Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHSII06
Datum kreiranja
 
28-02-2009 12:08:40
Datum poslednje izmene
 
28-02-2009 12:15:57
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2598
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Nastavljamo sa služenjem i nakon prerade celokupne naše karme
 

40. poruka-lekcija: principi Božanske Logike

1) Onaj ko do 100% preradi svoja karmička opterećenja, nastavlja svoj život na Zemlji: on više nije obremenjen suvišnim karmičkim teretom, njegove čakre su očišćenene od karmičke prljavštine i on počinje da provodi Božansku Energiju u punom obimu.

2) Takav čovek dobrovoljno stavlja na raspolaganje svoja tela za ostvarivanje Božanske misije, on na finijim nivoima preuzima na sebe obavezu transmutacije porodične karme, karme grada, karme svoje zemlje, planetarne karme.

3) Kada nečija aura zadobije Božansku čistotu, i njegove čakre bez prepreka provode u svet Božansku Energiju, onda takav čovek po svojoj slobodnoj volji počinje da upija u svoju auru negativne energije sveta koji ga okružuje i počinje da ih prerađuje.

4) To je slično usisivaču - čovek stupa u kontakt sa aurama drugih ljudi ili sa masama negativne energije, koje plove prostranstvom, i pomoću energije svojih čakri počinje da neutralizuje tu čvrstu energetsku supstancu.

5) Takvi ljudi nose svoje služenje svetu slično Isusu: u meri u kojoj se vibracije tih ljudi suviše razlikuju od vibracija sveta koji ih okružuje, sam njihov boravak u svetu koji ih okružuje doživljavaju kao neprekidnu, svakodnevnu raspetost na krstu.

6) Mnogi od nas obavljaju takvo služenje svetu, ali, možda, to svoje služenje ne shvataju svojom spoljašnjom svešću, svojim fizičkim umom.

7) Svaki pravi svetlonoša, koji se nalazi u utelovljenju, obavlja svoje služenje svakodnevno po 24 sata, ne znajući ni za san, ni za odmor.

8) Mnogi od nas produžuju svoje služenje i u snu, boraveći na astralnom planu, u finijem telu, i pomažući da se očisti taj astralni plan od negativne energije.

9) I takvi ustaju ujutru, ne sećajući se svojih noćnih podviga, ali osećajući se razbijenima i slabima, zato što anđeli-iscelitelji nisu uspeli da ukažu pomoć njihovim finijim telima u vreme noćnog sna.

10) Suviše se malo Radnika Svetlosti nalazi u utelovljenju, mnogi Radnici su zaboravili na svoju svetlosnu misiju, predali su se sablaznima ovog sveta, zaboravili su zašto su došli u utelovljenje.

11) Zato svako, ko se setio svoje svetlosne misije, treba da pronađe te Radnike Svetlosti, da ih podseti na njihovo služenje, na koje su se obavezali pre utelovljenja, da ih podseti da treba da ga ispune.

* * *

40. poruka-lekcija

Postavimo sebi za cilj da se sasvim očistimo od svojih karmičkih opterećenja još u ovom utelovljenju, naravno, ukoliko je po Božanskom planu za naš život to moguće!

Izrazimo želju da više ne budemo obremenjeni suvišnim karmičkim teretom, da naše čakre budu očišćenene od karmičke prljavštine i da počnemo da provodimo Božansku Energiju u punom obimu!

Izrazimo spremnost, nakon toga, da nastavimo sa svojim služenjem, da nastavimo sa pomaganjem svetu, preradom porodične karme, karme mesta ukojem živimo, planetarne karme, jer je takav trud neprocenjiv u očima Boga, i u očima Uzvišenih Bića Hijerarhije Svetlosti!

Neka svako od nas, ko se setio svoje svetlosne misije, pronađe one Radnike Svetlosti, koji su zaboravili na svoju svetlosnu misiju, da ih podseti na njihovo služenje, na koje su se obavezali pre utelovljenja, da ih podseti da treba da ga ispune!

40. poruka-lekcija:ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da se sasvim očistim od svojih karmičkih opterećenja još u ovom utelovljenju, naravno, ukoliko je po Božanskom planu za moj život to moguće, želim da više ne budem obremenjen suvišnim karmičkim teretom, želim da moje čakre budu očišćenene od karmičke prljavštine i da počnem da provodim Božansku Energiju u punom obimu!

* * *

40. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

1) Pretpostavimo da je neko uspeo da preradi svu negativnu karmu, koja se nakupljala u njegovim telima tokom mnogo hiljada njegovih utelovljenja na Zemlji: fizičko, emocionalno, mentalno i eterično telo takvog čoveka više ne sadrže loše kvalifikovanu energiju, koju je on stvarao tokom svih svojih boravaka na planeti Zemlji.

2) Šta će se desiti sa tim čovekom? Da li će on moći i dalje da postoji u fizičkom svetu, ili će on napraviti prelaz (umreti) i nastaviti svoje postojanje u finijem svetu? I ima li na Zemlji ljudi, koji su uspeli da prerade svu karmu?

3) Već iz prethodnih lekcija je jasno da je osim prerade karme - neophodno ispuniti Božanski plan. A Božanski plan pojedinca u potpunom je saglasju sa Božanskim planom za planetu Zemlju u celini.

4) Što znači: i čovek koji je sasvim preradio svoju karmu - ostaje i dalje u utelovljenju. Plan Boga se ne sastoji u tome da jedan pojedinac, koji ima veoma velika duhovna dostignuća, nastavi da savršenstvuje van veze sa drugim živim bićima i van veze sa celim postojećim svetom.

5) Dakle, čovek koji je preradio svoju ličnu karmu, neće izvršiti prelaz i neće napustiti fizički plan planete Zemlje. Naprotiv, baš takav čovek dobija veliku vrednost u očima Boga i u očima Bića Hijerarhije Svetlosti. On više nije obremenjen suvišnim karmičkim teretom, njegove čakre su očišćenene od karmičke prljavštine i on počinje da provodi Božansku Energiju u punom obimu.

6) Naravno, ako pojedinac želi da izvrši prelaz, to mu neće biti uskraćeno. Svejedno, čovek, koji je do 100% preradio svoju karmu, prestaje da misli u kategorijama ličnosti. On postaje svestan svog Jedinstva sa celim postojećim svetom, i postaje svestan svog punog Jedinstva sa Bogom. Zato takav čovek dobrovoljno stavlja na raspolaganje svoja tela za ostvarivanje Božanske misije.

7) Osim lične, postoji i porodična karma, karma grada (mesta u kojem živimo), karma zemlje i planetarna karma. Cela planeta je okružena, opasana vrlo čvrstim enegrijama, nalazi se kao pod vrlo čvrstom korom negativne energije. I tu koru negativne energije treba rastvoriti.

8) Čovek, koji je odradio svoju karmu, na finijim nivoima preuzima na sebe obavezu transmutacije planetarne karme. Kako se to tehnički dešava?

9) Kada aura zadobije Božansku čistotu, i čakre bez prepreka provode u svet Božansku Energiju, to takav čovek po svojoj slobodnoj volji počinje da upija u svoju auru negativne energije sveta koji ga okružuje i počinje da ih prerađuje. To je slično usisivaču - čovek stupa u kontakt sa aurama drugih ljudi ili sa masama negativne energije, koje plove prostranstvom, i pomoću energije svojih čakri počinje da neutralizuje tu čvrstu energetsku supstancu.

10) Takvi ljudi nose svoje služenje svetu slično Isusu. I u meri u kojoj se vibracije tih ljudi suviše razlikuju od vibracija sveta koji ih okružuje, to sam boravak u svetu koji ih okružuje doživljavaju kao neprekidnu, svakodnevnu raspetost na krstu.

11) Oni su zaista raspeti na krstu između Duha i materije. U unutrašnjosti tih ljudi, pomoću njihovih čakri, sjedinjuju se svetovi. Jer čovekove čakre povezuju njegovo fizičko telo sa finijim telima, i kada su njegove čakre u potpunosti očišćene, to takav čovek predstavlja sam po sebi otvorena vrata između svetova, između našeg fizičkog sveta i Viših svetova.

12) I služenje, koje takav čovek ostvaruje, slično je služenju koje je ostvario Isus, kada se nalazio u utelovljenju. Takvi ljudi dobrovoljno prinose sebe na žrtvu, za spasenje drugih ljudi.

13) Čovek dobrovoljno bira da se nalazi među čvrstim energijama ovog sveta. I ako se njegove vibracije suviše razlikuju od vibracija sveta koji ga okružuje, to je njegovo življenje među ljudima slično svakodnevnoj raspetosti na krstu. I to je zaista raspeće. Takav čovek uzima na sebe karmu sveta, grehove sveta. On upija te grehove u svoje telo i prerađuje te grehove, tu svetsku karmu, svojim služenjem svetu, svojim služenjem svim živim bićima.

14) Mnogi od nas možda već obavljaju takvo služenje svetu, ali, možda, to svoje služenje ne shvataju svojom spoljašnjom svešću, svojim fizičkim umom. Svaki pravi svetlonoša, koji se nalazi u utelovljenju, obavlja svoje služenje svakodnevno po 24 sata, ne znajući ni za san, ni za odmor.

15) Zato što mnogi od nas produžuju svoje služenje i u snu, boraveći na astralnom planu, u finijem telu i pomažući da se očisti taj astralni plan od negativne energije. I u vreme tih noćnih poslova njihova finija tela dobijaju prave rane. I oni ustaju ujutru, ne sećajući se svojih noćnih podviga, ali osećajući se razbijenima i slabima, zato što anđeli-iscelitelji nisu uspeli da ukažu pomoć njihovim finijim telima u vreme noćnog sna.

16) Treba, dakle, nešto više znati o služenju naše sabraće i o našem sopstvenom služenju. Rad onih među nama, koji ostvaruju ovakvo služenje, je neprocenjiv u očima Boga i u očima Uzvišenih Bića Hijerarhije Svetlosti.

17) Bićima Hijerarhije Svetlosti neprijatno je da nas zamole za preuzimanje dodatnih opterećenja. Ali, suviše se malo Radnika Svetlosti nalazi u utelovljenju, mnogi Radnici su zaboravili na svoju svetlosnu misiju, predali su se sablaznima (zadovoljstvima iluzija) ovog sveta, zaboravili su zašto su došli u utelovljenje.

18) Zato svako od nas, ko se setio svoje svetlosne misije, treba da pronađe te Radnike Svetlosti, da ih podseti na njihovo služenje, na koje su se obavezali pre utelovljenja, da ga ispune. Nađimo ih, dajmo im da pročitaju ovakve objave, porazgovarajmo sa njima. Dužni smo da nađemo sve Radnike Svetlosti, koji se nalaze u utelovljenju, da ih podsetimo na njihovu misiju.

19) Visoka Bića Svetlosti izražavaju nam svoju blagodarnost za naše služenje, klanjaju se pred Svetlošću Boga u nama.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0065 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Nastavljamo sa služenjem i nakon prerade celokupne naše karme" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške