Autor teksta
 
sofija
Šifra teksta
 
rva
Datum kreiranja
 
03-03-2009 11:31:57
Datum poslednje izmene
 
29-01-2011 03:25:34
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
777
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Različite vrste aktivnosti na palneti Zemlji
 

Iz do sada izloženog se vidi da svesna ekspanzija uzrokuje vibraciju ili materijalizaciju u vidu zvuka, svetlosti i tame s njihovim karakterističnim osobinama. Dok svetlost, koja reflektuje aktivni svesni princip, ima pojavu vatre, vreline kao i stalne energetske aktivnosti, dotle sažeti svesni intenzitet ima pojavu pasivne gustine tame, bezvučnosti kao i izuzetno niske temparature. Time su stvorene osnovne komplementarne suprotnosti fizičke dimenzije ili materijalnog i energetskog oblika s karakterističnom interakcijom. Svest je bezoblično, nematerijalno jedinstvo ili celina smisla u kojem je sadžana večnost reda ili savršenstva postojanja. Njena ekspanzija kojom se uzrokuje apsolutna individualnost ili "rasparačanost" i "razbacanost" toga smisla ima pojavu haosa, nereda i nesvesnosti.

Odnos nematerijalne suštine ili celine s njenom rasplinutom i individualizovanom pojavom zasnovan je na odnosu komplementarnih suprotnosti u kojem celina ima karakter smisla dok individualnosti imaju karakter ograničenih delova smisla. Međutim, individualna ograničenost je u isto vreme neophodan element kreiranja smisla.

Tako na primer, iako u jednoj rečenici svaka individualna reč sama po sebi nema smisao, ona je neophodan ili potreban element za smisaoni kontekst rečenice. Nedostatak potrebnih reči (potrebnih individualnih ograničenosti) uzrokovao bi nemogućnost izražavanja celine ili smisla rečenice.

Svaka pojava u fizičkoj egzistenciji ima razlog postojanja ili svoj značaj i svrhu kojom se može otkriti dublji smisao ili suština samo što mi uvek nismo u stanju da je pravilno interpretiramo te je usled vlastite ograničenosti procenjujemo kao nevažnu.

Svesna rasplinutost i individualnost dobija pojavu materijalnih čestica i atoma s energetskom aktivnošću. Iako enerija nastaje od svesti ona gubi njene karakteristike pošto kroz apsolutnu rasplinutost i individualnost prestaje biti smisao, red ili organizovanost već postaje nesvesna, nužna i uslovljena aktivnost.

Mada materijalne čestice i atomi nemaju svest sami po sebi oni nose specifičan vibratorni impuls (svesnu informaciju) kojom se omogućava njihova potrebna konekcija ili grupacija te samim tim i nastanak ili formiranje potrebnih pojava i tela neorganske materije. Tako da nesvesna energestka aktivnost ipak izvršava smisaone (svesne) promene.

Zato život na zemlji nije nastao slučajem već svesnom predodredjenošću. Svako nebesko telo ima svoj jedinstven izgled, materijalni sastav kao i svoju specifičnu gravitaciju. Gravitacija je sila privlačnosti materijalnih tela ili njihove mase. Medjutim, suština mase se nalazi u svesnom intenzitetu.

Pojavno masom i gravitacijom zemlje omogucava se njeno potrebno rastojanje od Sunca čime se uzrokuje interakcija koja rezultira nastankom atmosfere ili vazduha. Suštinski ta interakcija se odvija izmedju pasivnog i aktivnog svesnog principa.

Nije slučajno zašto sunce ima karakteristike aktivnog energetskog tela koje ima ključnu ulogu u održanju i funkcionisanju planeta u svom sistemu. Sunce reflektuje ideju kojom se uzrokuje aktivnost. Medjutim, ta aktivnost materijalizacijom dobija karakteristike mehaničkih zakonitosti koje predstavlaju komplementarnu suprotnost zakonitostima svesti.

Vazduh kao najsuptilniji materijalizacija na planeti Zemlji ima najsuptilniju vibraciju preko koje se planeti omogući interakcija s nefizičkom svesnom dimenzijom. Na taj način se aktivira ili ostvari "protok" svesne ili životne aktivnosti (Či, Prana, Elan Vital) u materijalnim telima te se iz neorganske materije prelazi u organsku. Takva svesna aktivnost predstavlja nižu Telesnu svest koja je suptilnija i "svesnija" od energije tako da ona organizuje energetsku aktivnost ili grupisanje materijalnih čestica i atoma čime se dobija specifičan ili karakterističan materijalni oblik i telesna gradja živog bića.

Telesna svest se u mnogim religijama predstavlja kao vatrena ili zlatna zmija koja se emituje iz Božanstva. Tako na primer, gnostička sekta Ophites je predstavljala Hrista u obliku zmije. U hinduizmu Kundalini takodje asocira na zmiju.

Medjutim, zmija predstavlja oblik emanacije kao i odvajanje i individualizaciju od ideje (Sina) kojom se uzrokuje svesni "Pad" ili transformacija u Lucifera i Demijurga, tj. nižih božanstava koji grade tela prema idejama koncentisanim u početnoj savršenoj ideji Sina. Projekcija "vatrene zmije" u telu je DNK.

Sin ili ideja je savršena, pasivna celovitost svesti koja emituje kreativnu aktivnost ili vibraciju od koje nastaje fizički oblik. Tako da je kreativna aktivnost ili vibracija rasplinuta individualnost ideje sa komplementarno suprotnim zakonitostima. Zato je takav odnos u hrišćanstvu predstavljen kao Hrist-Lucifer, dok je u hinduizmu predstvaljen kao Šiva-Šakti.

Šiva se takodje povezuje uz vatru i simboliše "Čisto Jedno" kao i ono što je "Večno čisto". Šakti je ženska ili niža Šivina aktivnost, tj. njegova emanacija koja stvara materijalni svet i telo. U Bhagavad Gita Krišna govoreći o jnana (znanju) napominje da je neophodno spoznati razliku izmedju tela i duše. Telo je polje aktivnosti (kshetra) dok je duša samo znanje toga polja (kshetra-jna).

Swami Abhanayanda daje sledeće objašnjenje Šive i Šakti:
"...the universe is manifestation of an insubstantial creative Energy which, vibrating into form, creates the entire phenomenal universe. This Energy, or Shakti has no independent existence of its own, but is merely a projection upon a static background of pure Consciousness or Shiva - just as thought-energy that creates dream-images is a projection upon the consciousness of an individual mind. Thus, Shiva and Shakti, the transcedent Absolute and the Energy which manifests as the immanent world, are simply polar aspects of the same one supreme Being."

Prema tome, materijalnost nastaje lančanom transformacijom svesti. Ekspanizja potpune svesne bezobličnosti i nemanifestovanosti prouzrokuje vibratornu aktivnost misli proizvodeći mentalnu energiju koja se transformiše u fizičku energiju, a iz nje u materijalne oblike. Tako da je suština materijalnog telesnog oblika svest ili nematerijalni, bezoblični "centar" koji se obično naziva psihom, dušom ili neuništivim (večnim) Sopstvom.

Zato se i govori o odnosu tela, uma i duše ili duha. Swami Prabhupada piše:"...above the senses is the mind, and above the mind is intelligence, and above the intelligence there is the soul. Thus the aim of real education should be self-realisation, realisation of the spiritual values of the soul."

Formiranje mozga rezultira najkompleksnijom vibratornom aktivnošću Telesne svesti čime kreirana, fizička manifestacija živog bića stupa u interakciju sa svojom idejom ili nefizičkom dimenzijom što rezultira inteligencijom ili sposobnošću mišljenja. Preko ideje koja je koncentrisana u Sinu uspostavlja se interakcija s Ocem (ljubavlju) a time i Duhom (razumom) koji predstavlja savršenu ravnotežu njihove interakcije.

Ineligencija je svesni nivo kroz koji deluju nagoni podsvesnog nivoa Telesne Svesti kao i nagoni nadsvesnog nivoa ljubavi i suštine razuma. Prema tome, mišljenje omogućava delovanje i fizičkih (ograničenih ili pojavnih) i nefizičkih (smisaonih suštinskih) zakonitosti postojanja što je Zaratustra okarakterisao kao dobru i lošu misao.

Po njemu ljudima je data slobodna volja da biraju između dobre misli koja potiče od suštine ili istine sveopšteg kreatora (Ahura Mazde) i loše misli ili laži i obmane koja vodi ljude u propast. U Yasna (30) piše: "3. Now the two primal Spirits, who reveal themselves in vision as Twins, are the Better and the Bad, in thought and word and action. And between these two the wise ones chose aright, the foolish not so. 4. And when these twain Spirits came together in the beginning, they created Life and Not-Life, and that at the last Worst Existence shall be to the followers of the Lie, but the Best Existence to him that follows Right."

Da je osnovna svrha fizičke egzistencije progresivan razvoj svesti vidi se po evoluciji živih bića. Tako na primer, biljke nemaju sposobnost mišljenja, dok životinje imaju ograničenu ili delimičnu inteligenciju koja tek s ljudima ostvaruje najvišu kompleksnost.

Mozak kao najkompleksniji materijalni organ koncentiše nakompleksniju Telesnu svest ili vibraciju preko koje se uspostavlja interakcija sa suštinskom svesnom dimenzijom ili duhom, idejom i dušom. Što god je mozak kompleksniji i živo biće ima kompleksniju interakciju sa svesnom dimenzijom što se odrazi kao kompleksnija sposobnost razmišljanja.

Usled povrde mozga ili organskog poremećaja prouzrokovanog bolešću kao na primer, šizofrenija, demencija itd. dolazi do nemogućnosti uspostavljanja potrebne ravnoteže izmedju osećanja i mišljenja (duše i ideje) što rezultira gubitkom razuma. Medjutim, osoba i dalje misli i oseća samo što takvo mišljenje i osećanje nema smisao ili ravnotežu duha i najcešće se bazira na porivima Telesne svesti.

Gubitak interakcije svesnog nivoa s dušom i duhom rezultira komom i nesvesnošću koja ima manifestaciju tame. Medjutim, podsvesni nivo Telesne svesti i dalje funkcioniše i održava telo te se često za inteligentno živo biće u takvom stanju kaže da egzistira kao biljka.

Radi sumarizacije gore navedenog može se reći da u fizičkoj egzistenciji postoje sledeće vrste aktivnosti i to: -Energija je aktivnost neorganske materija koja se kreće u okviru fizičkih zakonitosti. Dostupna je uočavanju i analizi pošto ima oblik te je ljudi najlakše upoznavaju i manipulišu njome.

-Telesna svest je ograničena svesna aktivnost unutar organske materije ili tela živih bića. Ona je suptilnija od energije te nije uočljiva, ali s obzirom da je usko vezana uz telesni oblik i energetsku aktivnost dostupnija je analizi nego inteligencija.

-Inteligencija je misaona aktivnost koja je dobijena interakcijom Telesne svesti s bezobličnom suštinskom dimenzijom postojanja. Zato se ne može upoznavati i objasniti samo kroz fizičke zakonitosti i čulnu spoznaju.

Duša, misao i duh

Činjenica je da se mikroorganizmi i biljke razmnožavaju drugačije od ljudi i životinja. Ta razlika je uslovljena različitom kompleksnošću njihove svesti. Za niža živa bića je karakteristično da imaju samo Telesnu svest (Či, Pranu) koja se nalazi u fizičkoj dimenziji ili telima, dok inteligentna živa bića pored Telesne svesti imaju i inteligenciju čija suština se nalazi u nefizičkoj ili bezobličnoj dimenziji smisla.

Interakcija izmedju fizičke i nefizičke dimenzije je moguća samo preko naročite vibracije Telesne svesti. Telesna svest muškaraca ima drugačiju vibraciju od Telesne svesti žena usled njihovog različitog polariteta (aktivnosti i pasivnosti).

Sperma muškaraca i jajna ćelija žena imaju najvišu koncentaciju Telesne svesti. Onog momenta kada se spermatozoid muškarca spoji s ovumom žene ostvari se celina koja oformi novu Telesnu svest deteta s karakterističnom vibracijom.

Preko takve vibracije uspostavi se kontak s nefizičkom dimenzijom ili dušom koja treba da se rodi. To rezultira njenom ekspanzijom u misao, ideju (pojavu svetlosti) ili sliku prema kojoj Telesna svest oblikuje duhovnu tamu (materiju) u oblik ideje. Formiranjem mozga ideja ekspanzira u aktivnost mišljenja čime nastaje inteligencija.

Prema tome, duša je sažeti intenzitet ljubavi u telu ili "Božija iskra" koja rasplamsava vatru ideje ili koncentrisanog smisla koji opet buknne ili eksplodira u aktivnost mišljenja, tj. svesnost ili inteligenciju te se na taj način individualizuje ili ograniči.

Inteligencijom se formira identitet ili svesnost sebe kao bića koje postoji u mnoštvu drugih bića s kojima uspostavlja interakciju. Takva interakcija predstavlja spoljašnju interakciju bića kroz koju ono stiče odredjenu spoznaju i o sebi i o drugim bićima.

Medjutim, kakav će biti kvalitet te spoznaje zavisi od unutrašnje interakcije bića. Ukoliko biće ne vrši interakciju sa svojom suštinom (dušom, duhom, konstruktivnom kreativnošću) njegovo mišljenje dobija karakteristike nefunkcionalnosti koje je Zaratustra okarakterisao kao "Lošu misao".

"Loša misao" je rezultat izbora nižeg ograničenog nemira ili intenziteta osećanja prouzrokovanih pojavnim zakonitostima fizičke egzistencije. Takvim izborom biće ostaje u nižem zvučnom "polju" aktivnosti što uzrokuje njegovu otuđenost od zajedništva ili nesposobnost sagledavanja viših suštinskih zakonitosti. Zato takva osoba razvija sebičnost, neiskrenost ili dvoličnost, nemoralnost, manipulativnost itd.

Iako proračunata manipulacija, koja rezultira regresivnim razvojem zajedništva, može imati karakteristike mira ona ne predstavlja suštinski vec pojavni mir. Pojavnim mirom se nikada ne može ostvariti dubinska ekstaza smisla kao kroz suštinski mir. Mir i radost destruktivnosti samo je varljivi odsjaj istinskog mira i radosti konstruktivne kreativnosti.

Aktivnost mišljenja koja nastaje iz suštine bića je ono što Zaratustra naziva "Dobra misao". Ona izdiže inteligenciju iz zvučnog "polja" aktivnosti ili pojavnih zakonitosti postojanja u višu duhovnu dimenziju čime joj se omogućava uvid u suštinske zakonitosti i u sebi i izvan sebe. Na taj način osoba postaje svesna međusobne povezanosti ili zajedništva celokupne egzistencije.

Biće ostvari vrhunsko dostignuće samo onda kada deluje iz samog centra svoga bitka tako što dopusti da skrivena iskra smisla ili ljubavi rasplamsa vatru ideje ili konstrktivnog nemira kreativnosti koja u duhu ostvari potrebnu ravnotežu ili mir kojim se dobije jasnoća uvida i razumevanja, pa je zato i Hegel izjavio: "Bez strasti se nikada ništa nije dogodilo."

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0062 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - " Različite vrste aktivnosti na palneti Zemlji" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške