Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
jedan
Datum kreiranja
 
06-01-2009 21:58:44
Datum poslednje izmene
 
26-01-2009 20:31:45
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2996
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Uvod
 

1) Opširniji uvod za ovakvu knjigu nije ni potreban, jer se sve što bi moglo u uvodu da se kaže – samo od sebe objašnjava tokom izlaganja Učenja.

2) Bića Hijerarhije Svetlosti čine ili Bića koja su se bilo kada tokom ljudske istorije inkarnirala na Zemlji, u okviru različitih religija, pa su kasnije proglašena za bogove, svece ili duhovne vođe, ili Bića koja se nikada nisu inkarnirala, ali za njih znamo upravo iz učenja Bića koja su nam poznata.

3) Među njima ima nama dobro poznatih, manje poznatih ili sasvim nepoznatih imena: Arhangel Mihail, Isus, Majka Marija, Mojsije, Ilija, Muhamed, Buda, Krišna, Šiva, Zaratustra, Matrej, Jovan Krstitelj, Jovan (pisac „Otkrovenja“), El Morija, Serapis Bej, Sanat Kumara, Kutumi, Lanelo, Lanto, itd.

4) Svi religiozni sistemi i već postojeća duhovna učenja proizašla su iz jednog Učenja. To Učenje, naravno, sadašnji nivo svesti ljudi, posebno dok se vezuje za jezik kao nesavršeno sredstvo komunikacije, ne može da se dosegne u potpunosti.

5) Učenje koje ovde dajem, iznosim svoju procenu, najpotpuniji je i najčistiji odraz Učenja, u varijanti koju čovečanstvo na sadašnjem stadijumu može da dosegne. Ima u njemu ideja i objašnjenja koji se mogu naći, „razbacani“, u raznim religioznim sistemima i duhovnim učenjima na Zemlji, ali ima i sasvim novih ideja i tumačenja.

6) Ali, ako sve to posmatramo na nivou sistema u kojem se nalaze te ideje i tumačenja, onda, smatram, ovako konzistentan (sa međusobno skladno povezanim idejama) i bogat sistem ideja ne može se naći ni u jednom drugom duhovnom učenju koje imamo na Zemlji, ni u jednom religioznom sistemu. (Da i ovde, za svaki slučaj, naglasim da se radi o mojoj ličnoj proceni.)

7) Takođe, još jedna bitna razlika u odnosu na većinu duhovnih učenja – maksimalna usmerenost ka duhovnoj i životnoj praksi.

8) Učenje koje se ovde izlaže originalno je u tom smislu što ne predstavlja kopiranje bilo kojeg već postojećeg pisanog izvora. Na primer, u sloju „Poruke-lekcije“ izvučena je suština iz pojedinačnih poruka Bića Hijerarhije Svetlosti, i data je u praktičnoj formi koja je prilagođena i našem senzibilitetu, i sasvim praktičnoj upotrebi.

9) Pitanje originalnosti u oblasti duhovnosti je nebitno, u ovoj oblasti je bitno da se dobre i korisne ideje, i njihov pozitivan uticaj šire na sve moguće načine, onaj ko učestvuje u toj „distribuciji“ nema nikakvu ličnu korist, tako da je pitanje ne-originalnosti i autorstva potpuno nebitno. Ali, kako smo još uvek u relacijama starog sveta – moramo voditi računa i o tim momentima.

10) Učenje koje u ovoj knjizi prenosim nije u ovozemaljskom smislu sasvim originalno, valjda se to podrazumeva. Ali, kako se, na drugoj strani, ne radi o kopiranju bilo kakvog ovozemaljskog izvora – to mogu, ZA SADA, da izostavim izvore iz kojih sam izvlačio ideje i tumačenja za sloj „Poruke-lekcije“ (postoje opravdani razlozi za to!); ostali slojevi knjige su već u ovozemaljskom smislu sasvim originalni, jer predstavljaju primenu logike i ideja iz Učenja u tumačenju života oko nas.

11) Kako su i ovo Učenje, i ova knjiga u kojoj se ono izlaže – maksimalno usmereni ka duhovnoj i životnoj praksi, to ideje i tumačenja iz Učenja ne samo da neće biti izlagani u obliku nekog akademskog sistema znanja, već će se vrlo često izlagati povezano sa konkretnom duhovnom situacijom na Zemlji.

12) Zatvoreni sistemi znanja, kakve imamo na Zemlji, predstavljaju jednu od liuzija sveta koji je na zalasku. Stoga se u izlaganju Učenja neće težiti sistematičnosti kakvu poznajemo, već će se teme obrađivati „spiralno“, tj. značenje svake ideje će se „spiralno“ formirati i produbljivati, onako kako ona ponovo i ponovo bude dolazila na red, u različitim kontekstima. Što znači da su povremene varijacije „na istu temu“ neizbežne, ali imaju svoju svrhu. Važno je da se „u glavi“ onoga ko prati tekstove u ovoj knjizi postupno formiraju jasna značenja i skladna povezanost ideja i tumačenja jednog zanimljivog i korisnog duhovnog učenja.

13) Knjiga će se formirati u toku sledećih nekoliko meseci (možda i duže), nizanjem tekstova iz teme „Praktična uputstva Bića Hijerarhije Svetlosti“, sa foruma sajta „Objave“ (www.objave.com).

14) I takav redosled ima svoju svrhu: tekstovi će najpre proći jedno „javno pregledanje“, pre ubacivanja u knjigu, „javno pregledanje“ pruža mogućnost reagovanja članova foruma, a ta reagovanja mogu biti podsticaj za neka dodatna tumačenja, što je sve skupa deo već naglašavane maksimalne orijentisanosti knjige ka duhovnoj i životnoj praksi.

15) Knjiga ima nekoliko slojeva, ti slojevi neće biti davani razdvojeno, već u prepletu, onako kako je koji tekst u svakom sloju nastajao, ponekad inspirisan i konkretnim životnim situacijama i događanjima. Takva struktura (ili: građa) trebalo bi da knjigu čini zanimljivijom...

16) Slojevi „Učenja Bića Hijerarhije Svetslosti“: I – „poruke-lekcije“ sa „odlukama-rešenostima“; II – „poruke-lekcije: dodatna tumačenja“; III – „život oko nas – osvetljen Učenjem“; IV – „komentari“ (inspirisani reagovanjima članova foruma).

17) Kako je u duhovnosti, kao što je već rečeno, bitno širenje dobrih duhovnih ideja, a ne lična korist i afirmacija, to će i ova knjiga, kao i moji tekstovi na forumu, biti potpisana mojim „forumskim“ imenom (koje nije nasumice odabrano, prizilazi iz nekih duhovnih tumačenja iz nešto starijih objava) – Plavi Zrak.

18) Ne može se, makar na kraju, zaobići zasluga administratora („Adminfoba“) sajta i foruma „Objave“, koji je, ispunjavajući svoju duhovnu misiju, uložio dosta svog truda i energije ne samo za formiranje ovog sajta i foruma, već i za otvaranje mogućnosti za pisanje ovakvih elektronskih knjiga („otvorenih knjiga“).

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0048 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Uvod" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške