimo za to Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti i lekcije koje se u njemu daju!

Neka životinjski čovek u nama ustupi mesto Božanskom čoveku, neka plotski um ustupi mesto Božanskom razumu!

Nadahnjujmo se stalno vizijom dana kada će čovek pobediti životinjsko u sebi, kada će pobediti svoje strasti, svoj ego, kada će dati mogućnost Duhu da u potpunosti vlada njime, kada čovek više neće biti nižim čovekom, smesom životinjskog i ljudskog, kada će zver će biti pokorena i kada će čovek postati sličan Bogu!

Težimo stanju svesti u kojem nas više ništa u ovom svetu neće privlačiti, u kojem ćemo se osloboditi od svake vezanosti za ovaj svet, u kojem ćemo steći pravu nirvanu i mogućnost blaženstva u sjedinjavanju sa Višim Delom nas samih, i kroz to sjedinjavanje – postignimo sjedinjavanje sa Tvorcem ove vaseljene!

30. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

(REZIME: u istoriji razvoja čovečanstva bio je momenat kada je razvoj čovečanstva bio ocenjen kao beskoristan, kao zalaženje u ćorsokak, ljudska bića bila su slična životinjama i samo po svojoj spoljašnjoj formi podsećali su na čoveka; tada su Visoki Duhovi ušli u tela ljudi koji su bili životinje po svojoj suštini, i darovali su ljudima česticu svojstava koja su imali - svojstvo ognja, plamena, mudrosti; i oči ljudi su se osvetlile ognjem razuma; sedam Visokih Duhova dalo je česticu sebe milionima duša ljudi; svaka takva čestica Visoke Duše postala je naš unutrašnji učitelj, Anđeo-Čuvar ili naše Ja Hrista; i čestice Viših Bića, koje borave u nama, kada životinjski čovek u nama ustupi mesto Božanskom čoveku, dobiće mogućnost da se sliju zajedno, jer i one takođe traže slobodu od okova materije, koja ih okiva milione godina.)

1) Do "prelamanja" Učenja koje daju Bića Hijerarhije Svetlosti dolazi pri kontaktu ognjenih vibracija, koje su prisutne u njihovom svetu, u eteričnim Oktavama Svetlosti, sa teškim vibracijama fizičkog plana planete Zemlje.

2) Stanje ognjenog sveta suviše se razlikuje od stanja našeg sveta, i obrasci, likovi, ideje iz ognjenog sveta naša svest može da primi na vrlo neobične načine (u smislu prelamanja, izvitoperivanja). Bića Hijerarhije Svetlosti govore na jeziku plamena,i preobražavanjem njihovih vibracija na vibracije zemaljskih jezika ne može se preneti punoća značenja koja je sadržana u informacijama koje oni šalju. No, suština, osnova saopštenja, poruka, prenosi se dosta tačno.

3) I u drugim učenjima ili knjigama mogu se naći objašnjenja o tome da je čovek od samog početka, pošto je bio stvoren po liku i podobiju Božijem, imao Viši, besmrtni deo, koji nikada nije zaboravljao svoje jedinstvo sa Tvorcem; i niži deo, koji je u toku mnogih miliona godina utelovljavanja na planeti - izgubio, zaboravio osećanje jedinstva sa Tvorcem, i izgubio vezu sa svojim Višim delom.

4) U istoriji razvoja čovečanstva bio je momenat kada je razvoj čovečanstva bio ocenjen kao beskoristan, kao zalaženje u ćorsokak. Ljudska bića bila su slična životinjama i samo po svojoj spoljašnjoj formi podsećali su na čoveka. Desilo se da niži stvaraoci formi nisu mogli da predaju čoveku onaj oganj, koji je bio nekada prisutan u ljudskim bićima, i da ga učine sličnim Bogu. To je oganj razuma, iskra Božanstvenosti, koja je neophodna da postoji u ljudskom biću.

5) Dakle, u toj situaciji, pre mnogo miliona godina, evolucija Zemlje trebalo je da bude prekinuta kao neuspešna. I na spasavanje položaja odazvali su se Visoki Duhovi, koji su boravili u stanju blaženstva ili nirvane, u toku prethodnih manvatara (eona). Ovi Duhovi su morali da siđu u visokoorganizovanu materiju i da joj predaju svojstvo koje su oni imali - svojstvo ognja, plamena, mudrosti.

6) Oni su ušli u tela ljudi koji su bili životinje po svojoj suštini. I darovali su ljudima svoje svojstvo ognja. I oči ljudi su se osvetlile ognjem razuma. I ljudi su shvatili da se razlikuju od životinja. Na taj način svaki čovek je dobio u svojoj unutrašnjosti seme, iskru, oganj od visokih duhovnih Bića, koji su se spustili iz viših sfera ognja.

7) Svaki Visoki Duh dao je česticu svog ognja mnogim ljudskim bićima. I svaki čovek je dobio svojstvo razuma, u saglasnosti sa stepenom i nivoom svog razvoja.

8) To je u zametku bio pad Viših Duhova ili Anđela. Oni su sišli, delimično pod uticajem Kosmičkog Zakona, delimično se rukovodeći sopstvenom pobudom da spasu čovečanstvo Zemlje od uništenja. Zato što, lišeno razuma, čovečanstvo tada nije moglo da odgovori Božanskom cilju, s kojim je bilo stvoreno.

9) Rane u čoveku bilo je moguće da se poprave, izleče žrtvovanjem od strane onih Visokih Bića, koja su žrtvovala svoj nirvanski mir, da bi sišli i pomogli. Oni su sišli i darovali ljude razumom i delom sopstvenih svojstava, koja su se javljala samo bledim odrazom njihovih prethodnih zasluga u prošlim manvatarima.

10) I - čovečanstvo je postalo razumno. I ono je dobilo pravo da deluje u skladu sa svojom slobodnom voljom. Onako kako je razum svakome sugerisao.

11) Kada su ljudi shvatili da su slični Bogovima, to su i počeli da se ponašaju kao Bogovi. Ponašali su se onako kako su mislili da se moraju ponašati Bogovi. Oni su hteli da borave u blaženstvu i u zadovoljstvima, oni su hteli da dobiju sve naslade koje su im dostupne u ovom fizičkom svetu.

12) Razum čoveka, kada je on u kontaktu sa ispoljenim čvrstim svetom, nosi dvojni karakter. Tako da ona svojstva Bogova, koja postoje u Božanskom svetu, na planu iluzija preobraćaju se u svoju pravu suprotnost. U tome je paradoks ispoljenog sveta. I u tome se zaključuje Zamisao Boga za ispoljeni svet.

13) Kada um počne da deluje u uslovima materijalnog sveta, on je prinuđen da koristi čvrstu materiju u svojstvu predmeta u koji on ulaže svoje sposobnosti. I kada um počinje da ulaže svoje sposobnosti u čvrstu materiju, prema čvrstoj materiji, sećajući se Božanskog Sveta, to se on trudi da uvede zakone Božanskog Sveta u čvrsti svet. A kako materija ima vrlo niske vibracije, to svako svojstvo uma, primenjeno u fizičkom svetu, DOVODI DO STVARANJA SUPROTNOSTI TOM SVOJSTVU, KOJE BI NASTALO KAO REZULTAT SLIČNIH NAPORA U SUPTILNOM SVETU, U SVETU OGNJENOM.

14) U TOME JE TAJNA! KADA VISOKI DUH PADA IZ OGNJENIH SFERA U NIŽE SVETOVE I PRODUŽUJE DA SVOJSTVA UMA, KOJA POSTOJE U OGNJENOM SVETU, KORISTI U MATERIJI, TO REZULTAT DELOVANJA NA MATERIJU NEĆE UVEK BITI U SKLADU SA BOŽANSKOM ZAMISLI, BAŠ ZBOG ČVRSTINE SAME MATERIJE.

15) Pre milione godina svako od nas, ko ovo čita, bio je darovan iskrom Božanskog razuma, zahvaljujući silasku u nas dela Visokih Duhova, koji su došli da nas odenu razumom. I svako od nas ima u sebi česticu onih Bića, koja se u raznim učenjima različito nazivaju – Bića Mudrosti, Uzvišena Bića, Bića Šambale...

16) SEDAM VELIKIH DUHOVA JE SIŠLO. Svaki je dao česticu sebe milionima duša ljudi. I ljudi su dobili mogućnost da žive i da se razvijaju. Svaki čovek je unutar sebe dobio česticu Visoke Duše, koja je postala njegov unutrašnji učitelj, njegov Anđeo-Čuvar ili Ja Hrista.

17) I sada se ne može razlučiti gde se završava životinjski deo čoveka, a gde počinje njegovo duhovno načelo. I čovek je prinuđen da se stalno bori protiv svoje životinjske prirode i da se stalno ustremljuje ka Duhu.

18) Ali, pre ili kasnije, nastupiće dan kada će čovek pobediti životinjsko u sebi, kada će pobediti svoje strasti, svoj ego, i kada će dati mogućnost Duhu da u potpunosti vlada njime. I tada čovek više neće biti nižim čovekom, smesom životinjskog i ljudskog. Zver će biti pokorena i čovek će postati sličan Bogu.

19) Iskra razuma, koja gori u hramu svakog čoveka, sada tinja, a kod mnogih je blizu gašenja ili je već ugašena. Zato se za razgaranje ove iskre daje Učenje, daju se duhovne lekcije. Životinjski čovek mora da ustupi mesto Božanskom čoveku. Plotski um mora da ustupi mesto Božanskom razumu.

20) I to će se desiti, zato što nam ta iskra i plamen u nama neće dati mira sve dok se to ne desi. Mi ćemo se bacati, mi ćemo tražiti, mi ćemo stremiti da u fizičkom svetu nađemo ono stanje nirvane, koje pamti čestica Viših Bića u nama. Mi ćemo tražiti to stanje svuda na Zemlji. I nećemo ga naći na fizičkom planu.

21) I onda, kada shvatimo, da nas više ništa u ovom svetu ne privlači, kada se oslobodimo od svake vezanosti za ovaj svet, TADA ĆEMO STEĆI PRAVU NIRVANU I MOGUĆNOST BLAŽENSTVA U SJEDINJAVANJU SA VIŠIM DELOM NAS SAMIH I KROZ NJEGA – SA TVORCEM OVE VASELJENE.

22) A DOTLE, MI ĆEMO SE BORITI, MI ĆEMO STRADATI, MI ĆEMO SE BACATI, MI ĆEMO TRAŽITI. I mi ćemo naći svoj Izvor, svoju Pobedu i svoje Blaženstvo.

23) I čestice Viših Bića, koje borave u nama, dobiće mogućnost da se sliju zajedno, jer i one takođe traže slobodu od okova materije, koji ih okivaju milione godina.

24) Sva ova znanja pomoći će nam da izgradimo drugačije viđenje naše istorije, nas samih i borbu koja se dešava u našem svetu.

* * *

Život oko nas – osvetljen Učenjem (16)

(REZIME: pojačano delovanje sila iluzija (tame), ili pojačano „izlivanje“ negativne karmičke energije?; možda je u pitanju različita fokusiranost na dve strane istog procesa; ali – iz toga proizilaze dve bitno različite perspektive u našoj duhovnosti; odsustvo straha (izvučena pažnja) od sila iluzija, kao i smirenost pred nevoljama i jaka vera – čine našu dušu neranjivom.)

1) Neki govore o pojačanom uticaju, delovanju sila iluzije (sila tame), neki o pojačanom „izlivanju“ negativne karmičke energije i o njenoj preradi. I jedni i drugi o tome govore na osnovu simptoma koje i samo osećaju (neprijatnosti, unutrašnje i spoljašnje muke, problemi, itd.).

2) Ko je u pravu?

3) Dvojica razgovaraju o smislu života. Jedan se pritom zagledao u blato pred sobom, drugi u zvezde.

4) I blato i zvezde paralelno postoje pred obojicom.

5) Možda je slično i sa onim prvim slučajem, možda su pojačano delovanje sila iluzije i pojačano „izlivanje“ karmičkih naslaga – isti proces, samo sagledan iz različitih uglova, ili – SA RAZLIČITOM FOKUSIRANOŠĆU.

6) ŠTO BI ZNAČILO DA TU NIJE PITANJE KO JE U PRAVU, VEĆ KA ČEMU KO OD NJIH USMERAVA SVOJU PAŽNJU.

7) A poznato je: KA ČEMU USMERAVAMO SVOJU PAŽNJU – TO HRANIMO SVOJOM ENERGIJOM.

8) A ONO ŠTO HRANIMO SVOJOM ENERGIJOM – PRIVLAČIMO KA SEBI, PRIVLAČIMO U SVOJ ŽIVOT, OMOGUĆAVAMO MU DA DELUJE NA NAS.

9) Kakve su perspektive svakoga od njih?

10) Neko u mukama koje ga snalaze vidi karmičko rasterećivannje, a karmičko rasterećivanje vidi kao osnovu za sopstveni duhovni rast i preobražavanje, itd.

11) Da li se i kako to ostvaruje i delovanjem sila iluzije – jednostavno je pitanje van polja njegove pažnje.

12) Takav neko, na osnovu muka koje ga snalaze – U SVOJOJ SVESTI OTVARA SEBI PERSPEKTIVU ZA DUHOVNO NAPREDOVANJE. Njemu su te muke mogućnost da ojača svoju veru, verom se vezuje za perspektivu Svetlosti, itd.

13) Neko drugi je na stalnom oprezu i sa stalnom bojazni od delovanja sila iluzije, sa pričama o „iluminatima“, o isprogramiranostima, itd.

14) Takav neko SEBI U SVOJOJ SVESTI ZATVARA PERSPEKTIVE. DUHOVNO NE NAPREDUJEMO TAKO ŠTO BEŽIMO OD NEČEGA, VEĆ TAKO ŠTO TEŽIMO NEČEMU! Umesto da se stalno beži od sila tame, mudrije je da se teži Silama Svetlosti!

15) Gde je tu vera?

16) Vera znači i poverenje u Božanski plan, i pomirenost sa Božjom Voljom.

17) Šta ako je deo testova kroz koje neko mora da prođe, po Božanskom planu – I TEST IZDRŽLJIVOSTI NA DELOVANJE SILA ILUZIJE (TAME)?! ONAJ KO SE PREPUŠTA BOŽJOJ VOLJI – NEĆE BEŽATI OD TESTA IZDRŽLJIVOSTI NA DELOVANJE SILA ILUZIJE, ISKAZAĆE REŠENOST DA SVE TESTOVE KOJE MU BOG (Bića Hijerarhije Svetlosti) DAJE, IZDRŽI SA SMIRENOŠĆU I VEROM.

18) Bojazan, strah, itd. od delovanja sila iluzija – te sile samo jača, to je energija kojom se one hrane. ONE NE MOGU DA SE HRANE NEČIJOM SMIRENOŠĆU I VEROM, jer smirenost i vera nas „uvlače“ u Više svetove.

19) U Učenju se kaže: sile iluzija mogu da deluju NA DUŠE onih koji ih se plaše, jer taj strah je most koji ih MEĐUSOBNO povezuje. Odsustvo tog straha, te smirenost pred mukama i vera – čine nas neranjivima.

20) NARAVNO, ČINE NERANJIVOM NAŠU DUŠU! Sile iluzija mogu da naprave pakao sa našim telom (bolesti, itd.), ili sa okolnostima u kojima živimo (u tom smislu da nam se život „urušava“, da imamo stalno malere, gubitke, itd). A to mogu da učine na osnovu negativne karmičke energije koju imamo u sebi. To je magnet za koji se one vezuju, da bi mogle da deluju na nas.

21) Podrazumeva se: što je sila tog „magneta“ u nama slabija – to je sve manji i manji njihov uticaj i na naše telo, i na okolnosti u kojima živimo.

22) Na jednom mestu u Učenju se kaže: kad bismo samo znali kako se sile iluzija, naravno, pod uslovom da mi imamo već opisani ispravni stav – plaše od energije naših čakri...!

23) Na svakome je da odluči gde usmerava svoju pažnju i energiju. ALI NEKA SVAKO RAČUNA NA PLODOVE KOJE ĆE U SKLADU SA TIM POŽNJETI!

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0036 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Neka životinjski čovek ustupi mesto Božanskom čoveku u nama!" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške