Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHSII07
Datum kreiranja
 
02-03-2009 00:59:22
Datum poslednje izmene
 
02-03-2009 01:06:09
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2808
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Budimo stalno sa svešću otvorenom za spoznavanje sve viših nivoa Božanske Istine!
 

41. poruka-lekcija: principi Božanske Logike

1) Naš fizički mozak, um i spoljašnja svest, za razliku od mogućnosti našeg Božanskog razuma, veoma su ograničeni u vezi sa količinom informacija koju mogu primiti.

2) Ako naš um već sadrži informacije o nekom pitanju, to mi ne možemo primati dodatne informacije o istom pitanju, koje su nešto drugačijeg sadržaja od onih koji već imamo u umu. Jer se onda stvara konfuzija u umu.

3) Kada Uzvišena Svetlosna Bića rade sa ljudskom svešću, najveći problem predstavlja ograničenost i sklonost ljudi da se za informacije dobijene iz jednog autoritativnog izvora - vežu kao za dogmu. I upravo može biti bolno i teško slamanje tih dogmi.

4) Na određenoj etapi evolucionog razvoja čovečanstva dominiraju određene istine, koje se zatim postupno zamenjuju drugim istinama. Tako se postupno izvodi evolucija ljudske svesti, kojom se isključuje nasilni put.

5) To se odnosi, između ostalog, i na legendu o „padu Anđela“: dogma o buntu, te proterivanju i „padu“ Anđela – odgovara datom nivou prosečne svesti čovečanstva.

6) ) A u pozadini legende o palim Anđelima nalazi se Kosmički Zakon, povezan sa neophodnom potrebom utelovljenja, na određenoj etapi kosmičke evolucije, Visokih Bića Svetlosti u telima ljudi, odnosno radi se o tome da su Visoka Bića Svetlosti darovala ljudima čestice svoje svesti, odnosno darovala ih iskrama Božanstvenosti, Božanskog Razuma i Božanskog shvatanja.

7) Osećaj da možemo ovladati svom punoćom Božanske Istine samo je ispoljavanje našeg ega: ne možemo sa ograničenom svešću da primimo u sebe neograničenu Božansku Istinu.

8) Uistinu se samo može raditi o jednom veoma dugom procesu osvajanja sve viših nivoa shvatanja Božanske Istine, to znači i odbacivanja, prevazilaženja dogmi već osvojenih nižih nivoa.

9) A da bi taj proces nesmetano tekao – moramo stalno imati otvorenu svest za spoznavanje novih i viših nivoa Božanske Istine, ne smemo se vezivati za dogme, ne smemo okivati svoju svest dogmama.

* * *

41. poruka-lekcija

Izbegavajmo da u svoj um i svest unosimo nepotrebne informacije, da bismo u svom umu i u svojoj spoljašnjoj svesti imali više prostora za informacije koje nam šalju Visoka Bića Svetlosti!

Ne vezujmo se za dogme, budimo uvek otvoreni za prijem informacija kojima nam se Božanska Istina otkriva na sve višem i sveobuhvatnijem nivou!

U vezi sa tim – otvorimo svoj um i svoju svest za viši nivo shvatanja legende o „padu Anđela“, otvorimo se za shvatanje po kojem se ne radi o borbi i padu, već o silasku čestica Uzvišenih Bića Svetlosti u ljudske telesne hramove!

Otvorimo svoj um i svoju svest za druga slična saznanja, za druga slična nova objašnjenja, koji predstavljaju nove impulse postizanja Božanske Istine!

Kao i u vreme „pada Anđela“, podignimo nivo vibracija svoje svesti i svojih nižih tela, pripremimo na taj način svoj fizički hram, da bismo dobili unutar svog hrama dopunsku Svetlost u vidu prisustva Bića Svetlosti!

U vezi sa usvajanjem Božanske Istine – imajmo u vidu da je to proces koji će veoma dugo trajati, očekujmo da će biti mnogo naših malih ciklusa, u kojima ćemo morati stalno da prevazilazimo u određenom periodu s mukom stečeni jedan nivo Božanske Istine! I računajmo na takva stalna sticanja novih nivoa Istine i na stalna prevazilaženja već stečenih nivoa – sve dok smo vezani za ograničenu svest!

Opredelimo se za stalnu usmerenost ka spoznavanju Božanske Istine, i za stalna usmerenja i pomoć našeg Višeg Ja i Visokih Bića Svetlosti u tome, prepoznajmo uvek i oslobađajmo se svega što kao dogma postoji u svesti ljudi!

41. poruka-lekcija:ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da stalno i istrajno težim spoznavanju Božanske Istine, želim da u tome pratim usmerenja i da primam pomoć od svog Ja Hrista i od Visokih Bića Svetlosti!

* * *

41. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

1) Čini se čudnim što tako veliki broj Uzvišenih Bića daju svoje objave u toku tako kratkog vremenskog perioda. Ustvari, tu i nema ničeg čudnog, Uzvišena Bića žele da opšte sa čovečanstvom i koriste za to svaku postojeću mogućnost. I ona će produžiti sa tim, sve dok se ne izmeni situacija na Zemlji, u vezi sa prijemom objava.

2) Iako nama, iz naše perspektive, izgleda da se sve u vezi sa prijemom objava dešava lako i jednostavno, u suštini nije tako. Svako slanje informacija na Zemlju, u vidu objava, pažljivo se planira, Uzvišena Bića odmere svaku informaciju i nastoje da daju upravo one informacije koje najviše odgovaraju tekućoj situaciji na Zemlji.

3) Pritom, njima je neophodno da prouče obim znanja poslanika („kanala“, primaoca informacija, poruka-poslanica) i prirodna ograničenja njegovih kanala za prijem informacija.

4) Nezavisno od svega, Uzvišena Svetlosna Bića prenose nam sve one informacije koje je kroz dati fizički provodnik, određenog primaoca poruka, moguće preneti.

5) U vezi sa našim prijemom informacija koje su od Uzvišenih Svetlosnih Bića već primili određeni poslanici... Tu možemo poći od metafore posude koja je do vrha napunjena tečnošću: u već napunjeni sud mi ne možemo dodavati novu tečnost.

6) Zato je jedan od naših zadataka, i jedan od zadataka ovog Učenja, da nas uputi i pomogne nam da oslobodimo zapreminu naših „posuda“ – za prijem novih, pravih informacija. Naš fizički mozak, za razliku od mogućnosti našeg Božanskog razuma, veoma je ograničen. I ako naš mozak već sadrži informacije o nekom pitanju, to mi ne možemo primati informacije o istom pitanju, koje su nešto drugačijeg sadržaja od onoga koji već imamo u umu.

7) U TOME SE SASTOJI SVA SLOŽENOST, KADA UZVIŠENA SVETLOSNA BIĆA RADE SA LJUDIMA, SA LJUDSKOM SVEŠĆU.

8) Ako smo mi već upili informacije od nekog izvora koji je za nas autoritativan, i zatim se susrećemo sa informacijama iz drugog izvora, koji je za nas nov, i taj izvor daje iste informacije na nešto drugačiji ili na potpuno nov način – to ćemo mi, kao po nekakvom automatizmu, odbaciti informacije iz novog izvora.

9) I tu nema ničeg lošeg. Ako bismo mi primali kao čistu istinu svaku informaciju iz bilo kojeg spoljašnjeg izvora, mi ne bismo mogli da postojimo u našem svetu, jer bismo morali da istovremeno držimo u svojoj spoljašnjoj svesti protivurečne informacije, koje se međusobno isključuju.

10) Na određenoj etapi evolucionog razvoja čovečanstva dominiraju određene istine, koje se zatim postupno zamenjuju drugim istinama. Tako se postupno izvodi evolucija ljudske svesti, kojom se isključuje nasilni put.

11) I najveći problem sa kojim se susreću Uzvišena Svetlosna Bića, kada rade sa ljudskom svešću, UPRAVO JE NJENA OGRANIČENOST I SKOLONOST DA SHVATI KAO DOGMU RANIJE DOBIJENE INFORMACIJE IZ AUTORITATIVNOG IZVORA.

12) I zato Uzvišena Svetlosna Bića, kada pristupaju izlaganju, prenošenju novih informacija, čine to vrlo delikatno, trudeći se da ne izazovu otpor i neprijatnost, koji mogu navesti ljude na burne reakcije, koje mogu u prostranstvu izazvati veoma jake negativne emocije.

18) Jedno od bitnih pitanja, u vezi sa kojim treba da izmenimo svoje poglede, predstave i shvatnja je i pitanje „pada Anđela“. Već nam je dobro poznato, široko rasprostranjeno tumačenje u vezi sa tim, koje je nekada davano po ranijim poslanicima, i koje je ušlo u sastav zvaničnog zapadnjačkog duhovnog učenja.

19) Teško je objasniti zašto je to tumačenje toliko ljudima „priraslo za srce“. Očigledno je ljudima veoma bliska ideja bunta protiv Boga i Njegovih Zakona. I ljudima je prosto ljudski blisko da sebi svojstvene nedostatke pripisuju čak i Višim Silama. Možda se baš zato bunt Anđela tako široko rasprostanio u zapadnom svetu, zato što je ta ideja bliska srcu saremenog čoveka, tako da on može uvek da opravda sebe i svoje ponašanje, pozivajući se na to da se čak i Anđeli na Nebesima – bune.

20) Uzvišena Svetlosna Bića do sada su se trudila da zaobilaze tu temu, a ako bi se i doticali nje, naznačavala bi samo opšta pitanja, koja se tiču borbe dva načela: sila, koje umnožavaju iluziju, i sila, koje streme vraćanju prvobitnom neispoljenom Božanskom stvaranju.

21) U pozadini legende o palim Anđelima nalazi se Kosmički Zakon, povezan sa neophodnom potrebom utelovljenja, na određenoj etapi kosmičke evolucije, Visokih Bića Svetlosti u telima ljudi. Viša forma života, koja je dobila svoju završnicu u oslobađanju od fizičke forme u prethodnim kosmičkim ciklusima, na određenoj etapi obavezna je da se vrati na fizički plan, u tela ljudi, koji se nalaze na mnogo nižem stepenu evolucionog razvoja, da bi dala tim telima iskre Božanstvenosti, Božanskog Razuma i Božanskog shvatanja.

22) Fizički svet ne može biti ostavljen samom sebi, on ne može postojati samostalno, nezavisno od sveg Stvaranja. I zbog prisustva sila haosa u ispoljenom svetu, njemu je neophodna stalna briga i staranje od strane viših ispoljenih svetova ove vaseljene.

23) Proces silaska Anđela u tela ljudi javlja se kao neophodna etapa evolucionog razvoja. Silaskom čestica Visokih Bića Svetlosti, koja se nalaze na mnogo višim etapama evolucionog razvoja, u tela ljudi, samim ljudskim bićima se daruju više sposobnosti i ona postaju kvalitetnijim bićima.

24) I taj proces postajanja čoveka sve Božanstvenijim, sve sličnijim njegovoj prvobitnoj, Božanskoj prirodi – neprestano se produžava.

25) Već je objašnjavano da svaki čovek, koji pripremi svoj fizički hram, dobija unutar svog hrama dopunsku Svetlost u vidu prisustva Bića Svetlosti, koja mogu da se ispolje kroz dozvoljeni fizički provodnik. Uzvišena Svetlosna Bića nastoje da prisustvuju u ljudima, i koriste svaku mogućnost za svoje dopunsko prisustvo.

26) Tu nema narušavanja Zakona slobodne volje, jer čovek, koji je dostigao nivo saradništva sa Uzvišenim Svetlosnim Bićima, radosno stavlja na raspolaganje svoj hram za njihovo prisustvo. I na delu ostvaruje se zamišljeno – mi postajemo njihovim rukama i nogama. Baš tako se pre milione godina desio silazak Anđela ili Visokih Bića Svetlosti u tela ljudi, i oni su darovali čoveka razumom i ušli su u sastav njegovog Višeg tela ili Ja Hrista.

27) Sva ova saznanja, nova objašnjenja predstavljaju nove impulse postizanja Božanske Istine, oni koji su izdigli svoju svest na nešto viši nivo – lako će usvojiti ove impulse, oni koji još nisu – nalaziće u njima mesta za sumnju, relaitivizovanje i osporavanje.

28) Ne treba da se zavaravamo kako ćemo mi odmah i lako postići svu Božansku Istinu. Proći će određena količina godina, pa će i ova, sa trudom usvojena istina, tj. deo ili vid Istine, morati da se zameni novom istinom, koja će još više približiti razum čoveka Božanskoj Istini.

29) I taj proces postizanja Božanske Istine trajaće neprestano...

30) OD NAS SE SAMO TRAŽI POSTOJANA ŽELJA DA SPOZNAMO BOŽANSKU ISTINU, postojana ustremljenost ka njenom spoznavanju i ka oslobađanju od svih dogmi, za koje se tako brzo vezuje ljudska svest, da je izbavljanje od tih dogmi često vrlo teško, i ponekad to pričinjava veliki bol i doživljava se kao neprijatnost od strane ega čovekovog bića.

31) Osećaj da mi vladamo svom punoćom Božanske Istine samo je ispoljavanje našeg ega. KAKO MOŽE OGRANIČENA SVEST DA PRIMI U SEBE NEOGRANIČENU BOŽANSKU ISTINU?!

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0065 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Budimo stalno sa svešću otvorenom za spoznavanje sve viših nivoa Božanske Istine! " - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške