Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHSII02
Datum kreiranja
 
28-02-2009 11:57:36
Datum poslednje izmene
 
28-02-2009 12:14:32
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2988
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Sve što postoji je Božanska Energija na različitim frekvencijama
 

36. poruka-lekcija: principi Božanske Logike

1) Naše vibracije se nalaze na najnižoj tački koja je dopustiva u ovoj vaseljeni.

2) Sa tim, takvim vibracijama, mi smo u saglasju sa materijalnim svetom u kojem se nalazimo.

3) Zato nam se i čini realnim sve što nas okružuje, jer mi taj svet oko nas možemo videti, možemo ga dodirnuti, doživljavamo ga kao naš svet.

4) I naše fizičko telo je sa vibracijama na najnižoj frekvenciji ispoljavanja Božanske Energije.

5) Naša tri finija niža tela, koja okružuju fizičko telo, na višoj su frekvenciji vibracija.

6) Zato i nisu dostupna našim čulima.

7) Naša finija niža tela, kao finije energetske strukture, međusobno su povezana sa našim fizičkim telom sistemom energetskih centara ili čakri.

8) Duž kičmenog stuba raspoređeno je sedam osnovnih energetskih centara-čakri, i oni su povezani sa našim emocionalnim, mentalnim i eteričnim telom.

9) Kroz te centre se ostvaruje ishrana našeg fizičkog tela Božanskom Energijom.

10) Naši energetski centri-čakre ne funkcionišu, ili samo delimično funkcionišu, jer su oblepljeni čvrstom energijom naše karme. Zato oni ne propuštaju Božansku Eneregiju, ili je propuštaju samo delimično.

11) U ovoj vaseljeni postoji samo Božanska Energija, koja vibrira na različitim frekvencijama.

12) Opredeljenje za Božanski svet – znači perspektivu nastavljanja evolucije.

13) Opredeljenje za fizički svet, svet iluzija – znači perspektivu nebića, gubljenja individualnosti.

* * *

36. poruka-lekcija (VC070405)

Neka oni među nama, koji još nisu učinili svesni izbor u korist Boga – požure sa svojim izborom!

I neka ih ne zbunjuju javna nepravednost i raznorazne zloupotrebe koje vidimo oko sebe!

Setimo se: najtamnija je noć pred svitanje! A svitanje samo što nije počelo...!

Pogledajmo: pred nama su grandiozne mogućnosti za ostvarivanje planova Boga za ovu planetu Zemlju!

Ako i nema nekih velikih novina u ovim podsećanjima, neka nam i ona pomognu da iz drugog ugla dopremo do Božanskog Viđenja svega što se u fizičkom svetu dešava sada, i neka nam daju Božansko Viđenje onih grandioznih perspektiva, koje ovu planetu očekuju u budućnosti!

Opredeljujmo se ponovo i ponovo za Božanski svet! Usmeravajmo istrajno vektor svoje pažnje ka Božanskom svetu!

Pratimo smernice ciklusa prelaza Božanskog ispoljavanja na suptilniji plan, budimo deo velikih kosmičkih strujanja koja vaskoliki fizički plan izdižu na suptilniji plan!

Neka nas ne začudi ispoljavnje skrivenih sposobnosti i duhovnih darova kod onih među nama, koji su najprivrženije umeli da teže Božanskom svetu!

Učinivši izbor u korist Boga, težimo tome da dobijemo pristup Božanskoj Energiji, i težimo tome da ispoljavamo tu energiju kroz svoje biće, i da tvorimo dela Boga u čvrstom svetu!

36. poruka-lekcija:ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da učinim izbor u korist Boga, želim da težim tome da dobijem pristup Božanskoj Energiji, želim da težim tome da ispoljavam tu energiju kroz svoje biće, želim da tvorim dela Boga u čvrstom svetu!

* * *

36. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

1) Ispoljeni svet formi, sa svom svojom raznovrsnošću, javlja se neophodnim delom Stvaranja, kada se vibracije Božanske prvobitne Energije, koja je u osnovi ove vaseljene, snižavaju do maksimalne granice, do najniže frekvencije spektra, koja je dopustiva za ovu vaseljenu.

2) Mi se sada nalazimo na najnižoj tački ispoljenog sveta, naše vibracije se nalaze na najnižoj tački. I toj tački odgovara naš ispoljeni svet. Mi se nalazimo u ovom svetu - zato što smo u saglasju, po svojim vibracijama, sa svetom koji nas okružuje. Zato nam se i čini realnim sve što nas okružuje. Mi svet oko nas možemo videti, možemo ga dodirnuti, to je naš svet.

3) Svejedno, ovaj svet koji nas okružuje, sličan je onom delu ledenog brega, koji se nalazi iznad površine vode. I naše fizičko telo predstavlja samo neznatni deo nas samih, onaj deo, čije vibracije se odnose na najnižu frekvenciju ispoljavanja Božanske Energije.

4) Ali naša finija niža tela, koja obavijaju naše fizičko telo i nisu dostupna našem fizičkom viđenju, imaju višu frekvenciju vibracija. I te naše finije strukture u značajnoj meri određuju naše ispoljavanje u fizičkom svetu.

5) Naša finija tela, te naše finije energetske strukture, međusobno su povezana sa našim fizičkim telom sistemom energetskih centara ili čakri. Duž kičmenog stuba raspoređeno je sedam osnovnih energetskih centara, i oni su povezani sa našim emocionalnim, mentalnim i eteričnim telom. Ustvari, tih energetskih centara, raspoređenih duž kičmenog stuba, ima mnogo više. A ima i eneregetskih centara raspoređenih u drugim delovima našeg tela. Kroz te centre se ostvaruje ishrana našeg fizičkog tela Božanskom Energijom.

6) Kod većine utelovljenih ljudi prekinuta je veza između finijih nižih tela i fizičkog tela, zbog toga što njihovi energetski centri ne funkcionišu. A OSNOVNI UZROK ZBOG KOJEG NE FUNKCIONIŠU NAŠI ENERGETSKI CENTRI – JE NAŠA KARMA, ČVRSTA ENERGIJA KOJA JE OBLEPILA NAŠE ENERGETSKE CENTRE I SMETA IM DA PROPUSTE BOŽANSKU ENERGIJU.

7) U najboljem slučaju ljudima su otvorene ili delimično otvorene samo niže čakre, koje im dozvoljavaju da ponekad osete Božansku Energiju u vreme doživljavanja momenata naslade prirodom, muzikom ili crkvenom službom.

8) Svejedno, kod većine ljudi nema mogućnosti da dobijaju Božansku Energiju direktno pomoću svojih čakri.

9) Ali, sve što postoji predstavlja samo Božansku Energiju, koja vibrira na raznim frekvencijama, i, suštinski, u ovoj vaseljeni ne postoji ništa drugo, osim Božanske Energije.

10) I zato, kada čovek ne može da dobija Božansku Energiju kroz svoje čakre, on se faktički odeljuje od Boga i od Božanske Realnosti, on sebe osuđuje na smrt, u meri u kojoj gubi vezu sa Božanskom Realnošću, odnosno u meri u kojoj ne izraži želju i spremnost da prođe kroz proces čišćenja čakri, kroz proces karmičkog čišćenja.

11) Zato postojanje tela bez veze sa finijim planovima ispoljavanja Božanske Realnosti osuđuje na smrt na kraju ciklusa našeg fizičkog života - one među nama, koji se do kraja tog ciklusa ne budu potrudili da tu vezu uspostave.

12) Zato je u ovim složenim vremenima vrlo bitan izbor pred kojim se nalazi svako od nas: oni koji budu izabrali odvojeno postojanje u fizičkom, iluzornom svetu, koji u tom svetu vide smisao svog postojanja, doslovno se opredeljuju za svoju smrt kao kraj postojanja individualnosti.

13) Eto zašto je u ovim vremenima za nas suštinsko pitanje: koji svet biramo, iluzorni svet koji nas okružuje, ili Božanski svet. Duše koje odaberu postojanje u fizičkom svetu, koje izaberu ovaj svet, kao jedino mogući i jedino postojeći, osuđuju svoj finiji deo, svoj besmrtni deo na nebiće, na gubljenje individualnosti. Ne može postojati samo deo ledenog brega nad vodom, ili postoji ceo ledeni breg, ili nema uopšte ledenog brega.

14) „Koji svet biramo“ znači – da li mi vektor svoje pažnje usmeravamo ka iluziji ili ka realnom Božanskom svetu.

15) Započet je ciklus svrgavanja iluzornog sveta, započet je ciklus povišavanja vibracija fizičkog sveta, započet je ciklus prelaza Božanskog ispoljavanja na suptilniji plan.

16) U skorije vreme proizaći će ubrzana diferencijacija između ljudi, koji su izabrali Boga, i onih koji su izabrali iluzorni svet. I moći ćemo da pratimo ispoljavnje skrivenih sposobnosti i duhovnih darova kod jednih, i javnu degradaciju kod drugih.

17) Ljudi, koji su se osudili na odvajanje od Božanske Energije, neće moći u skorije vreme da se ispolje u ovom svetu, zato što će biti lišeni izvora energije. Oni više neće moći tu energiju da uzimaju od drugih, a sopstvene energije u njih nema.

18) Ljudi koji su učinili izbor u korist Boga, naprotiv, dobiće pristup Božanskoj Energiji, i moći će da ispoljavju tu energiju kroz svoje biće i da tvore dela Boga u čvrstom svetu.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0090 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Sve što postoji je Božanska Energija na različitim frekvencijama" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške