Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHSII08
Datum kreiranja
 
06-03-2009 00:54:22
Datum poslednje izmene
 
06-03-2009 00:57:10
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2706
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Privremena prevaga sila iluzije (tame) na fizičkom planu
 

42. poruka-lekcija: principi Božanske Logike

1) Vera je osnovno svojstvo koje nam je neophodno za kretanje na duhovnom Putu.

2) Vera se na fizičkom planu ispoljava kroz Ljubav.

3) Sve dok smo u utelovljenju u fizičkom svetu, moramo stalno da se trudimo da razlikujemo motive i želje koji nas pokreću.

4) Poklonjenje Bogu ne traži od nas nikakve rituale, i ne traži od nas da se pridržavamo bilo kakve crkvene dogme.

5) Ima ljudi koji održavaju iluzije ovog sveta, i sva njihova dejstva upravljena su na podržavanje tih iluzija.

6) I ima ljudi, čija su sva dejstva usmerena na svrgavanje iluzija ovog sveta.

7) Postoji privremena prevaga sila koje podržavaju iluziju, koja se ispoljava samo na fizičkom planu naše planete, i u ovom istorijskom periodu.

8) Na finijem planu već je postignuta prevaga sila Svetlosti, pitanje je vremena, kada će ta prevaga biti ispoljena na fizičkom planu.

9) Ne na osnovu broja, već na osnovu snage vere i predanosti svetlonoša, izvođene su promene na Zemlji, koje su u određeno vreme, u skladu sa planom Boga – morale da se izvedu. Tako će biti i sada.

* * *

42. poruka-lekcija (SMA150405)

Poželimo da imamo što jaču Veru, jer nam je ona neophodna za kretanje na duhovnom Putu!

Jačajmo svoju Veru, da bi nam na osnovu toga bila ukazana pomoć iz Viših svetova!

Verujmo, da bismo mogli da tražimo bogorukovodstvo u svom životu!

Neka naša Vera bude što jača, da bismo i veću pomoć i usmerenje iz Viših svetova dobili!

Neka se naša Vera ispolji na fizičkom planu kroz Ljubav!

Poželimo da osećamo sveprožimajuću Ljubav, i da ta Ljubav preuzme rukovodstvo u našem životu, da nas vodi nas kroz sve testove i ispite!

Neka Vera i Ljubav postanu stalni saputnici u našem životu, da bismo uvek imati sve što je neophodno za ostvarenje našeg Božanskog plana i sve što je neophodno za služenje Bogu i ljudima!

Neka svojstva našeg srca, koja mi zadobijamo u svom bezuslovnom služenju Bogu, sama privlače u naš svet sve što je neophodno za naše što efektivnije služenje!

Postojano budimo na oprezu, sve dok smo u utelovljenju u fizičkom svetu, trudimo se da neprekidno razlikujemo motive i želje koji nas pokreću!

Usvojmo Istinu kojoj su učili svi veliki Učitelji čovečanstva: sve je Bog i taj se Bog nalazi unutar svake stvari i svakog predmeta koji postoje u ovom svetu!

Neka nas ne obeshrabruje privremena prevaga sila koje održavaju iluzije (sila tame), na fizičkom planu Zemlje, imajmo stalno u vidu to, da je na finijem planu već postignuta prevaga sila Svetlosti, pitanje je vremena, kada će ta prevaga biti ispoljena na fizičkom planu!

42. poruka-lekcija:ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da jačam svoju Veru, i želim da se moja Vera na fizičkom planu ispolji kroz Ljubav!

* * *

42. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

1) Vera je osnovno svojstvo koje nam je neophodno za kretanje na duhovnom Putu. Ukoliko neko od nas nema ovo svojstvo – Veru, ne može mu biti ukazana pomoć iz Viših svetova, on ne može učiniti nijedan korak na svom Putu ka Bogu. Uopšte, bez Vere u Boga, nijedno naše delo, koje ostvarujemo na fizičkom planu, ne može biti uspešno.

2) Naša Vera je ona zvezda-vodilja, koja nam ukazuje put kroz životne bure i talase, sa kojima se susrećemo u svom životu na fizičkom planu.

3) Od nivoa razvijenosti naše Vere zavisi koliko će biti uspešan naš sledeći korak. Ako verujemo, i ako je naša Vera jaka, to mi možemo moliti za bogorukovodstvo u svom životu, i dobićemo takvo rukovodstvo u meri u kojoj to dozvoljava razvijenost naše Vere.

4) Arhangel Mihail, Arhangel Prvog Zraka, Zraka Vere, dolazi uvek kada treba da se učvrsti naša Vera.

5) Mi ćemo sumnjati, i mi stalno sumnjamo, dok se krećemo obratnim putem ka Bogu. Mi molimo za znamenja i za rukovodstvo dok idemo svojim Putem. Dobićemo znamenja, i dobićemo rukovodstvo, ali ne ranije, pre nego što dokažemo svoju Veru i svoju predanost Gospodu i Uzvišenim Svetlosnim Bićima.

6) Najpre mi predajemo svoj ljudski ego, i najpre mi ispoljavamo svoju pokornost Volji Boga, i tek onda mi dobijamo znamenja i potvrdu pravilnosti izbora koji smo učinili.

7) Takav je Zakon, i niko ga, ni mi, ni Uzvišena Bića Svetlosti, ne može menjati.

8) Dakle, svima nama, koji se nalazimo u utelovljenju, neophodna je Vera, a onda, uz ispoljenu Veru – dobićemo nadu i rukovodstvo.

9) A naša Vera na fizičkom planu ispoljiće se kroz Ljubav. Zato što, bez Ljubavi, koja nas sasvim prožima, koja nas nadahnjuje za delovanje na fizičkom planu, nemoguće je učiniti nijedan korak u ispravnom pravcu.

10) Mi najpre verujemo, a zatim počinjemo da osećamo sveprožimajuću Ljubav, i ta Ljubav preuzima rukovodstvo u našem životu i vodi nas kroz sve testove i ispite.

11) Naša Vera i naša Ljubav – to je sve što nam je potrebno za ispunjavanje našeg Božanskog plana.

12) I ako nam je za ostvarenje našeg Božanskog plana potrebno još nešto, to mi treba da pažljivo proanaliziramo svoje želje i stremljenja. I, po pravilu, to „još nešto“ što nam je potrebno obično je nešto od čega treba najpre da se oslobodimo.

13) Ako nam se čini da su nam neophodni novac, vlast ili nešto drugo što pripada iluzornom svetu – da bismo mogli da služimo Bogu, to znači da smo na pogrešnom putu.

14) Mi ćemo uvek imati sve neophodno za ostvarenje našeg Božanskog plana i za služenje Bogu i ljudima, ako Vera i Ljubav postanu stalni saputnici u našem životu.

15) A Mudrost, Božanska Mudrost – to je svojstvo koje zadobijamo kada bezuslovno volimo i verujemo.

16) Svojstva našeg srca, koja mi zadobijamo u svom bezuslovnom služenju Bogu, sama privlače u naš svet sve što je neophodno za to, da bi naše služenje bilo efektivnije.

17) Ako smo na pravom Putu, mi zadobijamo sva Božanska svojstva i savršenstva po meri svog kretanja na Putu.

18) Sve dok smo u utelovljenju u fizičkom svetu, mi smo dužni da postojano budemo na oprezu, i da se svakog minuta trudimo da razlikujemo motive i želje koji nas pokreću.

19) Mnogo je ljudi koji su prišli raznim religioznim grupama – ne zato da bi služili Bogu, već da bi služili i poklanjali se svom egu.Na samom delu poklonjenje Bogu ne traži od nas nikakve rituale, i ne traži od nas da se pridržavamo bilo kakve crkvene dogme. Mi se Bogu poklanjamo u svom srcu, i mi smo dužni da nađemo Boga u svom srcu i da se samo Njemu poklanjamo.

20) I sva spoljašnja učenja, sve spoljašnje grupe i spoljašnje crkve potrebni su nam samo zato, da bismo shvatili tu jednostavnu istinu i da bismo se okrenuli, obratili jedinom pravom Bogu, koji se nalazi u našem srcu.

21) I ako pogledamo reči svih velikih Učitelja čovečanstva, davanih i ranije, i kroz ovaj izvor, uvidećemo jednu opštu zajedničku zakonomernost: svi veliki Učitelji čovečanstva, svako na svom jeziku i svako, koristeći se svojim unutrašnjim shvatanjem, učili su jednoj istoj Istini o tome, da je sve Bog i da se taj Bog nalazi unutar svake stvari i svakog predmeta koji postoje u ovom svetu.

22) Sledstveno tome, Bog se nalazi takođe unutar nas. I kada, konačno, ta Istina ovlada svešću većine čovečanstva, i kada se svaki čovek usmeri ka tom Bogu, koji se nalazi unutar njega samog, tada će ispoljeni svet, ova ispoljena iluzija u kojoj živimo, prestati da postoji. I tada će čovečanstvo i cela Zemlja preći na viši energetski nivo, i nastaviće da postoje u drugim, suptilnijim telima.

23) I tada će se završiti bitka između sila, na jednoj strani – koje (p)održavaju iluziju, na drugoj strani – koje ulažu svoje napore na svrgavanje iluzija.

24) I ako mi pažljivo, nalazeći se na najvišem, nama dostupnom stanju svesti, pogledamo svet koji nas okružuje, uvidećemo, kako se neprekidno oko nas sukobljavaju ove dve sile.

25) Ima ljudi koji održavaju iluzije ovog sveta, i sva njihova dejstva upravljena su na podržavanje tih iluzija, i ima ljudi, čija su sva dejstva usmerena na svrgavanje iluzija ovog sveta. I možemo primetiti da je ovih prvih mnogo više nego ovih drugih.

26) NO, TO JE PRIVIDNA PREVAGA SILA, TO PREIMUĆSTVO JE PRIVREMENO I ISPOLJENO SAMO NA FIZIČKOM PLANU OVE PLANETE U DATOM ISTORIJSKOM PERIODU. NA FINIJEM PLANU VEĆ JE POSTIGNUTA KONAČNA PREVAGA SILA SVETLOSTI I PITANJE JE VREMENA, KADA ĆE TA POBEDA BITI ISPOLJENA NA FIZIČKOM PLANU.

27) Dotle, na fizičkom planu međusobno protivdelovanje ovih dveju sila će se produžiti. I posao Arhamgela Mihaila i njegovih legiona plavog plamena – neće se smanjivati.

28) I SVE SVETLONOŠE, IAKO SE NALAZE U MANJINI, PAŽLJIVO SU ZAŠTIĆENE. Suštinski, prevaga snage je na onima, koji su na strani Boga, iako mi sa svojom svešću, trenutno, to ne vidimo. I takva prevaga je bila uvek.

29) NE BROJEM, VEĆ VEROM I PREDANOŠĆU, IZVOĐENE SU ONE PROMENE NA ZEMLJI, KOJE JE BILO NUŽNO DA SE IZVEDU, U ODREĐENO VREME, U SKLADU SA PLANOM BOGA.

30) ZATO NE TREBA DA NAS ZBUNJUJE PRIVREMENA PREVAGA NA FIZIČKOM PLANU SILA KOJE MI NAZIVAMO SILAMA TAME, SUŠTINSKI, NJIHOVO VREME JE ISTEKLO. I ma koliko one besnele na kraju, njihova snaga je na zalasku.

31) Arhangel Mihail i njegovi legioni nalaze nam se na punom raspolaganju. I oni su spremni da nam na naš poziv ukažu svu pomoć, koja nam može biti ukazana na osnovu snage naše Vere.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0119 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Privremena prevaga sila iluzije (tame) na fizičkom planu" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške